Quyết định số 28/2005/QĐ-BCN

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 28/2005/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Nhựa Hưng Yên thành Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên do Bộ trưởng Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 156/2004/QĐ-BCN ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Nhựa Hưng Yên thành Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2005/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/2005/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 1, KHOẢN 2, KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 156/2004/QĐ- BCN NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NHỰA HƯNG YÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HƯNG YÊN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-TCKT ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 3145/QĐ-TCKT ngày 24 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Nhựa Hưng Yên để cổ phần hoá; Xét đề nghị của Công ty Nhựa Hưng Yên (Tờ trình số 23/HPC/CV-CPH ngày 22 tháng 6 năm 2005); Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 156/2004/QĐ-BCN ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Nhựa Hưng Yên thành Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên như sau: 1. Cơ cấu vốn điều lệ : Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn). Trong đó : Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 100,00 %. Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng. 2. Giá trịthực tếcủa Công ty Nhựa Hưng Yên tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số số 2110/QĐ-TCKT ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp) là 174.543.305.382 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhànước tại Công ty là 5.906.365.806 đồng.
  2. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 338 lao động trong Công ty là 60.000 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.800.000.000 đồng. Trong đó, bán ưu đãi trả chậm cho 07 lao động nghèo là 1.336 cổ phần, trị giá 93.520.000 đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Nhựa Hưng Yên và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘTRƯỞNG - Như Điều 2, THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ, - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN, - Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT, Nội vụ, LĐTB và XH, Tư pháp, - Ngân hàng Nhà nước VN, - UBND tỉnh Hưng Yên, - Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo), Bùi Xuân Khu - Các đ/c Thứ trưởng, - Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ, - Công báo, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản