Quyết định số 2772/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
61
lượt xem
9
download

Quyết định số 2772/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2772/QĐ-BVHTTDL về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2772/QĐ-BVHTTDL

 1. B VĂN HÓA, TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 2772/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch t i Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý nhà nư c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các T ng c c, C c, V , Văn phòng và các ơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t
 2. ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các T ng c c, C c, V , Văn phòng và các ơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch, th trư ng các T ng c c, C c, V , Văn phòng và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng Chính ph ( b/c) - T CTCTCCTTHC c a Th tư ng Chính ph ; - Các T ng c c, C c, V , Thanh tra, Văn phòng, các cơ quan, ơn v thu c B ; Hoàng Tu n Anh - Các s VHTTDL; - Lưu: VT, BPTMCCHC, H(300). TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH (kèm theo Quy t nh s 2772/Q -BVHTTDL ngày 11 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch) Ph n 1. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH STT Tên th t c hành chính Lĩnh v c Cơ quan th c hi n I TH T C HÀNH CHÍNH C P TRUNG ƯƠNG A VĂN HÓA A1 B n quy n tác gi 1 C p gi y ch ng nh n ăng ký quy n tác Văn hóa C c B n quy n tác gi gi 2 C p gi y ch ng nh n ăng ký quy n liên Văn hóa C c B n quy n tác quan gi 3 C p l i, i gi y ch ng nh n ăng ký Văn hóa C c B n quy n tác
 3. quy n tác gi gi 4 C p l i, i gi y ch ng nh n ăng ký Văn hóa C c B n quy n tác quy n liên quan gi 5 C p gi y ch ng nh n ăng ký quy n tác Văn hóa C c B n quy n tác gi cho cá nhân, pháp nhân nư c ngoài. gi 6 C p gi y Ch ng nh n ăng ký quy n liên Văn hóa C c B n quy n tác quan cho cá nhân, pháp nhân nư c ngoài gi A2 Di s n văn hóa 7 Thành l p b o tàng qu c gia, b o tàng Văn hóa Th tư ng Chính ph chuyên ngành 8 ưa b o v t qu c gia thu c b o tàng qu c Văn hóa Th tư ng Chính ph gia ra nư c ngoài trưng bày, tri n lãm, nghiên c u ho c b o qu n. 9 ưa b o v t qu c gia thu c b o tàng Văn hóa Th tư ng Chính ph chuyên ngành ra nư c ngoài trưng bày, tri n lãm, nghiên c u ho c b o qu n 10 ưa b o v t qu c gia thu c b o tàng c p Văn hóa Th tư ng Chính ph t nh, b o v t qu c gia thu c s h u tư nhân ra nư c ngoài trưng bày, tri n lãm, nghiên c u ho c b o qu n 11 X p h ng di tích qu c gia c bi t Văn hóa Th tư ng Chính ph 12 X p h ng b o tàng h ng I i v i b o tàng Văn hóa B Văn hóa, Th qu c gia, b o tàng chuyên ngành. thao và Du l ch 13 X p h ng b o tàng h ng I i v i b o tàng Văn hóa B Văn hóa, Th c p t nh, b o tàng tư nhân thao và Du l ch 14 ưa di v t, c v t thu c b o tàng qu c gia Văn hóa B Văn hóa, Th ra nư c ngoài trưng bày, tri n lãm, thao và Du l ch nghiên c u ho c b o qu n 15 ưa di v t, c v t thu c b o tàng chuyên Văn hóa B Văn hóa, Th ngành ra nư c ngoài trưng bày, tri n thao và Du l ch lãm, nghiên c u ho c b o qu n 16 ưa di v t, c v t thu c b o tàng c p t nh Văn hóa B Văn hóa, Th ra nư c ngoài trưng bày, tri n lãm, thao và Du l ch nghiên c u ho c b o qu n 17 ưa di v t, c v t thu c s h u tư nhân ra Văn hóa B Văn hóa, Th nư c ngoài trưng bày, tri n lãm, nghiên thao và Du l ch c u ho c b o qu n 18 ưa di v t, c v t ra nư c ngoài Văn hóa B Văn hóa, Th thao và Du l ch (Sau khi mua bán, trao i, t ng cho và th a k di v t, c v t không thu c s h u toàn dân, s h u c a t ch c chính tr , t
 4. ch c chính tr - xã h i) 19 C p phép làm b n sao di v t, c v t, b o Văn hóa B Văn hóa, Th v t qu c gia thu c b o tàng qu c gia, b o thao và Du l ch tàng chuyên ngành 20 X p h ng di tích c p qu c gia Văn hóa B Văn hóa, Th thao và Du l ch 21 C p Gi y phép thăm dò, khai qu t kh o c Văn hóa B Văn hóa, Th thao và Du l ch 22 C p phép thăm dò, khai qu t di s n văn Văn hóa B Văn hóa, Th hóa dư i nư c thao và Du l ch 23 C p gi y phép cho ngư i Vi t Nam nh Văn hóa C c Di s n Văn hóa cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài ti n hành nghiên c u sinh, sưu t m di s n văn hóa phi v t th t hai t nh, thành ph tr c thu c trung ương tr lên 24 X p h ng b o tàng h ng II iv ib o Văn hóa B Ngành ch qu n tàng chuyên ngành 25 X p h ng b o tàng h ng III iv ib o Văn hóa B Ngành ch qu n tàng chuyên ngành A3 i n nh 26 T ch c liên hoan phim chuyên ngành, Văn hóa B Văn hóa, Th chuyên thao và Du l ch 27 C p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh Văn hóa C c i n nh doanh cho doanh nghi p s n xu t phim 28 T ch c chi u, gi i thi u phim nư c ngoài Văn hóa C c i n nh t i Vi t Nam 29 C p gi y phép cho phép t ch c trong Văn hóa C c i n nh nư c h p tác, liên doanh s n xu t phim, cung c p d ch v s n xu t phim cho t ch c, cá nhân nư c ngoài 30 C p Gi y phép ph bi n phim Văn hóa C c i n nh (- Phim truy n do cơ s i n nh trong c nư c s n xu t ho c nh p khNu (tr trư ng h p do y ban nhân dân c p t nh c p gi y phép theo kho n 3 i u 17 Ngh nh s 96/2007/N -CP); (- Phim tài li u, phim khoa h c, phim ho t hình do cơ s i n nh thu c Trung ương s n xu t ho c nh p khNu; Phim ư c s n xu t t vi c h p tác, cung c p d ch v s n xu t, liên doanh s n xu t v i các t ch c,
 5. cá nhân nư c ngoài) 31 T ch c nh ng ngày phim Vi t Nam Văn hóa C c i n nh nư c ngoài 32 C p gi y phép t văn phòng i di n c a Văn hóa C c i n nh cơ s i n nh nư c ngoài t i Vi t Nam 33 t Văn phòng i di n c a cơ s i n Văn hóa C c i n nh nh Vi t Nam nư c ngoài 34 Phê duy t n i dung và k ho ch nh p Văn hóa C c i n nh khNu i v i tác phNm i n nh (ghi trên m i ch t li u) trư c khi doanh nghi p làm th t c nh p khNu A4 M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm 35 C p Gi y phép tri n lãm mang tính qu c Văn hóa B Văn hóa, Th gia, qu c t thao và Du l ch 36 C p Gi y phép th hi n ph n m thu t Văn hóa B Văn hóa, Th tư ng ài, tranh hoành tráng c p trung thao và Du l ch ương; công trình tư ng ài Ch t ch H Chí Minh, công trình c p t nh, thành ph và công trình c p B , ngành có quy mô to l n t trung tâm văn hóa chính tr xã h i; công trình tư ng tư ng ài n m trong khu di tích l ch s , danh lam th ng c nh ã ư c Nhà nư c x p h ng; công trình tranh tư ng tôn giáo c l n; tư ng ài c a nư c ngoài xây d ng t i Vi t Nam 37 C p phép tri n lãm nh, liên hoan nh, Văn hóa B Văn hóa, Th cu c thi nh ngh thu t, i h i nhi p nh thao và Du l ch qu c t t i Vi t Nam (Tri n lãm, liên hoan, thi nh toàn qu c; tri n lãm, liên hoan, thi nh quy mô qu c gia c a Vi t Nam ưa ra nư c ngoài; i h i nhi p nh qu c t t i Vi t Nam) 38 ThNm nh d toán ph n m thu t (t Văn hóa B Văn hóa, Th ngu n v n ngân sách nhà nư c) thao và Du l ch ( i v i d toán kinh phí ph n m thu t t 7t ng tr lên) 39 ăng ký t ch c thi nh qu c t t i Vi t Văn hóa B Văn hóa, Th Nam thao và Du l ch 40 C p Gi y phép Tri n lãm mang tính qu c Văn hóa C c M thu t, Nhi p gia, qu c t (khi ư c B Văn hóa, Th nh và Tri n lãm thao và Du l ch y quy n); tri n lãm cá nhân, nhóm tác gi và t ch c nư c ngoài
 6. vào trưng bày t i Vi t Nam; tri n lãm cá nhân, nhóm tác gi và t ch c cá nhân ưa ra nư c ngoài; tri n lãm c a H i M thu t Vi t Nam, c a các H i Trung ương, cơ quan c p B và tương ương 41 C p phép tri n lãm nh, liên hoan nh, Văn hóa C c M thu t, Nhi p cu c thi nh ngh thu t nh và Tri n lãm (Tri n lãm, liên hoan nh chuyên ; tri n lãm, liên hoan nh c a các t ch c Trung ương trưng bày trong nư c ho c nư c ngoài; tri n lãm, liên hoan nh c a t ch c qu c t ho c cá nhân thu c t ch c qu c t trưng bày t i Vi t Nam; ưa nh c a cá nhân ra nư c ngoài d thi, liên hoan nh có quy mô qu c gia ho c qu c t ) 42 C p Gi y phép t ch c Tr i sáng tác iêu Văn hóa C c M thu t, Nhi p kh c qu c t , Tr i sáng tác iêu kh c qu c nh và Tri n lãm gia 43 ThNm nh d toán ph n m thu t (t Văn hóa C c M thu t, Nhi p ngu n v n ngân sách nhà nư c) nh và Tri n lãm ( i v i d toán kinh phí ph n m thu t dư i 7 t ng) 44 ăng ký t ch c thi nh qu c gia Văn hóa C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm A5 Ngh thu t bi u di n 45 Cho phép cho ơn v ngh thu t trung Văn hóa B Văn hóa, Th ương, di n viên thu c ơn v ngh thu t thao và Du l ch Trung ương ra nư c ngoài bi u di n ngh thu t chuyên nghi p 46 Cho phép cho ơn v ngh thu t, ơn v t Văn hóa B Văn hóa, Th ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p thao và Du l ch thu c Trung ương m i ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài vào Vi t Nam bi u di n ngh thu t chuyên nghi p 47 C p phép t ch c thi Hoa h u toàn qu c Văn hóa B Văn hóa, Th thao và Du l ch 48 C p phép t ch c thi hoa h u qu c t t i Văn hóa B Văn hóa, Th Vi t Nam thao và Du l ch 49 C p gi y phép công di n cho các t ch c Văn hóa C c Ngh thu t bi u thu c Trung ương di n (Bao g m: ơn v ngh thu t bi u di n
 7. chuyên nghi p, ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p công l p, ơn v ngh thu t bi u di n chuyên nghi p c a H i ngh nghi p, cơ s ào t o chuyên ngành ngh thu t bi u di n và các t ch c kinh t , chính tr , văn hóa, xã h i thu c Trung ương) 50 Cho phép ơn v t ch c bi u di n ngh Văn hóa C c Ngh thu t bi u thu t chuyên nghi p Vi t Nam m i di n di n viên là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c bi u di n ngh thu t trên ph m vi toàn qu c 51 C p phép phát hành băng, ĩa ca nh c, sân Văn hóa C c Ngh thu t bi u kh u cho các t ch c thu c trung ương di n 52 C p nhãn ki m soát dán trên băng, ĩa cho Văn hóa C c Ngh thu t bi u các ơn v phát hành băng, ĩa trên toàn di n qu c 53 Cho phép ph bi n các tác phNm ca nh c, Văn hóa C c Ngh thu t bi u sân kh u trư c năm 1975 t i các t nh phía di n nam 54 C p phép t ch c thi Hoa khôi vùng, Văn hóa C c Ngh thu t bi u ngành, oàn th chính tr - xã h i trung di n ương 55 C p phép cho ơn v ưa thí sinh t danh Văn hóa C c Ngh thu t bi u hi u t i các cu c thi Hoa h u, Hoa khôi và di n ngư i p i d thi qu c t A6 L h i, h i thi, h i di n 56 Báo cáo và T ch c l h i do c p t nh t Văn hóa B Văn hóa, Th ch c thao và Du l ch 57 T ng Huy chương vàng, Huy chương b c Văn hóa C c Văn hóa cơ s cho cá nhân, t p th t thành tích xu t s c trong các H i thi, H i di n không chuyên nghi p c p khu v c và toàn qu c A7 Thư vi n 58 ăng ký ho t ng thư vi n cho Thư vi n Văn hóa B Văn hóa, Th Qu c gia Vi t Nam và thư vi n c a t thao và Du l ch ch c c p trung ương A8 Xu t nh p kh u văn hóa ph m không nh m m c ích kinh doanh 59 C p gi y phép nh p khNu các lo i văn hóa Văn hóa Văn phòng B Văn phNm: hóa, Th thao và Du l ch a) tham gia tri n lãm, h i ch , d thi,
 8. liên hoan c p qu c gia, trao i h p tác, vi n tr ; b) Ph bi n phim i n nh, phim truy n hình theo quy nh c a pháp luât; ph bi n, phát hành sách, báo, t p chí trong toàn qu c ho c trên a bàn nhi u a phương khác nhau theo ngh c a ngư i ng u cơ quan ngành ch qu n c p B có thNm quy n qu n lý nhà nư c v n i dung văn hóa phNm nh p khNu; c) C a t ch c, cá nhân ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao chuy n giao cho t ch c, cá nhân Vi t Nam ho c lưu hành, ph bi n t i Vi t Nam d) s d ng vào các m c ích khác 60 C p gi y phép nh p khNu các lo i văn hóa Văn hóa Văn phòng B Văn phNm: hóa, Th thao và Du l ch a) Có n i dung ch ng l i Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, phá ho i kh i i oàn k t toàn dân; b) Có n i dung kích ng b o l c, tuyên truy n chi n tranh xâm lư c gây h n thù gi a các dân t c và nhân nhân các nư c; kích ng dâm ô, i tr y, t i ác; c) Có n i dung thu c bí m t nhà nư c; d) Có n i dung thông tin sai s th t, xuyên t c l ch s , ph nh n thành t u cách m ng; xúc ph m vĩ nhân, anh hùng dân t c; vu kh ng nh m xúc ph m uy tín c a t ch c, danh d , nhân phNm công dân; ) Văn hóa phNm vi ph m các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu ng cáo hàng hóa; vi ph m các quy nh c a Lu t Xu t b n, Lu t Báo chí, Lu t Di s n văn hóa, các quy nh v quy n tác gi trong B lu t Dân s và các quy nh pháp lu t khác c a Nhà nư c Vi t Nam; e) Các lo i văn hóa phNm khác mà pháp lu t c m tàng tr , ph bi n, lưu hành t i
 9. Vi t Nam. B TH D C TH THAO 61 ăng cai t ch c i h i th thao khu Th d c, B Văn hóa, Th v c, châu l c và th gi i; gi i vô ch th thao thao và Du l ch t ng môn th thao khu v c; châu l c và th gi i t ch c t i Vi t Nam; i h i th d c th thao toàn qu c 62 Thành l p trung tâm ào t o, hu n luy n Th d c, B Văn hóa, Th v n ng viên qu c gia th thao thao và Du l ch 63 Sáp nh p, chia, tách, h p nh t, gi i th Th d c, B Văn hóa, Th trung tâm ào t o, hu n luy n v n ng th thao thao và Du l ch viên qu c gia 64 Thành l p trung tâm ào t o, hu n luy n Th d c, B trư ng, th v n ng viên th thao, trung tâm ho t th thao trư ng cơ quan ng th thao, cơ s d ch v ho t ng th ngang b , th trư ng thao tr c thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính cơ quan thu c Chính ph ph 65 Sáp nh p, chia, tách, h p nh t, gi i th Th d c, B trư ng, th trung tâm ào t o, hu n luy n v n ng th thao trư ng cơ quan viên th thao, trung tâm ho t ng th ngang B , th trư ng thao, cơ s d ch v ho t ng th thao tr c cơ quan thu c Chính thu c các B , cơ quan ngang b , cơ quan ph thu c Chính ph 66 ăng cai t ch c Gi i thi u vô ch Th d c, Liên oàn th thao qu c gia, gi i tr qu c gia hàng năm t ng th thao qu c gia môn th thao C DU LNCH C1 L hành 67 C p Gi y phép kinh doanh l hành qu c Du l ch T ng c c Du l ch t 68 i Gi y phép kinh doanh l hành qu c t Du l ch T ng c c Du l ch 69 C p l i Gi y phép kinh doanh l hành Du l ch T ng c c Du l ch qu c t 70 C p Gi y phép thành l p Chi nhánh c a Du l ch T ng c c Du l ch doanh nghi p du l ch nư c ngoài t i Vi t Nam 71 S a i, b sung Gi y phép thành l p Chi Du l ch T ng c c Du l ch nhánh c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài t i Vi t Nam 72 C p l i Gi y phép thành l p Chi nhánh Du l ch T ng c c Du l ch c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài t i Vi t Nam trong các trư ng h p:
 10. a) Thay i tên g i ho c thay i nơi ăng ký thành l p c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài t m t nư c sang m t nư c khác; b) Thay i a i m t tr s c a chi nhánh n m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác; c) Thay i n i dung hoat ng c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài 73 C p l i Gi y phép thành l p Chi nhánh Du l ch T ng c c Du l ch c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài t i Vi t Nam trong trư ng h p Gi y phép thành l p chi nhánh b m t, b rách nát ho c b tiêu h y. 74 Gia h n Gi y phép thành l p chi nhánh Du l ch T ng c c Du l ch c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài t i Vi t Nam C2 Khách s n 75 X p h ng cơ s lưu trú du l ch: h ng 3 sao Du l ch T ng c c Du l ch cho khách s n, làng du l ch 76 ThNm nh l i, x p h ng l i h ng cơ s Du l ch T ng c c Du l ch lưu trú du l ch: h ng 3 sao cho khách s n, làng du l ch 77 X p h ng cơ s lưu trú du l ch: h ng 4 Du l ch T ng c c Du l ch sao, 5 sao cho khách s n, làng du l ch 78 ThNm nh l i, x p h ng l i h ng cơ s Du l ch T ng c c Du l ch lưu trú du l ch: h ng 4 sao, 5 sao cho khách s n, làng du l ch 79 X p h ng cơ s lưu trú du l ch: h ng cao Du l ch T ng c c Du l ch c p cho bi t th du l ch, căn h du l ch 80 ThNm nh l i, x p h ng l i h ng cơ s Du l ch T ng c c Du l ch lưu trú du l ch: h ng cao c p cho bi t th du l ch, căn h du l ch II TH T C HÀNH CHÍNH C P T NH A VĂN HÓA A1 Di s n văn hóa 1 Thành l p b o tàng c p t nh Văn hóa y ban nhân dân c p t nh 2 Thành l p b o tàng tư nhân Văn hóa y ban nhân dân c p t nh
 11. 3 X p h ng b o tàng h ng II i v i b o Văn hóa y ban nhân dân c p tàng c p t nh, b o tàng tư nhân t nh 4 X p h ng b o tàng h ng III i v i b o Văn hóa y ban nhân dân c p tàng c p t nh, b o tàng tư nhân t nh 5 X p h ng di tích c p t nh Văn hóa y ban nhân dân c p t nh 6 C p phép làm b n sao di v t, c v t b o Văn hóa S Văn hóa, Th v t qu c gia thu c b o tàng c p t nh, b o thao và Du l ch tàng tư nhân 7 C p phép khai qu t khNn c p Văn hóa S Văn hóa, Th thao và Du l ch 8 ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia Văn hóa S Văn hóa, Th thao và Du l ch 9 C p gi y phép cho ngư i Vi t Nam nh Văn hóa S Văn hóa, Th cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c thao và Du l ch ngoài ti n hành nghiên c u sưu t m di s n văn hóa phi v t th t i a phương 10 C p ch ng ch hành ngh mua bán di v t, Văn hóa S Văn hóa, Th c v t, b o v t qu c gia thao và Du l ch A2 i n nh 11 C p gi y phép ph bi n phim Văn hóa S Văn hóa, Th thao (- Phim tài li u, phim khoa h c, phim ho t hình do cơ s i n nh thuôc a phương s n xu t ho c nh p khNu; - C p gi y phép ph bi n phim truy n khi năm trư c li n k , các cơ s i n nh c a a phương óng trên a bàn c p t nh áp ng các i u ki n: + S n xu t ít nh t 10 phim truy n nh a ư c phép ph bi n; + Nh p khNu ít nh t 40 phim truy n nh a ư c phép ph bi n) A3 M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm 12 C p Gi y phép th hi n ph n m thu t Văn hóa y ban nhân dân c p tư ng ài, tranh hoành tráng c p a t nh phương (không thu c thNm quy n c p phép c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch) 13 C p Gi y phép tri n lãm c a cá nhân, Văn hóa S Văn hóa, Th nhóm tri n lãm m thu t t nh, thành ph ,
 12. tri n lãm m thu t khu v c; tri n lãm thao và Du l ch ư c C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm y quy n 14 C p Gi y phép th hi n ph n m thu t S Văn hóa, Th tư ng ài, tranh hoành tráng c p a thao và Du l ch phương (trư ng h p không thu c thNm quy n c p phép c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch) khi Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương y quy n cho S Văn hóa, Th thao và Du l ch c p phép 15 C p phép tri n lãm nh, liên hoan nh, Văn hóa S Văn hóa, Th cu c thi nh ngh thu t thao và Du l ch (Tri n lãm, liên hoan nh c a t ch c, cá nhân a phương; tri n lãm, liên hoan nh c a khu v c t ch c t i a phương; tri n lãm, liên hoan nh c a t ch c nư c ngoài có tr s t i a phương và c a các cá nhân ngư i nư c ngoài thu c t ch c ó; tri n lãm, liên hoan nh c a cá nhân nư c ngoài không thu c m t t ch c nào; tri n lãm, liên hoan nh, thi nh c a t ch c, cá nhân thu c a phương ưa ra nư c ngoài không có quy mô qu c gia và qu c t ) 16 C p gi y ch ng nh n ăng ký tri n lãm Văn hóa S Văn hóa, Th ( i v i các tri n lãm văn hóa, ngh thu t thao và Du l ch khác không thu c các trư ng h p do B Văn hóa, Th thao và Du l ch và S Văn hóa, Th thao và Du l ch c p gi y phép) 17 C p Gi y phép t ch c Tr i sáng tác iêu Văn hóa S Văn hóa, Th kh c trong nư c do t ch c, cá nhân thu c thao và Du l ch a phương t ch c t i a phương 18 ăng ký t ch c thi nh a phương, khu Văn hóa S Văn hóa, Th v c thao và Du l ch A4 Ngh thu t bi u di n 19 Cho phép cho ơn v ngh thu t, di n viên Văn hóa y ban nhân dân c p thu c a phương ra nư c ngoài bi u di n t nh ngh thu t chuyên nghi p 20 Cho phép cho ơn v ngh thu t, ơn v t Văn hóa y ban nhân dân c p ch c bi u di n ngh thu t thu c a t nh phương m i ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài vào a phương bi u di n ngh thu t chuyên nghi p
 13. 21 C p gi y phép công di n cho các t ch c Văn hóa S Văn hóa, Th thu c a phương thao và Du l ch (Bao g m: ơn v ngh thu t bi u di n chuyên nghi p, ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p công l p, ơn v ngh thu t bi u di n chuyên nghi p c a H i ngh nghi p, cơ s ào t o chuyên ngành ngh thu t bi u di n; ơn v ngh thu t và ơn v t ch c bi u di n ngoài công l p và các t ch c kinh t , chính tr , văn hóa, xã h i thu c a phương) 22 C p gi y phép công di n cho ơn v ngh Văn hóa S Văn hóa, Th thu t thành l p và ho t ng theo Ngh thao và Du l ch nh 73/1999/N -CP c a Chính ph ; ơn v ngh thu t, ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p 23 ăng ký t ch c bi u di n ngh thu t Văn hóa S Văn hóa, Th chuyên nghi p không nh m m c ích kinh thao và Du l ch doanh, ph c v n i b trong trư ng h p có s tham gia c a ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài, di n viên là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, di n viên ngư i nư c ngoài ang sinh s ng t i Vi t Nam ã ư c C c Ngh thu t bi u di n ho c S Văn hóa, Th thao và Du l ch cho phép vào Vi t Nam bi u di n ( i v i cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c chính tr , văn hóa, xã h i; ch a i m (khách s n, nhà hàng, nhà ngh , c a hàng ăn u ng, gi i khát, i m vui chơi gi i trí công c ng) 24 ăng ký t ch c bi u di n ngh thu t Văn hóa S Văn hóa, Th chuyên nghi p i v i các t ch c nư c thao và Du l ch ngoài, t ch c qu c t ho t ng h p pháp trên lãnh th Vi t Nam t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p t i a i m ăng ký ho t ng 25 C p phép phát hành băng, ĩa ca nh c, sân Văn hóa S Văn hóa, Th kh u cho các ơn v thu c a phương thao và Du l ch 26 Phê duy t n i dung băng, ĩa ca nh c, sân Văn hóa S Văn hóa, Th kh u ho c s n phNm nghe nhìn thu c các thao và Du l ch th lo i khác (ghi trên m i ch t li u) không ph i là tác phNm i n nh cho các doanh nghi p nh p khNu
 14. 27 Ti p nh n h sơ và cho phép ngư i nư c Văn hóa S Văn hóa, Th ngoài ang sinh s ng t i a phương bi u thao và Du l ch di n ngh thu t chuyên nghi p trên a bàn 28 C p phép t ch c cu c thi Ngư i pt i Văn hóa S Văn hóa, Th a phương thao và Du l ch 29 C p Gi y phép công di n cho t ch c, cá Văn hóa S Văn hóa, Th nhân t ch c trình di n th i trang thao và Du l ch A5 Qu ng cáo; karaoke; vũ trư ng; l h i 30 C p Gi y phép th c hi n qu ng cáo trên Văn hóa S Văn hóa, Th b ng, bi n, pa-nô i v i hàng hóa, d ch thao và Du l ch v thông thư ng 31 C p Gi y phép th c hi n qu ng cáo trên Văn hóa S Văn hóa, Th băng-rôn, phương ti n giao thông, v t thao và Du l ch phát quang, v t th trên không, dư i nư c i v i hàng hóa, d ch v thông thư ng 32 C p Gi y phép th c hi n qu ng cáo trên Văn hóa S Văn hóa, Th b ng, bi n, pa-nô i v i hàng hóa, d ch thao và Du l ch v trong lĩnh v c y t Bao g m: v c xin, sinh phNm y t ; hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; th c phNm, ph gia th c phNm (do các cơ quan c a B Y t c p Gi y ti p nh n) 33 C p Gi y phép th c hi n qu ng cáo trên Văn hóa S Văn hóa, Th băng-rôn, phương ti n giao thông, v t thao và Du l ch phát quang, v t th trên không, dư i nư c, v t th di ng khác i v i hàng hóa, d ch v trong lĩnh v c y t Bao g m: v c xin, sinh phNm y t ; hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; th c phNm, ph gia th c phNm (do các cơ quan c a B Y t c p Gi y ti p nh n) 34 C p Gi y phép th c hi n qu ng cáo trên Văn hóa S Văn hóa, Th b ng, bi n, pa-nô i v i hàng hóa, d ch thao và Du l ch v trong lĩnh v c y t Bao g m: d ch v khám b nh, ch a b nh; trang thi t b y t ; m phNm, ph gia th c phNm (do S Y t c p Gi y ti p nh n) 35 C p Gi y phép th c hi n qu ng cáo trên Văn hóa S Văn hóa, Th băng-rôn, phương ti n giao thông, v t thao và Du l ch
 15. phát quang, v t th trên không, dư i nư c, v t th di ng khác i v i hàng hóa, d ch v trong lĩnh v c y t Bao g m: d ch v khám b nh, ch a b nh; trang thi t b y t ; m phNm, th c phNm, ph gia th c phNm (do S Y t c p Gi y ti p nh n) 36 C p Gi y phép th c hi n qu ng cáo trên Văn hóa S Văn hóa, Th b ng, bi n, pa-nô i v i hàng hóa, d ch thao và Du l ch v trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn 37 C p Gi y phép th c hi n qu ng cáo trên Văn hóa S Văn hóa, Th băng-rôn, phương ti n giao thông, v t thao và Du l ch phát quang, v t th trên không, dư i nư c, v t th di ng khác i v i hàng hóa, d ch v trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn 38 Gia h n Gi y phép th c hi n qu ng cáo Văn hóa S Văn hóa, Th trên b ng, bi n, pa-nô, phương ti n giao thao và Du l ch thông 39 C p Gi y phép thành l p Văn phòng i Văn hóa y ban nhân dân c p di n c a Công ty qu ng cáo nư c ngoài t nh t i Vi t Nam 40 C p gi y phép kinh doanh Karaoke Văn hóa S Văn hóa, Th thao và Du l ch (do S Văn hóa, Th thao và Du l ch c p) 41 C p Gi y phép kinh doanh vũ trư ng Văn hóa S Văn hóa, Th thao và Du l ch (do S Văn hóa, Th thao và Du l ch c p) 42 C p Gi y phép t ch c L h i Văn hóa S Văn hóa, Th thao và Du l ch 43 Báo cáo v T ch c l h i do c p huy n t Văn hóa S Văn hóa, Th ch c thao và Du l ch A6 Thư vi n 44 Thành l p thư vi n c p t nh vùng ng Văn hóa y ban nhân dân c p b ng t nh 45 Thành l p thư vi n c p t nh vùng mi n núi Văn hóa y ban nhân dân c p t nh 46 Chia, tách, sáp nh p, gi i th ho c thay Văn hóa y ban nhân dân c p i n i dung ho t ng ã ăng ký thư t nh vi n c p t nh 47 ăng ký ho t ng Thư vi n c a t ch c Văn hóa S Văn hóa, Th
 16. c p t nh thao và Du l ch 48 ăng ký ho t ng Thư vi n tư nhân có Văn hóa S Văn hóa, Th v n sách ban u t 20.000 b n tr lên thao và Du l ch A7 Xu t nh p kh u văn hóa ph m không nh m m c ích kinh doanh 49 C p gi y phép nh p khNu văn hóa phNm Văn hóa y ban nhân dân c p c a cá nhân, t ch c a phương: t nh a) ph c v công vi c c a t ch c ho c s d ng cá nhân; b) tham gia tri n lãm, h i ch , tham d các cu c thi, liên hoan; lưu hành, ph bi n t i a phương; c) s d ng vào các m c ích khác theo ngh c a th trư ng cơ quan ngành ch qu n c p t nh có thNm quy n qu n lý nhà nư c v n i dung văn hóa phNm nh p khNu; d) Văn hóa phNm c a t ch c, cá nhân ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao chuy n giao cho t ch c, cá nhân Vi t Nam ho c lưu hành, ph bi n t i Vi t Nam ) Do B trư ng B Văn hóa Th thao và Du l ch y quy n c p gi y phép B TH D C TH THAO 50 ăng cai t ch c Gi i thi u vô ch t ng Th d c, y ban nhân dân c p môn th thao c a tình, thành ph tr c th thao t nh thu c trung ương 51 Thành l p trung tâm ào t o, hu n luy n Th d c, y ban nhân dân c p v n ng viên th thao, trung tâm ho t th thao t nh ng th thao, cơ s d ch v ho t ng th thao trên a bàn t nh 52 Sáp nh p, chia, tách, h p nh t, gi i th Th d c, y ban nhân dân c p trung tâm ào t o, hu n luy n v n ng th thao t nh viên th thao, trung tâm ho t ng th thao, cơ s d ch v ho t ng th thao trên a bàn t nh 53 C p gi y ch ng nh n i u ki n kinh Th d c, S Văn hóa, Th doanh ho t ng th thao i v i câu l c th thao thao và Du l ch b th thao chuyên nghi p
 17. 54 C p gi y ch ng nh n i u ki n kinh Th d c, S Văn hóa, Th doanh c a doanh nghi p kinh doanh ho t th thao thao và Du l ch ng th thao C DU LNCH C1 L hành 55 C p Gi y phép thành l p Văn phòng i Du l ch S Văn hóa, Th di n c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài thao và Du l ch t i Vi t Nam 56 S a i, b sung Gi y phép thành l p Văn Du l ch S Văn hóa, Th phòng i di n c a doanh nghi p du l ch thao và Du l ch nư c ngoài t i Vi t Nam 57 C p l i Gi y phép thành l p Văn phòng Du l ch S Văn hóa, Th i di n c a doanh nghi p du l ch nư c thao và Du l ch ngoài t i Vi t Nam trong các trư ng h p: a) Thay i tên g i ho c thay i nơi ăng ký thành l p c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài t m t nư c sang m t nư c khác; b) Thay i a i m t tr s c a văn phòng i di n n m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác; c) Thay i n i dung ho t ng c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài 58 C p l i Gi y phép thành l p Văn phòng Du l ch S Văn hóa, Th i di n c a doanh nghi p du l ch nư c thao và Du l ch ngoài t i Vi t Nam trong trư ng h p Gi y phép thành l p Văn phòng i di n b m t, b rách nát ho c b tiêu h y 59 Gia h n Gi y phép thành l p Văn phòng Du l ch S Văn hóa, Th i di n c a doanh nghi p du l ch nư c thao và Du l ch ngoài t i Vi t Nam 60 C p th hư ng d n viên du l ch qu c t Du l ch S Văn hóa, Th thao và Du l ch 61 C p th hư ng d n viên du l ch n i a S Văn hóa, Th thao và Du l ch 62 i th hư ng d n viên du l ch Du l ch S Văn hóa, Th thao và Du l ch 63 C p l i th hư ng d n viên du l ch Du l ch S Văn hóa, Th thao và Du l ch 64 C p gi y ch ng nh n thuy t minh viên du Du l ch S Văn hóa, Th
 18. l ch thao và Du l ch C2 Khách s n 65 C p bi n hi u t tiêu chuNn ph c v Du l ch S Văn hóa, Th khách du l ch i v i cơ s kinh doanh thao và Du l ch d ch v ăn u ng du l ch 66 C p bi n hi u t tiêu chuNn ph c v Du l ch S Văn hóa, Th khách du l ch i v i cơ s kinh doanh thao và Du l ch d ch v mua s m du l ch 67 C p l i bi n hi u t tiêu chuNn ph c v Du l ch S Văn hóa, Th khách du l ch i v i cơ s kinh doanh thao và Du l ch d ch v ăn u ng du l ch và cơ s kinh doanh d ch v mua s m du l ch 68 X p h ng cơ s lưu trú du l ch: h ng 1 Du l ch S Văn hóa, Th sao, 2 sao cho khách s n, làng du l ch thao và Du l ch 69 ThNm nh l i, x p h ng l i h ng cơ s Du l ch S Văn hóa, Th lưu trú du l ch: h ng 1 sao, 2 sao cho thao và Du l ch khách s n, làng du l ch 70 X p h ng cơ s lưu trú du l ch: h ng t Du l ch S Văn hóa, Th tiêu chuNn kinh doanh lưu trú du l ch cho thao và Du l ch bi t th du l ch, căn h du l ch, bãi c m tr i du l ch, nhà ngh du l ch, nhà có phòng cho khách du l ch thuê, cơ s lưu trú du l ch khác 71 ThNm nh l i, x p h ng l i h ng cơ s Du l ch S Văn hóa, Th lưu trú du l ch: h ng t tiêu chuNn kinh thao và Du l ch doanh lưu trú du l ch cho bi t th du l ch, căn h du l ch, bãi c m tr i du l ch, nhà ngh du l ch, nhà có phòng cho khách du l ch thuê, cơ s lưu trú du l ch khác III TH T C HÀNH CHÍNH C P HUY N A VĂN HÓA A1 Thư vi n 1 Thành l p thư vi n c p huy n vùng ng Văn hóa y ban nhân dân c p b ng huy n 2 Thành l p Thư vi n c p huy n vùng mi n Văn hóa y ban nhân dân c p núi huy n 3 Chia, tách, sáp nh p, gi i th ho c thay Văn hóa y ban nhân dân c p i n i dung ho t ng ã ăng ký thư huy n vi n thư vi n c p huy n 4 ăng ký ho t ng Thư vi n c a t ch c Văn hóa Phòng Văn hóa, Th c p huy n, c p xã có tr s óng trên a thao và Du l ch c p
 19. bàn huy n 5 ăng ký ho t ng Thư vi n tư nhân có Văn hóa Phòng Văn hóa, Th v n sách ban u t 1.000 b n n dư i thao và Du l ch c p 2.000 b n huy n A2 Karaoke, vũ trư ng, l h i, làng văn hóa, t dân ph văn hóa 6 C p gi y phép kinh doanh Karaoke Văn hóa Cơ quan c p Gi y phép kinh doanh c p (do cơ quan c p Gi y phép kinh doanh huy n c p huy n c p) 7 C p Gi y phép kinh doanh vũ trư ng Văn hóa Cơ quan c p Gi y phép kinh doanh c p (do cơ quan c p Gi y phép kinh doanh huy n c p huy n c p) 8 Báo cáo v T ch c l h i do c p xã t Văn hóa Phòng Văn hóa - ch c Thông tin 9 Công nh n Làng Văn hóa Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin c p huy n 10 Công nh n T dân ph Văn hóa Văn hóa Phòng Văn hóa- thông tin qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh B TH D C TH THAO 11 Thành l p trung tâm ào t o, hu n luy n Th d c, y ban nhân dân c p v n ng viên th thao, trung tâm ho t th thao huy n ng th thao, cơ s d ch v ho t ng th thao trên a bàn huy n 12 Sáp nh p, chia, tách, h p nh t, gi i th Th d c, y ban nhân dân c p trung tâm ào t o, hu n luy n v n ng th thao huy n viên th thao, trung tâm ho t ng th thao, cơ s d ch v ho t ng th thao trên a bàn huy n 13 C p th c ng tác viên th d c th thao Th d c, Phòng Văn hóa - th thao Thông tin - TDTT c p huy n IV TH T C HÀNH CHÍNH C P XÃ A VĂN HÓA A1 Thư vi n 1 Thành l p Thư vi n c p xã vùng ng Văn hóa y ban nhân dân c p b ng xã 2 Thành l p Thư vi n c p xã vùng mi n núi Văn hóa y ban nhân dân c p
 20. xã 3 Chia, tách, sáp nh p, gi i th ho c thay Văn hóa y ban nhân dân c p i n i dung ho t ng ã ăng ký thư xã vi n thư vi n c p xã 4 ăng ký ho t ng thư vi n tư nhân có Văn hóa y ban nhân dân c p v n sách ban u t 500 b n n dư i xã 1.000 b n A2. Gia ình văn hóa 5 Công nh n Gia ình Văn hóa Văn hóa Ban V n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư” t i khu v c sinh s ng c p xã B. TH D C TH THAO 6 Thành l p trung tâm ho t ng th thao, Th d c, y ban nhân dân c p cơ s d ch v ho t ng th thao trên a th thao xã bàn xã 7 Sáp nh p, chia, tách, h p nh t, gi i th Th d c, y ban nhân dân c p trung tâm ho t ng th thao, cơ s d ch th thao xã v ho t ng th thao trên a bàn xã V M TS TH T C HÀNH CHÍNH KHÁC 1 ăng ký ho t ng thư vi n c a vi n, Văn hóa trung tâm nghiên c u khoa h c 2 ăng ký ho t ng thư vi n trư ng i Văn hóa h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p 3 ăng ký ho t ng thư vi n trư ng ph Văn hóa thông 4 ăng ký ho t ng thư vi n cơ quan nhà Văn hóa nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v s nghi p c p cơ s 5 ThNm nh d toán ph n m thu t (t Văn hóa ngu n v n ngân sách nhà nư c) ( i v i d toán kinh phí ph n m thu t dư i ba trăm tri u ng) 6 Gia h n, i Gi y phép kinh doanh Văn hóa Karaoke 7 Gia h n, i Gi y phép kinh doanh vũ Văn hóa
Đồng bộ tài khoản