Quyết định số 28/2006/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 28/2006/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2006/QĐ-BCN về việc Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa do Bộ Công Nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2006/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 28/2006/QĐ-BCN Hà N i, ngày 16 tháng 8 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ K THU T AN TOÀN V GIAO NH N, V N CHUY N KHÍ D U M HOÁ L NG B NG B N CH A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh đ nh s 13/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh danh m c hàng nguy hi m, v n chuy n hàng nguy hi m b ng đư ng b ; Theo đ ngh c a C c trư ng C c K thu t an toàn công nghi p, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành "Quy ch qu n lý k thu t an toàn v giao nh n, v n chuy n khí d u m hoá l ng b ng b n ch a". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Giám đ c các S Công nghi p, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Đ H u Hào QUY CH QU N LÝ K THU T AN TOÀN V GIAO NH N, V N CHUY N KHÍ D U M HOÁ L NG B NG B N CH A (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 28 /2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 8 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy ch này quy đ nh v k thu t an toàn trong các ho t đ ng giao nh n, v n chuy n khí d u m hoá l ng (LPG) b ng b n ch a theo đư ng b ho c đư ng s t. Quy ch này không áp d ng đ i v i tr m n p cho ô tô s d ng LPG làm nhiên li u - Autogas. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Các t ch c, cá nhân liên quan t i giao nh n, v n chuy n LPG b ng b n ch a theo đư ng b ho c đư ng s t. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. “LPG” là khí d u m hoá l ng.
  2. 2 2. “Rò r ” là s thoát khí hoá l ng không ch đ nh và không ki m soát đư c c a b n ch a và các ph ki n c a b n ch a. 3. “Xe b n v n chuy n” là xe chuyên dùng đư c thi t k và l p đ t b n ch a, các ph ki n đ v n chuy n LPG b ng đư ng b . 4. “Toa xe b n” là toa tàu ho chuyên dùng đư c thi t k và l p đ t b n ch a, các ph ki n đ v n chuy n LPG b ng đư ng s t. 5. “Bên thuê v n chuy n (bên g i hàng)” là t ch c, cá nhân đ ng tên thuê v n chuy n LPG. 6. “Bên v n t i” là t ch c, cá nhân nh n v n chuy n LPG. 7. “Bên nh n hàng” là t ch c, cá nhân đ ng tên nh n LPG. Đi u 4. Quy đ nh v các đ i tư ng liên quan đ n v n chuy n, giao nh n LPG 1. Ngư i đi u khi n phương ti n, tham gia v n chuy n, giao nh n LPG ph i đư c đào t o v chuyên môn, hu n luy n v an toàn, ki m tra và c p th an toàn lao đ ng. Ngư i đi u khi n phương ti n ph i có đ các ch ng ch v đi u khi n phương ti n tham gia giao thông theo quy đ nh. 2. N i dung hu n luy n đ i v i ngư i tham gia v n chuy n, giao nh n LPG ph i tuân th theo quy đ nh c a Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an v vi c hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t phòng cháy và ch a cháy; Thông tư s 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 c a B Lao đ ng Thương binh và Xã h i hư ng d n công tác hu n luy n an toàn lao đ ng, v sinh lao đ ng và quy đ nh t i m c 1.5 c a TCVN 6485:1999, t p trung vào các v n đ sau: a) Các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan đ n LPG; b) Các d u hi u, bi u trưng và ký hi u nguy hi m c a LPG; c) Đ c tính nguy hi m c a LPG; d) Các ki n th c cơ b n v xe b n, toa xe b n: thi t k cơ b n, ch t o, v n hành xe và các thi t b đi kèm; đ) Các quy trình xu t và nh p LPG c a xe b n ho c toa xe b n; e) Các bi n pháp c n th c hi n khi x y ra s c , tai n n (c p c u, an toàn trên đư ng, các ki n th c cơ b n v s d ng các d ng c b o v ). Đi u 5. Quy đ nh v tài li u khi v n chuy n LPG Khi v n chuy n LPG ph i có các tài li u sau đây: 1. Gi y phép v n chuy n hàng nguy hi m do B Công an c p theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 13/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh danh m c hàng nguy hi m, v n chuy n hàng nguy hi m b ng đư ng b . 2. Th an toàn lao đ ng c a ngư i đi u khi n phương ti n, ngư i v n chuy n. 3. Gi y ch ng nh n đăng ký, gi y ch ng nh n ki m đ nh c a h th ng thi t b ch u áp l c trên phương ti n v n chuy n. 4. Gi y ch ng nh n ki m đ nh thi t b đo ki m và an toàn. 5. Tài li u hư ng d n các bi n pháp c n th c hi n khi x y ra s c , tai n n. 6. Tên, đ a ch , s đi n tho i c a bên thuê v n chuy n đ liên h khi c n thi t. 7. Các gi y t c n thi t c a ngư i đi u khi n phương ti n v n t i theo quy đ nh. 8. Gi y ch ng nh n đăng ký, gi y ch ng nh n đăng ki m v tiêu chu n ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng còn hi u l c c p cho xe b n, toa xe b n. Đi u 6. Quy đ nh v b sung ch t t o mùi Trư c khi v n chuy n, LPG ph i đư c b sung ch t t o mùi đ phát hi n chúng ngay khi n ng đ trong không khí b ng 20% gi i h n cháy dư i.
  3. 3 Trư ng h p LPG không có ch t t o mùi, ph i có ghi chú trên b n ch a, xe b n đ d dàng nh n bi t. Đi u 7. Trách nhi m c a các bên 1. Trách nhi m c a bên thuê v n chuy n: Ngoài vi c th c hi n các quy đ nh pháp lu t và các quy đ nh t i Quy ch này, bên thuê v n chuy n LPG còn có các trách nhi m sau đây: a) Gi y thuê v n chuy n ghi rõ tên hàng, mã s , lo i nhóm hàng, kh i lư ng t ng c ng, tên đ a ch bên thuê v n chuy n, bên nh n hàng; b) Thông báo b ng văn b n cho bên v n chuy n LPG v nh ng yêu c u c n ph i th c hi n trong quá trình v n chuy n, hư ng d n x lý s c . Ch u trách nhi m v các t n th t phát sinh do vi c cung c p ch m tr , thi u chính xác ho c không h p l v các thông tin, tài li u và ch d n. 2. Trách nhi m c a bên v n chuy n: a) B trí phương ti n v n chuy n phù h p v i tiêu chu n quy đ nh đ v n chuy n LPG theo quy đ nh t i Quy ch này và các quy ph m, tiêu chu n liên quan; b) Ki m tra lư ng n p LPG b o đ m an toàn v n chuy n theo quy đ nh; c) Ch p hành đ y đ hư ng d n c a bên thuê v n chuy n và nh ng quy đ nh ghi t i gi y phép v n chuy n LPG; d) Ch ti n hành v n chuy n khi có đ gi y phép, bi u trưng và báo hi u nguy hi m theo quy đ nh; đ) Có trách nhi m hu n luy n, đào t o, c p ch ng ch và đ m b o ngư i đi u khi n phương ti n hi u bi t, tuân th đúng các quy đ nh c a pháp lu t và k thu t khi v n chuy n LPG; e) Bên v n chuy n ch ch p nh n v n chuy n khi có đ y đ th t c, h sơ đ m b o an toàn khi v n chuy n. 3. T ch c, cá nhân giao nh n và v n chuy n LPG ph i l p Quy trình xu t và nh p LPG, Quy trình x lý s c , Quy trình an toàn, quy đ nh trách nhi m c th cho t ng đ i tư ng liên quan, t ch c cho các đ i tư ng liên quan h c, hi u quy trình và ki m tra đ t k t qu . Đi u 8. Yêu c u đ i v i xe b n, toa xe b n 1. Xe b n đư c s d ng đ v n chuy n LPG, bao g m: xe, b n ch a và các thi t b ph tr trên xe ph i đư c thi t k , ch t o, s d ng theo các yêu c u t i TCVN 6484: 1999 - Khí đ t hoá l ng (LPG) - xe b n v n chuy n - Yêu c u an toàn v thi t k , ch t o và s d ng. 2. Phía ngoài m i b n ch a LPG t i 2 bên và phía sau ph i dán bi u trưng nguy hi m và báo hi u nguy hi m như t i ph l c B c a TCVN 6484:1999. T t c các đ u n i b n ph i đư c ghi nhãn đ ch ch c năng. Trên ca bin xe và trên thành xe ph i có s đi n tho i liên h kh n c p khi x y ra s c . Đ cao ch s không đư c nh hơn 40 mm. Chương 2: YÊU C U K THU T AN TOÀN GIAO NH N LPG Đi u 9. Yêu c u chung giao nh n LPG c a xe b n, toa xe b n 1. C m các phương ti n đi qua khu v c t n tr , xu t và nh p LPG c a xe b n, toa xe b n, tr các phương ti n c n thi t cho ho t đ ng c a tr m. 2. Ngư i không có trách nhi m không đư c vào khu v c giao nh n LPG. 3. Khi xe b n và toa xe b n vào tr m giao nh n LPG, ngư i đi u khi n phương ti n ph i tuân th các quy đ nh, n i quy an toàn và hư ng d n c a tr m. Trong khi giao nh n LPG, ngư i đi u khi n không đư c r i kh i phương ti n. Ngay sau khi giao nh n xong, ph i đi u khi n phương ti n ra kh i khu v c tr m. 4. Các ngu n l a ph i đư c kh ng ch khi xu t và nh p LPG, n i và tháo ng d n, c th :
  4. 4 a) T t các đ ng cơ trong vòng bán kính t i thi u 5 m quanh đi m xu t và nh p LPG, tr đ ng cơ chuyên d ng d n đ ng bơm, máy nén đ xu t và nh p LPG; b) C m: hút thu c, ng n l a tr n, hàn, c t kim lo i, các d ng c đi n c m tay, đi n tho i di đ ng, máy nh n tin và các ngu n có th b t l a LPG trong vòng bán kính 15 m. 5. Khi xu t LPG t xe b n cho các b n ch a trên công trư ng: a) Ph i t t các thi t b lưu chuy n không khí, ví d như các qu t l n, có đ u hút cách đi m xu t LPG trong vòng bán kính 15 m; b) Ph i t t các máy, thi t b có ng n l a tr n, ngu n nhi t. 6. Khi đang đ đ giao nh n LPG, ph i đ t bi n c nh báo “D NG L I”, “C M L A” t i đ u và đuôi xe b n. Toa xe b n ph i có các bi n pháp rào ch n tránh các toa, đ u máy khác va ch m. 7. Khi s d ng ng m m ho c ng n i có d ng kh p xoay đ xu t và nh p LPG, ph i s d ng m t van ch n kh n c p trư c ch n i v i ng m m ho c ng n i có d ng kh p xoay. 8. ng m m dùng đ xu t và nh p LPG có đư ng kính trong l n hơn 12 mm không đư c dùng đ n i t i các b n riêng l đư c n p trong nhà. 9. Khi xu t LPG, ph i ki m tra xác nh n r ng b n nh n LPG và các ph ki n c a b n đ đi u ki n an toàn quy đ nh c a b n ch u áp l c và phù h p cho s d ng v i LPG. Ngư i th c hi n xu t LPG t xe b n ho c toa xe b n ph i ki m tra ch c ch n kh năng ch a, lư ng t n, lư ng nh n c a b n nh n LPG. 10. Khi th c hi n giao nh n LPG, khu v c giao nh n ph i đư c chi u sáng an toàn, đ y đ . 11. Khi xu t và nh p LPG, đ c bi t c khi tháo, n i ng d n ngư i v n hành ph i s d ng đ y đ trang b b o h , tuân th đúng quy trình và các hư ng d n an toàn . Đi u 10. Ki m tra xe b n, toa xe b n trư c khi s d ng Đ đ m b o xe b n, toa xe b n v n hành an toàn, trư c khi s d ng ph i ki m tra: 1. Tình tr ng xe b n, toa xe b n, đ c bi t là h th ng phanh, thi t b đi n, các l p (đ i v i xe b n). 2. B n đư c c đ nh ch c ch n, đúng cách vào xe, toa xe. C m dùng các đai, xích đ c đ nh b n v i xe, toa xe. 3. B n ch a LPG c a xe, toa xe không có d u hi u b t thư ng ho c rò r , b n đư c g n nhãn và bi u trưng hàng nguy hi m phù h p. 4. Các bơm, đư ng ng, các ch n i ng, các van, van x áp su t, van ki m tra và các thi t b khác không b rò r , mòn h ng và l ng các m i n i. 5. ng m m s d ng đ xu t và nh p LPG ph i là ng li n, không có m i n i gi a, không b rò r , mòn h ng và đã đư c cu n x p g n gàng, ch c ch n. 6. Các trang b an toàn như các bình d p l a, các bi n báo, v t chèn l p, trang b b o h lao đ ng đ y đ , tình tr ng t t và s n sàng đ s d ng. 7. Trang b thông tin liên l c s d ng t t, có các s đi n tho i kh n c p. 8. Các gi y t , tài li u ch ng th c cho hành trình ph i đ y đ . 9. M i hư h ng phát hi n th y ph i đư c kh c ph c trư c khi v n hành xe, toa xe b n. Nghiêm c m vi c s d ng xe, toa xe b n khi có các hư h ng chưa đư c kh c ph c tri t đ . 10. K t qu ki m tra ph i đư c ghi đ y đ vào nh t ký v n hành, có ký xác nh n c a ngư i ki m tra. Đi u 11. Yêu c u an toàn khi xu t và nh p LPG cho xe b n 1. Khi ch giao nh n hàng, xe b n ph i đ t i nơi an toàn có rào ch n phù h p và ph i cách ngu n l a ít nh t 7m, đ u xe b n ph i hư ng v c a thoát hi m g n nh t. Xe b n không đư c đ ho c v n hành trong nhà xây kín 3 m t.
  5. 5 2. Khi giao nh n hàng t i tr m, xe b n ph i đ v trí quy đ nh c a tr m. Khi xu t LPG, xe b n ph i đ cách b n nh n LPG ít nh t là 3 m, đ i v i các b n n i ph i đ m b o kho ng cách t i thi u t xe b n t i b n ch a là: a) 3 m đ i v i b n ch a trên 16 m3 đ n 25 m3; b) 6 m đ i v i b n ch a trên 25 m3 đ n 125 m3; c) 9 m đ i v i b n ch a trên 125 m3. Không đư c xu t LPG t xe b n khi xe đang đ trên đư ng giao thông công c ng. 3. V trí đ xe b n khi xu t và nh p LPG ph i thu n ti n đ n i ng và thao tác các van, đ u xe quay v phía l i ra. L i ra c a xe ph i thông thoáng, không có v t ngăn c n trong su t quá trình xu t và nh p LPG. 4. Phanh xe (s d ng phanh tay), nh s và t t đ ng cơ (tr trư ng h p đ ng cơ ph i d n đ ng cho bơm l p trên xe). T t công t c đi n t ng. Khoá đi n c a xe đ s n sàng trong đi n. 5. Các bánh xe ph i đư c chèn ch c ch n. 6. Cáp n i ch ng tĩnh đi n ph i đư c n i trư c khi n i ng m m, ph i tháo sau khi đã tháo ng m m và ph i đư c n i ch c ch n trong su t th i gian xu t và nh p LPG. 7. Các đ u n i ng dùng đ xu t và nh p LPG ph i đư c n i đúng cách, không b v n quá m c. ng n i không b v n xo n. Khi b t đ u và trong quá trình xu t và nh p LPG ph i lưu ý ki m tra đ phát hi n ngay n u có d u hi u rò r . D ng ngay vi c xu t và nh p LPG n u có rò r đ kh c ph c. 8. Trong khi xu t và nh p LPG ph i theo dõi ch t ch đ ng h ch m c c a b n đư c n p LPG. Lư ng LPG n p vào b n ch a ph i theo quy đ nh c a nhà ch t o và không đư c vư t quá quy đ nh t i ph l c A c a TCVN 6484:1999. 9. Ph i d ng xu t và nh p LPG ngay khi b n đư c n p đ t m c n p t i đa theo quy đ nh. Ki m tra ch c ch n b n không b n p quá m c quy đ nh, n u b n b n p quá, lư ng LPG th a ph i đư c tháo ngay theo đúng quy trình an toàn trư c khi xe r i v trí n p. 10. Sau khi xu t và nh p LPG, đóng các van, tháo ng n p, cu n, x p ng m m g n gàng và b t các đ u b o v đ tránh v t l l t vào đ u ng, tháo dây n i ch ng tĩnh đi n, tháo v t chèn l p xe, thu bi n c nh báo, ki m tra đ m b o xe r i v trí xu t và nh p LPG an toàn. Đi u 12. Yêu c u an toàn khi xu t và nh p LPG cho toa xe b n 1. Khi giao nh n LPG cho các toa xe b n: a) Đoàn tàu có toa xe b n đã đư c c đ nh b ng phanh; b) Các toa xe b n ph i đư c b trí đ các h p van c a b n ch a v cùng m t phía c a đoàn tàu. 2. Trong quá trình giao nh n LPG ph i đ m b o không đư c có ng n l a tr n ho c ngu n gây cháy trong ph m vi bán kính 15 m t đi m giao nh n. 3. Áp d ng các quy đ nh v an toàn t i các kho n 6, 7, 8, 9, 10 c a Đi u 11 thu c Quy ch này. Đi u 13. X kh n c p LPG t xe b n, toa xe b n b s c sang b n ch a khác 1. Trong trư ng h p kh n c p, có th chuy n LPG t xe b n, toa xe b n b s c sang xe b n khác ho c sang b n c đ nh, n u có th th c hi n đư c an toàn. 2. Quy trình x kh n c p t xe b n sang xe b n khác ho c b n c đ nh khác ph i đư c biên so n c th trong quy trình c a đơn v v n t i, có quy đ nh c th cho các trư ng h p như khi xe b đ l t ngư c, đ sang ph i ho c sang trái. 3. Ngoài các quy đ nh chung khi xu t và nh p LPG v i b n nh n đư c coi là b n c đ nh, ph i lưu ý: a) N u có th , c g ng di chuy n t i nơi b ng ph ng, có đi u ki n thông gió t t, cách xa ngu n l a, các ch t d cháy và khu v c có ngư i t i thi u là 15 m;
  6. 6 b) Hai xe b n ph i đ hư ng v l i thoát thu n ti n, theo các hư ng r i xa nhau; c) Không th c hi n x kh n c p LPG khi không an toàn và không đ ánh sáng. Chương 3: YÊU C U K THU T AN TOÀN V N CHUY N B N CH A LPG B NG ĐƯ NG B VÀ ĐƯ NG S T Đi u 14. Quy đ nh an toàn v n chuy n xe b n ch a LPG b ng đư ng b 1. Ngư i đi u khi n xe b n ph i ch p hành đ y đ các quy đ nh c a ngành giao thông đư ng b v v n chuy n hàng nguy hi m và tuân th nghiêm ng t l trình đư c quy đ nh c a xe b n. L trình c a xe b n đư c tính toán đ ng n và đ m b o an toàn nh t, có quy đ nh rõ tuy n đư ng, th i gian v n chuy n, các đi m cho phép d ng đ . 2. C m hút thu c ho c mang các lo i ngu n gây cháy n , ch t cháy t i g n xe trong vòng bán kính 15 m. 3. Ngư i đi u khi n xe b n ph i tuân theo s hư ng d n c a đơn v tr c ti p qu n lý ho c đơn v thi công khi qua các công trình c u, h m ho c các công trình khác đang đư c thi công trên đư ng giao thông có nhi t đ cao, l a hàn, tia l a đi n. 4. Không đư c đ xe b n đang ch hàng qua đêm, đ nơi công c ng, l đư ng trong kho ng th i gian trên 2 gi , tr trư ng h p xe b n b hư h ng ho c ch vào đi m giao hàng. N u vi c đ d c đư ng là không th tránh kh i, ph i đ m b o: a) Không đ xe dư i đư ng dây đi n l c; b) Đ cách xa khu v c dân cư t i thi u 15 m; c) Tránh xa các ng n l a tr n; d) Tránh xa nơi có các ch t d cháy, n ; đ) Có ngư i giám sát. Ngư i giám sát ph i trong vòng bán kính t i đa là 50m, không b v t c n che t m nhìn t i xe và s n sàng đ n ngay xe. Đi u 15. Quy đ nh an toàn v n chuy n toa xe ch b n ch a LPG b ng đư ng s t Các đoàn tàu có toa xe ch b n ch a LPG ph i tuân th nghiêm ng t các quy đ nh c a ngành giao thông đư ng s t trong v n t i hàng nguy hi m, ngoài ra ph i áp d ng các quy đ nh an toàn sau: 1. D n toa xe b n trong ga: a) Không đư c đi u khi n các toa xe t v trí c đ nh ho c chuy n ghi d n toa. Các toa xe này ph i đư c lưu tâm đi u khi n m t cách th n tr ng, v i t c đ ch m và tránh m i va ch m v i các toa xe khác; b) Không cho phép các toa xe b n đã đư c n p LPG va ch m b i các toa t u, đ u máy xe l a khác. 2. V n chuy n trên đư ng: a) Các toa xe ch các b n r ng ho c ch a LPG ph i v n chuy n v i các van, vòi và các c a đã đư c đóng, các h p van đã khoá; b) Các toa xe ch các b n đã n p không đư c s p x p đ u ho c cu i đoàn tàu. Các toa này ph i đư c b trí cách đ u kéo tàu ít nh t m t toa đ m; c) Các b n ch a LPG v n chuy n b ng đư ng s t ph i đư c trang b các phương ti n phòng cháy ch a cháy theo quy đ nh; d) L ch trình ch y tàu có b n ch a LPG ph i đư c b trí ch y su t, h n ch d ng gi a các ga ho c d ng các ga trung gian. T lái tàu b t bu c ph i th c hi n nghiêm ng t l ch trình ch y tàu; đ) Tàu v n chuy n b n ch a LPG ph i đư c giám sát ch t ch c a b ph n đi u v n đư ng s t trong su t quá trình v n chuy n cũng như khi d ng t i ga;
  7. 7 e) Trang b thi t b thông tin liên l c c a đoàn tàu v n chuy n b n ch a LPG ph i luôn ho t đ ng t t, đ m b o thông tin thông su t trong c hành trình. Đi u 16. Quy đ nh x lý s c trong khi đang v n chuy n 1. Khi xe b n, toa xe b n ch a LPG b s c , không đ m b o an toàn (s c giao thông, s c do thiên tai, hư h ng và các s c khác), ngư i đi u khi n phương ti n và nh ng ngư i tham gia v n chuy n ph i th c hi n ngay các bi n pháp theo quy trình x lý s c c a đơn v . 2. Khi s c x y ra c g ng di chuy n xe b n, toa xe b n t i nơi thích h p (b ng ph ng, thoáng gió, xa khu v c dân cư, công trư ng xây d ng, đư ng giao thông công c ng) đ x kh n c p, ho c đ c đ nh xe n u không th x an toàn. C m ngư i và các ngu n gây cháy n quanh khu v c s c và vùng hơi LPG có th lan t i. Toa xe ch b n ch a LPG b s c ph i đư c tách r i các toa xe khác và di chuy n ra xa (n u có th ). 3. C n đánh giá nhanh b n ch t s c đ có bi n pháp x lý phù h p: a) Khi có rò r LPG, trư c tiên ph i ngăn ch n dòng LPG rò r (n u có th ), có bi n pháp tránh tích t và làm gi m m t đ đám hơi LPG (ví d b ng cách phun nư c); b) Trư ng h p s c rò r l n không ngăn ch n đư c và gây cháy, n u quá trình cháy n đ nh, đ cháy h t lư ng LPG ch a trong b n n u đó là đi u an toàn nh t có th làm, khi đó c n phun nư c đ b o v các b ph n tránh nhi t đ tăng cao gây n ; c) Trư ng h p s c rò r l n, nguy cơ gây n cao c n quy t đ nh rút ngay toàn b ngư i (k c l c lư ng ng c u) kh i hi n trư ng. 4. Trư ng h p có th gây nguy hi m nghiêm tr ng (nguy cơ n , cháy), ph i thông báo ngay cho các đơn v có trách nhi m đ đư c tr giúp kh n c p: a) Đơn v phòng cháy ch a cháy và đ n công an g n nh t; b) U ban nhân dân đ a phương g n nh t; c) Thanh tra giao thông, c nh sát giao thông khu v c; d) Đơn v v n t i. Ngoài ra, trư ng h p toa xe b n b s c , ngư i ph trách tàu ph i thông báo ngay cho các ga trư c và sau trên tuy n đư ng đ ngư i có th m quy n có bi n pháp can thi p. Đi u 17. Quy đ nh v báo cáo khi có s c trong v n chuy n b n ch a LPG Khi xe b n, toa xe b n b s c , hư h ng ho c rò r LPG nghiêm tr ng, bên v n t i ph i: 1. L p báo cáo, cung c p nh ng thông tin liên quan đ n s c g i Thanh tra lao đ ng đ a phương nơi x y ra s c và đơn v qu n lý c p trên (trong b t c trư ng h p nào, không đư c ch m hơn ngày làm vi c hôm sau ngày x y ra s c ). 2. Trong vòng 15 ngày sau khi x y ra s c , ph i g i Thanh tra lao đ ng đ a phương nơi x y ra s c và đơn v qu n lý c p trên b n báo cáo chi ti t v : a) Nguyên nhân gây ra s c ; b) Các hành đ ng đã áp d ng đ gi i quy t s c , cũng như đ tránh s c tương t x y ra. 3. Ti n hành ki m đ nh k thu t an toàn xe, toa xe, b n và các thi t b đo ki m, b o v . Bên v n t i ch đư c cho xe b n, toa xe b n b s c v n hành tr l i khi đã ki m đ nh k thu t an toàn xe, toa xe, b n đ t yêu c u và đư c cơ quan c p phép v n chuy n cho phép. Chương 4: T CH C TH C HI N Đi u 18. Trách nhi m hư ng d n và thi hành 1. Theo ch c năng, nhi m v và quy n h n đư c quy đ nh, cơ quan ki m đ nh phương ti n cơ gi i đư ng b và đư ng s t th c hi n ki m đ nh và ch ng nh n phương ti n cơ gi i đ đi u ki n v n chuy n LPG.
  8. 8 2. Gi y phép đư c v n chuy n LPG do cơ quan nhà nư c có th m quy n c p theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 13/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh danh m c hàng nguy hi m, v n chuy n hàng nguy hi m. 3. B Công nghi p giao C c K thu t an toàn công nghi p ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c ki m tra đ nh kỳ và đ t xu t vi c ch p hành các quy đ nh t i Quy ch này và các quy đ nh khác có liên quan. 4. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch đ o các ngành ch c năng c a đ a phương hư ng d n, thư ng xuyên ki m tra, giám sát các ho t đ ng liên quan đ n v n chuy n, giao nh n LPG theo nh ng quy đ nh t i Quy ch này và các quy đ nh khác có liên quan. Đi u 19. Đi u kho n khác Trong quá trình th c hi n, n u vư ng m c ho c phát sinh nh ng đi m chưa phù h p, đ ngh các cơ quan, t ch c, ph n ánh v B Công nghi p đ k p th i xem xét, b sung ho c s a đ i./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Đ H u Hào
  9. 9 PH L C BI U TRƯNG NGUY HI M VÀ BÁO HI U NGUY HI M (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 28 /2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 8 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p) BI U TRƯNG NGUY HI M KHÍ D CHÁY Kích thư c bi u trưng: Đ i v i xe b n: 250 mm x 250 mm Đ i v i toa xe b n: 500 mm x 500 mm BÁO HI U NGUY HI M Kích thư c báo hi u nguy hi m: 300 mm x 200 mm đ i v i xe b n Kích thư c báo hi u nguy hi m: 500 mm x 300 mm đ i v i toa xe b n
Đồng bộ tài khoản