Quyết định số 2728/QĐ-BNG

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
17
lượt xem
2
download

Quyết định số 2728/QĐ-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2728/QĐ-BNG về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2728/QĐ-BNG

  1. B NGO I GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2728/Q -BNG Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B NGO I GIAO B TRƯ NG B NGO I GIAO Căn c Ngh nh s 15/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Ngo i giao t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 B Ngo i giao QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Ngo i giao. 1.Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2.Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a B Ngo i giao có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các v , c c, ơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành.
  2. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a B Ngo i giao có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các v , c c, ơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác th c hi n án 30, th trư ng các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và các v , c c, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng CP, các PTTg CP ( b/c); - VPCP: BTCN, các PCN, - C ng thông tin i n t c a Chính ph ; - TCTCT: T trư ng,T phó; - Các cơ quan, ơn v nêu t i i u 4 Ph m Gia Khiêm - Lưu: VP, HC TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B NGO I GIAO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2728 /Q -BNG ngày 12 tháng 8 ăm 2009 c a B Ngo i giao) PH N I. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B NGO I GIAO STT Tên th t c hành chính Lĩnh v c Cơ quan th c hi n I. TH T C HÀNH CHÍNH T I CÁC ƠN VN THU C B NGO I GIAO TRONG NƯ C 1 C p h chi u ngo i giao Công tác lãnh - C c Lãnh s s -S Ngo i v TP. H Chí Minh 2 C p h chi u công v Công tác lãnh - C c Lãnh s s - S Ngo i v TP. H Chí Minh 3 C p l i h chi u ngo i giao do làm Công tác lãnh - C c Lãnh s h ng, m t s - S Ngo i v TP. H Chí Minh 4 C p l i h chi u công v do làm h ng, Công tác lãnh - C c Lãnh s
  3. m t s - S Ngo i v TP. H Chí Minh 5 Gia h n h chi u ngo i giao Công tác lãnh - C c Lãnh s s - S Ngo i v TP. H Chí Minh 6 Gia h n h chi u công v Công tác lãnh - C c Lãnh s s - S Ngo i v TP. H Chí Minh 7 B sung, s a i h chi u ngo i giao Công tác lãnh - C c Lãnh s s - S Ngo i v TP. H Chí Minh 8 B sung, s a i h chi u công v Công tác lãnh - C c Lãnh s s - S Ngo i v TP. H Chí Minh 9 C p công hàm xin th th c các nư c Công tác lãnh - C c Lãnh s s - S Ngo i v TP. H Chí Minh 10 H p pháp hóa và ch ng nh n lãnh s Công tác lãnh - C c Lãnh s gi y t , tài li u s - S Ngo i v TP. H Chí Minh 11 C p l i b n chính gi y khai sinh ã Công tác lãnh - C c Lãnh s ăng ký t i các cơ quan i di n Vi t s Nam nư c ngoài mà s h t ch ã chuy n lưu t i C c Lãnh s 12 C p b n sao gi y t h t ch ã ăng ký Công tác lãnh - C c Lãnh s t i các cơ quan i di n Vi t Nam s nư c ngoài mà s h t ch ã chuy n lưu t i C c Lãnh s 13 Tuy n d ng công ch c vào B ngo i Cán b , ông V T ch c Cán b giao ch c, viên B Ngo i giao ch c 14 C p gi y xác nh n có g c Vi t Nam Ngư i Vi t - y ban v ngư i Nam nư c Vi t Nam nư c ngoài ngoài 15 C p gi y xác nh n ưu ãi cho ngư i Ngư i Vi t - y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài Nam nư c Vi t Nam nư c ngoài ngoài
  4. II. TH T C HÀNH CHÍNH T I CÁC CƠ QUAN I DI N VI T NAM NƯ C NGOÀI 01 C p h chi u ngo i giao Công tác lãnh Cơ quan i di n s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 02 C p h chi u công v Công tác lãnh Cơ quan i di n s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 03 Gia h n h chi u ngo i giao Công tác lãnh Cơ quan i di n s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 04 Gia h n h chi u công v Công tác lãnh Cơ quan i di n s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 05 C p l i h chi u ngo i giao do h ng, Công tác lãnh Cơ quan i di n m t s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 06 C p l i h chi u công v do h ng, m t Công tác lãnh Cơ quan i di n s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 07 B sung, s a i h chi u ngo i giao Công tác lãnh Cơ quan i di n s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 08 B sung, s a i h chi u công v Công tác lãnh Cơ quan i di n s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 09 C p h chi u ph thông Công tác lãnh Cơ quan i di n s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 10 C p l i h chi u ph thông do h ng, Công tác lãnh Cơ quan i di n m t s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 11 B sung, s a i h chi u ph thông Công tác lãnh Cơ quan i di n s Vi t Nam nư c
  5. ngoài (có ch c năng lãnh s ) 12 C p gi y thông hành Công tác lãnh Cơ quan i di n s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 13 C p gi y mi n th th c Công tác lãnh Cơ quan i di n s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 14 H p pháp hóa và ch ng nh n lãnh s Công tác lãnh Cơ quan i di n s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 15 ăng ký công dân, c p gi y xác nh n Công tác lãnh Cơ quan i di n ăng ký công dân s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 16 ăng ký khai sinh cho tr em sinh ra Công tác lãnh Cơ quan i di n nư c ngoài và có qu c t ch Vi t Nam s Vi t Nam nư c theo quy nh c a Lu t qu c t ch Vi t ngoài (có ch c Nam năng lãnh s ) 17 ăng ký khai sinh quá h n cho công Công tác lãnh Cơ quan i di n dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 18 ăng ký l i vi c sinh cho công dân Công tác lãnh Cơ quan i di n Vi t Nam cư trú nư c ngoài, mà vi c s Vi t Nam nư c h t ch ó trư c ây ã ư c ăng ký ngoài (có ch c t i Cơ quan i di n Vi t Nam năng lãnh s ) 19 ăng ký khai t cho công dân Vi t Công tác lãnh Cơ quan i di n Nam ch t nư c ngoài s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 20 ăng ký khai t quá h n cho công dân Công tác lãnh Cơ quan i di n Vi t Nam cư trú nư c ngoài s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 21 ăng ký l i vi c t cho công dân Vi t Công tác lãnh Cơ quan i di n Nam cư trú nư c ngoài, mà vi c h s Vi t Nam nư c t ch ó trư c ây ã ư c ăng ký t i ngoài (có ch c Cơ quan i di n Vi t Nam năng lãnh s ) 22 ăng ký vi c nh n nuôi con nuôi gi a Công tác lãnh Cơ quan i di n ngư i nh n nuôi là công dân Vi t Nam s Vi t Nam nư c
  6. t m trú nư c ngoài v i tr em ư c ngoài (có ch c nh n làm con nuôi là công dân Vi t năng lãnh s ) Nam t m trú nư c ngoài 23 ăng ký l i vi c nuôi con nuôi cho Công tác lãnh Cơ quan i di n công dân Vi t Nam cư trú nư c s Vi t Nam nư c ngoài, mà vi c h t ch ó trư c ây ã ngoài (có ch c ư c ăng ký t i Cơ quan i di n Vi t năng lãnh s ) Nam 24 ăng ký vi c nh n cha, m gi a ngư i Công tác lãnh Cơ quan i di n nh n ( ã thành niên) và ngư i ư c s Vi t Nam nư c nh n là công dân Vi t Nam t m trú ngoài (có ch c nư c ngoài năng lãnh s ) 25 ăng ký vi c nh n cha, m gi a ngư i Công tác lãnh Cơ quan i di n nh n (chưa thành niên) và ngư i ư c s Vi t Nam nư c nh n là công dân Vi t Nam t m trú ngoài (có ch c nư c ngoài năng lãnh s ) 26 ăng ký vi c nh n con gi a ngư i Công tác lãnh Cơ quan i di n nh n và ngư i ư c nh n là công dân s Vi t Nam nư c Vi t Nam t m trú nư c ngoài ngoài (có ch c năng lãnh s ) 27 ăng ký vi c giám h gi a công dân Công tác lãnh Cơ quan i di n Vi t Nam v i nhau cư trú nư c s Vi t Nam nư c ngoài, ho c gi a công dân Vi t Nam cư ngoài (có ch c trú nư c ngoài v i ngư i nư c ngoài năng lãnh s ) 28 ăng ký ch m d t vi c giám h gi a Công tác lãnh Cơ quan i di n công dân Vi t Nam v i nhau cư trú s Vi t Nam nư c nư c ngoài, ho c gi a công dân Vi t ngoài (có ch c Nam cư trú nư c ngoài v i ngư i năng lãnh s ) nư c ngoài 29 ăng ký vi c thay i, c i chính h Công tác lãnh Cơ quan i di n t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i s Vi t Nam nư c gi i tính, b sung h t ch, i u ch nh ngoài (có ch c h t ch cho công dân Vi t Nam ã ăng năng lãnh s ) ký t i Cơ quan i di n Vi t Nam ho c ã ăng ký t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài và ã ghi chú vào s h t ch t i Cơ quan i di n Vi t Nam 30 C p gi y phép nh p c nh thi hài/di hài Công tác lãnh Cơ quan i di n c a công dân Vi t Nam ho c ngư i có s Vi t Nam nư c ngu n g c Vi t Nam ch t nư c ngoài (có ch c ngoài. năng lãnh s ) 31 ăng ký k t hôn gi a hai bên nam n Công tác lãnh Cơ quan i di n là công dân Vi t Nam t m trú nư c s Vi t Nam nư c ngoài ngoài (có ch c năng lãnh s )
  7. 32 ăng ký k t hôn gi a công dân Vi t Công tác lãnh Cơ quan i di n Nam cư trú nư c ngoài v i ngư i s Vi t Nam nư c nư c ngoài ngoài (có ch c năng lãnh s ) 33 C p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân Công tác lãnh Cơ quan i di n cho công dân Vi t Nam trong th i gian s Vi t Nam nư c cư trú nư c ngoài. ngoài (có ch c năng lãnh s ) 34 C p l i b n chính Gi y khai sinh cho Công tác lãnh Cơ quan i di n dân Vi t Nam ã ăng ký khai sinh t i s Vi t Nam nư c Cơ quan i di n Vi t Nam, mà s ngoài (có ch c ăng ký các s ki n h t ch ó ang năng lãnh s ) lưu t i Cơ quan i di n Vi t Nam 35 C p b n sao gi y t h t ch t s h Công tác lãnh Cơ quan i di n t ch cho công dân Vi t Nam ã ăng ký s Vi t Nam nư c h t ch t i Cơ quan i di n Vi t Nam, ngoài (có ch c mà s ăng ký các s ki n h t ch ó năng lãnh s ) ang lưu t i Cơ quan i di n Vi t Nam 36 Ghi vào s h t ch các vi c h t ch c a Công tác lãnh Cơ quan i di n công dân Vi t Nam ã ăng ký t i các s Vi t Nam nư c cơ quan có thNm quy n nư c ngoài ngoài (có ch c năng lãnh s ) 37 Ch ng th c h p ng, di chúc, gi y u Công tác lãnh Cơ quan i di n quy n, các o n trích tài li u, b n sao, s Vi t Nam nư c b n ch p các gi y t tài li u, b n d ch ngoài (có ch c nư c ngoài năng lãnh s ) 38 C p gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Công tác lãnh Cơ quan i di n Nam s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 39 C p gi y xác nh n không có qu c t ch Công tác lãnh Cơ quan i di n Vi t Nam ( i v i ngư i ã thành niên) s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 40 C p gi y xác nh n không có qu c t ch Công tác lãnh Cơ quan i di n Vi t Nam ( i v i ngư i chưa thành s Vi t Nam nư c niên) ngoài (có ch c năng lãnh s ) 41 C p gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Công tác lãnh Cơ quan i di n Nam s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 42 Tr l i qu c t ch Vi t Nam ( i v i cá Công tác lãnh Cơ quan i di n Vi t Nam nư c
  8. nhân) s ngoài (có ch c năng lãnh s ) 43 Tr l i qu c t ch Vi t Nam ( i v i gia Công tác lãnh Cơ quan i di n ình) s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 44 Xin thôi qu c t ch Vi t Nam ( i v i Công tác lãnh Cơ quan i di n cá nhân) s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 45 Xin thôi qu c t ch Vi t Nam ( i v i Công tác lãnh Cơ quan i di n gia ình) s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 46 Xin nh p qu c t ch Vi t Nam ( i v i Công tác lãnh Cơ quan i di n cá nhân) s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 47 Xin nh p qu c t ch Vi t Nam ( i v i Công tác lãnh Cơ quan i di n gia ình) s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 48 Th t c h i hương ( ăng ký thư ng trú Công tác lãnh Cơ quan i di n Vi t Nam) s Vi t Nam nư c ngoài (có ch c năng lãnh s ) 49 C p gi y xác nh n ngư i g c Vi t Nam Ngư i Vi t Cơ quan i di n Nam nư c Vi t Nam nư c ngoài ngoài (có ch c năng lãnh s ) 50 C p gi y xác nh n ưu ãi cho ngư i Ngư i Vi t Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài Nam nư c Vi t Nam nư c ngoài ngoài (có ch c năng lãnh s )
Đồng bộ tài khoản