Quyết định số 2755/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
31
lượt xem
6
download

Quyết định số 2755/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2755/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Giao thông vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2755/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2755/Q -BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O V XÂY D NG VÀ TH C HI N QUY CH DÂN CH CƠ S B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ch th s 30-CT/TW ngày 18/02/1998 c a B Chính tr (khóa VIII) v xây d ng và th c hi n Quy ch dân ch cơ s và Ch th s 10-CT/TW ngày 28/3/2002 c a Ban Ch p hành Trung ương (khóa IX) v ti p t c y m nh vi c xây d ng và th c hi n Quy ch dân ch cơ s ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành Quy ch ho t ng c a Ban Ch o v xây d ng và th c hi n Quy ch dân ch cơ s B Giao thông v n t i; i u 3. Chánh Văn phòng B , Ban Ch o v xây d ng và th c hi n Quy ch dân ch cơ s B Giao thông v n t i và Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Giao thông v n t i ch u trách nhi m th c hi n Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n - Như i u 3, - Các /c y viên Ban Cán s ng B ; - Công oàn GTVT; - Lưu VT, TCCB, VP Ban Cán s . H Nghĩa Dũng QUY CH HO T NG C A BAN CH O TH C HI N QUY CH DÂN CH CƠ S B GIAO THÔNG V N T I
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2755/Q -BGTVT ngày 10/9/2008) Ban Ch o th c hi n Quy ch dân ch (QCDC) cơ s B Giao thông v n t i (sau ây g i t t là Ban Ch o) ho t ng theo các n i dung c a Quy ch như sau: Chương I CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A BAN CH O i u 1. Ch c năng Tham mưu cho Ban Cán s ng B Giao thông v n t i, B trư ng B Giao thông v n t i v nh ng gi i pháp nh m phát huy quy n làm ch c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c B ; Ny m nh vi c xây d ng và th c hi n QCDC các ơn v thu c B . i u 2. Nhi m v 1. Nhi m v c a Ban Ch o a. Tham mưu cho Ban Cán s ng B Giao thông v n t i, B trư ng B Giao thông v n t i ch o, dôn c, hư ng d n, Ban Ch o QCDC các ơn v tr c thu c B v vi c tri n khai, th c hi n Ch th s 30-CT/TW c a B Chính tr (khóa VIII), Ch th s 10-CT/TW c a Ban Bí thư TW ng (khóa IX), các ch trương c a ng và Nhà nư c v xây d ng và th c hi n QCDC cơ s . b. nh kỳ báo cáo k t qu th c hi n QCDC cơ s và ki n ngh , xu t v i các cơ quan ng và Nhà nư c c p trên nh ng gi i pháp nh m phát huy quy n làm ch c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thu c B và ki n ngh v i các cơ quan có thNm quy n x lý nh ng trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng trong vi c th c hi n QCDC cơ s . 2. Nhi m v c a thành viên Ban Ch o a. Th c hi n các nhi m v theo k ho ch, chương trình công tác ã ư c Ban Ch o phân công. b. nh kỳ báo cáo v i Trư ng Ban Ch o v ho t ng c a mình theo nhi m v ư c phân công. c. Tham d y các phiên h p c a Ban Ch o. i u 3. Quy n h n a. ư c quy n quan h làm vi c tr c ti p v i c p y ng, Ban Ch o QCDC các ơn v tr c thu c B , lãnh o các ơn v thu c B v vi c tri n khai, th c hi n QCDC cơ s . b. ư c quy n ki m tra toàn di n , nh kỳ ho c t xu t các ơn v trong vi c tri n khai xây d ng và th c hi n QCDC cơ s .
  3. c. ư c quy n yêu c u các c p y ng, Ban Ch o QCDC các ơn v thu c B báo cáo tình hình và cung c p nh ng tài li u, thông tin có liên quan v vi c t ch c, tri n khai xây d ng và th c hi n QCDC cơ s . d. ư c d các H i ngh sơ, t ng k t c a các ơn v tr c thu c B v vi c xây d ng và th c hi n QCDC cơ s . e. ư c s d ng con d u c a B Giao thông v n t i quan h công tác. Chương II CH LÀM VI C C A BAN CH O i u 4. Nguyên t c làm vi c Ban Ch o làm vi c dư i s ch o tr c ti p c a Ban Cán s ng và B trư ng B Giao thông v n t i. Ban Ch o h p bàn, quy t nh các v n theo nguyên t c t p trung, dân ch ; ho t ng theo k ho ch công tác hàng năm, ph c v k p th i yêu c u c a Ban Cán s ng và B trư ng B Giao thông v n t i. i u 5. Thư ký Ban Ch o Thư ký Ban Ch o có nhi m v ph i h p v i các ơn v và cá nhân liên quan chuNn b chương trình, k ho ch ho t ng c a Ban Ch o; chuNn b các văn b n, báo cáo t ng h p, hư ng d n, ôn c, ki m tra tình hình th c hi n QCDC cơ s . i u 6. T giúp vi c Ban Ch o Căn c yêu c u công tác, Ban Ch o ngh B trư ng c m t s chuyên viên trong b máy tham mưu giúp vi c B trư ng và m t s cán b c a các cơ quan có liên quan tham gia T giúp vi c th c hi n các công vi c c th v vi c th c hi n QCDC cơ s do Ban Ch o giao. ư c Ban Ch o y nhi m tham d các cu c h p chuyên v QCDC cơ s ; theo dõi n m tình hình, tham gia các oàn kiêm tra v th c hi n QCDC cơ s . i u 7. Ch s nh ho t Ban Ch o h p 6 tháng m t l n, khi c n thi t có th h p t xu t ho c sinh ho t theo chuyên . Theo tính ch t c a t ng cu c h p, Ban Ch o có th m i các ng chí lãnh o các cơ quan ho c các chuyên gia có liên quan v i n i dung cu c h p tham d . i u 8. Phương ti n làm vi c và i u ki n ho t ng Trong quá trình th c hi n nhi m v c a Ban Ch o, các thành viên Ban Ch o có th s d ng phương ti n làm vi c, i l i và b máy giúp vi c c a ơn v nơi mình công tác theo dõi, t ng h p, tham mưu, th c hi n nhi m v ư c giao.
  4. i u 9. T ch c th c hi n Ban Ch o th c hi n QCDC B Giao thông v n t i ho t ng theo quy nh t i Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có v n gì c n s a i, b sung, Ban Ch o xu t v i B trư ng xem xét quy t nh.
Đồng bộ tài khoản