Quyết định số 273/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 273/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 273/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức Nhà nước mít tinh kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2005) tại Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 273/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 273/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2005 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2005) TẠI HÀ NỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Để thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tổ chức các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 – 2005; Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 - 2005, Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Nhà nước mít tinh kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2005) tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức). Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước tại Thủ đô Hà Nội, theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 - 2005. Điều 3. Ban Tổ chức gồm các đồng chí sau đây: 1. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước - Trưởng ban. 2. Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tư tưởng Văn hóa Trung ương - Phó Trưởng ban. 3. Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Phó Trưởng ban. 4. Đồng chí Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin - Phó Trưởng ban thường trực. 5. Đồng chí Nguyễn Văn Rinh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - thành viên.
  2. 6. Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Công an - thành viên. 7. Đồng chí Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - thành viên. 8. Đồng chí Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - thành viên. 9. Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính thành viên. 10. Đồng chí Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc - thành viên. 11. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - thành viên. 12. Đồng chí Lê Truyền, ủy viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - thành viên. 13. Đồng chí Đỗ Đức Ngọ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - thành viên. 14. Đồng chí Trịnh Đình Thắng, ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam - thành viên. 15. Đồng chí Dương Quốc Hưng, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tư tưởng Văn hóa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - thành viên. 16. Đồng chí Vũ Văn Hiến, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam thành viên. 17. Đồng chí Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - thành viên. Điều 4. Ban Tổ chức Nhà nước mít tinh kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước tại Hà Nội sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức Nhà nước mít tinh kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước tại Hà Nội, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan và các thành viên trong Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản