Quyết định số 2739/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 2739/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2739/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1976 đến năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2739/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 2739/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH T NG RÀ SOÁT, H TH NG HÓA VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T T I THÀNH PH H CHÍ MINH T NĂM 1976 N NĂM 2008 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c yêu c u c a B Tư pháp nêu t i Công văn s 1143/BTP-KTrVB ngày 18 tháng 4 năm 2008 v th c hi n thí i m t ng rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 1581/TTr-STP-KTrVB ngày 27 tháng 5 năm 2008 và Giám c S Tài chính t i Văn b n s 5839/STC-HCSN ngày 13 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch t ng rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t t i thành ph H Chí Minh ư c ban hành t năm 1976 n năm 2008 và kinh phí th c hi n là 275.970.000 (Hai trăm b y mươi lăm tri u chín trăm b y mươi ngàn) ng theo Ph l c ính kèm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tư pháp, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C
  2. Nguy n Thành Tài K HO CH T NG RÀ SOÁT, H TH NG HÓA VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T T I THÀNH PH H CHÍ MINH Ư C BAN HÀNH T NĂM 1976 N NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2739/Q -UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) A. M C ÍCH, YÊU C U 1. Xem xét ánh giá l i toàn b các văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân các c p t i thành ph H Chí Minh ban hành trong th i gian t năm 1976 n tháng 6 năm 2008 nh m h th ng, công b nh ng văn b n ã h t hi u l c; bãi b nh ng văn b n không còn phù h p, trái pháp lu t; h th ng, công khai hóa văn b n còn hi u l c; xu t vi c s a i, b sung văn b n quy ph m pháp lu t m b o tính h p hi n, h p pháp, tính th ng nh t, tính kh thi, công khai, minh b ch, d ti p c n, d th c hi n c a văn b n quy ph m pháp lu t. 2. Th c hi n thí i m t ng rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t theo ý ki n c a B Tư pháp nêu t i Công văn s 1143/BTP-KTrVB ngày 18 tháng 4 năm 2008 nh m rút kinh nghi m v công tác ch o tri n khai ho t ng t ng rà soát, h th ng hóa văn b n c p thành ph , c p qu n - huy n, c p phư ng - xã - th tr n ph c v cho t ng rà soát, h th ng hóa văn b n trên ph m vi toàn qu c. 3. Công tác t ng rà soát ư c th c hi n trên cơ s ti p t c hoàn thi n công tác rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ph c v vi c xây d ng h cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 1163/Q -UBND ngày 23 tháng 3 năm 2007, m b o các yêu c u v vi c t ch c thí i m t ng rà soát trên ph m vi thành ph . B. PH M VI, I TƯ NG RÀ SOÁT G m các lo i văn b n ư c ban hành t năm 1976 n tháng 6 năm 2008: 1. Văn b n quy ph m pháp lu t g m ngh quy t c a H i ng nhân dân; quy t nh, ch th c a y ban nhân dân các c p; 2. Văn b n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân các c p có ch a quy ph m pháp lu t nhưng không ư c ban hành b ng hình th c ngh quy t c a H i ng nhân dân; quy t nh, ch th c a y ban nhân dân các c p;
  3. 3. Văn b n có hình th c như văn b n quy ph m pháp lu t ho c có n i dung quy ph m pháp lu t do cơ quan, cá nhân không có thNm quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ban hành. C. TRÌNH T , N I DUNG CÔNG VI C, TI N TH C HI N I. TRÌNH T TH C HI N: Ho t ng t ng rà soát, h th ng hóa văn b n ư c ti n hành theo trình t : văn b n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph ư c rà soát trư c làm cơ s , căn c cho qu n - huy n, phư ng - xã - th tr n rà soát; c p qu n - huy n rà soát sau khi y ban nhân dân thành ph công b k t qu rà soát; phư ng - xã - th tr n rà soát sau khi qu n - huy n công b k t qu rà soát. Khi c p Thành ph ti n hành rà soát thì c p qu n - huy n, phư ng - xã - th tr n ti n hành thu th p, phân lo i văn b n, xác nh văn b n h t hi u l c. Ho t ng t ng rà soát ư c ti n hành theo 2 giai o n: 1. Giai o n 1: t u tháng 7/2008 n tháng 12/2008 th c hi n thí i m t ng rà soát; 2. Giai o n 2: ti p t c rà soát, h th ng hóa và công b k t qu chính th c ngay sau khi Trung ương th c hi n và công b k t qu t ng rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t. II. N I DUNG CÔNG VI C VÀ TI N TH C HI N GIAI O N 1: 1. i v i văn b n do H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , s - ngành thành ph ban hành: a) T p h p toàn b văn b n thu c i tư ng rà soát, k c nh ng văn b n ã b bãi b , công b h t hi u l c trong các t rà soát trư c ây; ti n hành phân lo i văn b n theo hình th c văn b n, s p x p theo th i gian ban hành. Th i gian th c hi n: trư c ngày 15 tháng 7 năm 2008. b) Xác nh văn b n h t hi u l c thi hành và l p danh m c văn b n h t hi u l c thi hành: Vi c xác nh văn b n h t hi u l c thi hành căn c vào quy nh c a i m a, b, c kho n 1 i u 53 Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân (xác nh rõ ngày h t hi u l c, lý do h t hi u l c, văn b n ư c áp d ng thay th ). Trư ng h p h t hi u l c theo i m d kho n 1 i u 53 (không còn i tư ng i u ch nh) thì c n ưa vào di n i chi u, so sánh văn b n x lý cho phù h p. Th i gian th c hi n: trư c ngày 30 tháng 7 năm 2008. c) i chi u, so sánh các văn b n còn l i:
  4. Vi c i chi u, so sánh các văn b n còn l i nh m xác nh: - Nh ng văn b n ã h t hi u l c thi hành do ã ư c thay th b ng văn b n m i c a chính cơ quan ã ban hành văn b n ó, nhưng không ư c xác nh rõ trong văn b n m i ( i m b kho n 1 i u 53 Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân); văn b n không còn i tư ng i u ch nh (theo i m d kho n 1 i u 53) ngh công b h t hi u l c; - Nh ng văn b n không còn phù h p do tình hình kinh t - xã h i a phương thay i ho c khi cơ quan nhà nư c c p trên ban hành văn b n m i làm cho n i dung văn b n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân không còn phù h p; nh ng văn b n ch a n i dung trái pháp lu t, mâu thu n, ch ng chéo ngh bãi b ho c s a i, b sung, ban hành văn b n thay th . Th i gian th c hi n: trư c ngày 15 tháng 8 năm 2008. d) T ng h p, công b k t qu rà soát: L p và công b các danh m c văn b n: - Danh m c chung (bao g m toàn b các văn b n ư c t p h p, phân lo i theo hình th c, th i gian ban hành); - Danh m c văn b n còn hi u l c; - Danh m c văn b n h t hi u l c; - Danh m c văn b n ngh bãi b , s a i, b sung ho c thay th ; - Danh m c văn b n c n ban hành m i ( i v i nh ng v n c n i u ch nh thu c thNm quy n nhưng chưa có quy nh). Th i gian l p và công b k t qu rà soát: trư c ngày 30 tháng 8 năm 2008. e) X lý k t qu rà soát: H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph quy t nh bãi b văn b n không còn phù h p, quy t nh công b văn b n h t hi u l c và văn b n còn hi u l c. Th i gian th c hi n: trư c ngày 15 tháng 9 năm 2008. g) L a ch n h th ng hóa văn b n các lĩnh v c: ăng ký và qu n lý h t ch; ăng ký kinh doanh, ăng ký h khNu, xây d ng, t ai. Th i gian th c hi n trong tháng 12 năm 2008. 2. i v i văn b n do H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n - huy n ban hành: Th c hi n các n i dung như ã hư ng d n i v i văn b n c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph tr vi c h th ng hóa văn b n các lĩnh v c. Th i gian c th như sau:
  5. a) T p h p toàn b văn b n thu c i tư ng rà soát, k c nh ng văn b n ã b bãi b , công b h t hi u l c trong các t rà soát trư c ây; ti n hành phân lo i văn b n theo hình th c văn b n, s p x p theo th i gian ban hành. Th i gian th c hi n: trư c ngày 30 tháng 7 năm 2008. b) Xác nh văn b n h t hi u l c thi hành và l p danh m c văn b n h t hi u l c thi hành. Th i gian th c hi n: trư c ngày 15 tháng 9 năm 2008. c) Sau khi có k t qu rà soát i v i văn b n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph ; y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n vi c i chi u, so sánh các văn b n còn l i do mình ban hành, nh m xác nh văn b n ã h t hi u l c thi hành (nhưng không ư c minh th ); văn b n không còn phù h p ngh bãi b ho c s a i, b sung, ban hành văn b n thay th . Th i gian th c hi n: trư c ngày 30 tháng 9 năm 2008. d) T ng h p, công b k t qu rà soát: L p và công b các danh m c trư c ngày 15 tháng 10 năm 2008. e) X lý k t qu rà soát: H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh bãi b văn b n không còn phù h p, quy t nh công b văn b n h t hi u l c và văn b n còn hi u l c. Th i gian th c hi n: trư c ngày 30 tháng 10 năm 2008. 3. i v i văn b n do H i ng nhân dân và y ban nhân dân phư ng - xã -th tr n ban hành: Th c hi n các n i dung như ã hư ng d n i v i văn b n c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , qu n - huy n tr vi c h th ng hóa văn b n các lĩnh v c. Th i gian c th như sau: a) T p h p toàn b văn b n thu c i tư ng rà soát, k c nh ng văn b n ã b bãi b , công b h t hi u l c trong các t rà soát trư c ây; ti n hành phân lo i văn b n theo hình th c văn b n, s p x p theo th i gian ban hành. Th i gian th c hi n: trư c ngày 30 tháng 7 năm 2008. b) Xác nh văn b n h t hi u l c thi hành và l p danh m c văn b n h t hi u l c thi hành. Th i gian th c hi n: trư c ngày 30 tháng 10 năm 2008. c) Sau khi có k t qu rà soát i v i văn b n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n - huy n, y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n th c hi n vi c i chi u, so
  6. sánh các văn b n còn l i do mình ban hành, nh m xác nh văn b n ã h t hi u l c thi hành (nhưng không ư c minh th ); văn b n không còn phù h p ngh bãi b ho c s a i, b sung, ban hành văn b n thay th . Th i gian th c hi n: trư c ngày 15 tháng 11 năm 2008. d) T ng h p, công b k t qu rà soát: L p và công b các danh m c văn b n: trư c ngày 30 tháng 11 năm 2008. e) X lý k t qu rà soát: H i ng nhân dân và y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n quy t nh bãi b văn b n không còn phù h p, quy t nh công b văn b n h t hi u l c và văn b n còn hi u l c trư c ngày 15 tháng 12 năm 2008. D. BI N PHÁP T CH C TH C HI N 1. y ban nhân dân thành ph thành l p Ban ch o t ng rà soát, h th ng hóa văn b n c p thành ph do 01 lãnh o y ban nhân dân thành ph làm Trư ng ban; Giám c S Tư pháp làm Phó ban Thư ng tr c; thành viên g m i di n Ban Pháp ch H i ng nhân dân thành ph , Lãnh o Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ; Lãnh o S N i v , S Tài chính, S K ho ch và u tư, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng. T i các qu n - huy n thành l p T công tác rà soát văn b n do 01 Lãnh o y ban nhân dân qu n - huy n làm T trư ng. S lư ng, thành viên c th c a T công tác do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh. T i phư ng - xã - th tr n, công tác rà soát, h th ng hóa văn b n do Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n tr c ti p ch o, th c hi n. 2. T ch c h i ngh tri n khai và t p hu n chuyên v rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t cho các i tư ng là cán b , công ch c tr c ti p tham gia vào công tác rà soát, h th ng hóa văn b n. 3. Kinh phí m b o cho công tác t ng rà soát, h th ng hóa văn b n: Kinh phí cho công tác t ng rà soát, h th ng hóa văn b n thu c c p nào do ngân sách c p ó b o m; n i dung chi, m c chi ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a B Tài chính, B Tư pháp hư ng d n v qu n lý và s d ng kinh phí h tr cho công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t. i v i nh ng n i dung chi, m c chi theo c thù c a t t ng rà soát chưa ư c quy nh, giao S Tư pháp ch trì cùng S Tài chính xu t y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. i v i kinh phí rà soát, h th ng hóa văn b n c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , S Tư pháp ti p t c th c hi n các n i dung ã ư c y ban nhân
  7. dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 1163/Q -UBND ngày 23 tháng 3 năm 2007 và y ban nhân dân thành ph c p kinh phí b sung cho các công vi c c n th c hi n theo K ho ch này (Ph l c ính kèm). E. PHÂN CÔNG NHI M V 1. S Tư pháp: a) Xây d ng và ch trì th c hi n K ho ch t ch c h i ngh tri n khai, t p hu n chuyên v công tác t ng rà soát, h th ng hóa văn b n, th c hi n trong tháng 7 năm 2008; b) Ch trì ph i h p cùng S Tài chính xu t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh v n i dung chi, m c chi phù h p v i c thù c a t t ng rà soát thí i m mà chưa ư c quy nh hư ng d n th c hi n chung; c) Qu n lý, s d ng kinh phí ư c c p th c hi n K ho ch này úng quy nh; d) Ch trì, ph i h p cùng các s - ngành thành ph t p h p, phân lo i các văn b n thu c i tư ng rà soát; xác nh hi u l c văn b n; rà soát, i chi u văn b n; t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph k t qu t ng rà soát (l p các danh m c); h th ng hóa văn b n m t s lĩnh v c; e) Ch trì ki m tra, ôn c và hư ng d n các ho t ng nghi p v v rà soát văn b n th c hi n th ng nh t và hi u qu . g) D th o báo cáo k t qu th c hi n thí i m t ng rà soát t cu i tháng 7 năm 2008 và báo cáo t ng k t vào tháng 12 năm 2008 trình y ban nhân dân thành ph báo cáo B Tư pháp. 2. S - ngành thành ph : Ph i h p, cùng S Tư pháp th c hi n vi c t p h p, phân lo i văn b n thu c i tư ng rà soát; xác nh hi u l c văn b n; rà soát, i chi u văn b n thu c lĩnh v c chuyên môn s - ngành mình ph trách g i S Tư pháp thNm nh, t ng h p k t qu . 3. S Tài chính: Ngoài th c hi n n i dung công vi c nêu t i i m 2 M c này, S Tài chính có trách nhi m: a) Hư ng d n, ki m tra vi c s d ng kinh phí ph c v t ng rà soát, h th ng hóa văn b n; b) Ph i h p cùng S Tư pháp xu t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh v n i dung chi, m c chi phù h p c thù c a t t ng rà soát nhưng chưa ư c quy nh. 4. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph :
  8. - Th c hi n n i dung nêu t i i m 2 M c này; - Ph i h p cung c p văn b n lưu tr theo yêu c u c a S Tư pháp và s - ngành thành ph ph c v công tác rà soát; - Th c hi n vi c công b k t qu x lý văn b n. 5. y ban nhân dân qu n - huy n: a) Quy t nh thành l p T công tác rà soát như n i dung ã nêu t i i m 1 M c D (trong tháng 6 năm 2008); ch o vi c xây d ng k ho ch, phân công c th , quy t nh kinh phí th c hi n công tác t ng rà soát, h th ng hóa văn b n theo n i dung K ho ch này; b) Hư ng d n, ki m tra, ôn c y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n th c hi n t ng rà soát; c) Th c hi n các báo cáo t cu i tháng 7 năm 2008 và báo cáo t ng k t t thí i m v S Tư pháp t ng h p thành báo cáo chung. 6. y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n: a) Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n tr c ti p ch o, ôn c vi c rà soát, b trí kinh phí vi c rà soát, h th ng hóa văn b n t k t qu t t; Phân công cán b tư pháp phư ng - xã - th tr n th c hi n vi c t ng h p, phân lo i văn b n; xác nh hi u l c văn b n; rà soát, i chi u văn b n; t ng h p, báo cáo k t qu rà soát. b) Th c hi n các báo cáo t cu i tháng 7 năm 2008 và báo cáo t ng k t t thí i m cho y ban nhân dân qu n - huy n t ng h p thành báo cáo chung./. PH L C V D TOÁN KINH PHÍ TH C HI N K HO CH T NG RÀ SOÁT, H TH NG HÓA VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T T I THÀNH PH BAN HÀNH T NĂM 1976 N NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2739/Q -UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v tính: ng STT N i dung chi S ti n Ghi chú T ch c h i ngh tri n khai và t p hu n v t ng rà soát (d 1 44.320.000 toán t i k ho ch t ch c h i ngh ) 2 Ph c p trách nhi m thành viên Ban Ch o 14.000.000
  9. STT N i dung chi S ti n Ghi chú - 200.000 /ngư i/tháng x 10 ngư i x 7 tháng Ph c p trách nhi m T giúp vi c 3 7.000.000 - 200.000 /ngư i/tháng x 5 ngư i x 7 tháng Chi h p x lý k t qu rà soát 4 - 50.000 /thành viên/bu i x 14 ngư i x 7 bu i 5.950.000 - 150.000 /ngư i ch trì x 7 bu i Chi thu th p văn b n ( i v i nh ng văn b n không ư c in t p quy nh, in Công báo ho c trên h cơ s d li u 5 c a thành ph ) 20.000.000 - 500 văn b n x 40.000 /VB Chi rà soát văn b n h t hi u l c (xác nh th i i m văn b n h t hi u l c, lý do h t hi u l c và văn b n áp d ng 6 thay th ) 80.000.000 - 40.000 ng/văn b n x 2.000 văn b n Chi rà soát văn b n ban hành năm 2007, 2008 và văn b n s - ngành 7 42.000.000 - 600 văn b n x 70.000 /văn b n Chi kh o sát, ki m tra, ôn c công tác rà soát t i qu n - huy n, xã - phư ng - th tr n 8 7.500.000 - 15 ngư i x 50.000 /ngư i x 10 ơn v Chi so n th o, vi t báo cáo ánh giá k t lu n v t ki m tra 9 200.000 - 2 báo cáo x 100.000 /báo cáo Chi cho ho t ng nghi p v h th ng hóa văn b n 5 lĩnh v c 10 35.000.000 - 7.000.000 /lĩnh v c x 5 11 Văn phòng phNm, in n tài li u 20.000.000 T ng c ng 275.970.000 T ng d toán: Hai trăm b y mươi lăm tri u chín trăm b y mươi ngàn ng.
  10. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản