Quyết định số 2773/2000/QĐ-UB-TD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 2773/2000/QĐ-UB-TD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2773/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết tranh chấp 1.337 m2 đất giữa ông Trần Thế Hùng và bà Lê Thị của Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2773/2000/QĐ-UB-TD

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 2773/2000/Q -UB-TD TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2000 QUY T Đ NH V/V S A Đ I QUY T Đ NH S 2897/QĐ-UB-KT NGÀY 06/9/1994 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t khi u n i, t cáo ngày 02/12/1998 ; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02/12/1998 ; Xét n i dung ơn c a bà Tr n Th ê, cư ng t i s 12/3, ư ng Quang Trung, phư ng 12, qu n Gò V p khi u n i Thông báo s 250/TB-UB-NC ngày 08/7/1999 c a y ban nhân dân qu n Gò V p v vi c thi hành quy t nh s 2897/Q -UB-KT ngày 06/9/1994 c a y ban nhân dân thành ph gi i quy t tranh ch p 1.337 m2 t gi a ông Tr n Th Hùng và bà Lê Th Tư t i phư ng 12, qu n Gò V p. Xét ph n t 1.337 m2 thu c m t ph n b ng khoán 960 do ông Tr n Văn Nhân ng b , nay thu c phư ng 12 Gò V p. Bà Tr n Th ê (cháu g i ông Nhân b ng c u) tr c ti p s d ng ph n t trên t năm 1954. Bà Lê Th Tư (cháu g i bà ê b ng dì) v chung v i bà ê t lúc 7 tu i (năm 1948). Năm 1960 bà Tư l p gia ình và v s ng bên ch ng t i s 4/4 ư ng Quang Trung, phư ng 12, qu n Gò V p. Sau gi i phóng (năm 1975) do hoàn c nh ơn chi c, bà ê có g i bà Tư cùng gia ình v chung, cùng canh tác ph n t trên. Năm 1983, ph n t trên do bà ê ăng ký s d ng theo Ch th 299/TTg g m 2 th a : th a 1084 (985m2) t màu tr ng rau và th a 1050 (352m2) th cư, có căn nhà c a bà ê hi n h u. Sau ó do mâu thu n gi a hai dì cháu, năm 1985 bà Tư cùng gia ình tr v s ng bên nhà ch ng t i s 4/4 ư ng Quang Trung, nhưng v n tr c ti p canh tác ph n t 985 m2 n nay và h kh u v n nhà bà ê s 12/3, ư ng Quang Trung, phư ng 12, qu n Gò V p. Năm 1991, bà ê giao tr toàn b ph n t 1.337 m2 cho Nhà nư c giao l i cho ông Tr n Th Hùng (cháu g i bà ê b ng cô h ) qu n lý s d ng và có i u ki n chăm sóc bà lúc tu i già. Gi y giao tr t do ông Hùng vi t có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng 12-Gò V p. Sau ó ông Hùng ư c y ban nhân dân qu n Gò V p c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i s 1557/GCN-R ngày 24/8/1991. Sau ó bà Tư có ơn khi u n i xin ư c s d ng toàn b ph n t 1.337 m2 nêu trên. Khi u n i c a bà Tư ã ư c y ban nhân dân qu n Gò V p gi i quy t t i quy t nh gi i quy t khi u n i s 1195/Q -UBQ ngày 15/11/1993 : bác ơn bà Lê Th Tư, công nh n bà Tr n Th ê có tư cách giao l i ph n t 1.337 m2 cho ông Tr n Th
  2. Hùng qu n lý s d ng và công nh n s t nguy n c a ông Hùng h tr cho bà Tư 10 tri u ng. Ngày 28/4/1994, Ban Qu n lý t ai thành ph (nay là S a chính-Nhà t thành ph ) có quy t nh gi i quy t khi u n i s 219/Q - -TR n i dung tương t cách gi i quy t c a y ban nhân dân qu n Gò V p t i quy t nh s 1195/Q -UBQ ngày 15/11/1993. Ngày 06/9/1994, y ban nhân dân thành ph có quy t nh s 2897/Q -UB-KT công nh n quy t nh s 219/Q - -TR ngày 28/4/1994 c a Ban Qu n lý t ai thành ph v vi c bác ơn xin ti p t c canh tác trên ph n t 1.337m2 c a bà Lê Th Tư ; ông Tr n Th Hùng có trách nhi m b i thư ng công s c cho bà Tư 10 tri u ng, bà Tư ư c ti p t c s d ng ph n t 985 m2 trong th i h n 1 năm k t ngày có quy t nh, sau ó ph i giao l i t cho ông Hùng qu n lý s d ng. Nhưng sau ó, ông Hùng không th c hi n t t nghĩa v chăm sóc bà ê trong tu i già neo ơn nên bà ê i ý và có ơn xin h y b vi c giao t cho ông Hùng trư c ây ng th i làm gi y y quy n s d ng t l i cho bà Tư là ngư i trong th c t v n ang s d ng t. Tuy nhiên, vi c này chưa ư c các c p chính quy n xem xét gi i quy t. Xét th y bà ê là m li t sĩ, năm nay ã 83 tu i l i không có con ph ng dư ng. Vi c bà ê trư c ây giao t cho ông Hùng là cũng ông Hùng có i u ki n chăm sóc, ph ng dư ng bà nhưng ông Hùng ã không th c hi n nghĩa v này nên vi c bà ê xin h y b vi c giao t cho ông Hùng trư c ây là có cơ s xem xét gi i quy t. Xét vi c giao t gi a bà ê và ông Hùng v n chưa ư c th c hi n m c dù ông Hùng ã ư c y ban nhân dân qu n Gò V p c p gi y ch ng nh n t m th i quy n s d ng t, trong th c t , bà Tư v n ang s d ng t này. Xét n i dung quy t nh s 2897/Q -UB-KT ngày 06/9/1994 c a y ban nhân dân thành ph ; Xét báo cáo phúc tra c a Thanh tra thành ph s 738/BC-TTr ngày 26/11/1999 và ý ki n k t lu n c a Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph t i cu c h p ngày 12/01/2000; QUY T NNH: i u 1.- Nay s a i i u 1 và i u 2 quy t nh s 2897/Q -UB-KT ngày 06/9/1994 c a y ban nhân dân thành ph v i n i dung như sau : - Công nh n quy n s d ng h p pháp cho bà Tr n Th ê i v i ph n t 1.337 m2 thu c th a 1084 và 1050. Bà Lê Th Tư ư c ti p t c qu n lý s d ng ph n t này. - y ban nhân dân qu n Gò V p thu h i gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i s 1557/GCN-R ngày 24/8/1991 ã c p cho ông Tr n Th Hùng trư c ây. - Vi c bà Tr n Th ê y quy n s d ng t cho ngư i khác ph i ư c th c hi n úng th t c quy nh c a pháp lu t. i u 2.- ây là quy t nh cu i cùng c a y ban nhân dân thành ph v vi c gi i quy t khi u n i c a bà Tr n Th ê và có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các văn b n, quy t nh trư c ây có n i dung trái v i quy t nh này u b bãi b .
  3. Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n Gò V p t ch c th c hi n quy t nh và báo cáo k t qu cho y ban nhân dân thành ph và Thanh tra thành ph . i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Ch nhi m Văn phòng Ti p dân thành ph , Chánh Thanh tra thành ph , Giám c S a chính-Nhà t thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Gò V p, bà Tr n Th ê, ông Tr n Th Hùng và bà Lê Th Tư có trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. CH T CH UBND THÀNH PH Nơi nh n: PHÓ CH T CH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph - Thanh tra Nhà nư c - T ng C c a chính - Thư ng tr c H ND/TP - TTUB : CT, PCT/TT, T, UV/PC - oàn B Qu c h i thành ph - Vi n Ki m sát nhân dân TP Vũ Hùng Vi t - Văn phòng Ti p dân TP (3b) - VPUB : PVP/NC, T NC - Lưu
Đồng bộ tài khoản