Quyết định số 27-NN/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 27-NN/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27-NN/QĐ về việc mở rộng Nhà xuất bản nông thôn do Bộ Nông nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27-NN/QĐ

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27-NN/QĐ Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 1961 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG NHÀ XUẤT BẢN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP Căn cứ nghị quyết Hội đồng Chính phủ hạ tuần tháng 4/1960 tổ chức Bộ Nông lâm thành 4 tổ chức: Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường quốc doanh, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp; Căn cứ Sắc lệnh số 003/SLT ngày 18/6/1957 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa quy định chế độ xuất bản, Căn cứ Nghị định số 60/NL-NĐ ngày 08/12/1956 thành lập Nhà xuất bản nông thôn; Sau khi đã thống nhất với Ban công tác nông thôn trung ương, Bộ Nông trường quốc doanh, Bộ Thủy lợi và Điện lực, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản và được Bộ Văn hóa thỏa thuận, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Nay mở rộng Nhà xuất bản nông thôn thành cơ quan xuất bản chung của Ban công tác nông thôn trung ương, Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường quốc doanh, Bộ Thủy lợi và Điện lực, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp. Điều 2. Nhà xuất bản nông thôn có nhiệm vụ, xuất bản các loại: sách khoa học kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, sách về đường lối chủ trương và kinh nghiệm cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, nghề làm muối theo đường lối chủ trương của Đảng và Chính phủ, nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công nhân nông trường, xã viên hợp tác xã, học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp và trong nhân dân để góp phần tích cực trong việc phát triển nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc. Điều 3. Nhà xuất bản nông thôn do Bộ Nông nghiệp thay mặt các Bộ, Ban, Tổng cục trực tiếp quản lý về mọi mặt: quản lý cán bộ, kinh doanh, lãnh đạo thực hiện toàn bộ kế hoạch thể tài dựa theo phương hướng của Hội đồng biên tập xuất bản. Điều 4. Nhà xuất bản nông thôn có trách nhiệm trước pháp luật và độc giả về sách xuất bản, liên đới chịu trách nhiệm với các Bộ, Ban, Tổng cục về nội dung xuất bản. Điều 5. Thành lập Hội đồng biên tập xuất bản gồm các vị đại diện các Bộ, Ban, Tổng cục; Hội đồng hoạt động theo điều lệ tổ chức do các Bộ, Ban, Tổng cục cùng thông qua và có nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng và thông qua kế hoạch thể tài của Nhà xuất bản, góp sức lãnh đạo việc thực hiện kế hoạch biên tập ở các ngành.
  2. Điều 6. Mỗi Bộ, Ban, Tổng cục có trách nhiệm tổ chức biên soạn và duyệt sách trong phạm vi Bộ, Ban, Tổng cục, cung cấp cán bộ biên tập Nhà xuất bản nông thôn. Điều 7. Căn cứ theo quyết định này, Bộ Nông nghiệp sẽ dự thảo điều lệ tổ chức Nhà xuất bản và lề lối làm việc giữa Nhà xuất bản với các Bộ, Ban, Tổng cục để đưa ra Hội đồng biên tập xuất bản thông quan. Điều 8. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp và Giám đốc Nhà xuất bản nông thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP THỨ TRƯỞNG Phan Văn Chiêu
Đồng bộ tài khoản