Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện quận 12 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 12 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 28/2007/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2007 QUY T Đ NH V THÀNH L P B NH VI N QU N 12 TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch B nh vi n; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 12 t i Công văn s 12/UBND-NV ngày 04 tháng 01 năm 2007; c a Giám c S Y t t i Công văn s 248/SYT-TCCB ngày 11 tháng 01 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 89/TTr-SNV ngày 29 tháng 01 năm 2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay thành l p B nh vi n qu n 12 tr c thu c y ban nhân dân qu n 12 trên cơ s s p x p l i Trung tâm Y t qu n 12. B nh vi n qu n 12 là ơn v s nghi p y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tr s t t i s 111 ư ng Tân Chánh Hi p 21, khu ph 3, phư ng Tân Chánh Hi p, qu n 12. B nh vi n qu n 12 ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n 12 và hư ng d n v chuyên môn, k thu t c a S Y t . Đi u 2. B nh vi n qu n 12 có ch c năng, nhi m v 1. C p c u - khám b nh - ch a b nh: a) Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t các cơ s y t chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú; b) T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a Nhà nư c;
  2. c) Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh thông thư ng v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa; d) T ch c giám nh s c kh e khi có yêu c u; ) T ch c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng c a B nh vi n. 2. ào t o cán b y t : a) B nh vi n là cơ s th c hành cho các trư ng, l p trung h c y t ; b) T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong B nh vi n và cơ s y t tuy n dư i nâng cao trình chuyên môn và k năng qu n lý chăm sóc s c kh e ban u. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a) T ch c t ng k t, ánh giá các tài và chương trình v chăm sóc s c kh e ban u; b) Tham gia các công trình nghiên c u v y t c ng ng và d ch t h c trong công tác chăm sóc s c kh e ban u; c) Nghiên c u áp d ng y h c c truy n và phương pháp ch a b nh không dùng thu c. 4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: a) L p k ho ch và ch o y t cơ s th c hi n các phác chNn oán và i u tr ; b) T ch c ch o các phư ng th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban u và th c hi n các chương trình y t a phương. 5. Phòng b nh: a) Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch; b) Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng ng. 6. H p tác qu c t : Tham gia các chương trình h p tác v i các t ch c và cá nhân ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t y t : a) Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí; b) T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : vi n phí, b o hi m y t , u tư nư c ngoài, và các t ch c kinh t ;
  3. c) Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n. Đi u 3. T ch c b máy 1. B nh vi n qu n 12 do m t Giám c i u hành, có t hai n ba Phó Giám c giúp vi c cho Giám c. Giám c, Phó Giám c B nh vi n do Ch t ch y ban nhân dân qu n 12 b nhi m theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n. Giám c B nh vi n qu n 12 quy t nh b nhi m Trư ng, Phó các khoa, phòng tr c thu c B nh vi n. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng K ho ch nghi p v ; b) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; c) Phòng Tài chính - K toán; d) Phòng i u dư ng. 3. Các khoa: a) Khoa C p c u; b) Khoa Khám b nh; c) Khoa N i t ng h p; d) Khoa Ngo i t ng h p; ) Khoa S n; e) Khoa Nhi; g) Khoa Xét nghi m và chNn oán hình nh; h) Khoa Ch ng nhi m khuNn; i) Khoa Dư c. i u 4. V biên ch c a B nh vi n qu n 12 do y ban nhân dân qu n 12 b trí trên cơ s ch tiêu biên ch s nghi p y t do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Căn c vào Quy t nh này và Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch B nh vi n, Ch t ch y
  4. ban nhân dân qu n 12 ch o vi c xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n qu n 12 phù h p v i tình hình c th t i a phương. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 5244/Q -UB-NC ngày 25 tháng 9 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Trung tâm Y t qu n 12. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n 12, Giám c Trung tâm Y t qu n 12 và Giám c B nh vi n qu n 12 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM.Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản