Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải từ năm 2008 đến năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 28/2008/Q -BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T C A B GIAO THÔNG V N T I T NĂM 2008 N NĂM 2012 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh quy t s 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v vi c ti p t c th c hi n Ch th s 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khoá IX) v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân; Căn c Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n năm 2012; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B Giao thông v n t i t năm 2008 n năm 2012. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V Pháp ch , Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , T ng giám c T p oàn VINASHIN, T ng giám c các T ng công ty: Hàng h i Vi t Nam, ư ng s t Vi t Nam, Hàng không Vi t Nam, Công nghi p ôtô Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - y ban VHGDTN&N c a Qu c h i; - Các B , CQ ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - H i ng PHCTPBGDPL c a Chính ph ; H Nghĩa Dũng - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Các Th trư ng;
 2. - V PBGDPL, C c Ki m tra VBQPPL - B Tư pháp; - Công báo, Website CP, Website B GTVT; - Lưu: VT, PC. CHƯƠNG TRÌNH PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T C A B GIAO THÔNG V N T I T NĂM 2008 N NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2008/Q -BGTVT ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) I. M C TIÊU, YÊU C U, NHI M V 1. M c tiêu 1.1. M c tiêu chung - T o i u ki n cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong ngành giao thông v n t i (GTVT) và ngư i tham gia giao thông bi t và th c hi n nghiêm túc pháp lu t v giao thông v n t i; - Ti p t c t o s chuy n bi n m nh m v ý th c tôn tr ng và ch p hành pháp lu t c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thu c ngành GTVT và ngư i tham gia giao thông. 1.2. M c tiêu c th n h t năm 2012, công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t (sau ây g i t t là PBGDPL) trong lĩnh v c GTVT ph n u t ư c các m c tiêu c th sau ây: - T 80 - 90% ngư i dân trên toàn qu c ư c tuyên truy n v pháp lu t chuyên ngành GTVT; - Trên 95% cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng c a ngành GTVT ư c trang b ki n th c pháp lu t thu c lĩnh v c ho t ng chuyên môn, nghi p v c a mình; - 95% t ch c, cá nhân ho t ng s n xu t, kinh doanh trong lĩnh v c GTVT ư c tuyên truy n, ph bi n các quy nh pháp lu t v GTVT liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p. 2. Yêu c u 2.1. Công tác PBGDPL là m t b ph n c a công tác giáo d c chính tr tư tư ng, là nhi m v c a toàn ngành t dư i s lãnh o c a Ban Cán s ng và Lãnh o B Giao thông v n t i. G n tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v i giáo d c chính tr , tư tư ng, o c, l i s ng; ti n hành ng b vi c t ch c th c hi n pháp lu t v i
 3. cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh” trong toàn th cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng; 2.2. Công tác PBGDPL, ph i k th a k t qu và b o m tính liên t c, phát tri n trong vi c th c hi n các n i dung, hình th c, bi n pháp tuyên truy n PBGDPL cho các i tư ng ã ư c ra trong Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2003 n năm 2007 ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2003/Q -TTg ngày 17/1/2003 c a Th tư ng Chính ph . 2.3. Ti p t c a d ng hóa các hình th c và n i dung PBGDPL theo hư ng sinh ng, h p d n, phù h p v i i u ki n và nhi m v c th c a t ng cơ quan, ơn v nh m thu hút s quan tâm và theo dõi c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong ngành GTVT và ngư i tham gia giao thông. 2.4. B o m tính ng b , toàn di n, phù h p và hi u qu trong tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t nh m m c ích nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và ngư i tham gia giao thông, h n ch các hành vi vi ph m pháp lu t. 2.5. B o m các i u ki n c n thi t th c hi n có hi u qu Chương trình; b trí kinh phí hàng năm cho công tác PBGDPL; huy ng t i a s h tr c a cá nhân, t ch c, doanh nghi p trong và ngoài nư c i v i công tác PBGDPL t hi u qu cao nh t. 3. Nhi m v - Tuyên truy n, ph bi n k p th i, thư ng xuyên n i dung pháp lu t v GTVT và các n i dung pháp lu t có liên quan; b o m cán b , công ch c trong ngành GTVT ư c trang b y , k p th i và có h th ng các quy nh pháp lu t trong lĩnh v c ho t ng chuyên môn, nghi p v c a mình; thông qua ó nâng cao năng l c c a cán b , công ch c, viên ch c trong vi c xây d ng và th c thi các quy nh pháp lu t v GTVT; - Xây d ng cơ ch ph i h p ch t ch , hi u qu trong công tác PBGDPL v GTVT; - Tuyên truy n, PBGDPL v GTVT n v i các t ng l p nhân dân trong xã h i, t o i u ki n ngư i dân và doanh nghi p ư c ph bi n, c p nh t văn b n pháp lu t v lĩnh v c GTVT; c bi t chú tr ng n các i tư ng có trách nhi m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v GTVT, góp ph n h n ch và ngăn ng a các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c GTVT, gi m thi u tai n n giao thông; - i m i phương th c t ch c th c hi n công tác PBGDPL, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c làm công tác PBGDPL trong ngành. Khuy n khích và c vũ s ng h , óng góp tài chính c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong công tác PBGDPL v GTVT; xã h i hóa công tác PBGDPL v GTVT; - T o kênh h tr pháp lý hi u qu cho doanh nghi p trong ngành GTVT theo quy nh t i Ngh nh 66/2008/N -CP ngày 28/5/2008 c a Chính ph v h tr pháp lý cho doanh nghi p.
 4. II. N I DUNG CH Y U C A CHƯƠNG TRÌNH 1. i tư ng tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t T p trung tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t cho các nhóm i tư ng là cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng trong ngành GTVT; ngư i s d ng lao ng, ngư i lao ng trong các doanh nghi p thu c lĩnh v c GTVT; i ngũ giáo viên, h c sinh, sinh viên trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c và các s giáo d c, ào t o khác tr c thu c B , thu c các C c chuyên ngành, thu c các S GTVT và m i ngư i tham gia giao thông. i tư ng c th : 1.1. Nhóm 1 - Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c Cơ quan B (Văn phòng B , Thanh tra B , các V , các Ban), T ng C c, các C c, các Trư ng, Vi n thu c B ; các cơ quan, ơn v khác thu c B ; - Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thu c các S Giao thông v n t i. 1.2. Nhóm 2 H c viên, sinh viên, h c sinh các trư ng i h c, cao ng, trung c p, d y ngh , các trư ng b i dư ng nghi p v và t i các cơ s ào t o khác trong ngành GTVT. 1.3. Nhóm 3 Các t ch c, cá nhân ho t ng, kinh doanh trong các lĩnh v c GTVT; các t ch c, cá nhân liên quan và ngư i tham gia giao thông, c th như sau: a. V lĩnh v c ư ng b - T ch c, cá nhân kinh doanh và ho t ng trong lĩnh v c giao thông ư ng b , bao g m: các t ng công ty nhà nư c, các cơ s ào t o lái xe, trung tâm sát h ch lái xe, ngư i h c lái xe, các doanh nghi p, HTX, h kinh doanh v n t i và d ch v h tr v n t i, lái xe, nhân viên ph c v …; - Chính quy n a phương, ngư i dân sinh s ng hai bên ư ng b và ngư i tham gia giao thông ư ng b ; - Các t ch c, cá nhân khác có ho t ng s n xu t, kinh doanh liên quan n GTVT ư ng b ; b. V lĩnh v c hàng h i - Các t ch c, cá nhân ho t ng, kinh doanh trong lĩnh v c giao thông hàng h i, bao g m: các t ng công ty nhà nư c, các doanh nghi p c ng bi n, các công ty v n t i bi n, các cơ s óng - s a ch a tàu bi n, hoa tiêu hàng h i, b o m an toàn hàng h i, thông tin hàng h i và các công ty kinh doanh d ch v hàng h i khác…;
 5. - Chính quy n a phương, ngư i dân sinh s ng t i khu v c c ng bi n, lu ng hàng h i và ngư i tham gia giao thông hàng h i; - Các cơ quan, t ch c, cá nhân có ho t ng s n xu t, kinh doanh liên quan n hàng h i; c. V lĩnh v c hàng không - Các t ch c, cá nhân ho t ng, kinh doanh trong lĩnh v c giao thông hàng không, bao g m: các t ng công ty nhà nư c, các doanh nghi p c ng hàng không, các hãng hàng không, các công ty th c hi n d ch v trong lĩnh v c hàng không …; - Chính quy n a phương, ngư i dân sinh s ng t i khu v c c ng hàng không, sân bay và ngư i tham gia giao thông hàng không; - Các cơ quan, t ch c, cá nhân khác có ho t ng s n xu t, kinh doanh liên quan n hàng không. d. V lĩnh v c ư ng th y n i a - Các t ch c, cá nhân ho t ng, kinh doanh trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a; bao g m: các t ng công ty nhà nư c, các doanh nghi p và các ch phương ti n v n t i ư ng th y n i a, các doanh nghi p c ng, b n th y n i a, các công ty th c hi n d ch v liên quan trong lĩnh v c ư ng th y n i a…; - Chính quy n a phương, ngư i dân sinh s ng t i khu v c ven sông và ngư i tham gia giao thông ư ng th y n i a; - Các cơ quan, t ch c, cá nhân khác có ho t ng s n xu t, kinh doanh liên quan n ư ng th y n i a; . V lĩnh v c ư ng s t - Các t ch c, cá nhân ho t ng, kinh doanh trong lĩnh v c giao thông ư ng s t, bao g m: các t ng công ty nhà nư c, các doanh nghi p v n t i ư ng s t, các doanh nghi p ga ư ng s t, các công ty th c hi n d ch v trong lĩnh v c ư ng s t…; - Chính quy n a phương, ngư i dân a phương nơi có ư ng s t i qua và ngư i tham gia giao thông ư ng s t; - Các cơ quan, t ch c, cá nhân khác có ho t ng s n xu t, kinh doanh liên quan n ư ng s t. 2. N i dung tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t 2.1. iv i i tư ng thu c nhóm 1 a. Tuyên truy n, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan tr c ti p n quy n và nghĩa v c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng: các quy nh v nhi m v , quy n h n c a các cơ quan qu n lý nhà nư c; ch công v , công ch c,
 6. viên ch c; quy ch làm vi c c a Cơ quan B , các cơ quan, ơn v thu c B ; các cơ quan, ơn v thu c S . Các quy nh v văn thư, lưu tr ; các quy nh v xây d ng, thNm nh, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, quy ch dân ch cơ quan, ơn v ; các quy nh v chi tiêu n i b c a cơ quan; các quy nh v th t c gi i quy t khi u n i, t cáo; quy ch ti p công dân; các v n v c i cách hành chính; quy nh pháp lu t liên quan n h i nh p kinh t qu c t ; các quy nh v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; phòng, ch ng tham nhũng; Lu t Thanh tra…; b. Tuyên truy n, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph , B trư ng B Giao thông v n t i và các văn b n quy ph m pháp lu t c a các B , Cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph liên quan n GTVT; c bi t các quy nh v tr t t , an toàn giao thông, b o v môi trư ng trong lĩnh v c GTVT. 2.2. iv i i tư ng thu c nhóm 2 a. Tuyên truy n, ph bi n và l ng ghép vào môn h c pháp lu t các văn b n quy ph m pháp lu t chuyên ngành GTVT, g n v i ngành ngh chuyên môn và n i dung ào t o c a nhà trư ng cho i ngũ giáo viên gi ng d y môn pháp lu t, h c sinh, sinh viên, h c viên các trư ng i h c, cao ng và trung h c, các cơ s ào t o khác tr c thu c B , thu c các T ng c c, các C c, các S ; b. Tăng cư ng ph bi n, giáo d c pháp lu t v an toàn giao thông; pháp lu t v b o v môi trư ng trong lĩnh v c GTVT; pháp lu t v phòng, ch ng các t n n xã h i…; 2.3. iv i i tư ng thu c nhóm 3 - Tuyên truy n, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t chuyên ngành trong các lĩnh v c ư ng b , ư ng s t, hàng h i, ư ng th y n i a, hàng không; c bi t chú tr ng pháp lu t v an toàn giao thông, b o v hành lang an toàn giao thông, pháp lu t v b o v môi trư ng trong lĩnh v c GTVT cho ngư i tham gia giao thông và các i tư ng liên quan; - Tuyên truy n, ph bi n cho i tư ng là ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng trong các doanh nghi p các quy nh c a pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p, các quy nh pháp lu t v lao ng, v quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng lao ng; v gi i quy t tranh ch p lao ng; v h p ng lao ng, ti n lương, th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi, k lu t lao ng, trách nhi m v t ch t khi vi ph m k lu t lao ng, an toàn lao ng; ch b o hi m xã h i, b o hi m y t ; th t c gi i quy t tranh ch p lao ng… 2.4. Các n i dung pháp lu t chuyên ngành c n ph bi n, giáo d c cho các i tư ng a. V lĩnh v c ư ng b - Lu t Giao thông ư ng b năm 2008 và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t Giao thông ư ng b năm 2008; - Các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n ho t ng s n xu t, kinh doanh trong lĩnh v c ư ng b : qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; qu n lý v
 7. phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng b ; các quy nh v an toàn k thu t và b o v môi trư ng GTVT ư ng b ; qu n lý v v n t i, d ch v h tr v n t i ư ng b ; x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b … cũng như các i u ư c qu c t liên quan mà Vi t Nam là thành viên. b. V lĩnh v c hàng h i - B lu t Hàng h i Vi t Nam năm 2005 và các văn b n hư ng d n thi hành B lu t Hàng h i Vi t Nam năm 2005; - Các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan t i ho t ng s n xu t, kinh doanh trong lĩnh v c hàng h i; các quy nh v an toàn, an ninh hàng h i và b o v môi trư ng; x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i… cũng như các i u ư c qu c t liên quan mà Vi t Nam là thành viên. c. V lĩnh v c hàng không - Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam năm 2006 và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam năm 2006; - Các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan t i ho t ng s n xu t, kinh doanh trong lĩnh v c hàng không; các quy nh v an toàn, an ninh hàng không và b o v môi trư ng; x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không … cũng như các i u ư c qu c t liên quan mà Vi t Nam là thành viên. d. V lĩnh v c ư ng th y n i a - Lu t Giao thông ư ng th y n i a năm 2004 và các văn b n hư ng d n thi hành lu t Giao thông ư ng th y n i a năm 2004; - Các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan t i ho t ng s n xu t, kinh doanh trong lĩnh v c ư ng th y n i a; các quy nh v an toàn giao thông ư ng th y n i a và b o v môi trư ng; x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a… cũng như các i u ư c qu c t liên quan mà Vi t Nam là thành viên. . V lĩnh v c ư ng s t - Lu t ư ng s t và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t ư ng s t; - Các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan t i ho t ng s n xu t, kinh doanh trong lĩnh v c ư ng s t; các quy nh v an toàn giao thông ư ng s t và b o v môi trư ng; x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng s t… cũng như các i u ư c qu c t liên quan mà Vi t Nam là thành viên. e. Ngoài ra, m t s văn b n quy ph m pháp lu t liên quan c n ư c tuyên truy n, ph bi n: - Các quy chuNn k thu t, tiêu chuNn k thu t trong ngành GTVT; pháp lu t v u tư xây d ng công trình giao thông;
 8. - Các văn b n quy ph m pháp lu t chuyên ngành m i ban hành. 3. Các hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t: Tùy t ng i tư ng PBGDPL và i u ki n c th c a các cơ quan, ơn v trong ngành GTVT, vi c PBGDPL ư c th c hi n b ng các hình th c, bi n pháp ch y u sau: 3.1. Tuyên truy n PBGDPL thông qua hình th c tuyên truy n mi ng; 3.2. PBGDPL qua báo, t p chí chuyên ngành và các phương ti n thông tin i chúng khác (truy n hình, phát thanh). T ch c và duy trì chuyên m c PBGDPL qua báo và t p chí chuyên ngành v i m t s hình th c như sau: - Gi i thi u ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng, chú tr ng gi i thi u các văn b n pháp lu t liên quan n ngành GTVT; c p nh t, ph bi n các văn b n pháp lu t m i ư c ban hành ho c ư c s a i, b sung; - Ph n ánh th c ti n thi hành và áp d ng pháp lu t thông qua các v vi c c th liên quan n pháp lu t ho c thông qua ho t ng c a các cơ quan nhà nư c; - Th c hi n gi i áp, tư v n pháp lu t trên báo, t p chí chuyên ngành; - Nêu gương ngư i t t, vi c t t, nhân t m i trong th c ti n thi hành, ch p hành, c bi t là nh ng cá nhân, t ch c dũng c m u tranh ch ng nh ng bi u hi n tiêu c c, tham nhũng, vô trách nhi m, nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v GTVT; 3.3. S d ng tri t công ngh thông tin trong PBGDPL; xây d ng, duy trì, c p nh t cơ s d li u v văn b n quy ph m pháp lu t v GTVT có liên quan n ho t ng c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v GTVT, doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c GTVT, tr các văn b n thu c danh m c bí m t nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; tăng cư ng các hình th c PBGDPL trên trang Website như: cung c p văn b n pháp lu t mi n phí; h i áp pháp lu t; xây d ng các chuyên m c chuyên sâu v pháp lu t; t ch c giao lưu tr c tuy n; gi i áp pháp lu t qua thư i n t ho c tr c ti p; 3.4. L ng ghép ph bi n văn b n quy ph m pháp lu t v GTVT vào các môn d y và h c pháp lu t trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c và các cơ s giáo d c khác trong ngành GTVT. Tăng cư ng m các l p t p hu n, b i dư ng ki n th c pháp lu t chuyên ngành và nâng cao tính th c ti n trong bài gi ng c a giáo viên, gi ng viên. 3.5. i m i và a d ng hóa các hình th c thì tìm hi u pháp lu t nh m ng viên, khuy n khích i tư ng tìm c, nâng cao hi u bi t pháp lu t, nâng cao trình chuyên môn, nghi p v c a i tư ng. Phát huy có hi u qu các hình th c thi vi t, thi nói, thi tr c nghi m (thi v n áp, thi qua sân kh u b ng các hình th c thi như tuyên truy n viên pháp lu t gi i,…); 3.6. a d ng hóa các lo i tài li u tuyên truy n, PBGDPL như: biên so n cương tuyên truy n pháp lu t; sách hư ng d n tìm hi u pháp lu t; biên so n t rơi tuyên truy n pháp lu t; biên so n tài li u gi i thi u, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t m i ban hành trong lĩnh v c GTVT. Xây d ng băng ti ng, băng hình tuyên
 9. truy n pháp lu t nh m truy n t i ki n th c pháp lu t n m i ngư i thông qua ti ng nói, hình nh trên các phương ti n thông tin i chúng. 3.7. Nâng cao hi u qu qu n lý, khai thác, s d ng tài li u c a t sách pháp lu t. Rà soát, c p nh t, b sung sách pháp lu t m i phù h p v i yêu c u s d ng c a cán b , công ch c, viên ch c; chú tr ng b sung sách pháp lu t ph thông, sách pháp lu t chuyên ngành, sách h i áp pháp lu t. Khai thác có hi u qu Công báo và các tài li u trong t sách pháp lu t. a d ng hóa các lo i hình t sách pháp lu t, ti n t i k t h p mô hình t sách pháp lu t truy n th ng v i t sách pháp lu t i n t . 3.8. Tăng cư ng PBGDPL thông qua ho t ng c a các lo i hình câu l c b pháp lu t nh m m c ích t o cơ h i giao lưu, h c h i, tìm hi u pháp lu t và nâng cao nh n th c pháp lu t cho cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng. T p trung i m i t ch c tuyên truy n pháp lu t t i câu l c b theo chuyên ; trao i, gi i áp nh ng tình hu ng pháp lu t t th c ti n. III. CÁC GI I PHÁP TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 1. C ng c , phát tri n và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c làm công tác PBGDPL 1.1. Thành l p H i ng ph i h p công tác PBGDPL c a B . 1.2. C ng c và ki n toàn i ngũ cán b , công ch c, viên ch c làm công tác PBGDPL, cán b pháp ch c a B và các cơ quan, ơn v tr c thu c B , các S GTVT. 1.3. B trí cán b có trình chuyên môn v pháp lu t ho c cán b có kinh nghi m nhi u năm tham gia công tác pháp ch theo dõi, th c hi n công tác PBGDPL t Cơ quan B cho n T ng C c, C c, V , Vi n, các T p oàn, T ng công ty, Công ty, các Trư ng tr c thu c B , thu c T ng c c, thu c C c, thu c các S GTVT. 1.4. T ch c các l p t p hu n ki n th c, nghi p v PBGDPL nh m nâng cao vai trò c a i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t. 1.5. Phát huy vai trò c a các lu t gia, cán b công oàn, cán b oàn thanh niên th c hi n tuyên truy n, PBGDPL v GTVT. 2. Nâng cao ch t lư ng, hi u qu các hình th c, bi n pháp PBGDPL 2.1. Tăng cư ng ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t thông qua hình th c tuyên truy n mi ng. Th c hi n có hi u qu Ch th s 17-CT/TW ngày 15 tháng 10 năm 2007 c a Ban Bí thư Trung ương ng v ti p t c i m i và nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác tuyên truy n mi ng trong tình hình m i. Tăng cư ng gi i thi u các văn b n quy ph m pháp lu t m i ban hành và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n chuyên môn, nghi p v c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thông qua hình th c tuyên truy n mi ng. i m i phương pháp gi i thi u văn b n quy ph m pháp lu t theo hư ng tăng cư ng trao i, i tho i, th o lu n, gi i áp yêu c u t phía ngư i ư c tuyên truy n. M r ng các hình th c tuyên truy n mi ng như:
 10. m các l p t p hu n văn b n quy ph m pháp lu t; nói chuy n chuyên v pháp lu t; l ng ghép vi c tuyên truy n pháp lu t vào bu i h p… 2.2. i m i, nâng cao ch t lư ng các hình th c PBGDPL: l ng ghép n i dung PBGDPL vào n i dung các ho t ng sinh ho t văn hóa, văn ngh , sinh ho t chính tr ; cung c p các tài li u PBGDPL và xây d ng t sách pháp lu t; t ch c báo cáo chuyên v pháp lu t giao thông v n t i; t ch c các cu c thi tìm hi u pháp lu t GTVT; gi i thi u toàn b n i dung văn b n pháp lu t qua các n phNm và trang thông tin i n t , có th biên t p dư i d ng h i - áp nh m tuyên truy n, hư ng d n, gi i thích văn b n pháp lu t; tăng cư ng gi i thi u các quy nh c a pháp lu t thông qua hình th c tuyên truy n mi ng, t ch c trao i, h i ngh , h i th o, i tho i tr c ti p, gi i áp các yêu c u t phía i tư ng ư c tuyên truy n nh m nâng cao tính ch ng trong vi c ti p thu ki n th c pháp lu t; thông qua ho t ng th c thi pháp lu t c a các cơ quan, ơn v như: thanh tra, ki m tra, c p gi y phép… ph bi n, hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t; t ch c biên so n các lo i tài li u c n thi t ph c v cho vi c PBGDPL trong t ng lĩnh v c; tài li u ph i b o m y , ng n g n, xúc tích, d hi u và phù h p v i t ng i tư ng. 2.3. Ch ng ph i h p v i các cơ quan truy n thông, báo chí tăng cư ng vi c ph bi n, giáo d c pháp lu t trên các phương ti n thông tin i chúng; nêu gương ngư i t t, vi c t t trong vi c ch p hành quy nh v an toàn giao thông; 2.4. Ch ng ph i h p v i các cơ quan, oàn th , các t ch c chính tr - xã h i, các doanh nghi p, t ch c trong nư c và nư c ngoài ph bi n, giáo d c pháp lu t tr c ti p n t ng h gia ình, t ng ngư i dân, t ng cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng; ưa vi c ch p hành pháp lu t v an toàn giao thông thành tiêu chí ánh giá thi ua, khen thư ng và bình xét, ánh giá ch t lư ng cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng hàng năm. 2.5. Ny nhanh vi c xã h i hóa trong công tác PBGDPL huy ng t i a m i ngu n l c trong xã h i. 3. Hoàn thi n th ch v công tác PBGDPL 3.1. Tham gia xây d ng d án Lu t Ph bi n, giáo d c pháp lu t do B Tư pháp so n th o, d ki n trình Qu c h i Khóa XII; tham gia xây d ng các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Ph bi n, giáo d c pháp lu t sau khi ư c Qu c h i thông qua. 3.2. Tham gia xây d ng Chương trình h tr pháp lý liên ngành cho doanh nghi p trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Xây d ng và th c hi n Chương trình h tr pháp lý cho doanh nghi p c a B Giao thông v n t i. 3.3. Ph i h p v i B Tư pháp rà soát, s a i, b sung các quy nh v qu n lý, s d ng kinh phí m b o cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; xây d ng ch h tr cho i ngũ chuyên viên, báo cáo viên, tuyên truy n viên làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. 3.4. Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh c th v công tác tuyên truy n, PBGDPL trong ngành GTVT.
 11. 4. u tư kinh phí, cơ s v t ch t cho công tác PBGDPL 4.1. u tư v cơ s v t ch t, tăng cư ng ng d ng k thu t, trang b phương ti n hi n i (máy vi tính, máy chi u, máy quay phim, máy nh, máy ghi âm…) nâng cao hi u qu công tác PBGDPL; 4.2. Huy ng s tham gia, óng góp t nguy n c a các cơ quan, t ch c, doanh nghi p cho ho t ng PBGDPL. IV. KINH PHÍ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH: 1. Kinh phí th c hi n Chương trình ư c b trí trong K ho ch ngân sách hàng năm c a B Giao thông v n t i và huy ng t s óng góp t nguy n c a cá nhân, t ch c, doanh nghi p trong và ngoài nư c. 2. Kinh phí th c hi n Chương trình ư c qu n lý và s d ng hi u qu , úng pháp lu t. V. T CH C TH C HI N 1. Th i gian th c hi n Chương trình 1.1. T năm 2008 n 2012: t ch c tri n khai th c hi n Chương trình thông qua vi c th c hi n K ho ch hàng năm v PBGDPL v GTVT; 1.2. Các công vi c c th khác a. Năm 2008: Xây d ng Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 - 2012 c a B Giao thông v n t i; b. Năm 2009: thành l p H i ng ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B ; c. Năm 2010: t ch c sơ k t ánh giá và xu t các gi i pháp hoàn thành m c tiêu c a Chương trình; d. Năm 2012: t ch c t ng k t ánh giá k t qu th c hi n Chương trình, trên cơ s ó kh ng nh nh ng mô hình PBGDPL phù h p, rút ra nh ng bài h c kinh nghi m c n thi t tri n khai t t công tác PBGDPL trong giai o n ti p theo. 2. Phân công trách nhi m 2.1. Các V , T ng c c, C c, Văn phòng B , Thanh tra B , doanh nghi p, các trư ng và các cơ quan, ơn v khác thu c B (sau ây g i t t là các cơ quan, ơn v tr c thu c B ); - Trên cơ s Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 - 2012 c a B các cơ quan, ơn v tr c thu c B ch ng xây d ng k ho ch PBGDPL hàng năm tri n khai ơn v mình trình B t ng h p ban hành K ho ch PBGDPL hàng năm c aB ;
 12. - Văn b n quy ph m pháp lu t do cơ quan, ơn v nào ư c Lãnh o B phân công ch trì so n th o trình B trư ng theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph ho c Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i ban hành thì cơ quan, ơn v ó ch ng th c hi n vi c ph bi n văn b n ó sau khi ã ư c c p có thNm quy n ký ban hành; - Xây d ng D toán kinh phí b o m cho công tác PBGDPL c a cơ quan, ơn v theo K ho ch xây d ng d toán ngân sách hàng năm c a cơ quan, ơn v trình B t ng h p, phê duy t; - B trí ngân sách theo k ho ch ã ư c phê duy t b o m cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a cơ quan, ơn v . - B trí cán b làm công tác pháp ch ph trách công tác PBGDPL cơ quan, ơn v ; - Ph i h p v i V Pháp ch trong vi c ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t chuyên ngành; - Các V , T ng c c, C c có ch c năng qu n lý, theo dõi các doanh nghi p trong ph m vi ch c năng c a mình có trách nhi m ch ng, ph i h p v i V Pháp ch tri n khai ho t ng h tr pháp lý cho doanh nghi p trong ngành GTVT. 2.2. V Pháp ch : - Ch trì ph i h p v i các cơ quan, ơn v tr c thu c B tri n khai th c hi n công tác PBGDPL; - Ch trì hư ng d n, ôn c t ng h p, theo dõi các cơ quan, ơn v tr c thu c B th c hi n có hi u qu Chương trình; - Ph i h p v i Trung tâm Công ngh thông tin xây d ng Trang thông tin PBGDPL, ưa lên website c a B . Biên so n các tài li u ph c v tri n khai Chương trình; - Ch trì, xây d ng phương án thành l p H i ng ph i h p công tác PBGDPL c a B Giao thông v n t i trình Lãnh o B ; - Là u m i ph i h p v i các V , T ng c c, C c có liên quan xây d ng và t ch c th c hi n vi c h tr pháp lý cho doanh nghi p trong ngành GTVT; - Ph i h p v i V Tài chính xu t, phân b d toán kinh phí b o m cho công tác PBGDPL c a B và các cơ quan, ơn v tr c thu c B trình Lãnh o B ; - T ch c ki m tra, sơ k t, t ng k t và xu t khen thư ng i v i t p th , cá nhân tr c thu c B có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n Chương trình PBGDPL. 2.3. V Tài chính: - Xây d ng d toán, cân i kinh phí trong D toán ngân sách hàng năm c a B Giao thông v n t i b trí ngân sách b o m cho công tác PBGDPL; ng th i tìm ki m
 13. ngu n vi n tr c a các T ch c qu c t h tr cho công tác PBGDPL trong ngành GTVT; - Ch trì, ph i h p v i V Pháp ch và các cơ quan, ơn v liên quan xu t phân b d toán kinh phí b o m cho công tác PBGDPL c a B và các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; - Hư ng d n ch qu n lý và s d ng kinh phí PBGDPL theo ch tài chính hi n hành. 2.4. V T ch c cán b : - C ng c , phát tri n, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c làm công tác PBGDPL trong ngành GTVT; - Ph i h p v i V Pháp ch xu t hình th c khen thư ng phù h p nh m khuy n khích các t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác PBGDPL. 2.5. Trung tâm Công ngh thông tin, T p chí Giao thông v n t i, Báo Giao thông v n t i, Báo b n ư ng, các T p chí ngành: Ti p t c c ng c , xây d ng và duy trì các chuyên trang, chuyên m c thông tin, ph bi n pháp lu t; chú tr ng ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t chuyên ngành, các văn b n pháp lu t liên quan n ch c năng qu n lý nhà nư c v GTVT, an toàn giao thông, các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n ho t ng c a các cơ quan, ơn v , doanh nghi p thu c B , thu c ngành. 2.6. Văn phòng B : Ph i h p v i Trung tâm Công ngh thông tin, V Pháp ch b o m cơ s k thu t v công ngh thông tin ph c v công tác PBGDPL. 2.7. Các trư ng thu c B , thu c T ng c c, thu c C c: - i v i các trư ng tr c thu c B : ph i h p v i V Pháp ch , V T ch c cán b xây d ng các chương trình ào t o, b i dư ng ki n th c pháp lu t và tri n khai th c hi n trong t ng trư ng; gi i thi u các văn b n pháp lu t c a ngành GTVT trên trang Website c a các trư ng. - i v i các trư ng tr c thu c T ng C c, C c: th c hi n công tác PBGDPL cho cán b , gi ng viên, h c viên theo K ho ch PBGDPL c a các T ng c c, C c phù h p v i Chương trình này; 2.8. Các T p oàn, T ng công ty nhà nư c (TCTy 91) thu c ngành GTVT: - Trên cơ s Chương trình Ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 - 2012 c a B , ch ng xây d ng K ho ch PBGDPL hàng năm tri n khai cơ quan, ơn v mình. - B trí kinh phí, cán b th c hi n công tác PBGDPL c a cơ quan, ơn v mình;
 14. - Ph i h p v i các cơ quan, ơn v c a B GTVT (V Pháp ch , các T ng c c, C c chuyên ngành) t ch c th c hi n công tác PBGDPL. 2.9. Các S Giao thông v n t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Trên cơ s Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 - 2012 c a B , S Giao thông v n t i tham mưu cho y ban nhân dân t nh xây d ng Chương trình PBGDPL t i a phương, c bi t chú tr ng tuyên truy n, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t chuyên ngành GTVT; - Th c hi n công tác PBGDPL i v i cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thu c ngành trong ph m vi a phương; b o m cho cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong ngành t i a phương n m v ng và hi u ư c các quy nh trong văn b n pháp lu t chuyên ngành GTVT, các ch , chính sách và pháp lu t có liên quan. - Ch o các trư ng, các cơ s ào t o tr c thu c các S th c hi n công tác PBGDPL cho cán b , viên ch c, gi ng viên, h c viên theo K ho ch PBGDPL hàng năm c a S , phù h p v i Chương trình này; - Ph i h p v i S Tư pháp, ài Phát thanh - truy n hình, các ban, ngành trong t nh th c hi n công tác PBGDPL v GTVT n các doanh nghi p, ngư i dân tham gia giao thông trong t nh. 3. Ch báo cáo và ki m tra 3.1. nh kỳ 06 (sáu) tháng và 01 (m t) năm, các cơ quan, ơn v tr c thu c B , các t p oàn, T ng công ty 91 báo cáo k t qu th c hi n công tác PBGDPL v B (qua V Pháp ch ). Các S Giao thông v n t i báo cáo công tác PBGDPL hàng năm cho y ban nhân dân t nh ng th i g i B Giao thông v n t i (qua V Pháp ch ). 3.2. nh kỳ 01 (m t) năm, B GTVT (V Pháp ch ) thông báo cho B Tư pháp k t qu th c hi n công tác PBGDPL hàng năm c a B ; 3.3. Trư c ngày 01 tháng 10 hàng năm, các cơ quan, ơn v tr c thu c B g i v B (qua V Pháp ch ) D th o K ho ch PBGDPL c th c a năm sau t ng h p trong K ho ch PBGDPL hàng năm c a B ; 3.4. V Pháp ch thư ng xuyên t ch c ki m tra n m tình hình tri n khai Chương trình, k p th i phát hi n nh ng v n b t c p, n y sinh i u ch nh Chương trình cho phù h p. 4. i u ch nh, b sung Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n 2012 c a B Giao thông v n t i là Chương trình t ng th và có th ư c i u ch nh, b sung cho phù h p v i t ng năm.
 15. B TRƯ NG H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản