Quyết định số 2788/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 2788/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2788/QĐ-BKHCN về thành viên Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2788/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGHỆ NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2788/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH VIÊN BAN LIÊN NGÀNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Căn cứ vào quyết định cử đại diện của các Bộ có liên quan tham gia vào Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Danh sách thành viên Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là Ban liên ngành về TBT) gồm các Ông/Bà có tên trong phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Ban liên ngành về TBT hoạt động theo chức năng quy định tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thành viên Ban liên ngành về TBT và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG
  2. Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, có liên quan; - UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư; - UBQGHTKTQT; Hoàng Văn Phong - Cục kiểm tra văn bản (Bộ TP); - Thành viên Ban liên ngành TBT; - VP Bộ, TCCB; - Lưu VT, TĐC. DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN LIÊN NGÀNH VỀ TBT (ban hành kèm theo Quyết định số 2788/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) STT Họ và tên Cơ quan Chức vụ Chức danh trong Ban 1 Ô. Bùi Mạnh Hải Bộ Khoa học và Công Thứ trưởng Trưởng ban nghệ 2 Ô. Hồ Tất Thắng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Phó Tổng Phó trưởng lường Chất lượng cục trưởng ban 3 Ô. Lê Quốc Bảo Văn phòng TBT Việt PGĐ Phụ Thành viên Nam trách thư ký 4 Ô. Phan Đức Bình Vụ Pháp chế Q. Vụ Thành viên trưởng Bộ LĐ-TB&XH 5 Ô. Thạch Cần Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ trưởng Thành viên Bộ Khoa học và Công nghệ 6 Ô. Nguyễn Tử Cương Cục Quản lý chất lượng, Cục trưởng Thành viên An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản - Bộ Thủy sản 7 Ô. Trần Sơn Lâm Vụ Khoa giáo Vụ trưởng Thành viên Văn phòng Chính phủ 8 Ô. Lê Xuân Công Vụ KHCN Phó vụ Thành viên trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông 9 Ô. Trương Quốc Cường Cục Quản lý Dược Việt Phó cục Thành viên
  3. Nam trưởng Bộ Y tế 10 Ô. Nguyễn Đình Hiệp Vụ Khoa học, Công nghệ Phó Vụ Thành viên trưởng Bộ Công nghiệp 11 Ô. Nguyễn Thế Hùng Vụ Khoa học công nghệ Phó vụ Thành viên trưởng Bộ Xây dựng 12 Ô. Đặng Hữu Pháp Vụ Ngân sách nhà nước Phó Vụ Thành viên trưởng Bộ Tài chính 13 Ô. Nguyễn Hồng Sơn Vụ Kế hoạch - Tài chính Phó Vụ Thành viên trưởng Bộ Văn hóa thông tin 14 Ô. Lê Hồng Khanh Vụ KHCN Chuyên Thành viên viên cao cấ p Bộ NN&PTNT 15 Ô. Đoàn Ngọc Dũng Vụ XNK Chuyên Thành viên viên Bộ Thương mại 16 B. Phạm Thu Giang Vụ Khoa học, Công nghệ Chuyên Thành viên viên Bộ Công nghiệp 17 B. Đoàn Thị Thanh Mỹ Vụ Pháp chế Chuyên Thành viên viên Bộ Tài nguyên và Môi trường 18 Ô. Nguyễn Hữu Tiến Vụ khoa học Công nghệ Chuyên Thành viên viên Bộ Giao thông vận tải 19 Đại diện Bộ Tư pháp - Thành viên
Đồng bộ tài khoản