Quyết định số 27/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 27/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/QĐ-TTg

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 337/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH HUY NG NGHĨA V LAO NG CÔNG ÍCH NĂM 2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Pháp l nh nghĩa v lao ng công ích s 15/1999/PL-UBTVQH ngày 03 tháng 9 năm 1999 c a y ban Thư ng v Qu c h i ; Căn c Ngh nh s 81/2000/N -CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh nghĩa v lao ng công ích ; Xét ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i t i T trình s 4220/TT-L TBXH-L ngày 16 tháng 12 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay giao ch tiêu k ho ch huy ng và phân ph i s d ng Qu ngày công nghĩa v lao ng công ích năm 2005 theo bi u ính kèm. i u 2. 2.1- S ngày công nghĩa v lao ng công ích hàng năm c a m i ngư i dân, k c ngư i t m trú liên t c t 06 tháng tr lên là 10 ngày. 2.2- Trư ng h p n u không tr c ti p i lao ng thì ph i có ngư i i làm thay ho c óng ti n thay công. 2.3- M c óng ti n thay công tr c ti p năm 2005 cho ngư i có nghĩa v tham gia lao ng công ích cư trú t i thành ph ư c th c hi n như sau : + Khu v c n i thành : 7.000 ng/ngày công ; + Khu v c ngo i thành và các qu n 2, 4, 7, 8, 9, 12, Th c và Bình Tân : 5.000 ng/ngày công. i u 3. Các trư ng h p ư c mi n, t m mi n th c hi n nghĩa v lao ng công ích hàng năm th c hi n theo quy nh t i i u 4, i u 5, Ngh nh s 81/2000/N -CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh nghĩa v lao ng công ích.
  2. Vi c t m mi n huy ng nghĩa v lao ng công ích năm 2005 i v i nh ng ngư i trong h xóa ói gi m nghèo ư c phư ng-xã xác nh n và ang trong chương trình xóa ói gi m nghèo c a thành ph ư c th c hi n như năm 2004. i u 4. Qu ngày công nghĩa v lao ng công ích năm 2005 ư c phân ph i s d ng theo i u 7 Ngh nh s 81/2000/N -CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph , c th như sau : - Ph n s d ng t i a không quá 10% qu ngày công nghĩa v lao ng công ích dành cho c p thành ph ư c l i cho phư ng-xã s d ng vào công trình công ích do phư ng-xã qu n lý. - Qu n-huy n s d ng t i a 20% qu ngày công lao ng công ích h tr vi c xây d ng, tu b các công trình công ích c a qu n-huy n ho c công trình công ích c a phư ng-xã có nhi u khó khăn. M c c th do H i ng nhân dân qu n-huy n quy t nh. - Phư ng-xã, th tr n ư c s d ng qu ngày công lao ng công ích còn l i sau khi tr ph n qu dành cho qu n-huy n. i u 5. Kinh phí ph c v cho vi c t ch c huy ng và qu n lý vi c s d ng qu ngày công lao ng công ích t i a phương bao g m chi phí qu n lý, tuyên truy n, b i dư ng nghi p v , sơ k t, t ng k t, khen thư ng và các chi phí có liên quan tr c ti p khác do ngân sách a phương c p theo quy nh hi n hành. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n xây d ng k ho ch s d ng qu ngày công nghĩa v lao ng công ích thông qua H i ng nhân dân cùng c p quy t nh. i u 7. - Ngư i có thành tích trong vi c th c hi n nghĩa v lao ng công ích ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. - Ngư i có hành vi ch ng i, c n tr vi c huy ng, tr n tránh th c hi n nghĩa v lao ng công ích thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m b x ph t vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Trách nhi m c a các S -ngành có liên quan và y ban nhân dân qu n-huy n : 1. S Tài chính : - In, phát hành biên nh n thu ti n thay công nghĩa v lao ng công ích cho phư ng- xã, th tr n ; - Duy t c p kinh phí qu n lý theo ngh c a qu n-huy n và hư ng d n th c hi n ; - Quy t toán tài chính vi c s d ng qu ngày công b ng ti n trên a bàn thành ph hàng năm.
  3. 2. S Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n, ôn c, ki m tra, báo cáo k t qu huy ng và s d ng qu ngày công nghĩa v lao ng công ích hàng năm cho H i ng nhân dân thành ph và y ban nhân dân thành ph . 3. Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ch u trách nhi m thNm nh và ki m tra vi c th c hi n k ho ch huy ng nghĩa v lao ng công ích c a phư ng-xã, th tr n trên a bàn, báo cáo k t qu công tác huy ng và s d ng qu ngày công lao ng công ích cho y ban nhân dân thành ph . i u 9. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 10. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng-xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 10 - Thư ng tr c Thành y PH - Thư ng tr c H ND. TP KT. CH TNCH - y ban nhân dân thành ph - Các Ban H ND thành ph PHÓ CH TNCH - UBMTTQ và các oàn th TP - VPH -UB : Các PVP, các T NCTH - Lưu (VX-LC) Nguy n Thành Tài K HO CH HUY NG VÀ PHÂN PH I S D NG QU NGÀY CÔNG NGHĨA V LAO NG CÔNG ÍCH NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 337 /2004/Q -UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Ch tiêu Phân ph i s d ng S Qu n-huy n Phư ng-xã, Toàn thành ph huy ng TT 20% th tr n 80% năm 2005 Toàn thành ph 3.633.450 726.690 2.906.760 N i thành 3.125.000 625.000 2.500.000 01 Qu n 1 140.000 28.000 112.000 02 Qu n 2 60.000 12.000 48.000 03 Qu n 3 170.000 34.000 136.000 04 Qu n 4 110.000 22.000 88.000 05 Qu n 5 190.000 38.000 152.000
  4. 06 Qu n 6 170.000 34.000 136.000 07 Qu n 7 80.000 16.000 64.000 08 Qu n 8 250.000 50.000 200.000 09 Qu n 9 125.000 25.000 100.000 10 Qu n 10 240.000 48.000 192.000 11 Qu n 11 210.000 42.000 168.000 12 Qu n 12 90.000 18.000 72.000 13 Qu n Bình Th nh 200.000 40.000 160.000 14 Qu n Phú Nhu n 185.000 37.000 148.000 15 Qu n Tân Bình 250.000 50.000 200.000 16 Qu n Tân Phú 190.000 38.000 152.000 17 Qu n Gò V p 180.000 36.000 144.000 18 Qu n Th c 200.000 40.000 160.000 19 Qu n Bình Tân 85.000 17.000 68.000 Ngo i thành 508.450 101.690 406.760 20 Huy n Hóc Môn 125.000 25.000 100.000 21 Huy n C Chi 180.000 36.000 144.000 22 Huy n Nhà Bè 57.000 11.400 45.600 23 Huy n Bình Chánh 96.450 19.290 77.160 24 Huy n C n Gi 50.000 10.000 40.000 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản