Quyết định số 273/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 273/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 273/2002/QĐ-TTg về việc kiểm tra việc đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 273/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 273/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 273/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2002 V VI C KI M SOÁT VI C U TƯ XÂY D NG VÀ QU N LÝ, S D NG T AI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Chương trình ki m tra c a B Chính tr , Ban Bí thư năm 2002; Theo ngh c a B trư ng Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH i u 1. Giao B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c các T ng công ty 91 t ki m tra vi c u tư và xây d ng; vi c qu n lý, s d ng t ai thu c B , ngành, a phương qu n lý (theo K ho ch kèm theo). i u 2. Thành l p các oàn ki m tra c a Chính ph : oàn ki m tra do T ng Thanh tra Nhà nư c ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Công nghi p, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ti n hành ki m tra vi c u tư xây d ng t i m t s công trình, d án tr ng i m (Danh m c kèm theo). oàn ki m tra do T ng c c trư ng T ng c c a chính ch trì ph i h p v i B Xây d ng ti n hành ki m tra vi c qu n lý, s d ng t ai t i m t s a phương nêu t i K ho ch kèm theo. i u 3. K t thúc ki m tra, các oàn ki m tra c a Chính ph và các B , cơ quan nganh B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty 91 báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c t ngày kỳ. B trư ng, Th trư ng cơ quan nganh B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c các T ng công ty 91 ch u trách nhi m thi hành.
  2. Phan Văn Kh i ( ã ký) K HO CH KI M TRA VI C U TƯ XÂY D NG VÀ QU N LÝ, S D NG T AI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 273/Q -TTg ngày 12 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) I. M C ÍCH, YÊU C U: - Thông qua ki m tra nh m ánh giá úng hi u qu u tư xây d ng trong nh ng năm qua, ng th i phát hi n nh ng sơ h , y u kém, vi ph m trong công tác qu n lý u tư xây d ng và qu n lý, s d ng t ai m t s B , ngành và a phương. Trên cơ c ó có bi n pháp kh c ph c khuy t i m, x lý nghiêm minh các trư ng h p vi ph m; phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c và hoàn thi n cơ ch , chính sách v qu n lý u tư xây d ng và qu n lý, s d ng t ai nh m tăng cư ng công tác qu n lý, ưa ho t ng u tư xây d ng và qu n lý t ai i vào n n p; khai thác, s d ng có hi u qu các ngu n v n u tư xây d ng và tài nguyên t ai; góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t xã h i. - Vi c ki m tra ph i theo úng quy nh c a pháp lu t, có tr ng tâm, tr ng i m, t hi u qu cao, không làm nh hư ng n môi trư ng u tư và ho t ng bình thư ng c a ơn v ư c ki m tra. - K t thúc ki m tra, Ban cán s ng Chính ph báo cáo B Chính tr . II. N I DUNG KI M TRA: 1. V u tư xây d ng: - Ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng như: vi c ch p hành quy nh v trình t u tư xây d ng, vi c qu n lý, s d ng v n ( c bi t là v n ngân sách Nhà nư c, v n ODA, v n tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c), vi c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c, Quy ch u th u... - Ki m tra ti n d và ch t lư ng d án, công trình. 2. V qu n lý, s d ng t ai: Ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v qu n lý, s d ng t ai theo Lu t t ai năm 1993 và Lu t s a i, b sung năm 1998 và năm 2001. Ki m tra vi c s d ng t c a m t s ơn v thu c B Qu c phòng và ki m tra vi c giao t, cho thuê t, n bù gi i phóng m t b ng c a m t s t nh, thành ph .
  3. III. I TƯ NG KI M TRA: 1. u tư xây d ng: T p trung ki m tra các d án, công trình l n thu c các lĩnh v c xây d ng c u, ư ng; c p thoát nư c ô th ; xây d ng, c i t o, nâng c p lư i i n, xây d ng khu công nghi p; công trình thu l i; xây d ng tr s c a m t s a phương; các chương trình, d án thu c văn hoá - xã h i... Ki m tra m t s d án u tư, mua s m trang, thi t b , i m i công ngh l n c a m t s T ng Công ty 90, 91... 2. Qu n lý, s d ng t ai: T p trung ki m tra t i các a phương, ơn v và Ban Qu n lý d án có nhi u v n n i c m trong vi c qu n lý, s d ng t ai như: có d u hi u vi ph m pháp lu t, tranh ch p t ai, khi u ki n ph c t p v n bù, gi i phóng m t b ng... T ng c c a chính ch trì ki m tra vi c giao t, cho thuê t, n bù gi i phóng m t b ng t i m t s t nh, thành ph : Hà N i (tr ng tâm là qu n C u Gi y, qu n Tây H , huy n T Liêm...), thành ph H Chí Minh (tr ng tâm là huy n Bình Chánh và các a bàn tr ng i m có t c ô th hoá nhanh), các t nh Qu ng Ninh, Hưng Yên, Hà Tây, ng Nai, Bình Dương, Bà R a - Vũng T u. B Qu c phòng t ki m tra vi c s d ng t c a m t s ơn v thu c B Qu c phòng. IV. PHƯƠNG PHÁP KI M TRA: 1. Trung ương: Căn c Quy t nh và K ho ch ki m tra c a Th tư ng Chính ph , T ng Thanh tra Nhà nư c, T ng c c trư ng T ng c c a chính xây d ng k ho ch chi ti t vi c ki m tra, quy t nh thành l p các oàn ki m tra, hư ng d n các a phương t ki m tra, ng th i t ng h p k t qu ki m tra c 2 c p Trung ương và a phương báo cáo Th tư ng Chính ph ; B trư ng, Th trư ng cơ quan nganh B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng Qu n tr , T ng Giám c T ng công ty 91 xây d ng k ho ch chi ti t và t ki m tra B , ngành mình báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. a phương: Căn c Quy t nh, K ho ch c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a Thanh tra Nhà nư c và T ng c c a chính, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ki m tra m t s công trình, d án tr ng i m v u tư xây d ng do a phương qu n lý và t ki m tra vi c qu n lý, s d ng t ai a phương; k t thúc ki m tra báo cáo Văn phòng Chính ph , Thanh tra Nhà nư c và T ng c c a chính k t qu t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph trư c ngày 15 tháng 11 năm 2002. i v i các a phương có các oàn ki m tra c a Chính ph , c n ch ng ph i h p v i Thanh tra Nhà nư c và T ng c c a chính xây d ng k ho ch ki m tra a phương cho phù h p. V. T CH C TH C HI N:
  4. Vi c ki m tra ư c ti n hành t khi có Quy t nh này và k t thúc vào cu i tháng 11 năm 2002. ây là t ki m tra theo ch o c a B Chính tr , Thanh tra Nhà nư c và T ng c c a chính c n t p trung lãnh o, ch o, có k ho ch chi ti t cho t ng m c th i gian c th . n h t quý II năm 2002 có báo cáo sơ b v k t qu ki m tra, trên cơ c ó rút kinh nghi m, tri n khai ti p trong quý III năm 2002. Cu i tháng 11 năm 2002 hoàn thành vi c t ng h p tình hình ki m tra c 2 c p (Trung ương và a phương) báo cáo Th tư ng Chính ph . B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng Qu n tr , T ng Giám c các T ng công ty 91 ch u trách nhi m tri n khai và ph i h p ch t ch v i Thanh tra Nhà nư c và T ng c c a chính th c hi n K ho ch. Thanh tra Nhà nư c, T ng c c a chính hư ng d n và theo dõi các a phương tri n khai, th c hi n. DANH M C CÁC D ÁN, CÔNG TRÌNH do Thanh tra Nhà nư c tr c ti p ch trì ki m tra v u tư và xây d ng trong t 1 (t tháng 4 n tháng 7 năm 2002) 1. Giao thông v n t i - Bưu chính vi n thông: D án qu c l 1A ( o n L ng Sơn- Hà N i và o n Vinh - ông Hà); d án xây d ng c u Hoàng Long; d án xây d ng 8 c u ư ng s t; m t s d án l n v u tư, mua s m thi t b c a T ng công ty Bưu chính vi n thông. 2. Xây d ng - Qu n lý ô th : D án c p thoát nư c ô th Hà N i, tp H Chí Minh; d án xây d ng nhà máy xi măng Bút Sơn, nhà máy xi măng Hoàng Mai. 3. Công nghi p - Năng lư ng: D án c i t o, nâng c p lư i i n Hà N i, H i Phòng; d án u tư, mua s m trang, thi t b l n c a các T ng công ty D u khí, D t may, Rư u bia. 4. Nông nghi p: D án tr ng r ng B c Giang - L ng Sơn; công trình H th ng thu l i Chín Sáu Long Hưng (Sóc Trăng); công trình nâng c p h th ng thu nông a tp H i Phòng. 5. Văn hoá - Xã h i: D án c i t o, nâng c p Nhà hát L n thành ph Hà N i; m t s d án thu c chương trình m c tiêu v phát thanh, truy n hình, y t , giáo d c. 6. Hàng không: D án c i t o, m r ng c ng Hàng không Qu c t N i Bài (ph n phía B c); vi c u tư h th ng tin h c c a T ng công ty Hàng không Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản