QUYẾT ĐỊNH số 28/2006/QĐ-BXD

Chia sẻ: Ali Ali | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
82
lượt xem
13
download

QUYẾT ĐỊNH số 28/2006/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dưnmgj Việt nam : TCXDVN 375 : 2006 " Thiết kế công trình chịu động đất Phần1 : Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà Phần 2 : Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật" Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcsau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUYẾT ĐỊNH số 28/2006/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 28 /2006/QĐ- BXD Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành TCXDVN 375 : 2006 " Thiết kế công trình chịu động đất" BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dưnmgj Việt nam : TCXDVN 375 : 2006 " Thiết kế công trình chịu động đất Phần1 : Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà Phần 2 : Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật" Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcsau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và các Ông/Bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3 - Website Chính Phủ - Công báo
  2. - Bộ Tư pháp - Vụ Pháp chế Đã ký - Lưu VP, Vụ KHCN Nguyễn Văn Liên DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHKT CHUYÊN NGÀNH nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu các yếu tố cấu thành thị trường bất động sản nhà đất, đề xuất cơ sở khoa học của các chính sách quản lý thị trường bất động sản nhà đất”. (Thành lập theo Quyết định QĐ số 28 ngày 11 tháng 9 năm 2006) 1. Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng- Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ – Bộ Xây dựng. 2. Thư ký Hội đồng: KS. Nguyễn Đình Tuấn - CVC Vụ KHCN Các uỷ viên phản biện: 3. TS. Trần Hồng Mai – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng - BXD 4. ThS. Trần Kim Chung – Phó Ban Khoa học quản lý Viện Nghiên Cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) – Bộ Kế hoạch và đầu tư. 5. KS. Lê Ngọc Khoa- Phó cục trưởng Cục quản lý công sản – Bộ Tài Chính. Các uỷ viên khác: 6. PGS.TS Đỗ Hậu - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 7. PGS.TS Cao Duy Tiến – Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ xây dựng 8. TS. Nguyễn Văn Lịch – Viện trưởng Viện nghiên cứu thương mại – Bộ thương mại. 9. Ks. Chu Văn Chung – Vụ trưởng Vụ Pháp Chế – Bộ Xây dựng
  3. 10. Ks. Nguyễn Ngọc Thành – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư HảI phòng 11. ThS. Phạm Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị (HUD). Khách mời cuả Hội đồng: 1. Thứ trưởng Bộ Xây dựng : Tống Văn Nga
Đồng bộ tài khoản