Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
79
lượt xem
3
download

Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 28/2006/qđ-ttg', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 01 năm 2006 QUY T NNH PHÊ DUY T CÁC ÁN CHI TI T THU C CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG QU C GIA PH BI N, GIÁO D C PHÁT LU T VÀ NÂNG CAO Ý TH C CH P HÀNH PHÁP LU T CHO CÁN B , NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, THN TR N T NĂM 2005 N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c vào Quy t nh s 212/2004/Q -TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình hành ng qu c gia ph bi n, giáo d c pháp lu t và nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t cho cán b , nhân dân xã, phư ng, th tr n t năm 2005 n năm 2010; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t các án chi ti t thu c Chương trình hành ng qu c gia ph bi n, giáo d c pháp lu t và nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t cho cán b , nhân dân xã, phư ng, th tr n t năm 2005 n năm 2010 th c hi n trong hai giai o n: t năm 2005 n năm 2007 và t năm 2008 n năm 2010 (kèm theo Quy t nh này) c th như sau: 1. án th nh t: ưa thông tin pháp lu t n cán b , nhân dân thông qua phương ti n thông tin i chúng và các thi t ch văn hoá thông tin xã, phư ng, th tr n. a) Cơ quan ch trì: B Văn hoá - Thông tin. b) N i dung án: ph bi n k p th i quan i m, ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c t i cán b , nhân dân xã, phư ng, th tr n trong c nư c thông qua các phương ti n thông tin i chúng và các thi t ch văn hoá - thông tin cơ s , góp ph n nâng cao nh n th c pháp lu t, ý th c t giác ch p hành pháp lu t trong nhân dân, b o m tr t t an toàn xã h i và h n ch vi ph m pháp lu t trong c ng ng dân cư. B o m công tác thông tin, tuyên truy n pháp lu t n cán b , nhân dân cơ s m t cách thư ng xuyên và có hi u qu . 2. án th hai: Xây d ng và Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng ch p hành pháp lu t trong c ng ng dân cư. a) Cơ quan ch trì: y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam.
 2. b) N i dung án: t p trung vào vi c tuyên truy n pháp lu t, v n ng nhân dân ch p hành pháp lu t, xây d ng các i m sáng trong ch p hành pháp lu t; thu hút, v n ng nhân dân tham gia các phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư; phòng, ch ng t i ph m, t n n xã h i; ho t ng hoà gi i cơ s và th c hi n hương ư c, quy ư c c ng ng dân cư. 3. án th ba: Tăng cư ng ph bi n, giáo d c pháp lu t v khi u n i, t cáo xã, phư ng, th tr n. a) Cơ quan ch trì: Thanh tra Chính ph . b) N i dung án: t p trung Ny m nh tuyên truy n, ph bi n các quy nh v ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo xã, phư ng, th tr n b ng nhi u hình th c thi t th c; b i dư ng ki n th c pháp lu t và nghi p v cho cán b làm công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; ph bi n pháp lu t v khi u n i, t cáo thông qua xu t b n, biên d ch các tài li u liên quan phù h p v i ngôn ng c a ng bào các dân t c; xây d ng quy ch ph i h p gi a H i Nông dân, y ban M t tr n T qu c xã, phư ng, th tr n v i chính quy n c p xã trong tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo cho cán b , nhân dân các xã, phư ng, th tr n. 4. án th tư: Phát huy vai trò c a cơ quan và cán b tư pháp trong ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t cho cán b , nhân dân xã, phư ng, th tr n. a) Cơ quan ch trì: B Tư pháp b) N i dung án: t p trung khai thác có hi u qu công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thông qua các ho t ng tư pháp xã, phư ng, th tr n; b i dư ng lý lu n chính tr , ki n th c pháp lu t, t p hu n, hư ng d n nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho i ngũ cán b tư pháp xã, phư ng, th tr n; l ng ghép ph bi n, giáo d c pháp lu t phù h p v i c thù t ng lo i ho t ng tư pháp; xây d ng cơ ch ph i h p hi u qu gi a các cơ quan tư pháp và các cơ quan, t ch c c a h th ng chính tr xã, phư ng, th tr n trong ph bi n, giáo d c pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Trách nhi m th c hi n 1. Ban Ch o Chương trình hành ng qu c gia ph bi n, giáo d c pháp lu t có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c t ch c th c hi n các án chi ti t, nh kỳ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. Các B , ngành, oàn th ư c giao ch trì các án có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành, oàn th có liên quan Trung ương và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n các án chi ti t ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. Các B , ngành ư c giao ch trì th c hi n án, căn c vào m c tiêu, n i dung án chi ti t, l p d toán kinh phí g i B Tài chính t ng h p trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và b trí vào d toán ngân sách hàng năm c a B , ngành.
 3. 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Phan Văn Kh i
 4. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG QU C GIA PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T VÀ NÂNG CAO Ý TH C CH P HÀNH PHÁP LU T CHO CÁN B , NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, THN TR N T NĂM 2005 N NĂM 2010 ÁN TH NH T ƯA THÔNG TIN PHÁP LU T N CÁN B , NHÂN DÂN THÔNG QUA PHƯƠNG TI N THÔNG TIN I CHÚNG VÀ CÁC THI T CH VĂN HOÁ - THÔNG TIN CƠ S (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2006/Q -TTg ngày 28 tháng 01năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) Cơ quan ch trì: B Văn hoá - Thông tin. Cơ quan ph i h p: - B Tư pháp; - Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương; - ài Truy n hình Vi t Nam; - ài Ti ng nói Vi t Nam. I. S C N THI T XÂY D NG ÁN Trong nh ng năm qua, báo chí nư c ta ã làm t t ch c năng là cơ quan ngôn lu n c a ng, nhà nư c và các t ch c v a là di n àn c a nhân dân, góp ph n thúc Ny s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, c vũ nhân t m i, i n hình tiên ti n, m r ng giao lưu h i nh p qu c t , u tranh ch ng tham nhũng, tiêu c c, t n n xã h i và các hành vi vi ph m pháp lu t. Báo chí ã th c s tr thành phương ti n quan tr ng trong công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, óng góp hi u qu trong vi c ph c p, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân, tăng cư ng k cương xã h i, nâng cao dân trí pháp lý và văn hóa pháp lu t trong nhân dân góp ph n th c hi n dân ch hoá xã h i. Cùng v i các cơ quan thông tin i chúng, các thi t ch văn hoá - thông tin cơ s cũng có vai trò r t quan tr ng trong vi c t ch c và v n ng nhân dân th c hi n ch trương, ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, tăng cư ng i oàn k t toàn dân, phát huy quy n làm ch c a nhân dân, huy ng m i kh năng phát tri n kinh t - xã h i. Hi n nay, nư c ta, các cơ quan thông tin i chúng ang phát tri n r t m nh trên t t c các lĩnh v c, c th : - V báo, t p chí in: hi n nay c nư c có 553 cơ quan báo chí v i 713 n phNm báo chí và hơn 1.000 b n tin. Ngoài hai thành ph l n là Hà N i và thành ph H Chí Minh t p trung nhi u cơ quan báo chí trung ương, t t c các t nh, thành ph còn l i u có báo, t p chí riêng. Hàng năm s lư ng b n báo ư c phát hành nư c ta kho ng 600 tri u b n. Bình quân có 7,5 b n báo/ngư i/năm. H u h t các trung tâm t nh l u ư c c báo phát hành trong ngày. N i dung, hình th c báo chí ngày càng phong phú, a d ng; tham gia tích c c vào vi c Ny m nh phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c; m r ng quan h i ngo i; phát hi n, c vũ nhân t m i, i n hình
 5. tiên ti n; u tranh ch ng các hành vi tiêu c c, tham nhũng, các t n n; xây d ng b u không khí dân ch , c i m trong xã h i. - Các cơ quan phát thanh, truy n hình: c nư c hi n có 1 ài Truy n hình qu c gia, 1 ài Phát thanh qu c gia và 4 Trung tâm truy n hình khu v c ã th c hi n vi c truy n d n tín hi u lên v tinh nh m m r ng ph m vi ph sóng. T i 64 t nh, thành ph u có ài phát thanh, truy n hình... ây là kênh thông tin quan tr ng, b o m ph bi n pháp lu t k p th i t i cán b , nhân dân. - H th ng các cơ quan phát thanh, truy n thanh cơ s (bao g m h th ng các cơ quan phát thanh, truy n thanh c p huy n và c p xã, phư ng) v i hơn 606 ài phát thanh, truy n thanh c p huy n và hàng ngàn tr m truy n thanh c p xã, phư ng. ây là l c lư ng quan tr ng, tr c ti p ưa thông tin pháp lu t n cán b , nhân dân ngay trên a bàn mà h cư trú ho c công tác. Th c t , trong th i gian qua các ài phát thanh, truy n thanh cơ s luôn có s ph i h p ch t ch v i các cơ quan phát thanh, truy n hình t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các b ph n chuyên trách c a y ban nhân dân các c p th c hi n hi u qu vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t a phương. - V h th ng báo chí i n t và các nhà cung c p thông tin trên m ng Internet: Vi t Nam là nư c có t c tăng trư ng vi n thông Internet cao nh t trong khu v c ASEAN v i t c bình quân là 32,5%/năm. Hi n nay, nư c ta ã có 6 nhà cung c p d ch v k t n i Internet (IXP), kho ng 20 nhà cung c p d ch v Internet (ISP), trên 50 nhà cung c p thông tin (ICP) và báo i n t trên m ng Internet, hơn 2500 website trên m ng Internet; c nư c có trên 4 tri u ngư i s d ng Internet, chi m 4,84% dân s c nư c. ây là lo i hình báo chí hi n i, b o m c p nh t và thông tin nhanh t i c gi trong nư c và qu c t . Th i gian qua, h th ng các nhà cung c p thông tin và các trang web ã gi i thi u h u h t nh ng văn b n pháp lu t trong h th ng pháp lu t Vi t Nam, góp ph n Ny nhanh h p tác qu c t và h i nh p c a Vi t Nam v i th gi i. - V h th ng các thi t ch văn hóa - thông tin cơ s C nư c hi n có 64 S Văn hoá - Thông tin; 55 Trung tâm văn hoá - thông tin c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương; 595 Phòng văn hoá - thông tin c p qu n, huy n v i 338 Trung tâm văn hoá - thông tin; 156 Nhà văn hoá c p qu n, huy n; 4003 Nhà văn hoá c p xã, phư ng; 75 Nhà văn hoá (Cung văn hoá) thanh, thi u nhi; 195 Nhà văn hoá (Cung văn hoá) c a các ngành; 642 i thông tin lưu ng (trong ó có 56 i thông tin c p t nh, 586 i thông tin c p qu n, huy n); 10.680 xã, phư ng, th tr n v i 10.680 ch c danh cán b văn hoá - xã h i... ây chính là th m nh cơ b n c a h th ng thi t ch văn hoá - thông tin cơ s trong vi c truy n bá, hư ng d n và c th hoá các ch trương, ư ng l i c a ng, pháp lu t c a nhà nư c t i cán b , nhân dân cơ s ... trong ho t ng, các thi t ch này luôn b o m bám sát các nhi m v chính tr - xã h i c a nhà nư c và a phương tri n khai ho t ng. B ng panô, áp phích, khNu hi u, nh, tri n lãm và các bu i nói chuy n, mít tinh, nh ng cu c liên hoan, h i thi, h i di n văn hoá - ngh thu t, l m ng công, l k ni m, l h i văn hoá - th thao... ho t ng văn hoá - thông tin ã t o nên không khí sôi ng, gây n tư ng và c m xúc, v a có tác d ng tuyên truy n, v a có tác d ng nh hư ng tư tư ng và c vũ hành ng cho m i ngư i. Do v y, các thi t ch văn
 6. hoá - thông tin cơ s là các trung tâm tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t r ng rãi, thư ng xuyên và có tính h p d n cao. Thi t ch văn hoá - thông tin cơ s cũng ng th i là di n àn c a nhân dân bày t thái , quan i m chính tr c a mình. Tuy nhiên, trong nh ng năm qua, ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t thông qua các cơ quan thông tin i chúng chưa hi u qu cao. Nguyên nhân là do: - M t s phương ti n thông tin i chúng còn tình tr ng thông tin thi u chính xác, chưa phù h p v i nh hư ng c a ng và Nhà nư c. - Công tác phát hành báo, t p chí in t i nh ng vùng c bi t khó khăn, vùng sâu, vùng cao, vùng ng bào dân t c còn h n ch chưa rút ng n ư c s chênh l ch quá l n trong hư ng th thông tin báo chí gi a khu v c thành ph , th xã và khu v c nông thôn, mi n núi, vùng sâu, vùng xa. - T ch c phân lo i, xác nh tính ch t, nhi m v c a báo chí xây d ng cơ ch , chính sách, ng th i có s u tư phù h p nh m t o i u ki n cho báo chí phát huy cao nh t vai trò là phương ti n thông tin i chúng thi t y u c a i s ng xã h i. - Công tác ào t o, b i dư ng i ngũ cán b ; kh c ph c tình tr ng thi u ng b trong ào t o chuyên môn, nghi p v ; b o m theo k p s phát tri n c a khoa h c, công ngh thông tin, áp ng ư c yêu c u, nhi m v trong công tác thông tin, tuyên truy n chưa ư c chú tr ng. - Cơ ch , chính sách v u tư phát tri n h th ng cơ quan phát thanh, truy n hình, c bi t vi c nâng cao ch t lư ng n i dung và trang thi t b k thu t, v t ch t i v i h th ng truy n thanh cơ s ; s quan tâm c a cơ quan ch qu n trong vi c ào t o, b i dư ng i ngũ cán b làm công tác truy n thanh cơ s chưa ư c hoàn thi n. - Ch t lư ng các chương trình c a h th ng phát thanh, truy n hình trong vi c nâng cao dân trí pháp lý c a nhân dân, góp ph n n nh tr t t an toàn xã h i chưa cao. Chính vì l ó, vi c xây d ng và th c hi n án " ưa thông tin pháp lu t n cán b , nhân dân thông qua các phương ti n thông tin i chúng và các thi t ch văn hoá thông tin cơ s " trong chương trình hành ng qu c gia ph bi n, giáo d c pháp lu t và nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t cho cán b và nhân dân xã, phư ng, th tr n t năm 2005 n năm 2010 theo Quy t nh s 212/2004/Q -TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph là c n thi t, nh m kh c ph c m t s t n t i, h n ch và ra các bi n pháp kh c ph c nh m Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t trên các phương ti n thông tin i chúng và các thi t ch văn hóa - thông tin cơ s ngày càng t hi u qu cao. Ch th s 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân ã ch rõ: "các cơ quan thông tin i chúng trung ương và a phương ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan xây d ng và th c hi n k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t, xây d ng các chuyên m c, chuyên trang v pháp lu t v i hình th c phong phú sinh ng; tăng th i lư ng, n i dung tuyên truy n, ph bi n pháp lu t b ng ti ng Vi t và các ti ng dân t c thi u s . Phát tri n và nâng cao trình chính tr , nghi p v i ngũ phóng viên, biên t p viên,
 7. c ng tác viên vi t v pháp lu t, b o m tuyên truy n úng ư ng l i, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c". Ngày 31 tháng 10 năm 2005, Th tư ng Chính ph ã có Quy t nh phê duy t Quy ho ch phát tri n h th ng thi t ch văn hoá - thông tin cơ s n năm 2010. ây là m t cơ s pháp lý quan tr ng cho vi c tri n khai th c hi n án v i vi c l ng ghép ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b và nhân dân cơ s vào ho t ng c a các thi t ch văn hoá - thông tin cơ s . Quán tri t ch trương c a ng, Nhà nư c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t và th c hi n nhi m v ư c Th tư ng Chính ph giao, B Văn hoá - Thông tin ã ch trì, ph i h p v i m t s B , ngành có liên quan xây d ng án th nh t trong Chương trình hành ng qu c gia ph bi n, giáo d c pháp lu t " ưa thông tin pháp lu t n cán b , nhân dân thông qua các phương ti n thông tin i chúng và các thi t ch văn hoá thông tin cơ s " v i các n i dung sau: II. M C TIÊU C A ÁN 1. M c tiêu chung Phát huy t i a các l i th và nhanh chóng kh c ph c các h n ch c a các phương ti n thông tin i chúng và các thi t ch văn hóa - thông tin b o m th ch hoá quan i m ch o c a ng t i Ch th s 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân. B o m ph bi n k p th i các chính sách, pháp lu t c a nhà nư c t i ông o qu n chúng nhân dân trên kh p các vùng, mi n trong c nư c, qua ó làm chuy n bi n v nh n th c, hành vi, nâng cao ý th c t giác ch p hành pháp lu t trong nhân dân, b o m tr t t an toàn xã h i và h n ch vi ph m pháp lu t trong c ng ng dân cư cơ s (thôn, làng, xã, phư ng, t dân ph , b n, p...). 2. M c tiêu c th a) Qua công tác thông tin, tuyên truy n, g i ý vi c óng góp ý ki n xây d ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t trư c khi các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và ph n ánh k p th i nh ng ý ki n c a nhân dân tham gia xây d ng pháp lu t. b) Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n k p th i các quy nh c a các văn b n quy ph m pháp lu t sau khi ư c Qu c h i và các cơ quan thNm quy n nhà nư c thông qua. c) Tuyên truy n v n ng cán b , nhân dân t giác tuân th pháp lu t, góp ph n b o m phòng ng a các hành vi vi ph m pháp lu t, n nh an ninh, tr t t , an toàn xã h i trong c ng ng dân cư cơ s . d) Vi c th c hi n án b o m gi i quy t hi u qu các m c tiêu c a "Chương trình hành ng qu c gia ph bi n giáo d c pháp lu t và nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t trong cán b , nhân dân xã, phư ng, th tr n"; chuy n t i k p th i các quan i m c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c t i cán b , nhân dân cơ s (xã phư ng, th tr n, thôn, làng, b n, p...).
 8. ) Xây d ng ư c các mô hình, các phương th c tuyên truy n phù h p; b i dư ng, nâng cao nghi p v tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t cho i ngũ nhà báo, các c ng tác viên, tuyên truy n viên pháp lu t b o m ph c v lâu dài công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. e) Hàng năm, t ch c ánh giá, rút kinh nghi m vi c th c hi n công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, ng th i ra các bi n pháp, gi i pháp và k ho ch th c hi n cho nh ng năm ti p sau. III. N I DUNG CƠ B N C A ÁN 1. Xây d ng chuyên m c thông tin, ph bi n pháp lu t ph c v cán b nhân dân cơ s trên các cơ quan báo, ài, trang thông tin i n t ; tăng th i lư ng phát thanh, truy n hình, trang vi t trên t t c các báo trung ương và a phương v thông tin pháp lu t. 2. Chú tr ng nêu gương ngư i t t, vi c t t, i n hình tiên ti n trong ch p hành pháp lu t trên h th ng phát thanh, truy n thanh cơ s . B i dư ng ki n th c pháp lu t cơ b n và hư ng d n k năng biên so n thông tin pháp lu t phù h p t ng a bàn, i tư ng cho cán b làm công tác phát thanh, truy n thanh cơ s . 3. Quan tâm, b i dư ng chuyên môn, nghi p v , k năng tuyên truy n và b i dư ng nâng cao ki n th c pháp lu t cho i ngũ cán b , phóng viên chuyên trách và l c lư ng c ng tác viên c a các cơ quan thông t n, báo chí. 4. ưa n i dung tuyên truy n, ph bi n pháp lu t vào ho t ng c a các i văn hóa - thông tin cơ s , Trung tâm văn hóa - thông tin, Nhà văn hóa các c p. Xây d ng, b i dư ng i ngũ cán b văn hóa - thông tin cơ s thành các tuyên truy n viên pháp lu t. 5. K p th i ki n ngh xem xét, x lý và ch m d t các hi n tư ng vi ph m pháp lu t, các bi u hi n không lành m nh trong l i s ng và sinh ho t văn hóa, tích c c bài tr t n n xã h i và các lo i văn hóa phNm b o l c, i tr y. IV. GI I PHÁP TH C HI N ÁN th c hi n có hi u qu các m c tiêu c a án, c n ti n hành các ho t ng và gi i pháp c th sau ây: 1. i v i báo, t p chí in - M các chuyên trang, chuyên m c v ph bi n, giáo d c pháp lu t. - ăng t i toàn văn ho c nh ng quy nh m i, quy nh ch y u c a các văn b n pháp lu t m i; ăng các d án lu t l y ý ki n óng góp c a nhân dân. - Ph i h p v i các cơ quan chuyên môn, các cơ quan tư pháp, H i lu t gia, oàn lu t sư t trung ương n cơ s th c hi n vi c gi i áp pháp lu t theo chuyên ho c theo nh ng v n c th trên cơ s ơn thư ngh c a nhân dân. - ăng t i các tin, bài, phóng s i u tra, ph i h p v i các cơ quan ch c năng trong vi c phát hi n, ưa ra truy t và xét x các v vi c vi ph m pháp lu t, nh m nâng cao ý th c t giác ch p hành pháp lu t trong nhân dân. - Th c hi n ph ng v n nh ng cán b làm công tác chuyên môn gi i áp các v n liên quan n pháp lu t mà nhân dân quan tâm.
 9. - Cùng v i các hình th c tuyên truy n trên ây, các cơ quan báo chí in có th ch ng m các cu c thi tìm hi u pháp lu t th c hi n công tác tuyên truy n pháp lu t. 2. i v i các cơ quan phát thanh, truy n hình Dành th i lư ng phù h p trong m i bu i phát sóng th c hi n công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t dư i các hình th c: - Thông tin v các quy nh ch y u, quy nh m i c a các văn b n pháp lu t m i ban hành và các d án lu t. - Thông tin v các kỳ h p Qu c h i, quá trình th o lu n, thông qua các văn b n lu t m i trong kỳ h p. - Ph i h p v i các cơ quan chuyên môn, m i cán b , gi ng viên pháp lu t th c hi n thư ng xuyên chương trình, chuyên m c, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. - ăng, phát các tin, bài, các phóng s i u tra v tình hình vi ph m pháp lu t trên t t c các lĩnh v c giáo d c, ngăn ng a các hành vi vi ph m pháp lu t. - Ph i h p v i các cơ quan chuyên môn th c hi n ph ng v n cán b chuyên trách gi i áp các v n có liên quan. - Các ài truy n thanh, phát thanh c p huy n ph i ph i h p ch t ch v i các cơ quan phát thanh, truy n hình t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các b ph n chuyên trách c a y ban nhân dân các c p th c hi n gi i thi u các chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ph m vi a phương. b o m hi u qu c a công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, các ài phát thanh, truy n hình có th ch ng xây d ng các chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t; t ch c các cu c thi tìm hi u pháp lu t; phát sóng các chương trình, ti t m c văn hoá - ngh thu t có n i dung tuyên truy n, c vũ, khuy n khích cán b , nhân dân t giác th c hi n nghiêm các quy nh c a pháp lu t. 3. i v i báo i n t (Internet) Xây d ng các trang, các a ch ph c v công tác thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t b ng ti ng Vi t. 4. i v i các ài phát thanh, truy n thanh cơ s - Th c hi n chương trình phát thanh, truy n thanh v tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t vào th i i m t p trung ông dân cư trên a bàn. Có th t ch c phát thanh vào bu i sáng (kho ng t 6 gi n 7 gi ) ho c bu i t i (t 18 gi n 19 gi ) hàng ngày, vì ây là th i gian sinh ho t t p trung c a các gia ình trên a bàn. T i các khu v c mi n núi, vùng ng bào dân t c thi u s , t ch c phát thanh thư ng xuyên (ho c nh kỳ) b ng ti ng dân t c phù h p v i c i m c a c ng ng dân cư. - Thông tin, ph bi n k p th i các Ch th , Ngh quy t c a c p u , chính quy n a phương; các văn b n pháp quy do a phương ban hành phù h p v i quy nh c a pháp lu t và i u ki n kinh t - xã h i c a a phương; các quy nh ch y u, quy nh m i trong các văn b n pháp lu t và các d án lu t. - Thông tin k p th i v các kỳ h p Qu c h i, Chính ph , H i ng nhân dân, y ban nhân dân các c p và quá trình th o lu n, thông qua các văn b n quy ph m pháp lu t t i các kỳ h p. - Ph i h p v i các Phòng, Ban Tư pháp, cơ quan chuyên môn th c hi n thư ng xuyên vi c gi i áp th c m c v pháp lu t cho nhân dân trong các chương trình phát thanh,
 10. truy n thanh; ph i h p v i các phòng, ban, ngành chuyên môn c a a phương th c hi n gi i áp các quy nh c th các lĩnh v c mà nhân dân trên a bàn quan tâm. - Ph n ánh k p th i tình hình vi ph m pháp lu t và công tác x lý, qua ó giáo d c, ngăn ng a các hành vi vi ph m pháp lu t trên a bàn. - Bi u dương, khen thư ng k p th i nh ng gương ngư i t t, vi c t t, các cá nhân, t p th gương m u trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t, ch p hành nghiêm túc các quy nh c a a phương; nh ng gương ngư i t t, vi c t t, các cá nhân, t p th gương m u trong phong trào "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá cơ s ". 5. i v i các thi t ch văn hoá - thông tin cơ s Hi n nay, B Văn hoá - Thông tin ang th c hi n qu n lý và hư ng d n nghi p v cho 642 i thông tin chuyên nghi p c p t nh, thành ph , qu n, huy n, th xã trong c nư c. Thông qua các i thông tin chuyên nghi p, có th th c hi n công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t b ng ba cách: - Tuyên truy n mi ng. - Tuyên truy n b ng các hình th c tr c quan: tranh c ng, nh th i s , b tri n lãm nh , panô, áp phích... - Tuyên truy n b ng các hình th c văn ngh , văn hoá dân gian, c ng: thông qua các chương trình, ti t m c văn ngh nh m c ng m i ngư i th c hi n nghiêm các quy nh c a pháp lu t. Các i thông tin lưu ng thông qua chương trình ho t ng có th xây d ng các ti u phNm, k ch ng n, k ch vui... tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. i v i các vùng ng bào dân t c ít ngư i, tuyên truy n viên thông tin lưu ng s d ng ti ng dân t c tuyên truy n t i ng bào các ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c. nh m c m i năm, m i i thông tin lưu ng ho t ng cơ s t 80 n 120 ngày và t i t n các làng, b n, biên gi i, vùng sâu, vùng xa, vùng mi n núi, vùng ng bào dân t c, tôn giáo... tuyên truy n, v n ng qu n chúng th c hi n ư ng l i c a ng, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c, ngh quy t c a c p u , các văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân. các thi t ch văn hoá - thông tin cơ s th c s tr thành c u n i quan tr ng không th thi u trong vi c ưa pháp lu t i vào cu c s ng c n ti n hành m t s gi i pháp sau: - Quán tri t, b i dư ng nâng cao nh n th c v vai trò, ý nghĩa, t m quan tr ng c a công tác ph bi n giáo d c thông qua h th ng thi t ch văn hoá - thông tin cho i ngũ cán b làm công tác thông tin, tuyên truy n. - Chú tr ng công tác b i dư ng năng l c chuyên môn, nghi p v và k năng thông tin; xây d ng, hoàn thi n h th ng cơ ch chính sách b o m phát tri n, i m i vi c ưa thông tin n cơ s thông qua các thi t ch văn hoá và i ngũ tuyên truy n viên. - Trong khi h th ng thi t ch văn hoá cơ s chưa th c s hoàn thi n ( c bi t là làng, thôn, b n...), c n phát huy tri t v ch c năng và ưu th c a các i m Bưu i n văn hoá xã. c bi t quan tâm, chú tr ng công tác ào t o, b i dư ng cán b văn hoá xã, phư ng, th tr n và c ng c t ch c, trình chuyên môn, trang thi t b cho i ngũ thông tin lưu ng c p huy n. - b o m hi u qu c a án, thì i ngũ cán b văn hóa - thông tin cơ s có vai trò h t s c quan tr ng. ây là nh ng ngư i tr c ti p th c hi n vi c tuyên truy n,
 11. ph bi n, giáo d c pháp lu t thông qua các ho t ng văn hóa, ngh thu t. Do v y, c n có cơ ch chính sách tài chính phù h p b o m nâng cao ch t lư ng nghi p v , ki n th c pháp lu t và k năng tuyên truy n cho i tư ng này. - i m i m nh m công tác thông tin tuyên truy n mi ng, coi ây là m t trong nh ng kênh thông tin r t quan tr ng và có hi u qu trong các phương ti n thông tin c a nư c ta. - C ng c và ki n toàn i ngũ làm công tác thông tin tuyên truy n mi ng t Trung ương n cơ s ; duy trì ch cung c p thông tin nh kỳ, t ch c sinh ho t báo cáo viên u n, m các l p b i dư ng nghi p v tuyên truy n mi ng nâng cao hơn n a ch t lư ng, hi u qu c a công tác này. - a d ng hoá n i dung thông tin, cung c p thông tin thông qua kênh thông tin tuyên truy n mi ng. C n khai thác th m nh c a công tác tuyên truy n mi ng cung c p các n i dung thông tin mà các phương ti n thông tin khác không th th c hi n ư c. - C ng c và phát tri n h th ng các i thông tin lưu ng, b o m m i huy n th có ít nh t m t i thông tin lưu ng; các xã, phư ng, làng, b n c n phát huy tính ch ng trong vi c xây d ng các t , nhóm làm công tác thông tin. B o m các i thông tin lưu ng phát huy t t ch c năng, nhi m v , th c hi n có hi u qu vi c ưa thông tin v cơ s , n các làng, b n xa xôi h o lánh. - Thư ng xuyên b i dư ng nghi p v , cung c p tài li u thông tin, hư ng d n vi c k t h p các phương th c thông tin tuyên truy n mi ng, c ng tr c quan, văn ngh c ng trong ho t ng c a các i thông tin lưu ng. 6. Gi i pháp v ào t o i ngũ cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thông qua ho t ng văn hoá - thông tin cơ s ào t o i ngũ cán b qu n lý, th c hành nghi p v văn hoá - thông tin cơ s nói chung, trong ó chú tr ng n nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t nói riêng n năm 2010 là m t yêu c u r t c n thi t trong giai o n hi n nay. i ngũ cán b này òi h i ph i có phNm ch t chính tr t t, năng l c chuyên môn gi i m ương công tác tuyên truy n c a ng, là ngư i làm công tác giáo d c ngoài nhà trư ng b ng các phương ti n văn hoá, ngh thu t. D ngu n ào t o cán b công tác văn hoá - thông tin cơ s n năm 2010: trong 10 năm, c n ào t o 15.000 h c viên h trung h c, 1.200 sinh viên h c nhân. i ngũ cán b văn hoá này s là l c lư ng tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t c l c cơ s . V. T CH C TH C HI N ÁN 1. T ch c i u hành án Thành l p Ban i u hành th c hi n án c p trung ương: Ban i u hành th c hi n án trung ương g m có các thành viên là i di n lãnh o B Văn hoá - Thông tin (là Trư ng ban), Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương, B Tư pháp, ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam. Ban Ch o th c hi n án trung ương ch u trách nhi m xây d ng K ho ch và ch o t ch c vi c tri n khai th c hi n án; ch o, ôn c Ban Ch o th c hi n án a phương giám sát các cơ quan báo chí, các b ph n c a thi t ch văn hóa - thông tin cơ s th c hi n t t k ho ch tuyên truy n, ph bi n pháp lu t; xây d ng và ch o tri n khai các bi n pháp, gi i pháp tuyên truy n; k p th i b i dư ng, nâng cao nghi p v cho i ngũ phóng viên chuyên trách và l c lư ng tuyên truy n viên.
 12. Các thành viên Ban Ch o trung ương có trách nhi m ph i h p ch t ch trong công tác xây d ng k ho ch tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t, ng th i ch u trách nhi m ch o, ôn c cơ quan, ơn v mình làm t t các nhi m v ư c Ban Ch o phân công, b o m t ch c t t công tác ph i h p th c hi n án. Giúp vi c Ban Ch o th c hi n án trung ương có T thư ký. Thành viên T thư ký là cán b , chuyên viên thu c các ơn v ch c năng c a B Văn hoá - Thông tin, Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương, B Tư pháp, ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam. T thư ký có trách nhi m tham mưu, giúp vi c cho Ban Ch o trong công tác i u hành, tri n khai th c hi n án. 2. Phân công trách nhi m a) B Văn hoá - Thông tin B Văn hoá - Thông tin - cơ quan ch trì án ch u trách nhi m là u m i t ch c th c hi n và ph i h p th c hi n án. Nhi m v c th c a B Văn hoá - Thông tin là: - Xây d ng m c tiêu, k ho ch th c hi n án; t ch c l c lư ng báo, chí và h th ng thi t ch văn hoá - thông tin b o m cho công tác tuyên truy n ph bi n giáo d c pháp lu t. - T ch c công b , ph bi n n i dung án và k ho ch tri n khai th c hi n t i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph , các cơ quan báo chí và toàn b h th ng thi t ch văn hoá - thông tin. - Ph i h p v i Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương theo Quy ch s 01-LT/TTVH- VHTT ngày 09 tháng 7 năm 2003 v ho t ng ph i h p gi a Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương và B Văn hoá - Thông tin trong lãnh o, qu n lý các ho t ng văn hoá, thông tin nh hư ng, ch o n i dung và giám sát vi c th c hi n k ho ch thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. ng th i, quan tâm, ch o, nh hư ng n i dung thông tin, chú tr ng quy ho ch m ng lư i báo chí trong c nư c; quan tâm công tác ào t o, b i dư ng i ngũ nh ng ngư i làm báo và hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v báo chí t o i u ki n thu n l i cho báo chí ho t ng thông tin, tuyên truy n hi u qu các ch trương, chính sách pháp lu t c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c t i các t ng l p nhân dân. - Ph i h p v i B Tư pháp t ch c t p hu n nghi p v thông tin tuyên truy n pháp lu t cho l c lư ng cán b , phóng viên; b o m cung c p thông tin k p th i cho báo chí và i ngũ tuyên truy n viên, thông tin viên v k ho ch c a H i ng ph i h p công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t c a Chính ph và nh ng n i dung tuyên truy n theo xu t c a B Tư pháp - cơ quan thư ng tr c c a H i ng ph i h p công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph . - Bên c nh vi c ph i h p, nh hư ng nâng cao ch t lư ng n i dung thông tin, B Văn hoá - Thông tin và Ban Tư tư ng - Văn hoá Thông tin còn có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch qu n báo chí và các cơ quan h u quan chú tr ng công tác phát hành báo chí t i các vùng mi n trong c nư c, c bi t là các vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c b o m tuyên truy n, ph bi n ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c t i ông o qu n chúng nhân dân. - Ph i h p v i Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương, B Tư pháp t ch c ánh giá công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t c a các cơ quan báo chí và h
 13. th ng thi t ch văn hoá - thông tin cơ s ; xu t v i H i ng ph i h p công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t c a Chính ph có hình th c khen thư ng k p th i i v i các cơ quan báo chí và các cơ quan, t ch c, cá nhân có nh ng óng góp tích c c trong công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. - Ch o các S Văn hoá - Thông tin và các cơ quan báo chí a phương ph i h p ch t ch v i Ban Tuyên giáo t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, S Tư pháp và các cơ quan ch c năng trên a bàn th c hi n t t công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. - S Văn hoá - Thông tin là cơ quan u m i ch u trách nhi m ph i h p v i Ban Tuyên giáo t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, S Tư pháp và các cơ quan liên quan a phương t ch c t p hu n, trao i kinh nghi m, nghi p v công tác tuyên truy n cho cán b , phóng viên trên a bàn. b) Ban Tư tư ng - Văn hóa Trung ương - T ch c sơ k t nh kỳ rút kinh nghi m vi c th c hi n Ch th s 32-CT/TW ngày 09 thánh 12 năm 2003 v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t i các c p u , các cơ quan thông tin i chúng và các thi t ch văn hoá cơ s . - Ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin nh hư ng công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t, qu n lý thi t ch văn hoá theo Quy ch s 01-LT/TTVH-VHTT ngày 09 tháng 7 năm 2003 v ho t ng ph i h p gi a Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương và B Văn hoá - Thông tin trong lãnh o, qu n lý các ho t ng văn hoá, thông tin. - Ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin xây d ng, ho ch nh các k ho ch phát tri n và h th ng cơ ch , chính sách phát tri n báo chí; xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o cán b báo chí b o m áp ng ư c yêu c u công tác thông tin, tuyên truy n. - Lãnh o, ch o Ban Tuyên giáo t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p t ch c b i dư ng v quan i m lãnh o, ch o c a ng trong công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t cho cán b , phóng viên, tuyên truy n viên a phương. c) B Tư pháp - B Tư pháp - cơ quan thư ng tr c H i ng ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph ch u trách nhi m t ch c cung c p thông tin k p th i cho báo chí v k ho ch tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph . - Giúp B Văn hoá - Thông tin t ch c n i dung các l p t p hu n báo chí thông tin, tuyên truy n ph bi n pháp lu t; c báo cáo viên tham gia gi ng bài t i các l p t p hu n, nâng cao ki n th c pháp lu t cho i ngũ cán b , phóng viên, tuyên truy n viên. - Thông tin cho báo chí v nh ng quy nh pháp lu t m i, văn b n pháp lu t m i ư c ban hành và g i ý nh ng n i dung, quan i m c a ng, Nhà nư c trong vi c l y ý ki n góp ý c a nhân dân tham xây d ng pháp lu t. - G i ý, giúp các cơ quan, báo, ài xây d ng các n i dung tuyên truy n, ph bi n pháp lu t. - Lãnh o, ch o các S Tư pháp giúp S Văn hoá - Thông tin và Ban Tuyên giáo các t nh, thành ph tr c thu c trung ương b i dư ng ki n th c pháp lu t cho l c lư ng phóng viên, tuyên truy n viên; tham gia hư ng d n, gi i thích pháp lu t trên báo, ài a phương; ph i h p v i Ban Tuyên giáo, S Văn hoá - Thông tin xây
 14. d ng k ho ch công tác ph bi n giáo d c pháp lu t cho c p u , chính quy n a phương. d) ài Phát thanh ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam - ài Phát thanh ti ng nói Vi t Nam và ài Truy n hình Vi t Nam có trách nhi m ch ng xây d ng và phát sóng các chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t. - Ph i h p v i các cơ quan tham gia th c hi n án xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n công tác tuyên truy n có hi u qu . - Ch ng g i ý, xu t v i H i ng ph bi n giáo d c pháp lu t c a Chính ph và Ban Ch o th c hi n án các bi n pháp, gi i pháp b o m hi u qu công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t trên sóng phát thanh, truy n hình. - Hư ng d n, h tr v chuyên môn, k thu t, nghi p v cho các cơ quan phát thanh, truy n hình t nh, thành ph tr c thu c trung ương làm t t công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t. c bi t là t ch c t t vi c h tr các cơ quan, phát thanh truy n hình a phương t ch c t t vi c phát sóng t i vùng sâu, vùng xa và phát tri n h th ng phát thanh, truy n thanh cơ s Ny m nh công tác tuyên truy n. 3. Ti n th c hi n án Vi c th c hi n án ư c chia thành 2 giai o n, c th như sau: Giai o n 1: t quý IV/2005 n h t năm 2007 - Quý IV năm 2005: + Xây d ng các văn b n ph c v cho vi c qu n lý, i u hành và th c hi n án (quy ch ho t ng Ban i u hành án; k ho ch chi ti t th c hi n án; các văn b n hư ng d n, ch o tri n khai án). + T ch c h i ngh quán tri t, tri n khai án; t p hu n vi c tri n khai án cho l c lư ng th c hi n án trung ương và a phương. - Năm 2006 n năm 2007: + ánh giá th c tr ng i ngũ phóng viên, biên t p viên, c ng tác viên chuyên vi t v pháp lu t thông qua ho t ng kh o sát: Kh o sát, ánh giá th c tr ng phương ti n thông tin i chúng. Kh o sát, ánh giá th c tr ng thi t ch văn hoá - thông tin cơ s . Kh o sát, ánh giá th c tr ng i ngũ phóng viên chuyên trách t i các cơ quan báo chí và i ngũ tuyên truy n viên. + T p hu n nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho i ngũ phóng viên, biên t p viên, c ng tác viên chuyên vi t v pháp lu t. + Xây d ng quy ch ph i h p gi a cơ quan tư pháp v i cơ quan thông t n, báo chí v vi c Ny m nh các ho t ng tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , nhân dân. + Ch o i m m t s báo, t p chí trung ương và a phương xây d ng chuyên trang, chuyên m c v pháp lu t. + Xây d ng các thi t ch văn hoá - thông tin i m v vi c l ng ghép ph bi n, giáo d c pháp lu t vào các ho t ng. + Quý IV năm 2007: ti n hành sơ k t giai o n 1 c a án.
 15. Giai o n 2: t năm 2008 n năm 2010. Ti p t c th c hi n án m t cách toàn di n trên ph m vi c nư c v i nh ng n i dung ã ư c án t ra. T ng k t vi c th c hi n án vào cu i năm 2010. 5. Kinh phí th c hi n án Ngu n kinh phí th c hi n án t kinh phí Nhà nư c c p (ngân sách trung ương, ngân sách a phương). - Kinh phí th c hi n án trung ương ư c c p tr c ti p cho cơ quan ch trì th c hi n án. - Kinh phí th c hi n án a phương ư c c p tr c ti p hàng năm cho các a phương trên cơ s d toán kinh phí do a phương th c hi n. Hàng năm, B Văn hoá - Thông tin xây d ng k ho ch chi ti t th c hi n án và l p d toán kinh phí th c hi n công vi c thu c trách nhi m c a trung ương (ph n kinh phí do trung ương b o m) g i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph phê duy t và b trí vào d toán ngân sách hàng năm c a B Văn hoá - Thông tin; y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c hư ng d n c a cơ quan trung ương l p k ho ch c a a phương mình ng th i l p d toán kinh phí trình c p có thNm quy n phê duy t. VI. I TƯ NG TH HƯ NG VÀ HI U QU KINH T - XÃ H I C A ÁN 1. i tư ng th hư ng k t qu tri n khai th c hi n án M i công dân Vi t Nam trên kh p các vùng, mi n trong c nư c, c bi t là khu v c dân cư các thôn, làng, b n, p, xã, phư ng u ư c ph bi n k p th i các quan i m, ư ng l i phát tri n kinh t - xã h i c a ng và các chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c. 2. Hi u qu kinh t - xã h i c a án Vi c th c hi n án có hi u qu b o m h n ch các hành vi vi ph m pháp lu t trong cán b , nhân dân góp ph n làm lành m nh hóa xã h i; gi m thi u các chi phí u tranh, phòng ch ng t i ph m và các hành vi tiêu c c trong xã h i, là cơ s quan tr ng b o m cho vi c xây d ng xã h i công b ng, dân ch , văn minh, t p trung phát tri n kinh t - xã h i, Ny nhanh quá trình h i nh p và giao lưu, phát tri n kinh t qu c t . TH TƯ NG Phan Văn Kh i
 16. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG QU C GIA PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T VÀ NÂNG CAO Ý TH C CH P HÀNH PHÁP LU T CHO CÁN B , NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, THN TR N T NĂM 2005 N NĂM 2010 ÁN TH HAI XÂY D NG VÀ Y M NH CÔNG TÁC TUYÊN TRUY N V N NG CH P HÀNH PHÁP LU T TRONG C NG NG DÂN CƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2006/Q -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) Cơ quan ch trì: y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam Cơ quan ph i h p: - H i Nông dân Vi t Nam; - Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; - Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; - H i C u chi n binh Vi t Nam; - B Tư pháp; - B Văn hoá - Thông tin; - B Tài chính. I. S C N THI T C A ÁN M t h th ng pháp lu t phù h p và d ti p c n óng vai trò quan tr ng trong vi c thúc Ny s phát tri n kinh t và xã h i. Tuy nhiên, trong nh ng năm g n ây các văn b n pháp lu t ban hành ngày càng nhi u, trong khi công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t i cơ s còn nhi u b t c p, nh t là trình i ngũ cán b cơ s và i u ki n phương ti n, tài li u ph c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t còn h n ch ; tuyên truy n, ph bi n chưa k t h p ch t ch v i v n ng, thuy t ph c, giáo d c. M t khác, trình dân trí c a nhân dân nhi u nơi còn th p, khi n cho ngư i dân khó có th n m b t thông tin pháp lu t thi t y u áp d ng vào th c ti n cu c s ng. T th c tr ng trên d n n hi u bi t pháp lu t c a nhân dân còn h n ch , ý th c ch p hành pháp lu t c a nhân dân chưa cao. Theo th ng kê thì t l m t r ng c a Vi t Nam cao nh t trong khu v c, chi m 2,8%/năm do tình tr ng ch t phá r ng. Tình tr ng ngư i s d ng t vi ph m pháp lu t v t ai và tình hình khi u ki n v t ai di n ra nghiêm tr ng và ph bi n, có n 70 % v khi u ki n có n i dung liên quan n t ai. Năm 2004 c nư c x y ra trên 17.600 v tai n n giao thông làm trên 12.200 ngư i ch t mà nguyên nhân ch y u v n là ý th c ch p hành pháp lu t v giao thông c a ngư i dân còn nhi u h n ch . T n n xã h i và t i ph m còn x y ra nhi u. Nh n th c v môi trư ng và ý th c b o v môi trư ng còn h n ch , d n n môi trư ng – sinh thái hi n ã ngư ng suy thoái. Hàng năm chính quy n c p xã c nư c ã ph i x ph t hành chính hàng trăm nghìn v vi c vi ph m pháp lu t c a ngư i dân nhi u lĩnh v c khác nhau. Nh ng t n t i trên làm h n ch n hi u qu th c hi n Quy ch dân ch cơ s , các chương trình m c tiêu qu c gia v phát tri n kinh t - xã h i, xóa ói gi m nghèo nói riêng; vi c phát tri n kinh t - xã h i, th c hi n m c tiêu dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh nói chung.
 17. Hi n nay, c nư c có g n 17 tri u h gia ình, trong ó có 82,5% dân s s ng vùng nông thôn; có trên 100.000 khu dân cư. Vi c nâng cao dân trí pháp lu t và ý th c ch p hành pháp lu t cho nhân dân có ý nghĩa c bi t quan tr ng và c p thi t, nh t là vùng nông nghi p, nông thôn. Tuy nhiên, do c i m v i u ki n t nhiên, dân t c, vùng mi n, l a tu i r t khác nhau, i m xu t phát th p, nên vi c xây d ng ý th c tuân th pháp lu t c a nhân dân là m t quá trình lâu dài, thư ng xuyên, có bư c i, hình th c phù h p, t th p n cao. th c hi n m c tiêu làm chuy n bi n m nh m nh n th c và ý th c ch p hành pháp lu t c a nhân dân, giúp h t b o v quy n và l i ích h p pháp, chính áng, hình thành n p s ng và làm vi c theo pháp lu t, góp ph n ngăn ng a vi ph m pháp lu t, thì không ch dùng bi n pháp hành chính ơn thu n, mà c n k t h p nhi u bi n pháp như tuyên truy n, v n ng, thuy t ph c, hư ng d n, gi i thích. M t khác, vi c ph bi n, giáo d c, v n ng thuy t ph c th c hi n pháp lu t theo hình th c m t chi u t trên xu ng ít có hi u qu , c n ph i xây d ng mô hình, i n hình c th nhân dân m t th y tai nghe, t ó phát huy tính t giác, ch ng ch p hành pháp lu t c a ngư i dân. ng th i, mu n th c hi n ư c m c tiêu này, ph i t o s c m nh ng b c a c h th ng chính tr , trong ó y ban M t tr n T qu c và các t ch c chính tr - xã h i ph i óng vai trò nòng c t. M t trong nh ng m c tiêu i h i ng l n th IX ra là "... m b o th c hi n công b ng xã h i, th c hi n dân ch cơ s ; chăm lo cho con ngư i, b o v quy n, l i ích h p pháp c a m i ngư i; phòng ch ng t n n xã h i; phát huy vai trò c a t ng ngư i dân, t ng c ng ng trong vi c tham gia u tranh, ngăn ch n và Ny lùi các t n n này...". Ngh quy t l n th V Ban Ch p hành Trung ương ng khóa IX v " i m i và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s xã, phư ng, th tr n" ã t ra nhi m v i v i M t tr n và các oàn th cơ s : " i m i n i dung và phương th c ho t ng c a M t tr n và các oàn th sát h p v i nhu c u và l i ích c a h i viên, oàn viên ... nâng cao tính t giác c a h i viên, oàn viên, xây d ng t ch c v ng m nh; tuyên truy n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c n m i ngư i dân; v n ng nhân dân th c hi n.....". Ngh quy t l n th VII Ban Ch p hành Trung ương ng khóa IX v “Phát huy s c m nh i oàn k t dân t c vì dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh” cũng yêu c u: "M t tr n và các oàn th nhân dân c n có k ho ch v n ng, giáo d c, b i dư ng ý th c giác ng chính tr cho oàn viên, h i viên và nhân dân”. i u 2 Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam ã quy nh “M t tr n T qu c Vi t Nam có nhi m v tuyên truy n v n ng nhân dân phát huy quy n làm ch , th c hi n ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, nghiêm ch nh thi hành Hi n pháp và pháp lu t...” T nh ng v n nêu trên, cho th y vi c tri n khai án “Xây d ng và Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng ch p hành pháp lu t trong c ng ng dân cư” là r t c n thi t; t o s chuy n bi n m nh m vi c ch p hành pháp lu t c a ngư i dân trên m t s lĩnh v c pháp lu t có liên quan tr c ti p n ngư i dân m t s a bàn c th . án s góp ph n h tr vi c nâng cao hi u qu cu c v n ng "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá khu dân cư" do y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ch trì t ch c ch o, ng th i phát huy vai trò c a các t ch c thành viên trong tham gia ph bi n, giáo d c pháp lu t, v n ng nhân dân ch p hành pháp lu t. II. M C TIÊU C A ÁN 1. M c tiêu chung
 18. Huy ng s ph i h p th ng nh t hành ng c a các t ch c thành viên M t tr n T qu c, phát huy sáng ki n và tính ch ng sáng t o c a m i t ch c thành viên, t o nên s c m nh t ng h p tuyên truy n sâu, r ng pháp lu t n t ng ngư i dân; góp ph n nâng cao nh n th c và ý th c ch p hành pháp lu t m t cách t giác c a m i ngư i dân, t o n p s ng t qu n theo pháp lu t trong t ng c ng ng dân cư; t ng bư c h n ch m i vi ph m pháp lu t; gi v ng n nh tr t t an toàn xã h i, c ng c an ninh, qu c phòng. 2. M c tiêu c th a) Nâng cao k năng t p h p, tuyên truy n nh n th c pháp lu t và v n ng nhân dân ch p hành pháp lu t c a y ban M t tr n T qu c, các t ch c oàn th nhân dân, Ban công tác M t tr n và các t ch c thành viên c ng ng khu dân cư. Ph n u n h t năm 2010 các i tư ng sau ư c t p hu n, b i dư ng ki n th c pháp lu t: h u h t Ban thư ng tr c y ban M t tr n T qu c c p xã, ngư i ng u c a các t ch c thành viên M t tr n c a c p xã; Ban công tác M t tr n, chi h i, chi oàn c a các t ch c thành viên c ng ng khu dân cư thu c a bàn tr ng i m. b) Xây d ng i m sáng trong ch p hành pháp lu t t i các cơ s xã, phư ng, th tr n. Ph n u n h t năm 2010 m i xã, phư ng, th tr n trong c nư c xây d ng ư c m t "Nhóm nòng c t", "Câu l c b pháp lu t" khu dân cư ho t ng có hi u qu . c) Thông qua vi c th c hi n án, rút ra nh ng kinh nghi m trong xây d ng n i dung, hình th c, cơ ch ph i h p tuyên truy n v n ng ch p hành pháp lu t, huy ng s c m nh c a toàn dân t o s chuy n bi n m nh m , hi u qu thi t th c i v i vi c tuân th pháp lu t c a c ng ng dân cư. III. N I DUNG CƠ B N C A ÁN 1. Phát huy vai trò gương m u ch p hành pháp lu t c a cán b , ng viên, và c a các cá nhân tiêu bi u c ng ng dân cư; kh năng t p h p, v n ng nhân dân ch p hành pháp lu t c a Ban công tác M t tr n, Chi h i, Chi oàn c a các t ch c oàn th nhân dân. 2. Xây d ng và nhân r ng các hình th c thu hút ông o nhân dân tham gia u tranh phòng, ch ng vi ph m pháp lu t ngay t i khu dân cư như: xây d ng "Nhóm nòng c t", "Câu l c b pháp lu t" ph bi n, tuyên truy n v n ng ch p hành pháp lu t t i khu dân cư. T ch c t p hu n b i dư ng k năng tuyên truy n, v n ng ch p hành pháp lu t, cung c p các tài li u, văn b n pháp lu t thi t y u cho các thành viên "Nhóm nòng c t", "Câu l c b pháp lu t". 3. L a ch n m t s a bàn khu dân cư có nhi u b c xúc v ch p hành pháp lu t i di n cho các khu v c thành th , nông thôn, mi n núi; trong ó chú tr ng vùng Tây B c, Tây Nguyên, Tây Nam b xây d ng mô hình i m sáng trong ch p hành pháp lu t. 4. L ng ghép vi c ph bi n, giáo d c pháp lu t, v n ng ch p hành pháp lu t v i cu c v n ng "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá khu dân cư", tr ng tâm là phòng ch ng t i ph m, t n n xã h i; giám sát th c hi n Quy ch dân ch , công tác hoà gi i cơ s và vi c th c hi n quy ư c, hương ư c c ng ng khu dân cư. 5. Th c hi n khen thư ng i v i t p th , gia ình, cá nhân và khu dân cư th c hi n t t vi c ch p hành pháp lu t; khen thư ng i v i t ch c, cá nhân tích c c trong công tác tuyên truy n, v n ng ch p hành pháp lu t c s , c ng ng dân cư.
 19. IV. GI I PHÁP TH C HI N ÁN 1. Phát ng phong trào ch p hành pháp lu t trong t ng c ng ng dân cư a) y ban M t tr n T qu c các c p xây d ng chương trình k ho ch chung v phong trào tuyên truy n và v n ng ch p hành pháp lu t c ng ng dân cư, theo ó các t ch c thành viên c a M t tr n t ch c phát ng phong trào ch p hành pháp lu t theo t ng i tư ng oàn viên, h i viên và các t ng l p dân cư. b) Xây d ng các tiêu chí và hình th c công nh n c ng ng dân cư ch p hành t t pháp lu t g n v i cu c v n ng "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư" và ư c l ng ghép v i các phong trào c a t ng t ch c thành viên th c hi n. c) Phát ng và t ch c cho các h gia ình, cá nhân ký cam k t không vi ph m ph m pháp lu t, chú tr ng nêu gương ngư i t t, vi c t t trong ch p hành pháp lu t và u tranh v i nh ng hành vi vi ph m pháp lu t. d) V n ng nhân dân ch p hành pháp lu t g n v i th c hi n hương ư c, quy ư c nh m phát huy vai trò c a hương ư c, quy ư c c ng ng khu dân cư. ) L ng ghép các ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t vào n i dung, chương trình ho t ng t i các trung tâm văn hoá, nhà văn hoá, t i m sinh ho t văn hoá, câu l c b văn hoá, i thông tin lưu ng, câu l c b pháp lu t. e) Tăng cư ng các hình th c tuyên truy n trong các bu i sinh ho t khu dân cư, câu l c b ; thông qua "Nhóm nòng c t", t ng bư c xây d ng t sách pháp lu t c ng ng dân cư, biên t p và phát hành t rơi t g p n t ng khu dân cư, xây d ng b ng tin khu dân cư; t ch c các cu c thi tìm hi u pháp lu t dư i các hình th c giao lưu văn ngh . 2. Xây d ng l c lư ng nòng c t v n ng nhân dân ch p hành pháp lu t khu dân cư a) Xây d ng và t ch c ho t ng "Nhóm nòng c t" tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t t i c ng ng dân cư, bao g m i di n: Ban công tác M t tr n, Chi h i Nông dân, Chi oàn Thanh niên, Chi h i Ph n , Chi h i C u chi n binh và Ngư i có trình - uy tín t i khu dân cư (thôn, làng, p, b n, khu ph , t dân ph ...). M i "Nhóm nòng c t" khu dân cư có t 5 - 10 ngư i tùy theo quy mô dân s và a bàn. b) nh kỳ t ch c t p hu n b i dư ng ki n th c pháp lu t, k năng t p h p tuyên tuy n v n ng nhân dân cho y ban M t tr n t qu c, các t ch c oàn th nhân dân. - Trung ương t ch c t p hu n cho các t nh, thành ph trong c nư c và nh ng cơ s xã, phư ng, th tr n và khu dân cư ư c ch n tri n khai i m theo vùng, mi n. - Các t nh, thành ph t ch c t p hu n cho M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân cơ s xã, phư ng, th tr n và khu dân cư ư c ch n tri n khai i m c a a phương. c) Cung c p m t s tài li u pháp lu t thi t y u có liên quan tr c ti p n vi c t ch c th c hi n án c ng ng dân cư. d) Ny m nh các hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t: tr giúp pháp lý, truy n thanh n i b , tuyên truy n mi ng, t g p, sinh ho t t nhân dân. v.v... 3. L a ch n a bàn xây d ng mô hình i m t o s chuy n bi n m nh m trong vi c ch p hành pháp lu t m t s lĩnh v c tr ng i m
 20. a) T i m t s a bàn t p trung xây d ng mô hình i m v ch p hành pháp lu t trong m t s lĩnh v c thi t y u sau: - a bàn thành th xây d ng mô hình i m v ch p hành pháp lu t trong lĩnh v c: môi trư ng, t n n xã h i... - a bàn mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c xây d ng mô hình i m v ch p hành pháp lu t trong lĩnh v c: b o v phát tri n r ng, hôn nhân gia ình... - a bàn nông thôn ven ô th xây d ng mô hình i m v ch p hành pháp lu t trong lĩnh v c t ai, giao thông... - Các a bàn tr ng i m: Tây B c, Tây Nguyên, Tây Nam B xây d ng mô hình i m v ch p hành pháp lu t trong lĩnh v c: tôn giáo, dân t c, t ai. - T i nh ng nơi làm i m th c hi n ng b các gi i pháp và t p trung vào m t s vi c sau: + Xây d ng và t ch c ho t ng c a "Nhóm nòng c t", c ng c "Câu l c b pháp lu t"; t ng bư c xây d ng t sách pháp lu t t i khu dân cư nh m thu hút ông o nhân dân tham gia ho t ng, tìm hi u n m v ng pháp lu t u tranh, phòng ch ng vi ph m pháp lu t ngay t i c ng ng dân cư; + Ny m nh và a d ng hoá các ho t ng ph bi n giáo d c pháp lu t như: h c t p, tuyên truy n mi ng, phát hành t g p pháp lu t, t ch c thi tìm hi u n i dung pháp lu t, tư v n pháp lu t, tr giúp pháp lý; + nh kỳ sơ k t, t ng k t mô hình i m, tuyên truy n trên phương ti n thông tin i chúng nhân ra di n r ng. b) Trung ương tri n khai i m án t i m t s a bàn. y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam cùng v i các cơ quan tham gia án h tr m t s a phương i di n vùng, mi n (mi n núi, nông thôn, ô th , ng bào dân t c; vùng ng bào có o; Tây B c, Tây Nguyên, Tây Nam b ) t ch c tri n khai án. T i nơi ư c ch n làm i m s ư c h tr t p hu n, tài li u và kinh phí th c hi n. c) y ban M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân, các cơ quan có liên quan cùng c p a phương ph i h p xây d ng mô hình i m th c hi n án phù h p tình hình th c t c a a phương. 4. ng viên khen thư ng - Xây d ng quy ch khen thư ng i v i cá nhân, gia ình và t p th ch p hành pháp lu t t t t i a bàn khu dân cư; t ch c, cá nhân và nhóm nòng c t làm t t công tác v n ng nhân dân ch p hành pháp lu t cơ s , c ng ng. - a d ng các hình th c bi u dương, khen thư ng cho nh ng cá nhân, h gia ình, t ch c và t p th trong vi c ch p hành và v n ng ch p hành pháp lu t cơ s : t ng gi y khen hàng năm, b ng khen 5 năm, k v t... - T ch c thông tin, tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng v khen thư ng vi c ch p hành pháp lu t cơ s . 5. Gi i pháp v nhân l c
Đồng bộ tài khoản