Quyết định số 270/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
53
lượt xem
0
download

Quyết định số 270/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 270/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 270/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 270/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN “C NG C , KI N TOÀN VÀ NÂNG CAO CH T LƯ NG NGU N NHÂN L C TRONG CÔNG TÁC PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T ÁP NG YÊU C U I M I, PHÁT TRI N C A T NƯ C” THU C CHƯƠNG TRÌNH PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T C A CHÍNH PH T NĂM 2008 N NĂM 2012 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n năm 2012; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án “C ng c , ki n toàn và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t áp ng yêu c u i m i, phát tri n c a t nư c” thu c Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph t năm 2008 n năm 2012 (kèm theo Quy t nh này). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Qu c h i; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Ban ch o C i cách tư pháp TW; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KGVX, TH, Công báo; - Lưu: Văn thư, PL (3b). ÁN
 2. C NG C , KI N TOÀN VÀ NÂNG CAO CH T LƯ NG NGU N NHÂN L C TRONG CÔNG TÁC PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T ÁP NG YÊU C U I M I, PHÁT TRI N C A T NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 270/Q -TTg ngày 27 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) I. S C N THI T XÂY D NG ÁN 1. Th c tr ng ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t hi n nay Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t ư c ng ta xác nh là m t b ph n công tác giáo d c chính tr , tư tư ng và là nhi m v c a toàn b h th ng chính tr t dư i s lãnh o c a ng. Theo các quy nh c a Hi n pháp và pháp lu t, Nhà nư c gi vai trò ch o trong vi c qu n lý và t ch c th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. Trong nh ng năm qua, Nhà nư c ã t p trung ch o công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, t vi c ban hành th ch , tri n khai th c hi n các chương trình, k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t n vi c xây d ng ngu n nhân l c th c hi n công tác này. Trung ương, B Tư pháp là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác xây d ng và thi hành pháp lu t, ph bi n, giáo d c pháp lu t; t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c, oàn th là u m i ch y u tham mưu v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t cho B , ngành, oàn th . a phương, cơ quan tư pháp các c p là cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân cùng c p, có trách nhi m tham mưu cho y ban nhân dân t ch c công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trên a bàn. T th c t t ch c công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t hi n nay cho th y ngu n nhân l c cho công tác này d i dào, ông v s lư ng, a d ng v ngành, ngh . Ngu n nhân l c này có th chia thành ba nhóm như sau: - Nhóm 1, nh ng ngư i làm công tác xây d ng và ho ch nh chính sách v ph bi n, giáo d c pháp lu t, nh ng ngư i làm công tác qu n lý t ch c và ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t g m: cán b qu n lý (công ch c lãnh o) B Tư pháp, S Tư pháp, Phòng Tư pháp, ngư i ng u t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương c a các oàn th , các cơ quan chuyên môn thu c y ban t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Nhóm 2, nh ng ngư i tr c ti p th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t chuyên trách ho c kiêm nhi m g m: chuyên viên ph bi n, giáo d c pháp lu t c a các cơ quan tư pháp, các t ch c pháp ch ; báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t các c p; phóng viên, biên t p viên pháp lu t các cơ quan thông tin i chúng; công ch c tư pháp – h t ch c p xã; giáo viên gi ng d y pháp lu t và giáo d c công dân trong các trư ng thu c h th ng giáo d c qu c dân, giáo viên gi ng d y pháp lu t trong các trư ng nghi p v c a các B , ngành, oàn th ; giáo viên gi ng d y pháp lu t trong h th ng H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh, các trư ng chính tr t nh, các trung tâm b i dư ng chính tr huy n. - Nhóm 3, Ngư i ngư i th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thông qua ho t ng chuyên môn, nghi p v c a mình, ho c l ng ghép công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v i các ho t ng xã h i khác g m: lu t sư, tr giúp viên pháp lý, tư v n viên pháp lu t, cán b , công ch c các cơ quan th c thi pháp lu t như Tòa án, Vi n ki m sát, H i quan, Thanh tra, Ki m lâm, B i Biên phòng, C nh sát bi n …, hòa gi i viên cơ s , thành viên Ban Công tác M t tr n và nh ng ngư i tình nguy n khác tham gia ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t. Nhìn m t cách t ng th , nh ng năm g n ây, l c lư ng làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t ã có s phát tri n v s lư ng và ch t lư ng. Sau khi có Ch th s 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng, lãnh o các c p, các ngành ã có s quan tâm, ch o tăng cư ng năng l c c a i ngũ làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, b ng nhi u hình th c ã ch ng ào t o, b i dư ng, t p hu n cho i ngũ này. trung ương, B Tư pháp ã t p trung c ng c V Ph bi n, giáo d c pháp lu t làm t t ch c năng tham mưu trong vi c ho ch nh chính sách, xây d ng k ho ch, chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t dài h n, qu n lý có hi u qu công tác này trên ph m
 3. vi c nư c. a phương, ã có 63/63 S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p Phòng ph bi n, giáo d c pháp lu t v i 263 cán b chuyên trách. T ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các cơ quan Trung ương c a các oàn th là u m i ch y u tham mưu v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. i v i các cơ quan thông tin i chúng, l c lư ng biên t p viên, phóng viên chuyên vi t v pháp lu t ư c c ng c và tăng cư ng; báo cáo viên pháp lu t các B , ngành, oàn th Trung ương tăng hơn v s lư ng, s ngư i có trình chuyên môn chi m t l cao. ã t ch c ư c m ng lư i báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t theo ngành d c xu ng t n huy n, có nơi n t n xã. Hi n nay, c nư c có 232 báo cáo viên pháp lu t Trung ương, 4.761 báo cáo viên c p t nh, 15.116 báo cáo viên c p huy n và hơn 73.000 tuyên truy n viên c p xã, g n 70.000 ngư i t các l c lư ng khác tham gia công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. Nhi u S , Ban, ngành c p t nh thành l p Phòng pháp ch ho c b trí cán b pháp ch th c hi n các nhi m v v xây d ng pháp lu t, ph bi n, giáo d c pháp lu t. Phòng Tư pháp c p huy n ư c thành l p l i v i hơn 2.400 cán b ã góp ph n tăng thêm năng l c cho i ngũ làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t a phương. Công ch c tư pháp – h t ch và các công ch c khác c a xã, phư ng, th tr n cũng là l c lư ng ông o. M t s B , Ban, ngành và a phương ã huy ng i ngũ báo cáo viên tuyên hu n c a ng, giáo viên các trư ng chính tr c p t nh, trung tâm b i dư ng chính tr c p huy n tham gia ph bi n, giáo d c pháp lu t, b o m tuyên truy n k p th i ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng g n v i tuyên truy n pháp lu t. Nhi u B , ngành, a phương ã s d ng l c lư ng khác tham gia vào công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t như: lu t gia, lu t sư, tr giúp viên pháp lý, tư v n viên pháp lu t, cán b , công ch c c a các cơ quan thi hành pháp lu t (Tòa án, Vi n ki m sát, H i quan, Thanh tra …), các l c lư ng khác như hòa gi i viên cơ s , già làng, trư ng b n, ch c s c tôn giáo… Các l c lư ng nói trên ã phát huy ư c s c m nh t ng h p trong ph bi n, giáo d c pháp lu t nh ng năm g n ây, theo úng tinh th n Ch th s 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khóa IX) v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân, ã có óng góp áng k cho công tác ưa pháp lu t vào cu c s ng, t o chuy n bi n rõ nét trong vi c nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a các thành viên trong xã h i. Tuy nhiên, trư c yêu c u mà quá trình xây d ng Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa t ra cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, h th ng t ch c và ngu n nhân l c hi n có c a công tác này còn nhi u i m b t c p, chưa ngang t m nhi m v và chưa áp ng ư c òi h i m i c a xã h i và c a t nư c, c th là: - a s nh ng ngư i làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thư ng ư c ào t o chuyên v pháp lu t ho c m t chuyên ngành khác, không ư c ào t o v nghi p v , k năng tuyên truy n và t ch c công tác tuyên truy n do chưa có cơ s ào t o chuyên ngành ph bi n, giáo d c pháp lu t. Vì v y, ho t ng c a i ngũ này còn lúng túng, chưa theo úng các quy trình c a vi c t ch c công tác tuyên truy n, thư ng là v a h c v a làm, v a t rút kinh nghi m. Không ít báo cáo viên b l n ch c năng, nhi m v v i gi ng viên, giáo viên nên khi i tuyên truy n n ng v lý thuy t, nh v k năng, do ó hi u qu không cao; - L c lư ng làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t tuy ông v s lư ng như l i phân tán, có nơi s d ng còn lãng phí; chưa có quy ho ch ào t o b i dư ng c th , s t p trung u tư c a các c p, các ngành cho l c lư ng này l i r t khác nhau nên k t qu mang l i cũng khác nhau. Trong ó, s ngư i chuyên trách không nhi u, ch y u là nh ng ngư i làm kiêm nhi m. Ngoài s nhi t tình, tâm huy t, thì h chưa ư c ào t o cơ b n, ch ãi ng i v i h không cao, ít khuy n khích ư c h tham gia m t cách n nh, lâu dài vào công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; - Trong ph bi n, giáo d c pháp lu t, i ngũ báo cáo viên pháp lu t là l c lư ng ch y u (nh t là tuyên truy n mi ng), nhưng s này th c s ho t ng không nhi u. Do thay i công tác, ngh hưu hay các lý do khác mà h không c p nh t thông tin, ít s d ng công ngh hi n i nên có nhi u h n ch , ch t lư ng ph bi n, giáo d c pháp lu t th p;
 4. - Tính chuyên nghi p trong ph bi n, giáo d c pháp lu t c a cán b , công ch c chuyên trách làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t còn y u, thi u m t cơ ch ào t o, b i dư ng, quy ho ch lâu dài ngu n nhân l c cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; ngu n l c u tư cho công tác này chưa tương x ng v i yêu c u; s ph i h p gi a các ngành liên quan trong quá trình th c hi n các ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t chưa ch t ch . S u tư c a Nhà nư c chưa áp ng ư c th c ti n c a công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, chưa t o ra cơ ch t t thu hút các ngu n l c xã h i tham gia công tác này. Do v y, vi c c ng c , ki n toàn và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t là r t c n thi t. 2. Cơ s chính tr , pháp lý c a vi c xây d ng án Ngh quy t i h i i bi u toàn qu c l n th X kh ng nh: “Ho t ng văn hóa, thông tin phát tri n a d ng hơn, góp ph n nâng cao i s ng văn hóa c a nhân dân, làm tăng hi u qu công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, ph bi n pháp lu t …”[1]. Ch th s 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khóa IX) v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân ã nêu rõ nhi m v : “C ng c , tăng cư ng i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t và t o i u ki n, môi trư ng thu n l i cho i ngũ này làm t t nhi m v ”. Ch th s 17-CT/TW ngày 15 tháng 10 năm 2007 c a Ban Bí thư Trung ương ng v ti p t c i m i và nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác tuyên truy n mi ng trong tình hình m i ã yêu c u: “Ti p t c quán tri t ý nghĩa, vai trò, t m quan tr ng c a công tác tuyên truy n mi ng, ho t ng c a i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên, xác nh ây là m t trong nh ng kênh thông tin quan tr ng nh t, tr c ti p truy n bá sâu r ng ch nghĩa Mác – Lênin, tư tư ng H Chí Minh, ph bi n, giáo d c, quán tri t các quan i m, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c…”. Ngh quy t s 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v vi c ti p t c th c hi n Ch th s 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khóa IX) v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân ã ra nhi m v : “ i m i, ki n toàn t ch c làm nhi m v tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t theo hư ng b o m s lư ng, nâng cao ch t lư ng ngu n l c cán b , công ch c làm nhi m v này …”. Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n năm 2012 ã ra m c tiêu: ti p t c t o s chuy n bi n m nh m v ý th c tôn tr ng và ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân; i m i phương th c t ch c th c hi n ph bi n, giáo d c pháp lu t và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t …, t ch c có hi u qu công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trên toàn qu c, góp ph n th c hi n n p s ng và làm vi c theo Hi n pháp và pháp lu t, xây d ng và hoàn thi n Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam c a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Như v y, công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trư c nh ng yêu c u m i c a t nư c c n ph i ư c th c hi n m t t m cao hơn, v i m t tư duy m i hơn, toàn di n hơn, thi t th c và khoa h c hơn. Ch t lư ng ngu n nhân l c ph n ánh trong trình ki n th c, k năng và thái c a ngư i làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. Nhi m v t ra là c n xây d ng l c lư ng làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t các c p v ng vàng v chính tr , gi i v chuyên môn, nghi p v và nhi t huy t v i công vi c, có ch ãi ng phù h p v i i ngũ này phát huy n i l c c a t ng cá nhân, t o thành s c m nh c a c h th ng, s c m nh n vai trò nòng c t trong vi c nâng cao hi u bi t, ý th c tôn tr ng và ch p hành pháp lu t cho cán b , nhân dân. Do ó, c n chú tr ng ào t o, b i dư ng ki n th c, nghi p v và nâng cao tính chuyên nghi p cho l c lư ng này, trong ó c n chú ý phát tri n l c lư ng cán b có ngo i ng , bi t ti ng dân t c. Chính vì v y, c n thi t ph i xây d ng và th c hi n án “C ng c , ki n toàn và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t áp ng yêu c u i m i, phát
 5. tri n c a t nư c” nh m t o bư c phát tri n m i trong vi c xây d ng ngu n nhân l c n nh, có ch t lư ng và trình cao th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , nhân dân. II. QUAN I M CH O XÂY D NG ÁN 1. Vi c xây d ng và tri n khai th c hi n án ph i th ch hóa ch trương c a ng v xây d ng và hoàn thi n Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa, g n v i th c hi n Chi n lư c xây d ng và hoàn thi n pháp lu t Vi t Nam n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và Chi n lư c c i cách tư pháp n năm 2020, b o m pháp lu t ư c th c thi nghiêm ch nh, m i công dân s ng và làm vi c theo Hi n pháp và pháp lu t. 2. C ng c , ki n toàn và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t k t h p ch t ch v i phát huy s c m nh c a các l c lư ng trong toàn xã h i tham gia vào ph bi n, giáo d c pháp lu t, phù h p v i m c tiêu c a Chương trình qu c gia phát tri n nhân l c n năm 2020 c a Chính ph . 3. án ph i kh c ph c ư c nh ng h n ch , b t c p hi n nay trong t ch c và ho t ng c a i ngũ làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; c ng c , ki n toàn m t bư c căn b n i ngũ làm công tác này theo hư ng v a b o m s lư ng, v a b o m cho c i ngũ có b n lĩnh chính tr v ng vàng, phNm ch t o c t t và trình nghi p v cao, k năng gi i v ph bi n, giáo d c pháp lu t. 4. án ph i b o m tính khoa h c, th c ti n, ng b và kh thi, t n d ng t i a ngu n nhân l c hi n có. Các bi n pháp c ng c và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c trong ph bi n, giáo d c pháp lu t ph i có tr ng tâm, tr ng i m, tránh dàn tr i, không trùng l p, ch ng chéo v i vi c ho ch nh nh ng chương trình, chính sách trong t ng lĩnh v c riêng bi t ã và ang ư c các B , ngành th c hi n. III. M C TIÊU C A ÁN 1. M c tiêu chung n h t năm 2012, c ng c , ki n toàn và nâng cao ch t lư ng c a i ngũ làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t theo hư ng nâng cao tính chuyên nghi p, trình lý lu n chính tr , chuyên môn pháp lý, k năng và nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t, áp ng yêu c u xây d ng Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa. 2. M c tiêu c th a) T ch c, con ngư i: - C ng c t ch c, b máy và cán b c a V Ph bi n, giáo d c pháp lu t, B Tư pháp, nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v áp ng ư c yêu c u i m i, phát tri n c a t nư c; c ng c Phòng ph bi n, giáo d c pháp lu t c a các S Tư pháp nh m tăng cư ng vai trò là cơ quan u m i và tham mưu ch y u c a S Tư pháp và H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c p t nh. Ph n u n năm 2012, 100% Phòng Ph bi n, giáo d c pháp lu t thu c S Tư pháp có biên ch phù h p v i i u ki n c a a phương. - n năm 2012, b trí ư c cán b chuyên trách làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t i 100% t ch c pháp ch thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , 70% t ch c pháp ch c a S , Ban, ngành c p t nh và doanh nghi p nhà nư c; 80% cơ quan báo, ài trung ương và 70% báo, ài a phương có phóng viên, biên t p viên chuyên trách v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. B sung s lư ng c n thi t và nâng cao ch t lư ng giáo viên gi ng d y pháp lu t trong h th ng H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh, các trư ng chính tr t nh, các trung tâm b i dư ng chính tr huy n; chú tr ng ki n toàn và nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên gi ng d y pháp lu t trong các trư ng nghi p v c a các B , ngành, oàn th , các l c lư ng vũ trang;
 6. - C ng c , ki n toàn m ng lư i báo cáo viên tuyên truy n viên pháp lu t c a các B , ngành, oàn th t trung ương n cơ s , c bi t là m ng lư i công tác viên ph bi n, giáo d c pháp lu t cơ s . Chú tr ng nh ng a bàn vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, vùng ng bào dân t c thi u s ; t p trung b i dư ng báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t là ngư i dân t c thi u s , ngư i bi t ti ng dân t c; - n năm 2012, c ng c , ki n toàn ư c 60% t hòa gi i cơ s và 50% Ban công tác M t tr n a phương; - Xây d ng cơ ch huy ng và thu hút i ngũ lu t gia, lu t sư, tr giúp viên pháp lý, tư v n viên pháp lu t, cán b , công ch c ngành Tư pháp và các cơ quan thi hành pháp lu t tham gia vào các ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t. b) Nâng cao trình chuyên môn, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t: - B i dư ng chuyên môn pháp lý; nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho: + 100% nh ng ngư i qu n lý công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t và nh ng ngư i tr c ti p th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; + 100% giáo viên d y môn pháp lu t trong h th ng H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh, các trư ng chính tr t nh, trung tâm b i dư ng chính tr huy n, trư ng nghi p v c a các B , ngành, oàn th , l c lư ng vũ trang; + 60% T trư ng T hòa gi i cơ s và thành viên Ban Công tác M t tr n; - Ph i h p v i các cơ quan, t ch c h u quan t p hu n k năng, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho i ngũ c ng tác viên là lu t gia, lu t sư, tr giúp viên pháp lý, tư v n viên pháp lu t, B i Biên phòng, C nh sát bi n, công an xã, thành viên Ban Công tác M t tr n. IV. N I DUNG ÁN 1. Rà soát, phân lo i, ánh giá, c ng c i ngũ làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t theo ba nhóm i tư ng c th có bi n pháp ào t o, b i dư ng thích h p; xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n i ngũ làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. 2. Ph i h p th c hi n các chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t v i các chương trình giáo d c lý lu n chính tr c a các cơ quan ng, Nhà nư c, oàn th chính tr , xã h i. ào t o, b i dư ng trình lý lu n chính tr , chuyên môn pháp lý, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t theo nh ng hình th c, bi n pháp phù h p v i năng l c, trình c a t ng i tư ng, c i m v kinh t - xã h i c a vùng, mi n và yêu c u, nhi m v chính tr c a cơ quan, ơn v , a phương; h p tác v i t ch c tôn giáo, các ch c s c tôn giáo trong ph bi n, giáo d c pháp lu t cho ng bào có o. 3. Biên so n, phát hành thư ng xuyên tài li u nghi p v , k năng, phương pháp ph bi n, giáo d c pháp lu t dư i các hình th c phù h p, d hi u như sách các lo i, băng ĩa, m chuyên trang, chuyên m c nghiên c u, trao i lý lu n, kinh nghi m v ph bi n, giáo d c pháp lu t. 4. Xây d ng, hoàn thi n ch , chính sách i v i nh ng ngư i tham gia công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; hoàn thi n cơ ch , chính sách v tài chính, áp ng y hơn cho ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t. 5. Ki m nh, ánh giá ch t lư ng ngu n nhân l c sau khi ào t o, b i dư ng ti p t c c ng c , nâng cao năng l c trong th i gian t i. 6. Qu n lý, khai thác và s d ng h p lý, hi u qu ngu n nhân l c ã ư c ào t o, b i dư ng. V. CÁC GI I PHÁP TH C HI N ÁN
 7. 1. C ng c , ánh giá l i ngu n nhân l c hi n có c a công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t trung ương n cơ s - Th ng kê, rà soát ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t toàn qu c, phân lo i theo nhóm, theo trình ; xây d ng các tiêu chí c th gi a các nhóm; xác nh cơ c u h p lý gi a các vùng mi n, a bàn; - B sung, hoàn thi n ch c năng, nhi m v c a V ph bi n, giáo d c pháp lu t thu c B Tư pháp và Phòng ph bi n, giáo d c pháp lu t thu c S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n qu n lý, hư ng d n ngư i ngư i làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; - Ki n toàn i ngũ cán b qu n lý công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t theo hư ng chuyên nghi p hơn, có trình cao, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t gi i, t p trung th c hi n ho ch nh chính sách, qu n lý nhà nư c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; - Xây d ng quy ho ch cán b có ngo i ng , bi t ti ng dân t c, ngư i dân t c thi u s t o ngu n cán b ào t o, b i dư ng chuyên môn pháp lý, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho l c lư ng làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t i vùng mi n núi, dân t c thi u s , ngư i nư c ngoài Vi t Nam v i k ho ch và chính sách c thù; - Hình thành m ng lư i báo cáo viên pháp lu t theo ngành d c c a B , ban, ngành, oàn th trên cơ s rà soát, ánh giá i ngũ báo cáo viên pháp lu t các c p trên ph m vi c nư c; t ng k t vi c th c hi n Quy t nh s 210/1999/Q -BTP ngày 09 tháng 7 năm 1999 c a B trư ng B Tư pháp v vi c ban hành Quy ch báo cáo viên pháp lu t; nghiên c u, s a i Quy ch báo cáo viên pháp lu t cho phù h p v i tình hình hi n nay. Thu hút nh ng ngư i làm công tác d ch v , tư v n pháp lu t, tr giúp viên pháp lý vào ph bi n, giáo d c pháp lu t; - Xây d ng, ban hành các văn b n qu n lý, hư ng d n v s p x p, b trí cán b chuyên làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t và Quy ch ho t ng c a cán b chuyên trách t i t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân và doanh nghi p nhà nư c; phóng viên, biên t p viên chuyên vi t v pháp lu t t i các cơ quan thông tin i chúng trung ương và a phương. Nghiên c u, xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t t i các cơ quan ư c giao nhi m v qu n lý nhà nư c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; - L p chương trình, k ho ch ph i h p liên ngành gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trung ương và a phương; gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v i các cơ quan, t ch c, oàn th khác trong công tác t ch c b i dư ng chuyên môn, nghi p v và tri n khai th c hi n nhi m v ph bi n, giáo d c pháp lu t. ưa công tác ào t o, b i dư ng v ph bi n, giáo d c pháp lu t là m t n i dung trong chương trình, k ho ch dài h n, ng n h n, hàng năm c a cơ quan, ơn v . 2. T ch c b i dư ng, t p hu n lý lu n chính tr , chuyên môn pháp lý và nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t a) Các ho t ng qu n lý, t ch c th c hi n công tác ào t o, b i dư ng - D báo nhu c u ào t o: t ch c kh o sát, ánh giá công tác ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t; ánh giá và d báo nhu c u c a ngu n nhân l c ph bi n, giáo d c pháp lu t trong vi c ào t o, b i dư ng nâng cao trình , năng l c; d báo b sung ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. - Xây d ng, ho ch nh chính sách, chi n lư c v ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. - Xây d ng chương trình, k ho ch ào t o, b i dư ng b o m g n ào t o v i vi c b trí, s d ng nhân l c trên cơ s yêu c u c a công vi c, nhi m v chính tr c a cơ quan, ơn v , t ch c và a phương.
 8. b) Các ho t ng t ch c ào t o, b i dư ng lý lu n chính tr , chuyên môn pháp lý, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t - Nâng cao trình lý lu n chính tr : + ưa i ngũ cán b chuyên v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t là i tư ng thư ng xuyên ư c ào t o, b i dư ng nâng cao trình lý lu n chính tr t i các trư ng chính tr theo nh kỳ 6 tháng, 1 năm; + Xây d ng k ho ch ph i h p th c hi n ào t o, b i dư ng trình lý lu n chính tr gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v i các trư ng chính tr . - B i dư ng chuyên môn pháp lý: + H tr m t ph n kinh phí, tài li u các cơ quan, ơn v , a phương t ch c t p hu n, b i dư ng ki n th c pháp lu t, nâng cao trình chuyên môn pháp lý cho l c lư ng cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; Tùy thu c vào trình chuyên môn, nghi p v , k năng ph bi n, giáo d c pháp lu t và tr trí công tác c a t ng nhóm i tư ng xây d ng chính sách, k ho ch; t ch c b i dư ng chuyên môn, ki n th c dư i các hình th c h i ngh , h i th o, l p h c, t p hu n, cung c p tài li u b o m c p nh t ki n th c, nâng cao năng l c chuyên môn cho m i nhóm i tư ng. + Ph i h p v i các trư ng, h c vi n, trung tâm, ơn v có liên quan t ch c các khóa h c b i dư ng chuyên môn pháp lý cho cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t theo nh kỳ, ng n ngày dư i các hình th c ào t o nâng cao, chuyên sâu ho c l ng ghép v i các chương trình, d án khác. - B i dư ng k năng, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t; + ưa chương trình ào t o, b i dư ng nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t vào chương trình ào t o c a H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh, H c vi n Báo chí, tuyên truy n th c hi n b i dư ng thư ng xuyên nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t i v i nh ng ngư i làm công tác xây d ng và ho ch nh chính sách v ph bi n, giáo d c pháp lu t, nh ng ngư i làm công tác qu n lý t ch c và ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t; + ưa chương trình ào t o, b i dư ng nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t, nghi p v hòa gi i vào chương trình ào t o c a H c vi n Tư pháp và m t s trư ng ngành, oàn th th c hi n b i dư ng i v i nh ng ngư i tr c ti p th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, các c ng tác viên và hòa gi i viên; + H tr kinh phí, tài li u, ph i h p v i các cơ quan, t ch c, ơn v t ch c b i dư ng nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t i v i nh ng ngư i th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thông qua ho t ng chuyên môn, nghi p v c a mình ho c l ng ghép công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v i các ho t ng xã h i khác; + L ng ghép v i các ho t ng ào t o, b i dư ng t i cơ quan, ơn v , t ch c b o m vi c b i dư ng k năng, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t hi u qu , ti t ki m. - B i dư ng, rèn luy n phNm ch t o c: Thư ng xuyên t ch c các ho t ng hư ng ng cu c v n ng h c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh; g n vi c ào t o, b i dư ng trình chuyên môn nghi p v v i giáo d c chính tr , tư tư ng, o c công v . Xây d ng, th c hi n quy t c o c ngh nghi p trong th c thi công v . 3. Xây d ng, hoàn thi n ngu n tài li u nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t
 9. - C i ti n n i dung, phương pháp ào t o, b i dư ng nghi p v ; xây d ng chương trình ào t o, b i dư ng nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t th ng nh t trên toàn qu c; ban hành Quy ch c p ch ng ch nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t. a d ng hóa mô hình, phương pháp b i dư ng theo hư ng g n lý thuy t v i th c t , ch ng, tích c c, k t h p ki n th c, k năng và thái ; ào t o theo phương pháp nghiên c u tình hu ng, trao i kinh nghi m, gi i quy t v n th c ti n; - Xây d ng b giáo trình, tài li u chính th ng v nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t và ưa vào s d ng th ng nh t, r ng rãi trong các cơ quan, ơn v , t ch c, các nhà trư ng, h c vi n …; - Biên so n các lo i tài li u dư i các hình th c phù h p b i dư ng chuyên môn pháp lý, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t có ch t lư ng. 4. Xây d ng chính sách, pháp lu t i v i ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t Xây d ng trình Qu c h i ban hành Lu t Ph bi n, giáo d c pháp lu t trong nhi m kỳ Qu c h i khóa XII có cơ s pháp lý i u ch nh th ng nh t và toàn di n công tác này. S a i, b sung các quy nh v ch , chính sách cho ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trên cơ s t ng k t, ánh giá th c ti n thi hành Thông tư s 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. H tr v t ch t, tài li u có liên quan cho cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, vùng ng bào dân t c thi u s . Xây d ng ch ph c p trách nhi m thu hút nh ng ngư i là cán b , công ch c trong ngành Tư pháp, cán b , công ch c các cơ quan thi hành pháp lu t tham gia công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. H tr tài li u nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho tư v n viên pháp lu t, tr giúp viên pháp lý, lu t gia, lu t sư khi th c hi n tư v n pháp lu t, tr giúp pháp lý lưu ng cho ngư i nghèo, i tư ng chính sách và nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, vùng ng bào dân t c thi u s . H tr tài li u pháp lu t, nghi p v già làng, trư ng b n, các ch c s c tôn giáo th c hi n tuyên truy n, ph bi n pháp lu t t i thôn, b n, phum, sóc … nh kỳ hàng năm vào d p hè, t ch c l c lư ng sinh viên các trư ng i h c chuyên ngành Lu t tham gia vào ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , nhân dân, c bi t vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, vùng ng bào dân t c thi u s . Có chính sách u tư kinh phí t ngân sách nhà nư c b o m cho vi c t ch c t p hu n, b i dư ng nâng cao ch t lư ng chuyên môn, nghi p v c a ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. u tư cơ s v t ch t, trang thi t b th c hi n ào t o, b i dư ng và th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a i ngũ cán b vùng khó khăn, nh t là vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, vùng ng bào dân t c thi u s . 5. Tăng cư ng ph i h p v i các cơ quan, t ch c trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c ph bi n, giáo d c pháp lu t H tr tài li u cho các l c lư ng tham gia công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t không thu c i tư ng tri n khai c a án t ào t o, b i dư ng nâng cao trình lý lu n chính tr , chuyên môn pháp lý, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t. K t h p v i vi c tri n khai các chương trình, d án h p tác c a nư c ngoài b i dư ng chuyên môn pháp lý, k năng, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho l c lư ng làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t dư i các hình th c h tr , liên k t ào t o trong nư c v i ào t o nư c ngoài, b i dư ng trong nư c có s d ng tài li u, hư ng d n c a các chuyên gia nư c ngoài. Huy ng các chuyên gia, cán b nư c ngoài vào vi c gi ng d y, t p hu n b i dư ng năng l c, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t.
 10. 6. Xây d ng h tiêu chí i v i ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t Nghiên c u, ánh giá k t qu c ng c , ki n toàn, nâng cao năng l c c a l c lư ng làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; xây d ng các tiêu chí c th i v i t ng nhóm i tư ng có cơ s ho ch nh chính sách, xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng trong giai o n ti p theo. 7. T ch c ki m tra, sơ k t, t ng k t T ch c oàn ki m tra theo nh kỳ ánh giá k p th i vi c t ch c các ho t ng ào t o, b i dư ng trình lý lu n chính tr , chuyên môn pháp lý, k năng và nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho l c lư ng làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; xây d ng k ho ch, nhi m v , gi i pháp sát th c b o m th c hi n án trong t ng giai o n có hi u qu , ch t lư ng; Hàng năm, t ch c ánh giá nh ng k t qu , nh ng tác ng, chuy n bi n t các ho t ng th c hi n án i v i k t qu , ch t lư ng c a công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. T ng giai o n, ti n hành sơ k t, t ng k t nh ng k t qu ào t o, b i dư ng và úc rút bài h c kinh nghi m ti p t c th c hi n các ho t ng ào t o, b i dư ng cho l c lư ng làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong th i gian ti p theo. VI. T CH C TH C HI N 1. Phương pháp th c hi n án a) T ch c ch o i m vi c th c hi n án rút kinh nghi m, t ó tri n khai nhân r ng; b) Thư ng xuyên hư ng d n, ki m tra, th c hi n ch thông tin gi a trung ương và a phương trong vi c tri n khai án; nh kỳ ánh giá k t qu th c hi n án i v i vi c nâng cao ch t lư ng c a ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; c) Ph i h p v i các chương trình, d án, án khác ang ư c tri n khai t i a bàn cơ s và 3 án khác trong Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph t năm 2008 n năm 2012 ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph tri n khai th c hi n án có hi u qu , ti t ki m. 2. Phân công trách nhi m a) B Tư pháp Ch trì, ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban T ch c Trung ương, B N i v , B Tài chính và Văn phòng Chính ph thành l p Ban Ch o xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n án; xây d ng chương trình, k ho ch c th th c hi n án theo t ng giai o n; ch o, hư ng d n, ôn c ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n án các a phương. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan th c hi n vi c rà soát ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; kh o sát nhu c u ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t dài h n, hàng năm; xây d ng chương trình, giáo trình, tài li u ph c v ho t ng ào t o, b i dư ng; xây d ng k ho ch và t ch c các khóa b i dư ng ki n th c pháp lu t, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t. Ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương trong vi c ph i h p các chương trình giáo d c lý lu n chính tr v i các chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t. Ph i h p v i B N i v , B Thông tin và Truy n thông và các cơ quan ch c năng nghiên c u, xây d ng, ban hành văn b n ch o, hư ng d n v b trí cán b chuyên trách cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a t ch c pháp ch , cơ quan thông tin i chúng.
 11. Ch o H c vi n Tư pháp xây d ng chương trình ào t o v ph bi n, giáo d c pháp lu t, nghi p v hòa gi i cơ s ; ph i h p H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh xây d ng chương trình ào t o nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t, hoàn thi n giáo trình, chương trình, tài li u v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho i ngũ giáo viên gi ng d y môn Nhà nư c và Pháp lu t c a h th ng H c vi n và các trư ng chính tr t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; ph i h p H c vi n Báo chí, tuyên truy n xây d ng chương trình ào t o nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t i v i nh ng ngư i làm công tác xây d ng và ho ch nh chính sách v ph bi n, giáo d c pháp lu t, nh ng ngư i làm công tác qu n lý t ch c và ho t ng ph bi n giáo d c pháp lu t. Ch o, hư ng d n S Tư pháp tham mưu cho y ban nhân dân c p t nh có chính sách, bi n pháp nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t i a phương và t ch c th c hi n. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ki m tra vi c tri n khai th c hi n án a phương; nh kỳ hàng năm t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . b) B N i v Ph i h p v i B Tư pháp và các B , ngành liên quan rà soát, kh o sát có bi n pháp, hư ng d n c ng c , ki n toàn ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. c) B Tài chính Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp xây d ng k ho ch s d ng kinh phí nhà nư c tri n khai án trung ương; xây d ng phương án b trí kinh phí t ngân sách trung ương b sung cho a phương h th ng án; hư ng d n y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí kinh phí t ngân sách nhà nư c, ngu n v n h tr b o m các i u ki n th c hi n án; ch o các S Tài chính v ngu n kinh phí cho công tác b i dư ng ngu n nhân l c ph bi n, giáo d c pháp lu t. Rà soát, s a i, b sung các quy nh v qu n lý và s d ng kinh phí b o m k p th i, y cho các ph bi n, giáo d c pháp lu t, khuy n khích tinh th n trách nhi m c a ngu n nhân l c. d) ngh Ban Tuyên giáo Trung ương Ch o ph i h p các chương trình giáo d c lý lu n chính tr v i chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t. Ph i h p v i B Tư pháp và các cơ quan thành viên ch o th c hi n các n i dung c a án. Ch o, hư ng d n t ch c th c hi n ào t o, b i dư ng ki n th c pháp lu t, nghi p v ph bi n, giáo d c chính sách, pháp lu t cho l c lư ng báo cáo viên tuyên hu n c a ng; hư ng d n vi c g n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, b i dư ng chuyên môn, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t v i vi c tri n khai cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”, giáo d c pháp lu t v i giáo d c công dân, giáo d c o c công v . ) ngh Ban T ch c Trung ương Ph i h p v i B Tư pháp và các B , ngành liên quan xây d ng, ho ch nh các chính sách, bi n pháp ki n toàn, c ng c v t ch c và con ngư i tham gia công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. e) H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh Tham gia ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c là cán b , h c viên c a trư ng; hoàn thi n giáo trình, tài li u nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho i ngũ giáo viên gi ng d y môn Nhà nư c và Pháp lu t c a h th ng H c vi n và các trư ng chính tr t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. g) B Thông tin và Truy n thông
 12. Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và B , ngành liên quan c ng c l c lư ng phóng viên, biên t p viên chuyên vi t v pháp lu t c a các báo, ài, trang thông tin i n t , nh ng ngư i làm vi c i m bưu i n văn hóa xã; th c hi n ào t o, b i dư ng ki n th c pháp lu t, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t, nghi p v báo chí i v i i ngũ này. h) B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch o, hư ng d n tăng cư ng tuyên truy n bi u dương các i m sáng ch p hành pháp lu t, gương ngư i t t, vi c t t; phê phán nh ng t p th , cá nhân vi ph m pháp lu t. Ph i h p v i B Tư pháp và các B , ngành liên quan th c hi n ào t o, b i dư ng ki n th c pháp lu t và nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho các b văn hóa cơ s công tác trong các i thông tin lưu ng, i chi u bóng lưu ng và h th ng nhà văn hóa, trung tâm văn hóa. i) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph B trí cán b có trình chuyên môn v pháp lu t theo dõi, th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; ch ng xây d ng k ho ch dài h n, hàng năm trong ào t o, b i dư ng cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. Hàng năm, b o m kinh phí t ngu n ngân sách ào t o, b i dư ng cho l c lư ng cán b th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. k) ngh Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao ph i h p ch o, hư ng d n vi c ào t o, b i dư ng i ngũ Ki m sát viên, ThNm phán phương pháp, k năng i ngũ này tham gia tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t có hi u qu hơn. l) ngh y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ph i h p v i B Tư pháp ch o, hư ng d n vi c c ng c , ki n toàn Ban công tác M t tr n và T hòa gi i trong c ng ng dân cư. m) y ban nhân dân các c p Xây d ng k ho ch, ch o, t ch c tri n khai th c hi n án t i a phương và nh kỳ hàng năm báo cáo k t qu th c hi n án v B Tư pháp t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Ch o S Tư pháp và các cơ quan chuyên môn ti n hành kh o sát làm căn c cho vi c c ng c , ki n toàn v t ch c và con ngư i tham gia công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng phù h p v i yêu c u c a a phương và t ch c th c hi n. B trí biên ch c n thi t cho l c lư ng cán b chuyên trách v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t a phương. B o m kinh phí, cơ s v t ch t, trang thi t b c n thi t th c hi n vi c b i dư ng, t p hu n nâng cao ki n th c pháp lu t, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho ngu n nhân l c trong ph m vi a phương. Có chính sách khuy n khích, thu hút huy ng các ngu n l c h tr và óng góp cho ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t; c ng c và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a a phương. 3. Ti n Vi c th c hi n án b t u t quý III năm 2008 và k t thúc vào cu i năm 2012, c th như sau: Giai o n I ( ư c tính t th i i m xây d ng án): t quý III năm 2008 n h t năm 2010: T quý III năm 2008 n tháng 02 năm 2009: - Xây d ng án chi ti t trình Th tư ng Chính ph phê duy t;
 13. - Ti n hành kh o sát. - Năm 2009 – 2010: + Xây d ng, ban hành các văn b n ph c v cho vi c qu n lý, i u hành và th c hi n án (quy ch ho t ng, k ho ch chi ti t, văn b n hư ng d n, ch o); + T ch c quán tri t, tri n khai án, t p hu n vi c tri n khai án Trung ương và a phương; + Ch n i m ch o: t p trung rà soát toàn b m ng lư i ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; th c hi n vi c c ng c , ki n toàn v t ch c và con ngư i; t ch c ào t o, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t i v i nhóm i tư ng qu n lý công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; ch o i m i v i m t s i tư ng tr c ti p th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; hòa gi i viên cơ s và báo cáo viên tuyên hu n c a ng; + T ch c sơ k t ch o i m và xây d ng k ho ch th c hi n án t năm 2011 n 2012 vào Quý IV năm 2010. Giai o n II: t quý I năm 2011 n năm 2012: - Ti p t c tri n khai th c hi n i v i nhóm ngư i qu n lý công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; - Nhân r ng các nhóm i tư ng ã ch o i m giai o n I; - T ng k t ánh giá hi u qu th c hi n án vào quý IV năm 2012. 4. Kinh phí th c hi n án Ngân sách nhà nư c c p cho vi c tri n khai th c hi n án theo phân c p ngân sách trung ương và ngân sách a phương. Ư c tính t ng s kinh phí th c hi n án là 29 t ng, trong ó: - Ngân sách trung ương: 18 t ng; - Ngân sách a phương: 11 t ng. Vi c l p d toán chi ti t hàng năm ư c th c hi n theo úng quy nh Lu t Ngân sách nhà nư c trên cơ s n i dung án ã ư c Chính ph phê duy t. Cơ quan ch trì án, các cơ quan thành viên, B , ngành liên quan và a phương có th huy ng thêm các ngu n kinh phí h tr t các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c vi c tri n khai th c hi n án có hi u qu . VII. HI U QU KINH T - XÃ H I C A ÁN - Ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t có cơ c u h p lý, có năng l c chuyên môn, gi i nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t, có b n lĩnh chính tr và tâm huy t v i công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t áp ng yêu c u i m i, phát tri n c a t nư c. - Trình lý lu n chính tr , chuyên môn pháp lý và nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t c a ngu n nhân l c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t ư c nâng cao góp ph n phát tri n toàn di n con ngư i Vi t Nam và phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao. - T o n n t ng th c hi n có hi u qu , ch t lư ng nhi m v ph bi n, giáo d c pháp lu t góp ph n xây d ng thói quen, n p s ng và làm vi c theo Hi n pháp và pháp lu t trong cán b , nhân dân và th c hi n t t nhi m v c a toàn b h th ng chính tr .
 14. - Ch t lư ng công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t ư c nâng cao, có hi u qu và toàn di n hơn, ưa ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t hư ng m nh v cơ s . - Góp ph n nâng cao ý th c tôn tr ng, ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân trong quá trình xây d ng và hoàn thi n Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa, th c hi n k lu t, k cương trong b máy nhà nư c và trong xã h i, b o v an ninh qu c gia, tr t t an toàn xã h i, gi v ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c và thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i. [1] Văn ki n ih i i bi u toàn qu c l n th X, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i – 2006, trang 158.
Đồng bộ tài khoản