Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
14
lượt xem
5
download

Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2756/Q -BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH THÀNH L P BAN CH O V XÂY D NG VÀ TH C HI N QUY CH DÂN CH CƠ S B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ch th s 30-CT/TW ngày 18/02/1998 c a B Chính tr (khóa VIII) v xây d ng và th c hi n Quy ch dân ch cơ s và Ch th s 10-CT/TW ngày 28/3/2002 c a Ban Ch p hành Trung ương (khóa IX) v ti p t c y m nh vi c xây d ng và th c hi n Quy ch dân ch cơ s ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o v xây d ng và th c hi n Quy ch dân ch cơ s B Giao thông v n t i và T chuyên viên giúp vi c Ban Ch o g m các ng chí có tên sau: Ban Ch o v xây d ng và th c hi n Quy ch dân ch cơ s : 1. /c Nguy n H ng Trư ng - Th trư ng B GTVT - Trư ng Ban 2. /c T ăng M nh - Ch t ch Công oàn GTVT - Phó Trư ng Ban 3. /c Ph m Tăng L c - V trư ng V T ch c cán b - Phó Trư ng Ban 4. /c Tr n Văn Lâm - Chánh VP Ban Cán s ng B - y viên 5. /c Văn Thu t - Phó BT ng y CQ B - y viên 6. /c Tr nh Vi t L c - Phó Chánh Thanh tra B - y viên 7. /c Vũ Xuân C u - Phó V trư ng V Tài chính - y viên 8. /c Nguy n Văn To n - Phó Ch t ch Công oàn GTVT - y viên 9. /c Ph m S Tùng - Chuyên viên cao c p V TCCB - Thư ký
  2. 10. /c Nguy n M nh Tu n - Chuyên viên Ban CSKTXH - Thư ký Công oàn GTVT T chuyên viên giúp vi c Ban Ch o: 1. /c Nguy n Văn To n - Phó Ch t ch Công oàn GTVT - T trư ng 2. /c Ph m S Tùng - Chuyên viên cao c p V TCCB - T phó 3. /c Nguy n Văn Hùng - Chuyên viên chính V Tài chính - Thành viên 4. /c Nguy n c An - Chuyên viên chính Thanh tra B - Thành viên 5. /c Nguy n M nh Tu n - Chuyên viên Công oàn GTVT - Thành viên i u 2. Ban Ch o v xây d ng và th c hi n Quy ch dân ch cơ s B Giao thông v n t i có trách nhi m trư c Ban Cán s ng B và B trư ng v vi c tri n khai th c hi n Quy ch dân ch cơ s t i các ơn v thu c B Giao thông v n t i theo quy nh t i Quy ch ho t ng c a Ban Ch o v xây d ng và th c hi n Quy ch dân ch cơ s B Giao thông v n t i ban hành kèm theo Quy t nh s 2755/Q -BGTVT ngày 10/9/2008 c a B Giao thông v n t i. i u 3. Chánh Văn phòng B , Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Giao thông v n t i và các ng chí có tên trên ch u trách nhi m th c hi n quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n - Như i u 3, - Các /c y viên Ban Cán s ng B ; - Công oàn GTVT; - Lưu VT, TCCB, VP Ban Cán s . H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản