Quyết định số 274/1998/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
24
lượt xem
3
download

Quyết định số 274/1998/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 274/1998/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ hải quan tại các cảng biển Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 274/1998/QĐ-TCHQ

 1. T NG C C H I QUAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 274/1998/Q -TCHQ Hà N i, ngày 17 tháng 08 năm 1998 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH " QUY TRÌNH NGHI P V H I QUAN T I CÁC C NG BI N VI T NAM" T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN -Căn c Pháp l nh H i quan công b ngày 24/02/1990. -Căn c Ngh nh 171/H BT ngày 27/05/1991 c a H i ng B Trư ng (nay là Chính ph ) ban hành b n quy nh c th th t c H i quan và l phí H i quan. -Căn c Quy t nh s 202-TTg ngày 28/12/1992 c a Th tư ng Chính Ph v vi c ban hành Quy ch ph i h p ho t ng gi a các cơ quan, t ch c làm nhi m v qu n lý Nhà nư c t i các c ng bi n Vi t Nam. -Căn c Ngh nh 16/CP ngày 07/03/1994 c a Chính Ph v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c H i quan. -Xét ngh c a Ông C c trư ng C c Giám sát Qu n lý v H i quan. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này là Quy trình nghi p v h i quan t i các c ng bi n Vi t Nam. i u 2: Các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia khác v i quy nh t i các Quy trình nghi p v h i quan t i các c ng bi n Vi t Nam ư c ban hành kèm theo Quy t nh này thì th c hi n theo các i u ư c qu c t . i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 gnày k t ngày ký. Các Quy trình nghi p v h i quan t i các c ng bi n Vi t Nam ư c ban hành kèm theo Quy t nh, Ch th trư c ây u b bãi b . i u 4: C c trư ng C c Giám sát Qu n lý v H i quan, Th trư ng các ơn v tr c thu c T ng c c H i quan; C c trư ng C c H i quan các T nh, Thành ph có c ng bi n; Hi u trư ng trư ng Cao ng H i quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Nơi nh n: -Như i u 4. -Lưu: VT, GSQL (P2,3)
 2. Phan Văn Dĩnh QUY TRÌNH NGHI P V H I QUAN T I CÁC C NG BI N VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 274/1998/Q -TCHQ ngày 17 tháng 8 năm 1998 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) QUY NNH CHUNG I. PH M VI ÁP D NG, M C ÍCH, YÊU C U: 1. Quy trình nghi p v h i quan c ng bi n ư c áp d ng th ng nh t t i các c ng bi n Vi t Nam nơi có t ch c H i quan. Trên cơ s quy nh t i quy trình này, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph căn c c i m, tình hình t i a phương có qui nh, hư ng d n c th . 2. Các khâu công tác nghi p v trong qui trình này òi h i có s ph i h p ch t ch , liên t c, th ng nh t gi a các khâu công tác v i nhau và ki m tra l n nhau. 3. Quy trình nghi p v ph i m b o th c hi n các nguyên t c " Khai báo - xu t trình - ch p hành" và các bi n pháp qu n lý: " N m tình hình - nghiên c u h sơ - ki m tra i chi u - k t thúc th t c". 4. Cán b , nhân viên H i quan trong khi thi hành nhi m v ph i nghiêm túc th c hi n các quy nh c a Ngành, có thái văn minh, l ch s , t o i u ki n thu n l i cho ho t ng xu t nh p khNu. II. CÔNG TÁC N M TÌNH HÌNH: 1. Công tác n m tình hình trong công tác giám sát qu n lý v H i quan t i c ng bi n Vi t Nam là khâu m u, xuyên su t trong các khâu công tác ti p theo và gi vai trò quan tr ng quy t nh k ho ch và bi n pháp công tác trong t ng khâu nghi p v ph c v xây d ng phương án tr ng i m trong t ng khâu qu n lý. 2. N i dung chính n m tình hình bao g m: - Các ho t ng trong c ng bi n có liên quan n công tác c a H i quan: K ho ch t u xu t nh p c nh, nư c i, nư c n, s lư ng t u i, t u chuy n c ng, quá c nh, sang m n chuy n t i. Tình hình neo u, tình hình x p d hàng hoá t i kho và bãi c ng. - Tình hình con t u: Qu c t ch, hành trình t u, sơ c u trúc h m t u, tình hình ch p hành Pháp lu t H i quan và i tư ng thuy n viên.
 3. - Tình hình hàng hoá x p d , c ng x p d hàng, lo i hàng hoá xu t nh p khNu lư c khai hàng hoá. 3. Công tác n m tình hình c a H i quan c ng ph i t p h p y tình hình x y ra trong tu n, trong ngày. Nghiên c u, khai thác tri t thông tin làm tham mưu cho Lãnh o H i quan c ng nh m ch o trong công tác b trí, s p x p l c lư ng, chuNn b phương ti n, xây d ng các phương án tr ng i m, ph i k t h p gi a các i công tác c a H i quan c ng và các Ngành liên quan t i c ng, ch ng k ho ch công tác ư c sát úng k p th i. III. TRÁCH NHI M PH I H P GI A CƠ QUAN H I QUAN VÀ CƠ QUAN C NG V , XÍ NGHI P C NG, I LÝ CH TÀU. 1. H i quan T nh, Thành ph - Căn c vào nhi m v , k ho ch công tác năm, quý xây d ng quy ch và bi n pháp công tác qu n lý phù h p v i tình hình c i m c a c ng. Có thông báo ph i h p v i Cơ quan c ng v v các ho t ng nghi p v khi có s thay i l i v ư ng l i ch trương bi n pháp qu n lý c a Ngành, c a ơn v . - T ch c ki m tra thư ng xuyên các khâu trong quy trình th t c H i quan c ng bi n rút kinh nghi m ra bi n pháp ch n ch nh công tác qu n lý k p th i các khâu ang có sơ h , y u kém. - xu t v i Lãnh o T ng c c b sung, s a i nh ng i m không phù h p và gi i quy t nh ng vư ng m c phát sinh vư t thNm quy n. - Ph i h p v i H i quan T nh, Thành ph có c ng bi n a phương khác trong vi c cung c p tình hình, ph i h p công tác, th ng nh t gi i h n trách nhi m, b o m qu n lý ch t ch . 2. H i quan c a khNu c ng: - Ph i h p v i các Cơ quan ch c năng t i c ng t ch c th c hi n quy trình c ng bi n phù h p v i i u ki n th c t t i c ng. - T p h p tình hình trong quá trình th c hi n t i c a khNu, ch o các i công tác th c hi n úng quy trình c ng bi n, xác nh nư c tr ng i m, t u tr ng i m, thuy n viên, hành khách tr ng i m. m t hàng tr ng i m và i tư ng cung ng hàng hoá cho t u c n quan tâm qu n lý. - L p k ho ch c th tri n khai th c hi n công tác ư c giao. - B trí s p x p l c lư ng, chuNn b trang thi t b c n thi t m b o th c hi n nhi m v . - Ph i h p v i các ơn v thu c H i quan T nh, Thành ph phát hi n ngăn ng a hành vi vi ph m hành chính v H i quan và ph c v công tác u tranh ch ng buôn l u và gian l n thương m i.
 4. - Ph i h p v i các cơ quan h u quan c ng gi i quy t các vi c liên quan. - Trong trư ng h p t u chưa hoàn t t th t c h i quan, k p th i thông báo cho cơ quan C ng v bi t ưa t u r i c ng. 3- Cơ quan C ng v : - Là cơ quan qu n lý Nhà nư c v c ng bi n, Giám c C ng v là ngư i có quy n cho phép t u vào c ng khi tàu ang t phao s 0, và là ngư i cho phép t u r i c ng khi tàu th c hi n y các i u ki n, th t c do Pháp lu t quy nh. - Cơ quan C ng v tùy tình hình i u ki n c th ch trì t ch c các cu c h p v i các ơn v , Cơ quan ch c năng qu n lý Nhà nư c khác v các m t t i c ng bi n, nh m m b o s ph i h p ho t ng ng b , b o m m t qu n lý nhà nư c ng b , toàn di n và có hi u qu t i c ng bi n. 4- Xí nghi p c ng: - Là ơn v kinh doanh khai thác vi c b c d , lưu kho, lưu bãi i v i m i hàng hoá v n chuy n qua c ng (hàng xu t nh p khNu, hàng v n chuy n n i a). - Giám c c ng s p x p khu v c kho, bãi theo t ng khu v c riêng cho hàng hoá xu t khNu, hàng nh p khNu, hàng chưa làm th t c h i quan, hàng ã hoàn thành th t c h i quan. Không l n l n gi a hàng xu t khNu v i hàng nh p khNu, hàng chưa làm th t c H i quan v i hàng ã hoàn thành th t c h i quan. Phân nh rõ rang gi i gi a khu v c c ng qu c t v n chuy n hàng xu t nh p khNu v i c ng v n chuy n hàng n i a. H i quan c a khNu c ng ph i h p tham gia ý ki n v i giám c xí nghi p c ng s p x p hàng hoá khoa h c, thu n ti n cho vi c qu n lý Nhà nư c c a H i quan c a khNu. 5. Thuy n trư ng ho c i lý ch t u: - i lý ch t u thông báo trư c cho H i quan c ng chính xác ngày gi t u xu t c nh và t u nh p c nh n phao s 0, tên t u, qu c t ch, nơi i, nơi n, tr ng t i c a t u, a i m neo u... H i quan ti n hành công tác qu n lý và th t c k p th i ch t ch . - Thuy n trư ng ho c i lý ch t u ph i n p và xu t trình các gi y t h sơ liên quan n t u xu t c nh, nh p c nh và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo qui nh c a văn b n này. IV. QUY NNH V H SƠ S SÁCH C A HO T NG NGHI P V T I C NG BI N: 1. Các lo i s sách: - S theo dõi tình hình t u xúât c nh. - S theo dõi tình hình t u nh p c nh.
 5. - S theo dõi kho, bãi c ng. - S theo dõi c a H i quan c ng c ng. 2. Quy nh s d ng: - S sách ph i óng d u giáp lai c a H i quan c ng. - Ghi chép y th i gian a i m và tình hình. - Cán b nhân viên ph i ký tên, bàn giao cho ca sau. - Lưu tr theo quy nh. V. M T S THU T NG Ư C HI U TRONG CÁC QUY TRÌNH: T u bi n: T u bi n nói t i quy nh t i Qui trình này là c u trúc n i, có ho c không có ng cơ, chuyên dùng ho t ng trên bi n và các vùng nư c liên quan n bi n ho c các phương ti n t i khác ư c phép i bi n c a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n g i t t là t u. i lý ch t u: Là ngư i i di n thư ng tr c c a ch t u t i m t c ng ho c khu v c i lý nh t nh. C ng v : Là cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v hàng h i t i các khu v c hàng h i và vùng nư c c ng bi n. Thuy n trư ng: Là ngư i i di n c a ch t u và c a nh ng ngư i có l i ích liên quan n hàng hoá khi gi i quy t nh ng công vi c thông thư ng trong vi c i u khi n t u, qu n tr t u và hàng hoá. C ng bi n: Là các thương c ng bao g m các C ng chuyên dùng ư c m ra cho t u bi n ra vào ho t ng (do C c trư ng C c Hàng h i công b ) và t i ây có ho t ng c a các ơn v H i quan. Vùng t c ng bao g m: Kho, bãi c ng, Nhà xư ng, khu hành chính và d ch v hàng h i. Vùng nư c c ng bao g m: Vùng nư c trư c c u c ng, vùng neo u chuy n t i, lu ng ra, vào c ng, vùng tránh bão. Quy trình nghi p v s 1 Th t c h i quan i v i t u xu t c nh, nh p c nh, t u chuy n c ng, t u quá c nh. M c ích yêu c u 1- K p th i n m b t thông tin (C ng, i lý t u bi n, Thuy n trư ng) v hành trình c a t u xác nh t u nh n c nh, quá c nh, chuy n c ng... T ó b trí k ho ch c a các b ph n cho phù h p.
 6. 2- ây là quy trình tr ng tâm, ãm b o tính h p pháp úng n c a các khâu, th t c sau này òi h i cán b nhân viên H i quan, nh t là i th t c ph i tinh thông nghi p v trong vi c ki m tra b h sơ Thuy n trư ng n p, m b o y h p l . Yêu c u nhân viên H i quan ph i ghi chép y tình hình, bàn giao các khâu, b ph n k ti p. 3- C n xác nh tính h p pháp c a t u xu t nh p c nh như ã ư c phép xu t nh p c nh c a Cơ quan C ng v , Cơ quan Y t ... sau ó m i ư c làm th t c h i quan. Thuy n trư ng ph i làm xong th t c i v i t u nh p c nh (n p y h sơ, ch ng t h p l ) m i ư c phép d hàng xu ng c ng, sang m n, chuy n t i, chuy n c ng, quá c nh. 4- T u xu t c nh, nh p c nh ch ư c phép neo u t i vùng nư c c ng theo quy nh c a C ng v , n u ư c phép yêu c u Thuy n trư ng ph i thông báo cho H i quan giám sát th i gian a i m t u neo u trư c khi t u di chuy n. 5- i th t c H i quan ch ư c phép yêu c u Thuy n trư ng ho c i lý ch t u n p h sơ, ch ng t (s lư ng, n i dung) theo úng quy nh. C c trư ng C c H i quan các t nh, TP căn c vào tình hình th c t , ph c v công tác, có th quy nh vi c cung c p thêm các tài li u ch ng t c n thi t. A. TH T C I V I T U XU T C NH, NH P C NH: I. NA I M LÀM TH T C H I QUAN CHO T U XU T NH P C NH: - H i quan ch làm th t c cho t u xu t c nh, nh p c nh t i v trí vùng nư c c ng theo s ch nh c a C ng v . - Trư ng h p c bi t ư c làm th t c h i quan t i a i m khác trên vùng bi n lãnh h i c a Vi t nam, theo ngh c a cơ quan C ng v và ph i ư c Trư ng H i quan c ng phê duy t. - Trư ng h p t i các c ng có i u ki n a lý c bi t ho c trong trư ng h p t u bi n b tai n n, s c , có yêu c u t xu t và hoàn c nh c bi t khác mà cơ quan, t ch c qu n lý Nhà nư c t i c ng không th ti n hành nghi p v c l p thì m i thành l p oàn Liên hi p ki m tra (LHKT) và do C ng v làm trư ng oàn. II. TH I GIAN: - Thuy n trư ng ho c i lý ch t u thông báo k p th i cho H i quan v ngày, gi t u t i phao s "0" (v i t u nh p c nh). - Thuy n trư ng ho c C ng v ph i thông báo cho H i quan v th i i m t u nv trí neo u ch nh. - Ch m nh t là 12 gi k t khi t u t i phao s "0" và 2 gi trư c khi t u r i c ng xu t c nh, Thuy n trư ng ph i khai báo và n p cho H i quan c ng nh ng gi y t theo quy nh t i ph n III c a quy trình này.
 7. - Cơ quan H i quan ti n hành làm th t c ch m nh t là 02 gi k t khi t u ã neo u t i v trí ư c ch nh. III. TH T C H I QUAN: 1. i v i t u nh p c nh: 1.1 Trách nhi m c a Thuy n trư ng: * Xu t trình (n u H i quan yêu c u): - Nh t ký hành trình t u. - Lý l ch con t u (qu c t ch t u, thông s k thu t t u) i v i t u nh p c nh ho c xu t c nh l n u. * Ph i n p: - Lư c khai hàng hoá chuyên ch trên t u (3 b n). M i lo i m t b n g m: - T khai t u n. - B n khai nguyên nhiên v t li u, lương th c th c phNm c a t u. - B n khai ch t n , ch t cháy, thu c mê, thu c c, vũ khí t u. - Sơ h m hàng. - B n khai thi t b c a t u. - T khai tài s n c a t u. - B n khai rư u, bia, thu c lá (ph c v cho sinh ho t c a t u). - B n khai mang hàng h (n u có). - Danh sách thuy n viên. - Danh sách hành khách (n u có ). - B n khai t ng h p hàng hoá, hành lý c a thuy n viên. - S thuy n viên, t khai hàng hoá, hành lý c a thuy n viên ( i v i t u Vi t Nam). 1.2 Th t c H i quan: - Căn c vào thông báo c a i lý ch t u và t khai t u n v tình hình con t u, th i gian a i m t u neo u ng th i nghiên c u h sơ lưu tr c a H i quan n m
 8. ch c tình hình v con t u, thuy n viên, hàng hoá chuyên ch trên con t u. Trên cơ s ó i th t c h i quan xác nh m c tiêu công tác: T u tr ng i m, m t hàng tr ng i m, i tư ng thuy n viên tr ng i m và l p k ho ch, b trí l c lư ng làm th t c úng theo yêu c u ra. - Khi t u ã neo u t i v trí ch nh, nhân viên i th t c H i quan lên t u hư ng d n Thuy n trư ng làm th t c h i quan. Thuy n trư ng xu t trình và n p các lo i gi y t theo quy nh t i i m 1.1 trên ây, vi c khai báo ph i y , úng các c t m c, yêu c u. - Nhân viên i th t c H i quan ti p nh n h sơ do thuy n trư ng n p ho c xu t trình, ti n hành ki m tra h sơ khai báo c a Thuy n trư ng, i chi u gi a lư c khai hàng hoá chuyên ch v i các lo i gi y t có liên quan ki m tra tính h p l c a các lo i gi y t . Sau khi xác nh h sơ h p l thì óng d u ti p nh n khai báo, ký tên, ghi rõ khi xác nh h sơ h p l thì óng d u ti p nh n khai báo, ký tên, ghi rõ h tên, ngày tháng năm t i trang u c a t t c các lo i gi y t (riêng lư c khai hàng hoá óng d u giáp lai) mà Thuy n trư ng n p. - Trư ng h p c n thi t theo yêu c u c a H i quan, Thuy n trư ng có trách nhi m hư ng d n và xu t trình hàng hoá, m kho hàng, nơi công c ng... H i quan i chi u gi a khai báo v i th c t hàng hoá (tr hàng hoá lư c khai), n u có vi ph m, H i quan l p biên b n x lý theo qui nh. - H i quan ti n hành niêm phong kho rư u, bia, thu c lá và m t s kho khác (n u th y c n thi t). - Trong khi ti n hành làm th t c h i quan n u phát hi n t u, thuy n viên có hành vi vi ph m pháp lu t v H i quan thì l p biên b n vi ph m v i Thuy n trư ng ho c thuy n viên. Trư ng h p ph i t m gi hàng hoá x lý, i th t c H i quan báo cáo lãnh o H i quan c ng sai áp hàng hoá vi ph m v H i quan c ng x lý theo quy nh. Sau khi t m gi hàng hoá và có quy t nh x lý, tùy m c vi ph m, H i quan c ng thông báo cho c ng v bi t. - Sau khi k t thúc th t c h i quan cho t u nh p c nh, nhân viên H i quan làm th t c ghi tình hình t u nh p c nh, vào s theo dõi tình hình t u nh p c nh (theo m u quy nh c a T ng c c H i quan). - i th t c H i quan nơi có trách nhi m sao g i, bàn giao h sơ và tình hình có liên quan cho các i công tác nghi p v H i quan. Tuỳ theo b máy t ch c, C c trư ng c c H i quan t nh, TP quy nh c th v n này. 2. Th t c h i quan i v i t u xu t c nh: 2.1 Thuy n trư ng ph i xu t trình và n p các gi y t sau: * Xu t trình: - S hành lý thuy n viên ( i v i thuy n Vi t Nam).
 9. - B n khai hàng hoá ư c cung ng cho t u trong th i gian t u neo u t i c ng (t khai h i quan, hóa ơn thu n u có). - Hoá ơn mua hàng mi n thu t i c a hàng mi n thu . * Ph i n p m i lo i m t b n: - T khai t u i. - Lư c khai hàng hoá xu t khNu. - B n khai hàng hoá hành lý cá nhân c a thuy n viên. - Danh sách thuy n viên, hành khách n u có s thay i khác so v i khi nh p c nh. i v i t u xu t c nh l n u t i c ng Vi t Nam, Thuy n trư ng ph i n p y các lo i gi y t theo quy nh t i i m 1.1 trên ây. 2.2 Th t c h i quan: - Căn c và thông báo c a i lý ch t u v ngày gi t u xu t c nh, nhân viên i th t c h i quan lên t u hư ng d n Thuy n trư ng làm th t c h i quan. Thuy n trư ng xu t trình và n p cho nhân viên i th t c h i quan các gi y t quy nh t i i m 1.1 trên ây. - Nhân viên i th t c h i quan ti n hành ki m tra, i chi u các lo i gi y t do thuy n trư ng n p ho c xu t trình, và B ng t ng h p hàng xu t khNu do i h i quan giám sát t u bàn giao, n u h p l thì nhân viên th t c H i quan ti p nh n h sơ. Trư ng h p c n thi t theo yêu c u c a nhân viên h i quan i th t c, Thuy n trư ng có trách nhi m hư ng d n và xu t trình ki m tra nh ng nơi c n thi t. - Trư ng h p Thuy n trư ng ho c thuy n viên có vi ph m, H i quan l p biên b n vi ph m hành chính v h i quan x lý theo pháp lu t hi n hành. - Sau khi ki m tra xác nh các lo i gi y t do Thuy n trư ng n p y , h p l và niêm phong h i quan còn nguyên v n, thuy n viên ã hoàn t t th t c h i quan, nhân viên i th t c h i quan ký tên, óng d u, ghi rõ ngày tháng năm. Th t c h i quan i v i t u xu t nh p c nh ph i hoàn t t ch m nh t 02 gi trư c khi t u r i c ng. Trư ng h p t u hoãn xu t c nh theo th i i m d ki n, Thuy n trư ng ho c i lý ch t u ph i thông báo cho H i quan bi t b trí l c lư ng giám sát cho n khi t u xu t c nh. - Nhân viên H i quan làm th t c ghi tình hình t u xu t c nh, vào s theo dõi tình hình t u xu t c nh. Trong trư ng h p c n thi t áp t i t u ph i do lãnh o H i quan c ng quy t nh. B. TH T C I V I T U CHUY N C NG.
 10. T u chuy n c ng: T u chuy n c ng là t u sau khi nh n c nh ư c phép chuy n t c ng bi n này t i c ng bi n khác c a Vi t Nam x p d hàng hoá theo hành trình c a t u. * i v i t u nh p c nh: I. NHI M V C A H I QUAN C NG NH P C NH U TIÊN: - Làm th t c i v i t u như quy nh t i i m 1 m c III ph n A c a quy trình này. - Hành lý, hàng hoá c a thuy n viên ư c làm th t c h i quan t i c ng nh p c nh u tiên. Trong trư ng h p khác ph i do Trư ng H i quan c ng quy t nh. - H i quan c ng ch cho phép x p d hàng hoá nh p khNu có v n ơn ghi c ng n và hàng hoá có v n ơn ghi c ng ích là c ng thông quan n i a. - L p phi u chuy n h sơ g m 2 b n theo m u quy nh c a T ng c c H i quan (1 b n g i kèm h sơ giao thuy n trư ng, 1 b n fax cho H i quan c ng n ti p theo): ghi y theo m u chuy n ti p cho H i quan c ng n. - Phi u chuy n (do Lãnh o H i quan c ng ký tên, óng d u) ghi rõ nh ng vi c ã gi i quy t, vi c chưa gi i quy t, tình hình v con t u, tình hình vi ph m c a t u, hàng hoá nh p khNu ã d xu ng c ng, hàng hoá xu t khNu ã x p lên t u, hàng hoá, hành lý c a thuy n viên, hành khách ã làm th t c h i quan... - Trư c khi t u r i c ng: H i quan c ng ph i cho h sơ (phi u chuy n, lư c khai hàn hoá, danh sách thuy n viên, danh sách hành khách), vào phong bì niêm phong và giao cho Thuy n trư ng có ký nh n n p cho h i quan c ng n. - Trư ng h p c n thi t Lãnh o H i quan c ng b trí l c lư ng H i quan áp t i. II. NHI M V C A H I QUAN C NG TI P NH N - Sau khi ti p nh n thông báo c a i lý ch t u và h sơ c a H i quan c ng nh p c nh u tiên do Thuy n trư ng n p ho c nhân viên H i quan áp t i bàn giao, H i quan c ng ti p nh n ghi rõ nh n h sơ và tình hình t u nh p c nh vào phi u chuy n, Lãnh o H i quan c ng ký tên óng d u, ghi ngày tháng năm và g i tr l i ngay phi u chuy n cho H i quan c ng nh p c nh u tiên theo dõi. - Nghiên c u h sơ k t h p v i tình hình do H i quan c ng nh p c nh u tiên chuy n n, l p k ho ch và b trí l c lư ng làm ti p th t c h i quan theo qui nh. - Th t c i v i t u nh p c nh chuy n c ng ư c th c hi n như quy nh t i i m 1 m c III ph n A c a quy trình này. - Trư ng h p t u ti p t c chuy n c ng t i c ng bi n ti p theo, H i quan c ng ti p nh n làm th t c chuy n h sơ như quy nh t i m c 1 ph n B c a quy trình này. * i v i t u xu t c nh:
 11. I. NHI M V C A H I QUAN C NG XU T C NH U TIÊN: - Làm th t c i v i t u xu t c nh, hàng hoá, hành lý thuy n viên như quy nh t i i m 2 m c III ph n A c a quy trình này. - Trư ng h p t u chuy n c ng t i c ng bi n ti p theo xu t c nh, trư c khi t u r i c ng, H i quan c ng u tiên ph i l p phi u chuy n và g i h sơ như quy nh t i i m m c 1 ph n B c a quy trình này cho c ng t u xu t c nh ti p theo. II. NHI M V C A H I QUAN C NG XU T C NH CU I CÙNG: Ti p nh n h sơ và làm th t c như quy nh t i i m 2 m c III ph n A nói trên. C. TH T C H I QUAN I V I T U QUÁ C NH: T u ch hàng hoá quá c nh là t n n c ng bi n c a Vi t Nam ho c qua vùng bi n Vi t Nam, vùng n i th y Vi t Nam n nư c th ba ho c i ra h i ph n qu c t . T u quá c nh ph i i úng hành trình, C a khNu do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh. Nhi m v c a H i quan c ng có t u quá c nh n: 1- i v i t u có d hàng nh p khNu: Thuy n trư ng ph i làm th t c h i quan như quy nh t i i m 1 m c III ph n A c a quy trình này, Thuy n trư ng ho c i lý cho t u ph i n p cho H i quan nh ng gi y t sau (m i lo i 01 b n): - Gi y phép c a B Thương m i v hàng quá c nh (b n sao) - Lư c khai hàng hoá quá c nh. - Văn b n cho phép c a Th tư ng Chính ph , n u hàng quá c nh thu c lo i hàng Vi t Nam c m xu t xu t, c m nh p khNu. - H i quan làm th t c nh p khNu theo qui nh i v i nh ng lô hàng có v n ơn t i c ng. i v i t u i ti p t i c ng khác c a Vi t Nam thì H i quan làm th t c như i v i t u chuy n c ng. - Trư ng h p hàng quá c nh thay i phương ti n v n t i (như v n chuy n b ng ư ng b ...) H i quan c ng ph i làm th t c giám sát, áp t i (n u c n thi t) ho c bàn giao cho H i quan c a khNu xu t cu i cùng. - Sau khi hoàn t t th t c cho t u quá c nh, nhân viên i th t c h i quan ghi tình hình t u quá c nh, vào s theo dõi tình hình t u quá c nh. 2. i v i t u vào c ng Vi t Nam không d hàng xu ng c ng: Thuy n trư ng ph i n p cho H i quan (m i lo i 01 b n):
 12. + T khai t u n. + Lư c khai hàng chuyên ch trên t u. + Danh sách thuy n viên. + Văn b n cho phép c a B Thương m i (n u hàng quá c nh thu c lo i hàng Vi t Nam c m xu t khNu, c m nh p khNu). - Lãnh o H i quan c ng c cán b H i quan áp t i trong khu v c ki m soát H i quan (n u c n thi t). - Trư ng h p không có H i quan áp t i thì H i quan nơi làm th t c u tiên ph i l p phi u chuy n và fax phi u chuy n cho H i quan c ng ti p theo (như i v i trư ng h p tàu chuy n c ng). - Quá trình t u v n chuy n trong vùng n i th y Vi t Nam t u ph i i úng hành trình quy trình. - Trư ng h p t u v n chuy n trong vùng n i th y Vi t Nam, n u có s c t u ph i neo u ho c d hàng hoá m b o an toàn cho t u H i quan áp t i giám sát d hàng hoá và l p biên b n xác nh n, báo h i quan áp t i Thuy n trư ng ph i thông báo k p th i cho chính quy n a phương nơi x y ra s c xác nh n. - Sau khi hoàn thành th t c cho t u quá c nh, nhân viên H i quan ghi s theo dõi tình hình t u quá c nh. - H i quan c ng nh p c nh ph i Fax thông báo tình hình t u quá c nh cho H i quan c ng n ti p theo bi t. 3. i v i t u quá c nh i qua vùng bi n, n i th y Vi t Nam - i lý ch t u thông báo cho H i quan c ng (nơi qu n lý a ph n t u quá c nh) bi t v con t u, th i gian, hành trình quá c nh. - H i quan c ng nơi qu n lý a ph n t u quá c nh i qua ph i h p cùng các l c lư ng khác giám sát t u quá c nh trong khu v c ki m soát H i quan. D. TH T C H I QUAN I V I M T S TRƯ NG H P KHÁC: I. TH T C H I QUAN I V I T U NH P C NH SANG M N, CHUY N T I HÀNG HOÁ TRÊN BI N: T u nh p c nh sang m n, chuy n t i hàng hoá trên bi n là nh ng t u có tr ng t i l n ho c v n chuy n các lo i hàng t bi t không th c p c ng theo hành trình, ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép neo u t i m t a i m quy nh sang m n, chuy n t i hàng hoá sang m t phương ti n v n t i khác v n chuy n t i c ng ích. 1. Trách nhi m c a Thuy n trư ng ho c i lý ch t u:
 13. -Thuy n trư ng ho c i lý ch t u ph i xu t trình và n p cho nhân viên i th t c H i quan nh ng gi y t theo quy nh t i i m 1 m c III ph n A c a quy trình này. Sau khi hoàn thành th t c h i quan cho t u. i lý ch t u ph i làm công văn g i H i quan c ng xin phép chuy n t i, sang m n hàng hoá kèm các gi y t sau: + B n kê khai hàng hoá ư c chuy n t i vào c ng. + B ng kê hàng hoá nh p khNu xin làm th t c ki m hoá t i t u. + B n kê phương ti n v n chuy n hàng hoá vào c ng. 2- Th t c H i quan: - Nhân viên i th t c h i quan ti p nh n h sơ và làm th t c t u nh p c nh theo quy nh t i i m 1 m c III ph n A c a quy trình này. - Trư ng h p i lý ch t u có văn b n xin ư c làm th t c ki m hoá hàng hoá t i t u i v i hàng nh p khNu chuy n sang phương ti n v n t i khác ph i ư c Trư ng h i quan c ng ch p thu n. Sau khi hàng hoá hoàn thành th t c h i quan m i cho phép ư c chuy n sang phương ti n v n chuy n khác. Vi c ki m hoá hàng t i t u ph i có m t c a ch hàng ho c ngư i ư c y quy n. - Nhân viên h i quan giám sát hàng hoá sang m n, chuy n t i sang phương ti n v n t i khác t i c ng ích. - Trư ng h p sau khi t u chuy n t i hàng hoá sang phương ti n v n t i khác i ti p vào c ng ích (c ng nh p c nh u tiên) theo hành trình nhân viên i th t c h i quan áp t i t u vào c ng (n u c n). - Trư ng h p sau khi hàng hoá chuy n t i vào c ng, t u i ti p n c ng bi n khác, h i quan làm th t c cho t u chuy n c ng theo qui nh i v i t u chuy n c ng. - Sau khi hoàn t t th t c h i quan, cán b H i quan ghi tình hình vào s theo dõi t u nh p c nh theo qui nh. II. TH T C H I QUAN T I TR M KHAI THÁC D U KHÍ TRÊN BI N: - C ng v , cơ quan D u khí ho c i lý ch t u ph i có trách nhi m thông báo k ho ch t u i, t u n. - Cơ quan d u khí m b o phương ti n i l i và i u ki n làm vi c cho nhân viên H i quan làm nhi m v . - Trư ng H i quan c ng c nhân viên H i quan làm th t c tr m khai thác d u khí, nhân viên H i quan làm th t c có quy n ký xác nh n hoàn thành th t c h i quan gi i phóng hàng hoá xu t khNu. - C c trư ng C c H i quan t nh qui nh c th th t c h i quan i phương ti n v n t i XNC; i v i thuy n viên và nh ng ngư i làm vi c trên phương ti n v n t i, thăm dò d u khí; hàng hoá v t tư thi t b xu t nh p khNu.
 14. E. TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ, HÀNH LÝ C A THUY N VIÊN VÀ HÀNH KHÁCH: 1- i v i thuy n viên Vi t Nam: - Khai báo hành lý, hàng hoá vào "S thuy n viên" xác nh n nh lư ng hàng hoá, hành lý c a t ng chuy n i. - N u mang hàng hoá vư t tiêu chuNn hành lý ph i tính thu thì khai báo vào t khai h i quan. - Xu t trình hàng hoá, hành lý làm th t c ki m tra h i quan theo qui nh. 2- i v i thuy n viên nư c ngoài: - Trư ng h p thuy n viên i b không mang theo hành lý cá nhân, thì H i quan giám sát c ng c ng theo dõi, khi tr l i t u, n u thuy n viên có mua hàng hoá thì ph i xu t trình ki m tra và làm th t c theo qui nh. - Trư ng h p nghi v n nhân viên i th t c h i quan có th ki m tra i chi u gi a b n khai t ng h p v i th c t hàng hoá hành lý trên t u c a thuy n viên, n u phát hi n có hàng không khai báo, hàng c m xu t nh p theo thông l qu c t thì l p biên b n và tùy theo m c vi ph m x lý theo lu t nh. 2- Hành khách nh p c nh, xu t c nh: - Hành khách i l có mang theo hành lý ph i khai báo vào t khai hành lý và làm th t c h i quan theo qui nh. - Trư ng h p khách du l ch i theo oàn không lưu trú n i a thì yêu c u cơ quan du l ch có khai báo chung cho c oàn ho c, có b n cam oan v vi c ch p hành lu t l h i quan c a oàn du l ch. - Trư ng h p khách du l ch ph i lưu trú n i a ho c xu t c nh, nh p c nh b ng phương ti n khác, ph i khai báo vào t khai hành lý và làm th t c h i quan theo qui nh. F. T CH C TH C HI N: - T ng khâu nghi p v ph i m s theo dõi (theo m u c a T ng c c H i quan) k t h p theo dõi b ng máy vi tính. - S p x p h sơ theo trình t qui nh. H sơ lưu tr t i H i quan c ng sau ó chuy n v lưu tr t i H i quan t nh theo ch quy nh. Quy trình nghi p v s II Công tác giám sát h i quan i v i t u. M c ích yêu c u
 15. 1. Phát hi n và ngăn ch n nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v H i quan i v i t u nh p c nh, xu t c nh, t u ư c phép di chuy n trong khu v c ki m soát h i quan, trong quá trình t u neo u, b c d ,sang m n, chuy n t i hàng hoá. 2. m b o hàng hoá x p lên t u theo úng t khai ã hoàn thành th t c h i quan và hàng hoá d xu ng t u theo úng lư c khai hàng hoá, v n ơn. 3. Giám sát hàng hoá, hành lý c a thuy n viên và hành khách lên xu ng t u. 4. Giám sát vi c cung ng hàng hoá, bán hàng mi n thu cho t u và hàng t m nh p khNu s a ch a t u t i c ng. I. QUI NNH GI I H N NHI M V , CÔNG TÁC ÁP T I, GIÁM SÁT: Căn c vào tình hình th c t t i c ng và tình hình t u xu t nh p c nh, hàng hoá xu t nh p khNu Trư ng h i quan c ng quy t nh hình th c giám sát t u cho phù h p theo hai phương pháp: - Giám sát t u tr ng i m: áp d ng i v i t u xu t phát t các nư c tr ng i m chuyên ch hàng hoá ph c t p, t u, thuy n viên thư ng xuyên có vi ph m... Th i gian giám sát t u m b o liên t c 24/24 gi . - Giám sát t u trong gi hành chính: áp d ng i v i t u chuyên ch hàng hoá ơn gi n, ng nh t, thuy n viên thư ng ch p hành t t các qui nh c a h i quan. Vi c giám sát không nh t thi t ph i liên t c. i trư ng i giám sát t u có k ko ch phân công c th . 1. Công tác áp t i: Trong trư ng h p c n thi t do lãnh o H i quan c ng quy t nh. a. Gi i h n: - i v i t u quá c nh v n chuy n trong khu v c ki m soát H i quan, H i quan ti n hàh áp t i t a i m t u nh p c nh n a i m t u xu t c nh. - i v i t u chuy n c ng, sang m n, chuy n c ng H i quan áp t i t c ng i n c ng n. b. Nhi m v : - H i quan áp t i ph i giám sát liên t c. m b o gi nguyên tr ng hàng hoá chuyên ch trên t u và t u ph i i úng hành trình. - m b o không ư c x p d , trao i buôn bán hàng hoá lên xu ng t u trên ư ng i. - L p biên b n vi ph m hành chính v h i quan i v i nh ng t u vi ph m pháp lu t v h i quan (n u có). - Ghi chép y tình hình vào s theo dõi tình hình áp t i theo m u do T ng c c H i quan qui nh.
 16. - Bàn giao tình hình và h sơ có liên quan cho H i quan c ng n. 2. Công tác giám sát t u neo u a. Công tác chuNn b : - i h i quan giám sát ti p nh n h sơ có liên quan n hàng hoá x p d lên xu ng t u như: + Lư c khai hàng hoá chuyên ch trên t u. + B n khai t ng h p hàng xu t khNu x p lên t u. + B n khai hàng hoá lưu thông n i a x p lên t u. + B n khai hàng hoá cung ng cho t u, hàng hoá t m nh p khNu s a ch a t u. + Danh sách thuy n viên, b n khai t ng h p hàng hoá hành lý cá nhân. - N m ch c tình hình t u xu t c nh, nh p c nh neo u, tình hình v hàng hoá xu t nh p khNu, thuy n viên, hành khách xu t nh p c nh... có k ho ch b trí l c lư ng h p lý, chuNn b y phương ti n c n thi t ph c v công tác. - Xác nh t u tr ng i m có bi n pháp công tác thích h p. - Ph i h p v i các b ph n nghi p v c a H i quan c ng. b. i tư ng ph m vi giám sát t u neo u. - T t c t u xu t c nh, nh p c nh (k c t u quân s có ch hàng hoá xu t nh p khNu) neo u, di chuy n trong vùng nư c c ng u ch u s giám sát c a i h i quan giám sát t u. - Hàng hoá x p d lên xu ng t u, hàng hoá, hành lý c a thuy n viên, hành khách lên xu ng t u. - Vi c t u di chuy n trong khu v neo u i lý ch t u ho c Thuy n trư ng ph i thông báo trư c cho H i quan. c. Nhi m v : - Giám sát vi c x p d hàng hoá lên xu ng t u, sang m n, hàng chuy n c ng, quá c nh, chuy n t i. - Không cho t u v t ném hàng hoá, tang v t ph m pháp xu ng sông, bi n phi tang. - Không cho các t u xu t nh p c nh trao i buôn bán v i nhau ho c v i t u thuy n n i a.
 17. - Giám sát hàng hoá cung ng cho t u, hàng hoá, hành lý c a thuy n viên. Hàng hoá mua t i c a hàng mi n thu và hàng hoá ư c phép ưa lên t u ph c v cho thuy n viên và hành khách xu t nh p c nh. - L p biên b n v hành vi vi ph m pháp lu t H i quan (n u có) x lý theo quy nh. - Ghi chép y tình hình vào s tr c ca bàn giao cho ca sau, l p h sơ theo dõi riêng cho t ng con t u. 3. Giám sát hàng hoá x p d hàng hoá: 3.1. Công tác chuNn b H i quan giám sát ph i n m ch c các n i dung sau: - Tên t u, a i m neo u, tình hình hàng hoá nh p khNu , thuy n viên, hành khách xu t nh p c nh. - a i m,th i gian, lo i hàng, s tr ng lư ng, a i m x p d hàng hoá. - Phương th c: Hàng i th ng, chuy n t i, t p k t t i kho bãi. - Cách th c: cNu, rót, hút, bơm. - Lư c khai hàng hoá (manifest cargo) i v i hàng nh p khNu. - B n t ng h p hàng hoá xu t khNu. 3.2 Nhi m v : a. i v i hàng xu t khNu: Thuy n trư ng ho c i ch t u ph i n p cho i H i quan giám sát nh ng gi y t sau: + T khai hàng hoá xu t khNu ã hoàn thành th t c h i quan. + B n khai t ng h p hàng hoá xu t khNu x p lên t u. + B n khai hàng hoá lưu thông n i a chuy n c ng (n u hàng ư c v n chuy n trên t u). Căn c vào t khai hàng hoá xu t khNu ã hoàn thành th t c h i quan, b n khai t ng h p hàng hoá xu t khNu, b n khai hàng hoá lưu thông n i a chuy n c ng, nhân viên h i quan giám sát i chi u v i s lư ng, ký hi u ki n hàng, ký hi u container, ký hi u niêm phong c p chì c a H i quan ki m hoá n u phù h p thì cho phép x p hàng lên t u.
 18. H i quan giám sát ph i t ch c giám sát liên t c cho n khi hàng ư c x p h t lên t u, ca giám sát trư c ph i bàn giao tình hình cho ca sau. Trong khi ch x p hàng lên t u n u hàng b v , i lý ch t u l p biên b n ch ng nh n có xác nh n c a H i quan. Sau khi x p h t hàng hoá c a t ng t khai lên t u, nhân viên giám sát ký xác nh n vào t khai hàng hoá xu t khNu và b n khai t ng h p hàng hoá ã th c x p lên t u làm cơ s cho lãnh o h i quan c a khNu xác nh n hàng th c xu t và t khai hàng hoá xu t khNu. K t thúc vi c x p hàng lên t u i giám sát ph i giao b n khai t ng h p hàng hoá ã x p lên t u cho i th t c h i quan nơi làm th t c cho t u xu t c nh. Sau khi nh n ư c lư c khai hàng hoá xu t khNu do i th t c h i quan bàn giao, i giám sát t u ph i b trí nhân viên thanh kho n t khai hàng hoá t khai hàng xu t khNu trong th i h n 3 ngày Trư ng H i quan c ng ký xác nh n th c xu t. H i quan giám sát vào s giám sát t u, cu i ngày ph i t ng h p tình hình và thông báo cho H i quan sát kho, bãi c ng bi t i chi u và thanh kho n. b. i v i hàng nh p khNu: - i th t c h i quan ph i bàn giao lư c khai hàng nh p khNu (b n sao) ã ư c óng d u ti p nh n khai báo cho i H i quan giám sát. - i giám sát h i quan ph i n m ư c k ho ch, v trí các a i m kho, bãi c ng mà hàng hoá d xu ng. - Căn c vào lư c khai hàng hoá, v n ơn, nhân viên h i quan giám sát i chi u gi a th c t hàng v i lư c hàng hoá v s lư ng, ký hi u ki n hàng, container... cho phép d hàng xu ng c ng. H i quan giám sát ch cho phép d hàng xu ng kho, bãi c ng theo úng lư c khai hàng hoá, úng s lư ng ki n, s lư ng container; chú ý không ư c cho xu ng t u vư t s lư ng ki n, container ư c khai báo ho c ngư c l i. - i v i hàng hoá nh p khNu i th ng không lưu thông kho bãi c ng thì nhân viên giám sát yêu c u ch hàng ph i xu t trình t khai h i quan ã hoàn thành th t c. - i v i hàng hoá ngoài lư c khai hàng, nhân viên H i quan giám sát l p biên b n ch ng nh n giao cho c ng qu n lý ng th i báo Trư ng h i quan c ng. - i v i hàng b v trong khi hàng x p d xu ng c ng, i lý ch t u l p biên b n ch ng nh n có xác nh n c a nhân viên h i quan giám sát. Nhân viên h i quan giám sát ph i vào s giám sát t u. Cu i ngày ph i t ng h p tình hình hàng hoá ã ư c d xu ng c ng, bàn giao cho ca giám sát sau và thông báo cho i h i quan giám sát kho, bãi qu n lý, thanh kho n. 5. Giám sát hàng hoá sang m n, chuy n t i:
 19. - Công tác giám sát d a trên cơ s h sơ g m: + Công văn xin phép sang m n, chuy n t i hàng hoá c a Thuy n trư ng ho c i lý ch t u ho c Ch hàng ã ư c lãnh o H i quan c ng ng ý. Công văn ph i nói rõ v n i dung, lý do, a i m hàng hoá xin phép sang m n, chuy n t i (kèm b n kê danh m c hàng sang m n, chuy n t i). + Lư c khai hàng hoá ã óng d u ti p nh n khai báo c a i th t c H i quan. - i giám sát t u căn c vào lư khai hàng hoá (hàng r i, hàng óng ki n, hàng óng container), b n kê hàng hoá ư c phép sang m n, chuy n t i giám sát vi c d hàng hoá. - Trư ng h p ch hàng có công văn xin ki m hoá, gi i phóng hàng ngay t i t u thì ph i ư c Trư ng H i quan c ng ho c c p có thNm quy n ng ý. Tuỳ t ng i u ki n c th , Trư ng h i quan c ng ch u trách nhi m phân công nhân viên làm th t c và quy nh th t c c th . - Trong quá trình x p d hàng hoá sang m n, chuy n t i n u hàng hoá b , v , hư h ng thì Thuy n trư ng ho c i lý ch t u ph i l p biên b n ch ng nh n c a nhân viên H i quan giám sát. - Sau khi hoàn thành vi c d hàng hoá sang phương ti n khác, nhân viên H i quan giám sát t u ghi xác nh n hàng hoá (s lư ng hàng r i, s lư ng hàng óng ki n, s lư ng container) th c d sang phương ti n v n t i khác vào b n kê hàng hoá sang m n, chuy n t i úng s lư ng trong b n kê, ký tên, ghi ngày tháng năm. - Nhân viên H i quan giám sát ghi tình hình giám sát vào s giám sát t u, bàn giao cho ca sau và các b ph n có liên quan. Trư ng h p t u quá c nh có hàng hoá sang m n chuy n t i i giám sát h i quan th c hi n như i v i t u sang m n chuy n hàng hoá. 6.T ch c th c hi n: - M i ơn v H i quan c ng tùy thu c lưu lư ng t u xu t nh p c nh, s lư ng hàng hoá và c i m tình hình c th c a c ng b trí l c lư ng giám sát phù h p. - Trong khi th c hi n nhi m v giám sát, n u phát hi n có hành vi vi ph m v h i quan thì H i quan giám sát l p biên b n vi ph m x lý theo quy nh c a pháp lu t. i v i trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng thì nhân viên H i quan giám sát l p biên b n vi ph m, t m th i ình ch x p d hàng hoá và báo cáo ngay lãnh o tr c ti p x lý k p th i. - i H i quan giám sát ph i m s theo dõi tình hình giám sát t u neo u, hàng hoá x p d , s ph i có d u giáp lai c a H i quan c a khNu. Quy trình nghi p v s III Công tác giám sát
 20. M c ích yêu c u 1- Giám sát, qu n lý hàng hoá ưa vào và ưa ra kh i kho, b i c ng theo th t c h i quan qui nh. 2- Th ng kê hàng hoá t n kho, bãi c ng.Phát hi n hàng hoá quá th i h n quy nh k t ngày t u làm xong th t c nh p c nh mà ch hàng chưa n làm th t c h i quan, hàng hoá ph i tái xu t nhưng quá th i h n chưa tái xu t, hàng g i nh m c ng, l p biên b n vi ph m hành chính v h i quan và x lý theo pháp lu t. 3- Phát hi n và ngăn ng a nh ng trư ng h p hàng hoá không làm th t c h i quan ã x p lên ô tô u kéo, ã ưa ra kh i kho, bãi c ng ho c x p lên t u. Hàng hoá ngoài lư c khai, hàng hoá th a thi u t i kho, bãi c ng có bi n pháp x lý k p th i. 4- Giám sát, qu n lý ch t ch không hàng XNK l n v i hàng v n chuy n n i a trong c ng. Giám sát vi c tái xu t các container r ng và các bao bì khác. 5- Ghi chép y tình hình tăng, gi m hàng (s ki n, s container) trong ca giám sát kho bãi vào s theo dõi theo m u c a T ng c c và bàn giao y cho các ca tr c cho các ca tr c sau. I. GIÁM SÁT KHO, BÃI HÀNG NH P KH U: 1. Giám sát hàng nh p khNu ưa vào kho bãi: 1.1- Cơ s giám sát cho phép hàng vào kho, bãi c ng: + Lư c khai hàng hoá ã có óng d u c a i th t c h i quan chuy n n. + Tình hình s lư ng ki n, container... hàng hoá d xu ng kho, bãi c ng do i giám sát t u bàn giao. + B n k t toán s lư ng hàng hoá d t t u xu ng c ng gi a Thuy n trư ng và xí nghi p c ng. 1.2- T t c hàng hoá nh p kho ph i ư c vào s theo dõi c a H i quan v s ki n, s container...: - Hàng hoá nh p kho ph i phân nh rõ: + T ng lo i hàng trong kho. + Hàng riêng theo t ng chuy n. + Hàng theo t ng v n ơn, ch hàng. + Hàng g i riêng, hàng ã làm th t c h i quan và hàng chưa làm th t c h i quan. + Ph i có kho hàng nh p riêng, kho hàng xu t riêng không l n l n gi a hàng xu t v i hàng nh p, hàng chưa làm th t c h i quan v i hàng ã làm th t c h i quan.
Đồng bộ tài khoản