Quyết định số 278-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 278-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 278-CP về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 278-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 278-CP Hà N i, ngày 29 tháng 8 năm 1980 QUY T NNH S 278 - CP C A H I NG CHÍNH PH NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 1980 V VI C I U CH NH NA GI I M T S XÃ THU C T NH THANH HOÁ H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh các quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Thanh Hoá, QUY T NNH i u 1 - Nay phê chuNn vi c i u ch nh a gi i m t s xã c a các huy n Ho ng Hoá, Như Xuân, Trung Sơn và Tĩnh Gia thu c t nh Thanh Hoá như sau: 1. Huy n Ho ng Hoá: Chia xã Ho ng Y n thành hai xã l y tên là xã Ho ng Y n và xã Ho ng Ngư. a gi i c a xã Ho ng Y n phía b c giáp núi Ho ng Trư ng và xã Ho ng Ngư, phía nam giáp xã Ho ng Ti n và xã Ho ng Ng c, phía ông giáp xã Ho ng H i và phía tây giáp xã Ho ng Hà; a gi i c a xã Ho ng Ngư phía b c giáp c a L ch Trư ng, phía nam giáp núi Ho ng Trư ng, phía ông giáp núi Ho ng Trư ng và xã Ho ng Trư ng và phía tây giáp xã Ho ng Y n. 2. Huy n Trung Sơn: Chia xã Hà Dương thành hai xã l y tên là xã Hà Dương và xã Quang Trung. a gi i c a xã Hà Dương phía b c giáp xã Quang Trung, phía nam giáp núi Hoàng Sơn, phía ông giáp xã Hà Vân và phía tây giáp xã Hà B c và xã Hà Yên; a gi i c a xã Quang Trung phía b c giáp sông Tam i p, phía nam giáp xã Hà Dương, phía ông giáp xã Hà Lan và xã Hà Vân và phía tây giáp xã Hà Long và xã Hà B c. 3. Huy n Như Xuân:
  2. - Chia xã Yên Th thành hai xã l y tên là xã Yên Th và xã Yên L c. a gi i c a xã Yên Th phía b c giáp xã H i Vân, phía nam giáp xã Yên L c, phía ông giáp xã Thăng Long c a huy n Nông C ng và phía tây giáp xã Xuân Phúc; a gi i c a xã Yên L c phía b c giáp xã Yên Th , phía nam giáp xã Thanh Kỳ, phía ông giáp xã Công Liêm c a huy n Nông C ng và phía tây giáp xã Xuân Phúc. - Chia xã Thanh Kỳ thành hai xã l y tên là xã Thanh Kỳ và xã Phú Sơn. a gi i c a xã Thanh Kỳ phía b c giáp xã Yên L c và xã Xuân Phúc, phía nam giáp huy n Nghĩa àn c a t nh Ngh Tĩnh, phía ông giáp xã Phú Sơn và phía tây giáp xã Xuân Thái; a gi i c a xã Phú Sơn phía b c giáp huy n Nông C ng, phía nam giáp xã Phú Lâm c a huy n Tĩnh Gia, phía ông giáp các xã Xuân Lâm, Nguyên Bình,H i Nhân c a huy n Tĩnh Gia và phía tây giáp xã Thanh Kỳ. 2. Huy n Như Xuân và huy n Tĩnh Gia: Sáp nh p xã Phú Sơn c a huy n Như Xuân vào huy n Tĩnh Gia cùng t nh. i u 2 - U ban nhân dân t nh Thanh Hoá ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Vũ Tuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản