Quyết định số 2771/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 2771/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2771/2006/QĐ-UBND về việc thành lập bộ phận thường trực do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành để thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQ ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Bộ Văn hóa - Thông tin - Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại quận Bình Thạnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2771/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TH NH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 2771/2006/Q -UBND Bình Th nh, ngày 21 tháng 06 năm 2006 QUY T NNH V VI C THÀNH L P B PH N THƯ NG TR C TH C HI N NGHN QUY T LIÊN TNCH S 01/2005/NQLT-BL TBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQ NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2005 C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B CÔNG AN - B VĂN HÓA - THÔNG TIN - Y BAN TRUNG ƯƠNG M T TR N T QU C VI T NAM T I QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t liên t ch s 01/2005/NQLT-BL TBXH-BCA-BVHTT- UBTƯMTTQVN ngày 17 tháng 11 năm 2005 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Công An - B Văn hóa - Thông tin - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam quy nh và hư ng d n n i dung ho t ng, phân lo i và ánh giá công tác xây d ng xã, phư ng, th tr n lành m nh không có t n n ma túy, m i dâm; Căn c Quy t nh s 455/2006/Q -UBND ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh v vi c thành l p B ph n Thư ng tr c th c hi n Ngh quy t liên t ch 546/2003/ NQLT ngày 27 tháng 02 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Văn hóa - Thông tin - y ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam qu n Bình Th nh; Xét T trình s 42/TTr-L TBXH ngày 12 tháng 5 năm 2006 c a Trư ng Phòng Lao ng-Thương binh và Xã h i v vi c ngh ra Quy t nh b sung thành viên và thay th Quy t nh s 455/2006/Q -UBND ngày 27 tháng 01 năm 2006 v vi c thành l p B ph n thư ng tr c 546 qu n Bình Th nh; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n Bình Th nh, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p B ph n Thư ng tr c th c hi n Ngh quy t liên t ch s 01/2005/NQLT - BL TBXH - BCA - BVHTT - UBTƯMTTQVN ngày 17 tháng 11 năm 2005 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Công An - B Văn hóa - Thông tin - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam (g i t t B ph n Thư ng tr c 01) t i qu n Bình Th nh như sau: - B ph n thư ng tr c: - Phó trư ng Phòng L -TB- 1 Bà Phan Th Nguy t - Trư ng b ph n XH 2 Ông Phan H ng Khanh - Phó trư ng Công An qu n - Thành viên
  2. - Phó trư ng Phòng VH-TT- 3 Ông Võ Minh Hoàng - Thành viên TT M i i di n lãnh o y ban M t tr n T qu c qu n Bình Th nh tham gia vào B ph n Thư ng tr c th c hi n Ngh quy t liên t ch s 01/2005/NQLT-BL TBXH- BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN t i qu n Bình Th nh: - y viên thư ng tr c 1 Ông Trương Qu c Hùng - Thành viên UB.MTTQ - T giúp vi c : - T giúp vi c có trách nhi m tham mưu giúp vi c cho Ban lãnh o th c hi n Ngh quy t liên t ch s 01/2005/NQLT g m các thành viên có tên như sau: - Cán b Phòng L -TB- 1 Ông inh Văn Sáu - T trư ng XH 2 Ông Ph m Văn Tu n - Phó trư ng i TMTH - Thành viên - Cán b Phòng L -TB- 3 Ông Nguy n Ng c Khanh - Thành viên XH 4 Ông Nguy n Kim Thanh - Cán b Phòng VH-TT-TT - Thành viên i u 2. B ph n thư ng tr c th c hi n Ngh quy t liên t ch 01/2005/NQLT có nhi m v : Giúp y ban nhân dân qu n Bình Th nh ch o i u hành t ch c th c hi n nh ng công tác sau: 2.1 - Hàng năm xây d ng k ho ch, tri n khai th c hi n Ngh quy t liên t ch s 01/2005/NQLT và th c hi n ánh giá phân lo i phư ng, xã lành m nh không có t n n m i dâm, ma túy d a trên cơ s các ch tiêu phân lo i, ánh giá phư ng, xã lành m nh không có t n n m i dâm, ma túy c a Ngh quy t liên t ch 01/2005/NQLT áp d ng phù h p v i tình hình th c t trên a bàn qu n Bình Th nh g n v i cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư”. 2.2 - Hư ng d n, ki m tra ôn c các ngành, các phư ng trong vi c xây d ng chương trình, k ho ch ph i h p ho t ng c th v công tác phòng ch ng t n n m i dâm, ma túy trên a bàn qu n Bình Th nh. 2.3 - Tham mưu xu t k ho ch ho t ng tháng, quý, năm; t ng h p báo cáo tình hình k t qu công tác th c hi n, d trù kinh phí ho t ng và các công tác khác ư c Thư ng tr c y ban nhân dân qu n phân công. 2.4 - nh kỳ giao ban hàng tháng, t ch c sơ k t, t ng k t, ánh giá, ch m i m rút kinh nghi m, báo cáo k t qu v B ph n thư ng tr c 01 Thành ph và y ban nhân dân qu n Bình Th nh, k p th i xu t ý ki n v i y ban nhân dân qu n Bình Th nh tháo g nh ng vư ng m c, khó khăn trong quá trình th c hi n.
  3. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày k t ngày ký, thay th Quy t nh s 455/2006/Q -UBND ngày 27 tháng 01 năm 2006 và Quy t nh s 2553/2006/Q -UBND ngày 12 tháng 06 năm 2006 c a Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Công An qu n, Trư ng Phòng Lao ng-Thương binh và Xã h i, Trư ng Phòng Văn hóa-Thông tin và Th thao, Th trư ng các cơ quan có liên quan và thành viên có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Hùng
Đồng bộ tài khoản