Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng apatít giai đoạn 2008 - 2020 có tính đến sau năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
45
lượt xem
6
download

Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng apatít giai đoạn 2008 - 2020 có tính đến sau năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng apatít giai đoạn 2008 - 2020 có tính đến sau năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng apatít giai đoạn 2008 - 2020 có tính đến sau năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 28/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 18 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ TUY N QU NG APATÍT GIAI O N 2008 - 2020 CÓ TÍNH N SAU NĂM 2020 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 59/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp x lý nh ng vư ng m c trong ho t ng u tư xây d ng và c i cách m t s th t c hành chính i v i doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Th c hi n công văn s 5487/VPCP-CN ngày 28 tháng 11 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c y quy n cho B trư ng B Công nghi p (nay là B Công thương) phê duy t Quy ho ch thăm dò, khai thác và tuy n qu ng apatít giai o n 2006 - 2020 có tính n sau năm 2020; Xét ngh c a V trư ng V K ho ch và V trư ng V Công nghi p n ng, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch thăm dò, khai thác và tuy n qu ng apatít giai o n 2008 - 2020 có tính n sau năm 2020 v i các n i dung chính sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N - Phát tri n công nghi p khai thác qu ng apatít phù h p v i Quy ho ch phát tri n ngành Hóa ch t Vi t Nam và Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i t nh Lào Cai, th a mãn nhu c u v nguyên li u cho s n xu t phân bón ch a lân ph c v ngành nông nghi p và phân bón cho xu t khNu, áp ng cơ b n nhu c u nguyên li u ch a oxit ph t pho cho ngành hóa ch t cơ b n và các ngành công nghi p khác, b o m hài hòa l i ích qu c gia và a phương, phù h p v i yêu c u c ng c an ninh qu c phòng, b o v các công trình văn hóa có giá tr và b o v môi trư ng sinh thái t i a bàn t nh Lào Cai.
 2. - Phát tri n khai thác, ch bi n qu ng apatít v i công ngh hi n i, khai thác tri t và ti t ki m tài nguyên, m b o hi u qu kinh t , t o i u ki n cho ngư i nông dân ư c hư ng l i t các s n phNm ch bi n t qu ng apatít; - Th c hi n trư c m t bư c các ho t ng thăm dò nh m t o cơ s tài nguyên qu ng apatít tin c y cho ho t ng khai thác và ch bi n khoáng s n trong giai o n quy ho ch; II. M C TIÊU PHÁT TRI N 1. M c tiêu chung - Thăm dò, khai thác và tuy n qu ng apatít ng b , h p lý, áp ng m c tiêu s n lư ng, ch t lư ng qu ng ph c v n n kinh t qu c dân; - Xây d ng và phát tri n ngành khai thác qu ng apatít n nh và b n v ng, áp ng nhu c u nguyên li u cho ch bi n phân bón ph c v phát tri n nông nghi p, ph c v m c tiêu m b o an ninh lương th c qu c gia, cung c p nguyên li u cho s n xu t hóa ch t cơ b n, th c ăn gia súc và ph c v cho các ngành công nghi p khác. Góp ph n phân b l i l c lư ng s n xu t theo ngành và theo vùng lãnh th và phát tri n cân i, h p lý trong n i b ngành công nghi p hoá ch t; - m b o thăm dò, khai thác và tuy n qu ng apatít ti t ki m, có hi u qu , b o v môi trư ng sinh thái. Tăng cư ng ch bi n và s d ng tri t qu ng lo i II, III và IV, k t h p v i vi c nghiên c u tuy n qu ng nâng cao hàm lư ng oxit ph t pho (P2O5) trong qu ng. 2. M c tiêu c th : a. V công tác thăm dò apatít: Ny m nh công tác thăm dò apatít, m b o tr lư ng tin c y trư c khi vào khai thác. Chú tr ng công tác ánh giá khoáng s n, thăm dò nâng c p nh ng khu v c mà tài li u a ch t còn h n ch , tìm ki m phát hi n các thân qu ng m i m r ng quy mô tr lư ng cho s phát tri n khu m . b. V khai thác và tuy n qu ng: Khai thác và tuy n qu ng apatít m b o ch t lư ng và s lư ng ph c v cho ch bi n phân bón ch a lân và hóa ch t cơ b n trong nư c, ng th i có m t ph n xu t khNu h p lý giai o n u. D ki n s n lư ng khai thác và tuy n qu ng giai o n 2008 - 2020 nêu t i Ph l c 1. c. V b o v môi trư ng: Khai thác và tuy n qu ng: m b o gi m thi u tác h i n môi trư ng sinh thái t i các a bàn ho t ng khoáng s n. III. D BÁO NHU C U QU NG APATÍT
 3. Nhu c u qu ng apatít cho s n xu t phân supe ơn, phân lân nung ch y, phân bón DAP, cho s n xu t ph t pho vàng,… d báo như sau: STT Ch ng lo i VT Năm Năm Năm Năm 2010 2015 2020 2025 1 Qu ng lo i I 1.000 t n 500 550 600 650 2 Qu ng lo i II nt 860 1.120 1.650 1.650 3 Qu ng tuy n nt 1.120 1.620 2.020 2.020 T ng s nt 2.480 3.290 4.270 4.320 IV. QUY HO CH THĂM DÒ Tr lư ng qu ng apatít ã ư c thăm dò và xác nh tr lư ng là 778 tri u t n, trong ó qu ng lo i I là 31 tri u t n, qu ng lo i II là 234 tri u t n, qu ng lo i III là 222 tri u t n và qu ng lo i IV là 291 tri u t n. Tr lư ng ã thăm dò và d báo kho ng 2,45 t t n. 1. Khu v c thăm dò Các khu v c d ki n t p trung thăm dò a ch t trong giai o n Quy ho ch bao g m: - Khu Tam nh - Làng Phúng; - Khu Phú Nhu n; - Qu ng II Khu trung tâm; - Vùng qu ng Bát Xát - Lũng Pô; - Vùng B o Hà - Trái Hút; - Khu B c Nh c Sơn t khai trư ng 25 n khai trư ng 29. 2. Kh i lư ng và nhi m v thăm dò - Thăm dò khu Tam nh - Làng Phúng: Nâng m c thăm dò sơ b lên thăm dò t m , kh i lư ng qu ng lo i I: 6,5 tri u t n, qu ng lo i III: 24,8 tri u t n có k t h p thăm dò qu ng lo i II và qu ng lo i IV; - Thăm dò khu Phú Nhu n: Kh i lư ng qu ng lo i I kho ng 1 tri u t n, qu ng lo i III kho ng 10 tri u t n, có k t h p thăm dò qu ng lo i II và qu ng lo i IV; - Thăm dò qu ng lo i II khu trung tâm, tr lư ng 100 tri u t n và k t h p thăm dò qu ng lo i IV vây quanh. - Thăm dò vùng qu ng Bát Xát - Lũng Pô trên cơ s k t qu tìm ki m sơ b t l b n 1/25.000;
 4. - Kh o sát, thăm dò vùng B o Hà - Trái Hút; - Thăm dò nâng c p khu B c Nh c Sơn t khai trư ng 25 n 29. Kh i lư ng qu ng lo i I kho ng 10 tri u t n và 20 tri u t n qu ng lo i III, có k t h p thăm dò qu ng lo i II và qu ng lo i IV. 3. Ti n và v n thăm dò Ư c tính v n u tư cho công tác thăm dò trong giai o n Quy ho ch kho ng 213 t ng. Chi ti t ti n thăm dò và v n thăm dò nêu t i Ph l c 2. V. QUY HO CH KHAI THÁC QU NG APATÍT LÀO CAI Ti p t c s d ng và khai thác tri t các thi t b khai thác hi n ang s d ng trên dây chuy n s n xu t như khoan n , xúc b c, v n t i nâng cao năng l c ph c v s n xu t và kinh doanh. T ng bư c u tư i m i công ngh và ng b thi t b theo hư ng hi n i, h p lý như máy xúc th y l c dung tích g u n 8-10 m3, máy khoan th y l c ư ng kính mũi khoan n 150mm, ô tô t tr ng t i l n n 80 t n, xem xét kh năng áp d ng v n t i liên h p ô tô-băng t i phù h p v i c u trúc a ch t m (v a qu ng tr i dài trên di n tích r t l n); Trong giai o n Quy ho ch, d ki n m thêm m t s khu v c khai thác t i khu B c Nh c Sơn, Trung tâm m , Tam nh - Làng Phúng, Phú Nhu n m b o duy trì s n lư ng qu ng cho công tác ch bi n. S n lư ng bình quân qu ng nguyên khai lo i I, lo i II và qu ng tuy n d ki n cho giai o n Quy ho ch như sau: - Giai o n 2008-2010: 2-2,5 tri u t n/năm; - Giai o n 2011-2015: 3-3,5 tri u t n/năm; - Giai o n 2016-2020: 4-4,5 tri u t n/năm. Tr lư ng các khai trư ng trong vùng m ư c huy ng vào khai thác giai o n 2008-2020 nêu t i Ph l c 3. VI. QUY HO CH TUY N QU NG APATÍT 1. Công su t tuy n qu ng áp ng nhu c u nguyên li u cho s n xu t super lân và DAP trong giai o n Quy ho ch, công su t tuy n tinh qu ng ư c xác nh là 2 tri u t n/năm. T ng công su t các nhà máy tuy n hi n có và ang xây d ng t 1.420.000 t n/năm qu ng tinh tuy n, d ki n u tư b sung công su t kho ng 600.000 t n/năm. 2. Gi i pháp tuy n qu ng - Tuy n qu ng lo i III theo công ngh hi n ang áp d ng.
 5. - Nghiên c u chuy n giao công ngh tuy n qu ng lo i II và IV nh m t n thu t i a tài nguyên, hai lo i qu ng này chi m t i 70% tr lư ng toàn khoáng sàng. Trong giai o n Quy ho ch, d ki n c i t o, xây d ng m i các nhà máy tuy n sau: - C i t o m r ng Nhà máy tuy n T ng Lo ng công su t 900.000 t n/năm; - Duy trì Nhà máy tuy n Cam ư ng công su t 120.000 t n/năm; - Xây d ng Nhà máy tuy n B c Nh c Sơn công su t 350.000 t n/năm; - Xây d ng Nhà máy tuy n Làng Phúng công su t 250.000 t n/năm; - Xây d ng Nhà máy tuy n qu ng lo i II và lo i IV công su t 500.000 t n/năm. 3. Gi i pháp s d ng qu ng apatít - Qu ng lo i I, qu ng tuy n và m t ph n s n lư ng qu ng lo i II s d ng cho s n xu t phân bón ch a lân và DAP; - Qu ng lo i III trong t ng k csan 4, 6 và 7 ã phong hóa hóa h c có hàm lư ng P2O5 ≥ 12% khai thác ra d ki n ư c s d ng làm nguyên li u u vào cho các nhà máy tuy n sau khi ã trung hòa hàm lư ng P2O5. - Qu ng lo i IV và m t ph n qu ng lo i II dư th a ư c lưu gi và b o qu n s d ng sau này. VII. NHU C U V N VÀ CÁC D ÁN U TƯ PHÁT TRI N CÔNG NGHI P KHAI THÁC VÀ TUY N QU NG APATÍT GIAI O N 2008 - 2020 - Nhu c u v n u tư phát tri n công nghi p khai thác và tuy n qu ng apatít giai o n 2008 - 2020 d ki n kho ng 2.500 t ng nêu t i Ph l c 4. - T ng h p các d án u tư khai thác và tuy n qu ng apatít giai o n 2008 - 2020, có tính n sau năm 2020 nêu t i Ph l c 5. VIII. CÁC GI I PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH CH Y U 1. Nhóm gi i pháp, chính sách t ng th B o m s phát tri n b n v ng c a công nghi p khai thác và ch bi n qu ng apatít v i m t s n i dung cơ b n như sau: - B o v , khai thác, s d ng ti t ki m, h p lý ngu n tài nguyên trong nư c; - n năm 2015 nghiên c u tuy n qu ng nghèo hàm lư ng P2O5 (lo i II và lo i IV) b sung vào ngu n qu ng gi u ph c v nhu c u s d ng trong nư c; - Ny m nh vi c c ph n hóa và thành l p m i các công ty c ph n v i s tham gia c a các t ch c nghiên c u khoa h c - công ngh , các doanh nghi p và v n góp c a
 6. các doanh nghi p khác ho t ng trong các lĩnh v c a ch t, khai thác, tuy n qu ng và ch bi n sâu t ngu n nguyên li u apatít. - Nâng cao trách nhi m xã h i c a doanh nghi p trong khai thác tuy n qu ng như óng góp xây d ng cơ s h t ng, thu hút, ào t o và s d ng lao ng a phương; có bi n pháp b o v môi trư ng sinh thái và tích c c tham gia c i thi n môi trư ng xã h i. 2. Nhóm gi i pháp, chính sách c th a. Gi i pháp th trư ng: Xây d ng và phát tri n th trư ng trong nư c theo cơ ch th trư ng c nh tranh lành m nh, h p tác ch t ch nh m b o m ngu n nguyên li u cho các cơ s ch bi n phân bón ch a lân và s n xu t hoá ch t cơ b n, th c ăn gia súc và t ng bư c tham gia th trư ng qu c t ; b. Nghiên c u, chuy n giao và ti p nh n khoa h c - công ngh : Hoàn thi n công ngh khai thác và công ngh tuy n n i qu ng lo i III. Chú tr ng nghiên c u công ngh tuy n qu ng lo i II và lo i IV cũng như công ngh s n xu t thu c tuy n tuy n qu ng lo i II và lo i IV theo phương th c k t h p gi a Nhà nư c - doanh nghi p khoa h c công ngh và doanh nghi p khai thác ch bi n khoáng s n; c. Phát tri n và ào t o ngu n nhân l c: H p tác v i các cơ s ào t o (trư ng d y ngh , cao ng, i h c) ào t o và ào t o l i i ngũ lao ng và nghiên c u khoa h c cho các khâu khai thác m , tuy n khoáng phù h p v i quy mô và c i m khoáng s n apatít c a Vi t Nam. Chú tr ng ào t o i ngũ lãnh o, qu n tr kinh doanh khoáng s n có trình áp ng yêu c u phát tri n doanh nghi p trong môi trư ng c nh tranh toàn c u; d. B o v môi trư ng: Các doanh nghi p ho t ng khai thác, ch bi n khoáng s n th c hi n y các gi i pháp b o v môi trư ng trong các khâu thăm dò, khai thác và tuy n khoáng theo hư ng áp d ng công ngh hi n i, thân thi n v i môi trư ng; nghiêm túc th c hi n vi c hoàn tr m t b ng, môi trư ng sau khai thác. m b o v sinh công nghi p và an toàn lao ng trong s n xu t. Khuy n khích nghiên c u, áp d ng các công ngh x lý môi trư ng tiên ti n trong t t c các công o n s n xu t; . Gi i pháp v v n u tư: Nh m thu hút kho ng 2.500 t ng cho u tư phát tri n công nghi p thăm dò, khai thác và tuy n qu ng apatít c a nư c ta n năm 2020, d ki n s huy ng t các ngu n sau ây: - V n t thu x p c a doanh nghi p;
 7. - V n Ngân sách: V n u tư h t ng cơ s ngoài hàng rào m , v n cho công tác l p và i u ch nh Quy ho ch, ào t o nghiên c u khoa h c, công ngh c a các vi n, trư ng trong ngành. - V n vay tín d ng u tư c a Nhà nư c: Các d án u tư khai thác và tuy n qu ng apatít n u u tư t i các a bàn kinh t - xã h i khó khăn và c bi t khó khăn theo quy nh hi n hành; - V n vay thương m i trong và ngoài nư c; - V n c a các t ch c tài chính qua hình th c cho thuê, thuê mua thi t b , mua thi t b tài tr ; tín d ng bên bán công ngh , thi t b ; - V n u tư nư c ngoài: Liên doanh v i nư c ngoài trong các d án ch bi n sâu qu ng apatít quy mô l n. e. Công tác qu n lý nhà nư c: - nh kỳ rà soát, c p nh t và i u ch nh quy ho ch phát tri n công nghi p thăm dò, khai thác và tuy n qu ng apatít cho phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c và qu c t ; - Xây d ng, hoàn thi n cơ ch qu n lý thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n theo hư ng t p trung vào m t u m i m b o tính th ng nh t và ch t ch , không ch ng chéo, nâng cao tính cơ ng và hi u qu c a vi c qu n lý, b o v , khai thác và tuy n qu ng tài nguyên apatít; - Ch n ch nh công tác qu n tr tài nguyên và th ng kê báo cáo ho t ng khoáng apatít theo nh kỳ t cơ s n c p t nh, c p B . Có bi n pháp và ch tài x lý i v i các t ch c và cá nhân không th c hi n y các quy nh c a pháp lu t v vi c này. Tăng cư ng thanh ki m tra ho t ng khoáng s n nh m ngăn ng a tình tr ng khai thác và xu t khNu trái phép khoáng s n; - i m i vi c c p gi y phép ho t ng khoáng s n theo hư ng thu n l i v th t c, công khai, m b o qu n lý ch t ch ho t ng khoáng s n. IX. T CH C TH C HI N 1. B Công thương: có trách nhi m công b , ch o t ch c th c hi n Quy ho ch, nh kỳ th i s hóa, i u ch nh Quy ho ch và xu t cơ ch , chính sách phát tri n b n v ng công nghi p khai thác, tuy n qu ng apatít, b o m ng b và phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i và l trình h i nh p qu c t . 2. Các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Thông tin và Truy n thông theo ch c năng nhi m v c a mình ch trì và ph i h p v i B Công thương tri n khai c th hóa các gi i pháp, chính sách nêu trong Quy t nh này. 3. y ban nhân dân t nh Lào Cai:
 8. - Ch trì và ph i h p v i T ng Công ty Hóa ch t Vi t Nam qu n lý và b o v tài nguyên qu ng apatít trên a bàn; ngăn ng a tình tr ng khai thác và xu t khNu trái phép khoáng s n apatít; - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan khoanh nh và phê duy t các khu v c c m, t m th i c m và h n ch ho t ng khoáng s n apatít; -Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c và các doanh nghi p tri n khai các d án nêu t i Quy t nh này. 4. T ng Công ty Hóa ch t Vi t Nam: - Ch u trách nhi m qu n lý, kh o sát, quy ho ch s d ng và khai thác m qu ng apatít t i t nh Lào Cai; - Liên k t, h p tác v i các doanh nghi p khác có kh năng và mong mu n u tư thăm dò, khai thác, ch bi n qu ng apatít ph c v nhu c u trong nư c và xu t khNu. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND t nh Lào Cai và T ng Công ty Hóa ch t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh Lào Cai; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Văn phòng Trung ương ng; Vũ Huy Hoàng - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - UBKT Qu c h i; - UBNS Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - VPCP, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ; - Công báo, Website B Công thương; - Lưu: VT, KH, CNNg, PC. PH L C 1 D KI N S N LƯ NG KHAI THÁC VÀ TUY N QU NG GIAI O N 2008 - 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2008/Q -BCT ngày 18/8/2008 c a B Công thương) ơn v : 1000 T
 9. TT Giai o n Qu ng lo i Qu ng lo i Qu ng tinh T ng các I nguyên II nguyên tuy n lo i qu ng khai khai 1 2008-2010 2.495 2.886 3.805 9.186 2 2011-2015 2.700 5.510 7.150 15.360 3 2016-2020 2.750 7.250 8.050 18.050 T ng 7.945 15.646 19.005 42.596 PH L C 2 D KI N TI N VÀ V N THĂM DÒ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2008/Q -BCT ngày 18/8/2008 c a B Công thương) ơn v : T ng TT Khu m và khai Tr M c tiêu kh o V n u 2008- 2016- trư ng lư ng sát và thăm dò tư (t 2015 2020 (tri u ng) t n) 1 Khu Tam nh 28 Thăm dò t m 16 16 Làng Phúng 2 Khu Phú Nhu n 11 10 10 3 Qu ng II khu 100 Thăm dò t m 80 75 5 trung tâm 4 Khai trư ng 36 Thăm dò t m 22 21 1 24÷29 5 Qu ng III bãi 15 Thăm dò t m 6 6 6 Lũng Pô - Bát Xát 6.1 Giai o n I 100 Kh o sát - 20 20 Thăm dò 6.2 Giai o n II 100 Thăm dò t m 50 33 17 7 Làng Phúng Trái 60 Kh o sát - 9 - 9 Hút Thăm dò C ng 439 - 213 181 32 PH L C 3
 10. TR LƯ NG QU NG HUY NG VÀ KH I LƯ NG KHAI THÁC (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2008/Q -BCT ngày 18/8/2008 c a B Công thương) TT Khai Qu ng I Qu ng II Qu ng t á t á H s bóc 3 trư ng (ngàn (ngàn III (ngàn (ngàn m ) qu ng III (t n/m3) t n) t n) t n) (ngàn m3) I+II I+II+III 1 Các khai 1.220,0 - 25.300,0 4.495,0 18.550,0 15,21 0,90 trư ng ang khai thác 2 Khai 514,0 - 396,0 837,0 1.057,0 2,06 0,93 trư ng 17 3 Khai 605,0 - 8.200,0 3.308 7.863,0 13,0 0,38 trư ng 10 4 Cánh 3-4 769,0 5.500,0 2.110,0 11.350 15.522,0 2,4 1,53 M Kóc 5 Cáng 3-4, 1.820,0 - 11.900,0 16.400,0 23.011 12,64 1,19 Làng Mô 6 Khai 1.610 - 25.200,0 15.129,0 29.129,0 18,09 0,77 trư ng 19 và 18 7 Khu B c 5.265,0 - 27.011,0 35.702,0 50.700,0 9,96 0,97 Nh c Sơn K.T: 20, 21, 22 và 23 8 Khu Tam 6.200,0 - 24.800,0 31.000,0 44.440,0 7,16 1,0 nh - Làng Phúng 9 Khu Phú 735.000 - 8.520, 16.458,0 21.191,0 28,83 1,78 Nhu n 10 Qu ng II - 35.500,0 102.000,0 114.166,0 2,8 - các khai trư ng 11 Qu ng III - - 34.600,0 - - - 0,0 Các kho lưu T ng c ng 18.738 41.000,0 168.037 236.679 330.000 5,52 1,03
 11. PH L C 4 T NG NHU C U V N U TƯ GIAI O N 2008 - 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2008/Q -BCT ngày 18/8/2008 c a B Công thương) ơn v : t ng TT Lĩnh v c u tư 2008 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 2008 - 2020 1 Thăm dò a ch t 52,0 119,0 32,0 213,0 2 XDCB và mua s m 208,0 276,0 121,0 605,0 thi t b khai thác 3 XD nhà máy tuy n 313,0 736,0 536,0 1.685,0 qu ng 4 Nghiên c u khoa 5,4 10,0 4,6 20,0 h c công ngh T ng c ng 578,0 1.141,0 783,6 2.503,0 PH L C 5 T NG H P CÁC D ÁN U TƯ KHAI THÁC VÀ TUY N QU NG APATÍT GIAI O N 2008 - 2020 CÓ TÍNH N SAU NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2008/Q -BCT ngày 18/8/2008 c a B Công thương) S Tên d án a i m Công su t V n u Th i gian TT (1.000 tư (T th c hi n T/n) ng) Giai o n n 2008 - 2020 Các d án khai thác và tuy n qu ng 1 Hoàn thi n dây Th tr n T ng 900 t n 180,0 2008 chuy n tuy n s 3 nhà Lo ng huy n B o máy tuy n T ng Th ng Lo ng 2 M c m khai trư ng Khu B c Nh c 200-250 100,0 2008-2009 20-23 Sơn 3 M c m khai trư ng Khu Cáng 3-4 120-150 63,5 2008-2009 6, 7, 9/37 và 33-34 Làng Mô 4 T ch c thăm dò a Trên t ng phân 213,0 2008-2020 ch t vùng 5 Xây d ng n/m tuy n B c Nh c Sơn 350. 393,0 2009-2011
 12. 6 Nghiên c u KHCN Các tài tr ng 20 2009-2020 i m 7 Xây d ng n/m tuy n Làng Phúng 250 446,0 2011-2014 8 M c m khai trư ng Tam nh - Làng 130-170 101,5 2013-2015 Phúng 9 Xây d ng n/m tuy n ông H 400 736,0 2014-2018 qu ng II 10 M c m khai trư ng Khu Phú Nhu n 50 36,2 2015-2016 11 M c m khai trư ng Khu trung tâm m 1.600 18,8 2015-2018 khai thác qu ng II 12 u tư mua s m thi t Khu v c khai thác 285,0 b m T ng 2.503,0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản