Quyết định số 28/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 28/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2004/QĐ-UB về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu nhà ở tại xã Trung Văn - huyện Từ Liêm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 28/2004/Q -UB Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU NHÀ T I XÃTRUNG VĂN - HUY N T LIÊM, HÀ N I, T L 1/500. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 27/2004/Q – UB ngày 25 tháng 02 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t khu nhà t i xã Trung Văn, huy n T Liêm, Hà n i, t l 1/500; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1.Ban hành kèm theo Quy t nh này “ i u l Qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu nhà t i xã Trung Văn, huy n T Liêm, Hà n i, t l 1/500”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông Công chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên môi trư ng và Nhà t, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c Công ngh ; Giám c công ty C ph n xây d ng s 3 (T ng Công ty Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam - VINACONEX), Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm, Ch t ch U ban nhân dân xã Trung Văn, Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Hoàng Văn Nghiên I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU NHÀ T I XÃ TRUNG VĂN - HUY N T LIÊM, HÀ N I, T L 1/500 (Ban hành theo Quy t nh s 28/2004/Q – UB ngày 25 tháng 02 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án quy ho ch chi ti t khu nhà t i xã Trung Văn - huy n T Liêm, t l 1/500 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 27/2004/Q – UB ngày 25 tháng 02 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t khu nhà t i xã Trung Văn - Huy n T Liêm còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND huy n T Liêm, Giám c các S : Quy ho ch Ki n tr c, Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng trong khu nhà t i xã Trung Văn – huy n T Liêm theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ranh gi i, ph m vi và quy mô: *Ranh gi i, ph m vi khu nhà t i xã Trung Văn: + Phía ông b c giáo ư ng quy ho ch và bãi ăng ten ài phát thanh M Trì. + Phía tây b c giáp mương tiêu thoát nư c và khu dân cư thôn Trung Văn. + Phía ông nam giáp khu cây xanh h i u hoà thu c Công viên văn hoá th thao Tây Nam Hà N i. + Phía tây nam giáp sông Nhu .
  3. * Quy mô: T ng di n tích: 158.500m2 - Dân s theo quy ho ch: 2367 ngư i. i u 6: T ng di n tích t trong ph m vi quy ho ch 158500m2 Trong ó: - t ư ng có m t c t ngang 17,5m – 30m 35241m2 - t ư ng có m t c t ngang 15,5m 24288m2 - t gi i quy t chuy n i lao ng vi c làm 18130m2 - t cây xanh cách ly sông Nhu 9638m2 - t trư ng h c, nhà tr , m u giáo 15169m2 - t 56034m2 Toàn b di n tích t xây d ng trong khu quy ho ch ư c chia thành 14 ô t và ư ng giao thông, ư c th hi n trên b n quy ho ch s d ng t (QH05) v i các ch c năng s d ng như sau: - t gi i quy t chuy n i lao ng vi c làm, g m 02 ô (có ký hi u VL1, VL2). - t cây xanh cách ly sông Nhu , g m 01 ô (có ký hi u CL). - t xây d ng trư ng ti u h c, g m 01 ô (có ký hi u TH1). - t xây d ng trư ng trung h c cơ s , g m 01 ô (có ký hi u TH2). - t xây d ng nhà tr , m u giáo, g m 01 ô (có ký hi u NT). - t xây d ng nhà g m 08 ô t. Bao g m: + 02 ô t xây d ng nhà chung cư cao t ng (có ký hi u CT1, CT2). + 04 ô y bi t th , nhà vư n (có ký hi u t BT1 n BT4). + 02 ô t xây d ng nhà th p t ng di dân n bù gi i phóng m t b ng t i ch (có ký hi u TT1, TT2) i u 7: + t có t ng di n tích 56.034 m2 g m 8 lô ư c quy nh c th như sau: Ký Ch c năng ô D.tích D.tích D. tích M. H s T ng Ghi hi u t t XD sàn XD SD cao BQ chú
  4. m2 m2 M2 % l n t ng CT1 t cao t ng 8246 2367 22924 28,7 2,78 9,7 CT2 t cao t ng 8815 2777 22126 31,5 2,51 8,0 BT1 t bi t th 4650 1231 3674 26,5 0,79 3,0 BT2 t bi t th 8957 2356 7076 26,3 0,79 3,0 BT3 t bi t th 2366 729 2177 30,8 0,92 3,0 BT4 t nhà 13728 6878 21004 50,1 1,53 3,0 vư n TT1 Di dân n bù 2455 1606 4812 65,4 1,96 3,0 GPMB TT2 Di dân n bù 6817 3811 11453 55,9 1,68 3,0 GPMB * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: - Khi thi t k công trình c n tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. - Các công trình nhà cao t ng: t ng 1 ư c s d ng làm d ch v công c ng k t h p ch xe, ph c v cho b n thân công trình. - Các công trình nhà m t ph có th k t h p làm c a hàng, văn phòng i di n giao d ch… v i quy mô nh , s ch, yên tĩnh. - Hình th c ki n trúc các công trình p, hi n i, m u s c hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng. C n t ch c tr ng cây xanh, sân vư n và ư ng n i b k t h p v i vi c b trí nơi xe… m b o yêu c u s d ng c a dân dư khu v c. - Công trình nhà cao t ng ph i có thi t k hi n i, b n v ng và hài hoà v i môi trư ng xung quanh. - Công trình bi t th , nhà vư n có hình th c ki n trúc hài hoà, th ng nh t. Có th s d ng tư ng rào xung quanh, song cao dư i 2,4 mét, thoáng, không che ch n t m nhìn. - Kho ng lùi t i thi u c a công trình là 6m i v i nhà cao t ng và 3m i v i bi t th , nhà vư n. Ch gi i c th s ph thu c vào án thi t k chi ti t c a t ng h ng m c công trình và do các c p có thNm quy n phê duy t. - M t ngoài nhà không ư c sơn quét các màu en, màu t i s m và trang trí các chi ti t ph n m thu t. Tr nh ng trư ng h p c bi t c n có tho thu n c a cơ quan ch c năng có thNm quy n. i u 8:
  5. - t trư ng ph thông, nhà tr m u giáo có t ng di n tích 15.169m2, g m 3 ô ư c quy nh c th như sau: D.tích D.tích D. tích M. H s T ng S h c Ký t XD sàn XD SD cao BQ sinh Ch c năng ô t hi u m2 m2 M2 % l n t ng ngư i NT t nhà tr , m u 4061 593 1178 14,6 0,29 2,0 193 giáo TH1 t trư ng ti u h c 5448 1062 2125 19,5 0,39 2,0 432 TH2 t trư ng trung 5660 821 1415 14,5 0,25 2,0 360 h c cơ s *Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: - Khi thi t k xây d ng công trình c n tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t… Chi u cao công trình có th cao hơn quy nh, nhưng c n ư c xem xét theo thi t k c th ư c c p có thNm quy n phê duy t. Hình th c công trình ph i p và m b o hài hoà v i các công trình lân c n, c bi t phù h p v i t ng c p h c, óng góp b m t ki n trúc cho trung tâm công c ng c a khu dân cư. - Kho ng lùi t i thi u c a công trình là 6m, ch g i c th s ph thu c vào án thi t k chi ti t và do các c p có th m quy n phê duy t. - Tuân th theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam v i các yêu c u k thu t, ki n trúc v trư ng h c ph thông, nhà tr m u giáo. - Khi thi t k xây d ng công trình c n chú ý ph c v cho c nh ng ngư i tàn t t… i u 9: Qu t gi i quy t chuy n i lao ng vi c làm cho ngư i dân có t ng di n tích 18.130m2, g m 02 lô t. Ký D.tích t Di n tích Di n tích M t H s SD Ch c năng ô t hi u (m2) XD(m2) sàn(m2) XD(%) (l n) VL1 t gi i quy t L 12886 3904 7860 30,3 0,61 chuy n i vi c làm VL2 t gi i quy t L 5244 1946 3881 37,1 0,74 chuy n i vi c làm * Các ch tiêu cho lô t ư c quy nh c th như sau: Khi thi t k xây d ng các công trình ph i m b o cá ch tiêu kinh t k thu t ã ư c kh ng chi v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t… cũng như tuân theo các Quy chuNn, tiêu chuNn hi n hành. Hình th c ki n trúc công trình ph i p, m b o hài hoà v i các công trình lân c n.
  6. Các ô t ư c xây d ng và khai thác s d ng tuy t i không gây ô nhi m môi trư ng. i u 10: - t cây xanh cách ly sông Nhu có t ng di n tích 9638m2, có ký hi u CL. - Tuy t i không xây d ng công trình trong khu v c này. - Vi c khai thác s d ng trên ô t tuân th theo quy ho ch, quy nh liên quan và ư c c p thNm quy n cho phép. i u 11: Các công trình u m i và các tuy n h t ng k thu t: - Cao n n kh ng ch ư c xác nh t i các tim ư ng và các ng giao nhau c a m ng ư ng trong khu v c. - H th ng thoát nư c mưa là h th ng riêng hoàn toàn gi a thoát nư c mưa và thoát nư c bNn. - H th ng c p nư c ư c xác nh như sau: + i v i bi t th , nhà vư n ư c c p nư c tr c ti p t các tuy n phân ph i chính. + i v i nà cao t ng ≥ 5 t ng ư c c p nư c gián ti p qua tr m bơm và b ch a. - B trí các h ng c u ho t i các ngã ba, ngã tư ư ng thu n ti n cho vi c l y nư c khi có cháy. - Ngu n i n c p l y t các tr m bi n th d ki n xây d ng và b trí trong khu v c. - Ngu n trung th c p cho các tr m h th s d ng c p i n áp 22KV - M ng lư i trung th 22KV ư c thi t k theo phương pháp m ch vòng v n hành h . - i v i các y u t môi trư ng khác c n ph i x lý m b o v sinh môi trư ng theo quy nh c a cơ quan qu n lý môi trư ng. i u 12: H th ng giao thông - Các tuy n ư ng phân khu v c bao g m: + Tuy n ư ng có m t c t 30m n m phía tây ô t, b r ng lòng ư ng là 15m có 4 làn xe, hè m i bên 7,5m. + Tuy n ư ng có m t c t 21,25m n m phía b c ô t, b r ng lòng ư ng là 11,25m có 3 làn xe, hè m i bên 5m + Tuy n ư ng có m t c t 17,5m n m phía nam ô t giáp sông Nhu , b r ng lòng ư ng là 7,5m, hè m i bên 5m.
  7. - M ng lư i ư ng nhánh: Tuy n ư ng có m t c t ngang 17,5m b r ng lòng ư ng là 7,5m, hè m i bên 5m. Các ư ng có m t c t ngang 15,5m, lòng ư ng r ng 7,5m, v a hè r ng 4m. - Bãi xe: B trí 2 bãi xe công c ng v i t ng di n tích và 2129m2. Ngoài ra, m i công trình ph i có công trình ph i có di n tích xe ph c v cho công trình ó. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 13: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 14: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 15: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t và i u l này, t ch c ki m tra và hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 16: án Quy ho ch chi ti t Khu nhà t i xã Trung Văn - huy n T Liêm, t l 1/500 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n: - UBND thành ph Hà N i. - S Xây d ng Hà N i. - S Quy ho ch Ki n trúc. - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. - UBND huy n T Liêm. - Công ty C ph n xây d ng s 3 (T ng Công ty xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam- VINACONEX).
Đồng bộ tài khoản