Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 28/2009/Q -UBND Long Xuyên, ngày 30 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH B N QUY NNH V TRÌNH T , TH T C HÀNH CHÍNH TRONG QU N LÝ VÀ S D NG T TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27/01/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh nh 187/2004/N -CP v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Ngh nh 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng h tr , tái nh cư khi nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i t trình s 55/TTr- STNMT ngày 02 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này B n quy nh v trình t , th t c hành chính trong qu n lý và s d ng t trên a bàn t nh An Giang. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th quy t nh s 38/2007/Q -UBND ngày 14/8/2007 c a UBND t nh quy nh v trình t , th t c hành chính trong qu n lý và s d ng t trên a bàn t nh An Giang. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các s : Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính; C c trư ng C c Thu t nh; Th trư ng các s , ban ngành có liên quan; Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp ( b/c); - Website Chính ph ; - B Tài nguyên và Môi trư ng ( b/c); - TT.TU, TT.H ND t nh ( b/c); - CT và các PCT UBND t nh; - S , ban ngành, oàn th c p t nh; - UBND huy n, th , thành; - Trung tâm Công báo; Huỳnh Th Năng - Phòng: KT, NC, TH, XDCB, VHXH; - Lưu: VT. B N QUY NNH V TRÌNH T , TH T C HÀNH CHÍNH TRONG QU N LÝ VÀ S D NG T TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG ( Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2009/Q -UBND ngày 30/7/2009 c a y ban nhân dân t nh An Giang ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh. a) Quy nh này i u ch nh các quan h v trình t , th t c trong qu n lý và s d ng t bao g m: thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , t ng cho, th ch p, góp v n b ng quy n s d ng t trên a bàn t nh An Giang. b) Nh ng h sơ ã n p ho c ã ăng ký quy n s d ng t trư c ngày B n quy nh này có hi u l c, thì cơ quan ti p nh n h sơ ti p t c th c hi n theo các quy nh trư c ây không ph i thi t l p l i h sơ m i. 2. i tư ng áp d ng. i tư ng áp d ng B n quy nh này bao g m: a) Các cơ quan Nhà nư c th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c v t ai; b) Cán b , công ch c ư c giao nhi m v thi hành công v trong lĩnh v c qu n lý v t ai; c) H gia ình, cá nhân; c ng ng dân cư; cơ s tôn giáo; t ch c trong nư c; t ch c nư c ngoài; cá nhân nư c ngoài; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và các i tư ng khác có liên quan n vi c qu n lý, s d ng t trên a bàn t nh An Giang.
 3. i u 2. Ti p nh n h sơ và tr k t qu 1. Nơi ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t các quan h t i Chương II c a B n quy nh này là Văn phòng ăng ký t và Thông tin tài nguyên môi trư ng thu c s Tài nguyên và Môi trư ng (sau ây g i là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh). 2. Nơi ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t các quan h t i Chương III c a B n quy nh này là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t thu c phòng Tài nguyên và Môi trư ng ho c t i B ph n ti p nh n và tr k t qu m t c a c a y ban nhân dân c p huy n (sau ây g i chung là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p huy n). i u 3. Th i i m tính th i h n th c hi n th t c hành chính 1. Th i i m tính th i h n th c hi n th t c hành chính t i các i u trong B n quy nh này là k t ngày nh n h sơ h p l , tr trư ng h p có quy nh khác. Trư ng h p Nơi ti p nh n h sơ là B ph n ti p nh n và tr k t qu m t c a c a y ban nhân dân c p huy n thì cán b ti p nh n ph i luân chuy n h sơ n cơ quan chuyên môn th c hi n trong th i h n 01 ngày k t khi nh n h sơ. Sau khi có k t qu thì Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p huy n có trách nhi m chuy n cho B ph n ti p nh n và tr k t qu m t c a c a y ban nhân dân c p huy n tr k t qu không quá 01 ngày k t khi nh n k t qu . 2. Th i gian quy nh t i các i u trong B n quy nh này ư c tính theo ngày làm vi c. 3. Trư ng h p ngư i s d ng t ã ư c Quy t nh giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t mà thu c trư ng h p không ph i n p ti n s d ng t, l phí trư c b trên cơ s Thông báo danh m c c a cơ quan Thu thì không ph i chuy n h sơ sang cơ quan Thu tính toán nghĩa v tài chính, mà trao k t qu cho ngư i s d ng t. i u 4. Th m quy n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t 1. ThNm quy n c a y ban nhân dân t nh. a) Thu h i t, giao t, cho thuê t, cho phép chuy n m c ích s d ng t (trong trư ng h p ph i xin phép), c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i t ch c trong nư c; b) Thu h i t, giao t, cho phép chuy n m c ích s d ng t (trong trư ng h p ph i xin phép), c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i cơ s tôn giáo; c) Thu h i t, giao t, cho thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t iv i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; d) Thu h i t, cho thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i t ch c, cá nhân nư c ngoài;
 4. ) y quy n cho Giám c s Tài nguyên và Môi trư ng ký Gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 2. ThNm quy n c a y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph (g i chung là y ban nhân dân c p huy n). a) Thu h i t, giao t, cho thuê t, cho phép chuy n m c ích s d ng t (trong trư ng h p ph i xin phép), c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư; b) C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c i tư ng mua nhà g n li n v i quy n s d ng t . i u 5. Căn c xác nh lo i t, m c ích s d ng t khi c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t 1. Lo i t, m c ích s d ng t c a m i th a t ư c xác nh theo m t trong các căn c sau: a) Quy t nh giao t, cho thuê t, cho phép chuy n m c ích s d ng t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; b) ăng ký chuy n m c ích s d ng t phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t i v i trư ng h p không ph i xin phép chuy n m c ích s d ng t; c) t ang s d ng n nh phù h p v i quy ho ch s d ng t ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xét duy t; d) i v i trư ng h p chưa có căn c quy nh t i các i m a, b, c kho n này thì xác nh lo i t theo hi n tr ng s d ng t n nh. 2. Các trư ng h p xác nh lo i t theo hi n tr ng, ơn v có ch c năng th c hi n vi c trích l c, trích o b n khu t ph i ph n ánh úng m c ích s d ng theo hi n tr ng t i th i i m o c và ranh gi i gi a các lo i t khác nhau. 3. Văn phòng ăng ký quy n s d ng t có trách nhi m ki m tra và xác nh lo i t g i n cơ quan Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh, trình y ban nhân dân c p có thNm quy n quy t nh công nh n lo i t, m c ích s d ng t theo thNm quy n. i u 6. Xác nh ngu n v n t o qu t c a doanh nghi p nhà nư c 1. i v i t ch c kinh t trong nư c là doanh nghi p nhà nư c khi l p th t c giao t, thuê t, chuy n m c ích s d ng t, chuy n như ng d án u tư ho c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì ph i có xác nh n c a cơ quan Tài chính v ngu n v n t o qu t (n p ti n s d ng t khi ư c nhà nư c giao t, cho phép chuy n m c ích s d ng t; ti n ã tr cho vi c chuy n như ng quy n s d ng t) có ngu n g c t ngân sách nhà nư c ho c không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c.
 5. 2. S Tài chính xác nh n ngu n v n t o qu t c a doanh nghi p nhà nư c do y ban nhân dân t nh quy t nh thành l p. i v i Công ty trách nhi n h u h n m t thành viên do i di n ch s h u xác nh n; công ty thành viên h ch toán c l p là thành viên t ng công ty nhà nư c do H i ng qu n tr t ng công ty nhà nư c xác nh n. 3. i v i t ch c kinh t ư c cơ quan Tài chính xác nh n ngu n v n t o qu t có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì ư c nhà nư c cho thuê t và ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thuê. i v i t ch c kinh t ư c cơ quan Tài chính xác nh n ngu n v n t o qu t không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì ư c nhà nư c giao t và ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i u 7. Căn c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t Căn c giao t, cho thuê t, cho phép chuy n m c ích s d ng t bao g m: 1. Nhu c u s d ng t th hi n trong các văn b n sau ây: a) D án u tư c a t ch c có s d ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t ho c d án có v n u tư nư c ngoài ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n u tư; b) D án u tư c a t ch c kinh t không s d ng v n t ngân sách nhà nư c thì ư c y ban nhân dân t nh ch p thu n a i m u tư; c) D án xây d ng cơ s tôn giáo ã ư c y ban nhân dân t nh ch p thu n. 2. Vi c ch p hành t t pháp lu t t ai c a ngư i xin giao t, thuê t, chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p ngư i xin giao t, thuê t, chuy n m c ích s d ng t ã ư c nhà nư c giao t, cho thuê t, cho phép chuy n m c ích s d ng t trư c ó th c hi n các d án u tư s n xu t, kinh doanh, d ch v . 3. Qui ho ch chi ti t xây d ng ô th ho c qui ho ch i m dân cư nông thôn ho c qui ho ch chi ti t s d ng t ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t và công b công khai (sau ây g i là qui ho ch chi ti t). Trư ng h p chưa có qui ho ch chi ti t ho c chưa phù h p v i quy ho ch chi ti t thì căn c vào qui ho ch chung xây d ng ô th , quy ho ch s d ng t ã ư c cơ quan có thNm quy n xét duy t ho c văn b n th a thu n quy ho ch c a cơ quan có thNm quy n. 4. Su t u tư t i thi u trên m t ơn v di n tích t theo qui nh c a y ban nhân dân t nh. i u 8. Chuy n m c ích s d ng t 1. Vi c chuy n m c ích s d ng t ph i xin phép i v i các trư ng h p sau ây:
 6. a) Chuy n t t chuyên tr ng lúa nư c sang t tr ng cây lâu năm, t tr ng r ng, t nuôi tr ng th y s n; b) Chuy n t t tr ng r ng c d ng, t r ng phòng h sang s d ng vào m c ích khác; c) Chuy n t t nông nghi p sang t phi nông nghi p; d) Chuy n t t phi nông nghi p ư c Nhà nư c giao không thu ti n s d ng t sang t phi nông nghi p ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t ho c thuê t; ) Chuy n t t phi nông nghi p không ph i là t sang t . 2. Trư ng h p chuy n m c ích s d ng t không làm thay i v tính ch t c a lo i t không thu c các quy nh t i Kho n 1 i u này, thì không ph i xin phép nhưng ph i th c hi n vi c ăng ký theo quy nh c a B n quy nh này. i u 9. Ngư i s d ng t ư c th c hi n các quy n chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , t ng cho, th ch p và góp v n b ng quy n s d ng t khi có các i u ki n sau ây: 1. Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t và không b h n ch các quy n; trư ng h p ngư i s d ng t còn n nghĩa v tài chính ho c ch m n p nghĩa v tài chính thì ngư i s d ng t ph i hoàn thành nghĩa v tài chính trư c khi th c hi n các quy n; 2. t không có tranh ch p; 3. Trong th i h n s d ng t; 4. Quy n s d ng t không b kê biên b o m thi hành án. Chương II TRÌNH T , TH T C THU H I T, GIAO T, CHO THUÊ T, CHUY N M C ÍCH S D NG T VÀ C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T THU C TH M QUY N C P T NH M c 1: THU H I T, GIAO T, CHO THUÊ T i u 10. Trình t , th t c thu h i t, b i thư ng, gi i phóng m t b ng 1. Nhà nư c thu h i t, b i thư ng, gi i phóng m t b ng i v i các d án sau ây: a) S d ng t cho m c ích qu c phòng, an ninh; b) S d ng t xây d ng tr s cơ quan, công trình s nghi p ư c nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t;
 7. c) S d ng t xây d ng tr s cơ quan t ch c nư c ngoài có ch c năng ngo i giao; d) S d ng t xây d ng các công trình công c ng không nh m m c ích kinh doanh; ) S d ng t phát tri n r ng phòng h , r ng c d ng; e) S d ng t cho các cơ s tôn giáo; g) S d ng t làm nghĩa trang, nghĩa a; h) S d ng t xây d ng khu công nghi p, khu công ngh cao và khu kinh t ; i) S d ng t th c hi n các d án có ngu n v n h tr phát tri n chính th c ODA; k) S d ng t th c hi n các d án có 100% v n u tư nư c ngoài; l) S d ng t th c hi n các d án u tư thăm dò, khai thác khoáng s n theo qui nh c a pháp lu t v u tư và pháp lu t v khoáng s n; s d ng t làm m t b ng di d i các cơ s s n xu t, kinh doanh d ch v theo yêu c u b o v môi trư ng ho c theo qui ho ch mà không th b trí vào khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t ; m) S d ng t th c hi n các d án u tư k t c u h t ng ph c v công c ng bao g m các công trình giao thông, i n l c, thu l i, c p nư c, thoát nư c, v sinh môi trư ng, thông tin liên l c, ư ng ng d n xăng d u, ư ng ng d n khí, giáo d c, ào t o, văn hoá, khoa h c k thu t, y t , th d c, th thao, ch ; n) S d ng t th c hi n các d án quan tr ng do Qu c h i quy t nh ch trương u tư ho c Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u tư; o) S d ng t th c hi n các d án phát tri n kinh t trong ô th hi n có g m d án xây d ng nhà bán ho c cho thuê, d án xây d ng nhà xã h i, d án xây d ng nhà ph c v tái nh cư, d án xây d ng nhà công v , d án xây d ng trung tâm thương m i, trung tâm h i ch tri n lãm; d án xây d ng khách s n cao c p t tiêu chuNn t h ng 3 sao tr lên; p) S d ng t th c hi n các d án khu dân cư (bao g m d án h t ng khu dân cư và d án nhà ), trung tâm thương m i, khách s n cao c p trong khu v c m r ng khu ô th hi n có ho c khu ô th m i; q) S d ng t th c hi n d án khu dân cư (bao g m d án h t ng khu dân cư và d án nhà ), trung tâm thương m i, khách s n cao c p trong khu dân cư nông thôn hi n có, khu dân cư nông thôn m r ng ho c khu dân cư nông thôn xây d ng m i; s) S d ng t xây d ng các khu kinh doanh t p trung có cùng ch s d ng t bao g m: khu thương m i – d ch v t ng h p v i nhi u lo i hình mua bán, d ch v và có nhi u ch th cùng kinh doanh; khu du l ch có m i liên k t v k t c u h t ng, v lo i hình kinh doanh và có nhi u ch th cùng kinh doanh (không bao g m khu du
 8. l ch sinh thái); khu vui chơi gi i trí ngoài tr i ph c v r ng rãi các i tư ng thu c m i l a tu i v i nhi u lo i hình vui chơi, gi i trí có ông ngư i tham gia và có nhi u ch th cùng kinh doanh; khu chăn nuôi gia súc, gia c m t p trung theo hình th c chăn nuôi công nghi p, có h t ng ng b và có nhi u ch th u tư chăn nuôi. 2. T t c các trư ng h p thu h i t theo qui nh t i kho n 1 i u này ph i ư c th hi n trong qui ho ch chi ti t xây d ng ô th , qui ho ch chi ti t s d ng t, qui ho ch i m dân cư nông thôn (sau ây g i là qui ho ch chi ti t). Trư ng h p chưa có qui ho ch chi ti t ho c chưa phù h p v i quy ho ch chi ti t, thì ph i ư c th hi n trong qui ho ch chung xây d ng ô th , qui ho ch s d ng t ho c văn b n th a thu n quy ho ch c a cơ quan có thNm quy n. 3. H sơ thu h i t H sơ l p thành 02 b n p t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh, bao g m: a) Quy t nh thành l p ơn v ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh iv it ch c trong nư c (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng); b) D án u tư có s d ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c kèm theo quy t nh phê duy t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i v i d án xây d ng cơ s tôn giáo ư c UBND t nh ch p thu n; i v i d án u tư không s d ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c thì có văn b n ch p thu n a i m u tư c a y ban nhân dân t nh v xác nh: ch u tư, v trí quy mô d án; tính ch t, m c ích s d ng t c a d án; cơ ch t o qu t (thu h i, gi i phóng m t b ng ho c th a thu n t o qu t); hình th c giao t, cho thuê t và các v n khác có liên quan; c) Văn b n th a thu n qui ho ch c a s Xây d ng ho c s Tài nguyên và Môi trư ng ho c y ban nhân dân c p huy n nơi th c hi n d án theo thNm quy n i v i d án u tư không s d ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c; d) Phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t và thông báo c a y ban nhân dân c p huy n cho ngư i ang s d ng t bi t v các n i dung trong phương án t ng th ; ) Gi y ch ng nh n u tư i v i nh ng d án thu c di n ph i c p theo quy nh c a pháp lu t v u tư. 4. Trình t ban hành quy t nh thu h i t. Th i h n th c hi n các bư c th t c hành chính theo qui nh t i Kho n này là 35 ngày. a) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh Ki m tra, ti p nh n h sơ và chuy n m t b h sơ n s Tài nguyên và Môi trư ng trong th i h n 01 ngày.
 9. Trích o a chính khu v c thu h i t và chuy n k t qu n s Tài nguyên và Môi trư ng trong th i h n 20 ngày k t ngày ti p nh n h sơ. b) S Tài nguyên và Môi trư ng L p th t c trình y ban nhân dân t nh ký quy t nh thu h i t trong th i h n 07 ngày. c) y ban nhân dân t nh Ký quy t nh thu h i t và chuy n h sơ cho s Tài nguyên và Môi trư ng trong th i h n 03 ngày. d) S Tài nguyên và Môi trư ng Nh n quy t nh thu h i t và chuy n h sơ cho Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh trong th i h n 03 ngày. ) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh Trong th i h n 02 ngày, Văn phòng ăng ký quy n s t c p t nh trao quy t nh thu h i t cho ch u tư d án và g i quy t nh thu h i t, h sơ có liên quan n các t ch c b thu h i t, y ban nhân dân c p huy n, phòng Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân c p xã nơi khu t to l c niêm y t t i tr s . 5. Trư ng h p ch u tư th a thu n ư c v i ngư i b thu h i t v m c b i thư ng và th i gian giao tr m t b ng thì không c n ph i l p phương án t ng th và chi ti t v b i thư ng, gi i phóng m t b ng. Ch u tư có trách nhi m thông báo cho y ban nhân dân c p huy n nơi có t v vi c th a thu n ó và t ch c th c hi n chi tr ti n b i thư ng. Tranh ch p v h p ng ho c biên b n th a thu n m c b i thư ng, chuy n như ng v quy n s d ng t và tài s n trên t gi a ch u tư d án và ngư i có t trong ph m vi d án do Tòa án nhân dân gi i quy t theo qui nh c a pháp lu t dân s . i u 11. Trình t , th t c giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t (sau khi ã hoàn t t công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng ho c d án ã có s n m t b ng) 1. H sơ n p 02 b t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh, bao g m: a) ơn xin giao t ho c ơn xin thuê t; b) Quy t nh thành l p ơn v ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh iv it ch c trong nư c (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng); c) D án u tư có s d ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c kèm theo quy t nh phê duy t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i v i d án xây d ng cơ s tôn giáo ư c UBND t nh ch p thu n;
 10. i v i d án u tư không s d ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c thì có văn b n ch p thu n a i m u tư c a y ban nhân dân t nh v xác nh: ch u tư, v trí quy mô d án; tính ch t, m c ích s d ng t c a d án; cơ ch t o qu t (thu h i, gi i phóng m t b ng ho c th a thu n t o qu t); hình th c giao t, cho thuê t và các v n khác có liên quan; d) Gi y ch ng nh n u tư i v i nh ng d án thu c di n ph i c p theo quy nh c a pháp lu t v u tư; ) Gi y phép thăm dò, khai thác khoáng s n kèm theo b n v trí i v i d án thăm dò, khai thác khoáng s n; Trư ng h p chưa có gi y phép thăm dò, khai thác khoáng s n thì n p h sơ xin c p gi y phép thăm dò, khai thác khoáng s n theo qui nh cùng v i h sơ xin giao t, thuê t; e) B n t kê khai c a t ch c kinh t trong nư c th c hi n d án không s d ng v n t ngân sách nhà nư c v t t c các khu t, tình tr ng s d ng t ã ư c nhà nư c giao, cho thuê, cho phép chuy n m c ích s d ng t trư c ó (n u có) và t nh n xét v vi c ch p hành pháp lu t t ai trong quá trình s d ng t ng khu t; g) Gi y xác nh n c a y ban nhân dân c p huy n v vi c hoàn t t công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và b trí tái nh cư kèm theo phương án b i thư ng chi ti t và các văn b n, ch ng t có liên quan i v i d án thu c di n thu h i t. Riêng i v i d án ã có s n m t b ng thì ph i có văn b n c a ơn v ang qu n lý t bàn giao t th c hi n d án. 2. Trình t ban hành quy t nh giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t Th i h n th c hi n các bư c th t c hành chính theo qui nh t i Kho n này là 22 ngày không k th i gian th c hi n nghĩa v tài chính. Trư ng h p trích o a chính khu t thì th i h n th c hi n không quá 37 ngày. a) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh Trong th i h n 05 ngày, Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh trích l c b n a chính giao t, cho thuê t cho phù h p v i d án u tư và th c t n bù; g i s li u a chính và h sơ có liên quan n cơ quan Thu xác nh m c thu nghĩa v tài chính; g i b chính h sơ n s Tài nguyên và Môi trư ng. Trư ng h p trích o a chính khu t thì th i h n th c hi n không quá 20 ngày. Trư ng h p di n tích o c th c t giao t, cho thuê t chênh l ch so v i di n tích ã ư c thu h i t (do thu h i tr n th a, h t di n tích th a t), thì ph i có ý ki n phê duy t c a cơ quan có thNm quy n và phương án b i thư ng, ch ng t chi tr b i thư ng làm cơ s i u ch nh quy t nh thu h i t và giao t, cho thuê t. b) Cơ quan Thu
 11. Ti p nh n h sơ, xác nh m c thu nghĩa v tài chính v t ai mà ngư i s d ng t ph i th c hi n và g i k t qu n Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh trong th i h n 07 ngày. c) S Tài nguyên và Môi trư ng - i v i d án ph i xác minh vi c ch p hành pháp lu t t ai; thNm nh c p gi y phép thăm dò, khai thác khoáng s n thì s Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n trong quá trình o l p b n a chính khu t và thNm nh h sơ t ai. - Ti p nh n, thNm tra h sơ, th c hi n nghi p v chuyên môn trình y ban nhân dân t nh ký quy t nh giao t, cho thuê t trong th i h n 07 ngày. d) y ban nhân dân t nh Ký quy t nh giao t, cho thuê t và chuy n h sơ cho s Tài nguyên và Môi trư ng trong th i h n 03 ngày. ) S Tài nguyên và Môi trư ng Xác nh ơn giá thuê t và ký h p ng thuê t i v i trư ng h p ư c thuê t và chuy n h sơ cho Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh trong th i h n 03 ngày. e) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh Trao quy t nh giao t, cho thuê t, thông báo m c nghĩa v tài chính cho ngư i ph i th c hi n và chuy n h p ng thuê t n ngư i thuê t ký k t; hư ng d n ngư i ư c giao, thuê t n p ơn xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Ki m tra vi c hoàn thành nghĩa v tài chính, l p th t c trình ký gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu phí và l phí, ch nh lý h sơ a chính, t ch c bàn giao m c ranh khu t trên th c a và trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong th i h n 04 ngày. i u 12. Trình t , th t c thu h i t và giao t cho cơ quan Phát tri n Qu t 1. Trình t ban hành quy t nh thu h i và giao t chưa ư c gi i phóng m t b ng Sau khi qui ho ch chi ti t ã ư c xét duy t và công b công khai nhưng chưa tri n khai các d án u tư (chưa xác nh ư c ch u tư) mà y ban nhân dân c p có thNm quy n có ch trương t o qu t ph c v tri n khai theo qui ho ch. a) H sơ n p 02 b t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh, bao g m: - Quy ho ch chi ti t ã ư c xét duy t và công b công khai; - Văn b n liên quan n ch trương thu h i t và t o qu t c a y ban nhân dân c p có thNm quy n;
 12. - Phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t và thông báo c a y ban nhân dân c p huy n cho ngư i ang s d ng t bi t v các n i dung trong phương án t ng th . b) Trình t ban hành quy t nh thu h i t và ban hành quy t nh giao t th c hi n theo qui nh t i kho n 4 i u 10 và kho n 2 i u 11 c a B n qui nh này. 2. Trình t ban hành quy t nh thu h i t i v i các trư ng h p ngư i s d ng t vi ph m pháp lu t t ai Th i h n th c hi n các bư c th t c hành chính theo qui nh t i Kho n này là 34 ngày. a) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh Sau khi y ban nhân dân t nh có văn b n ch o vi c thu h i t và giao cho cơ quan Phát tri n Qu t qu n lý, Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh k t h p v i cơ quan Phát tri n Qu t, y ban nhân dân c p xã, t ch c ang s d ng t xác nh ranh gi i, di n tích và trích o l p b n a chính thu h i t trong th i h n 20 ngày; g i b chính h sơ n s Tài nguyên và Môi trư ng. b) S Tài nguyên và Môi trư ng Ti p nh n, th c hi n nghi p v chuyên môn trình y ban nhân dân t nh ký quy t nh thu h i và giao t trong th i h n 07 ngày. c) y ban nhân dân t nh Ký quy t nh thu h i và giao t, chuy n h sơ cho s Tài nguyên và Môi trư ng trong th i h n 03 ngày. d) S Tài nguyên và Môi trư ng Nh n quy t nh và chuy n h sơ cho Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh trong th i h n 03 ngày. ) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh Trao quy t nh cho cơ quan Phát tri n Qu t, ch nh lý h sơ a chính trong th i h n 01 ngày. 3. Trình t , th t c i v i trư ng h p nh n chuy n như ng t o qu t theo qui ho ch a) Sau khi qui ho ch chi ti t ã ư c xét duy t và công b công khai nhưng chưa tri n khai các d án u tư mà h gia ình, cá nhân ho c t ch c không còn nhu c u s d ng t thì cơ quan Phát tri n Qu t th a thu n nh n chuy n như ng t o qu t ph c v tri n khai theo qui ho ch. b) H sơ n p 02 b t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh, bao g m:
 13. - ơn xin giao t; -H p ng chuy n như ng quy n s d ng t; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; c) Trình t ban hành quy t nh thu h i và giao t th c hi n theo qui nh t i kho n 4 i u 10 và kho n 2 i u 11 c a B n qui nh này. i u 13. Trình t , th t c thu h i t, b i thư ng, gi i phóng m t b ng và giao t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh 1. H sơ l p thành 02 b n p t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh, bao g m: a) ơn xin giao t; b) Trích sao Quy t nh u tư xây d ng công trình qu c phòng, an ninh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n g m các n i dung liên quan n vi c s d ng t ho c quy t nh phê duy t quy ho ch v trí óng quân c a B Qu c phòng, B Công an; c) Văn b n ngh giao t c a B Qu c phòng, B Công an ho c Th trư ng ơn v ư c B Qu c phòng, B Công an y nhi m. 2. Trình t ban hành quy t nh thu h i t, quy t nh giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh t i Kho n 4 i u 10 và kho n 2 i u 11 c a B n quy nh này. i u 14. Trình t , th t c i v i trư ng h p chuy n t hình th c thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t 1. H sơ l p thành 02 b n p t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh, bao g m: a) ơn xin chuy n t hình th c thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t; b) Gi y ch ng nh n u tư ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng); c) Quy t nh cho thuê t, h p ng thuê t và Gi y ch ng nh n quy n s d ng t thuê. 2. Trình t th c hi n: Th i h n th c hi n các bư c th t c hành chính theo qui nh t i Kho n này là 20 ngày không k th i gian th c hi n nghĩa v tài chính. Trư ng h p ph i l y ý ki n c a các cơ quan có liên quan thì th i h n th c hi n không quá 30 ngày. a) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh
 14. Ki m tra, ti p nh n h sơ; trích l c ho c trích sao h sơ a chính; g i s li u a chính và h sơ có liên quan n cơ quan Thu xác nh m c thu nghĩa v tài chính; g i s li u a chính và h sơ có liên quan n s Tài nguyên và Môi trư ng trong th i h n 05 ngày. b) Cơ quan Thu Ti p nh n h sơ, xác nh m c thu nghĩa v tài chính v t ai mà ngư i s d ng t ph i th c hi n và g i k t qu n Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh trong th i h n 07 ngày. c) S Tài nguyên và Môi trư ng - Trong quá trình thNm nh h sơ, n u c n thi t thì trong th i h n 03 ngày, s Tài nguyên và Môi trư ng g i văn b n ngh n các s , ban, ngành và y ban nhân dân c p huy n nơi khu t t a l c l y ý ki n óng góp v vi c giao t có thu ti n s d ng t. Các cơ quan ư c l y ý ki n có ý ki n óng góp b ng văn b n trong th i h n 07 ngày k t ngày nh n ư c văn b n c a s Tài nguyên và Môi trư ng. - L p th t c trình y ban nhân dân t nh ký quy t nh giao t trong th i h n 07 ngày. d) y ban nhân dân t nh Ký quy t nh giao t và chuy n h sơ cho s Tài nguyên và Môi trư ng trong th i h n 03 ngày. ) S Tài nguyên và Môi trư ng Nh n quy t nh giao t, ch nh lý gi y ch ng nh n quy n s d ng t và chuy n h sơ n Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh trong th i h n 03 ngày. e) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh Trao quy t nh giao t và thông báo m c nghĩa v tài chính cho ngư i ph i th c hi n. Ki m tra vi c hoàn thành nghĩa v tài chính, ch nh lý h sơ a chính, thu phí và l phí, trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong th i h n 02 ngày. i u 15. Trình t , th t c giao t i v i trư ng h p trúng u giá quy n s d ng t, trúng u th u d án có s d ng t 1. i u ki n v các th a t ư c t ch c u giá.
 15. a) ã có quy ho ch chi ti t và xác nh m c ích s d ng t; b) ã hoàn t t vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng; c) Có phương án u giá ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. H sơ l p thành 02 b n p t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh, bao g m: a) ơn xin giao t ho c thuê t; b) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng); c) Văn b n công nh n k t qu trúng u giá quy n s d ng t, trúng u th u d án có s d ng t, theo quy nh c a pháp lu t v u giá, u th u; d) Ch ng t th c hi n nghĩa v tài chính. 3. Trình t th c hi n: Trình t ban hành quy t nh giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh t i kho n 2 i u 11 c a B n quy nh này. i u 16. Trình t , th t c thu h i t và giao t i v i t ch c kinh t b gi i th , phá s n 1. H sơ l p thành 02 b n p t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh, bao g m: a) Quy t nh thu h i gi y ch ng nh n u tư ho c thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; Quy t nh gi i th (kèm theo h sơ gi i th ), phá s n ho c quy t nh c a Tòa án v gi i th , phá s n doanh nghi p; b) Quy t nh giao t, cho thuê t và Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (n u có); c) Biên b n h p H i ng thành viên ho c H i ng qu n tr v thanh lý tài s n gi i th doanh nghi p. Trư ng h p phá s n thì ph i có Quy t nh m th t c phá s n c a Tòa án và văn b n c a ThNm phán ng ý cho th c hi n các quy n liên quan n tài s n doanh nghi p. 2. Trình t th c hi n: Th i h n th c hi n các bư c th t c hành chính theo qui nh t i Kho n này là 17 ngày. a) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh Ki m tra, ti p nh n h sơ và chuy n m t b h sơ n s Tài nguyên và Môi trư ng trong th i h n 02 ngày.
 16. b) S Tài nguyên và Môi trư ng ThNm tra h sơ, l p th t c trình y ban nhân dân t nh quy t nh thu h i t, giao t trong th i h n 7 ngày. c) y ban nhân dân t nh Ký quy t nh thu h i, giao t và chuy n h sơ cho s Tài nguyên và Môi trư ng trong th i h n 03 ngày. d) S Tài nguyên và Môi trư ng Nh n quy t nh và chuy n h sơ cho Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh trong th i h n 03 ngày. ) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh. Trao quy t nh cho ngư i s d ng t, ch nh lý h sơ a chính, thu phí và l phí trong th i h n 02 ngày. M c 2 :CHUY N M C ÍCH S D NG T i u 17. Trình t , th t c chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p ph i xin phép 1. H sơ l p thành 02 b n p t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh, bao g m: a) ơn xin chuy n m c ích s d ng t; b) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (01 b n chính, 01 b n photo); c) Quy t nh thành l p ơn v ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh iv it ch c trong nư c (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng); d) D án u tư có s d ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c kèm theo quy t nh phê duy t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i v i d án xây d ng cơ s tôn giáo ư c UBND t nh ch p thu n; i v i d án u tư không s d ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c thu c di n ph i c p gi y ch ng nh n u tư thì kèm theo gi y ch ng nh n u tư; ) Văn b n th a thu n qui ho ch c a s Xây d ng ho c s Tài nguyên và Môi trư ng ho c y ban nhân dân c p huy n nơi th c hi n d án theo thNm quy n i v i d án u tư không s d ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c; e) B n t kê khai c a t ch c kinh t trong nư c th c hi n d án không s d ng v n t ngân sách nhà nư c v t t c các khu t, tình tr ng s d ng t ã ư c nhà nư c giao, cho thuê, cho phép chuy n m c ích s d ng t trư c ó (n u có) và t nh n xét v vi c ch p hành pháp lu t t ai trong quá trình s d ng t ng khu t.
 17. 2. Trình t th c hi n: Th i h n th c hi n các bư c th t c hành chính theo qui nh t i Kho n này là 35 ngày. a) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh Ki m tra, ti p nh n h sơ và chuy n m t b h sơ n s Tài nguyên và Môi trư ng trong th i h n 01 ngày. Trích o b n a chính khu v c chuy n m c ích s d ng t và chuy n k t qu n s Tài nguyên và Môi trư ng; ng th i g i s li u a chính và h sơ có liên quan n cơ quan Thu xác nh m c thu nghĩa v tài chính trong th i h n 20 ngày k t ngày ti p nh n h sơ. b) Cơ quan Thu Ti p nh n h sơ, xác nh m c thu nghĩa v tài chính v t ai mà ngư i s d ng t ph i th c hi n và g i k t qu n Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh trong th i h n 07 ngày. c) S Tài nguyên và Môi trư ng - i v i d án ph i xác minh vi c ch p hành pháp lu t t ai thì s Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n trong quá trình o l p b n a chính khu t và thNm nh h sơ t ai. - L p th t c trình y ban nhân dân t nh ký quy t nh chuy n m c ích s d ng t trong th i h n 07 ngày. d) y ban nhân dân t nh Ký quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng t và chuy n h sơ cho s Tài nguyên và Môi trư ng trong th i h n 03 ngày. ) S Tài nguyên và Môi trư ng Nh n quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng t, ch nh lý gi y ch ng nh n quy n s d ng t và chuy n h sơ cho Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh trong th i h n 03 ngày. e) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh. Trao quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng t và thông báo m c nghĩa v tài chính cho ngư i ph i th c hi n. Ki m tra vi c hoàn thành nghĩa v tài chính, ch nh lý h sơ a chính, thu phí và l phí, trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong th i h n 02 ngày.
 18. i u 18. Trình t , th t c ăng ký chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p không ph i xin phép 1. H sơ l p thành 02 b n p t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh, bao g m: a) T khai ăng ký chuy n m c ích s d ng t; b) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (01 b n chính, 01 b n photo). 2. Trình t th c hi n: Th i h n th c hi n các bư c th t c hành chính theo qui nh t i Kho n này là 10 ngày. a) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh Ki m tra, ti p nh n h sơ, th c hi n nghi p v chuyên môn, ch nh lý h sơ a chính và chuy n b chính h sơ n s Tài nguyên và Môi trư ng trong th i h n 05 ngày. b) S Tài nguyên và Môi trư ng ThNm tra h sơ và ghi bi n ng vào gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c c p m i gi y ch ng nh n quy n s d ng t và chuy n h sơ n Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh trong th i h n 03 ngày. c) Văn phòng ăng ký quy n s d ng c p t nh Thu phí và l phí, trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong th i h n 02 ngày. i u 19. Trình t , th t c nh n chuy n như ng và chuy n m c ích s d ng t th c hi n d án u tư 1. H sơ l p thành 02 b n p t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh, bao g m: a) ơn xin chuy n m c ích s d ng t; b) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và H p ng chuy n như ng quy n s d ng t (01 b n chính, 01 b n photo); c) Các gi y t theo qui nh t i i m c, d, và e Kho n 1 i u 17 B n qui nh này. 2. Trình t th c hi n theo qui nh Kho n 2 i u 17 B n qui nh này. 3. Trong ph m vi th c hi n d án, có nh ng th a t công do nhà nư c qu n lý, t không ư c tham gia vào th trư ng b t ng s n ho c ngư i s d ng t không có các gi y t h p pháp, h p l chuy n như ng quy n s d ng t, thì ch u tư ư c t o qu t b ng hình th c th a thu n b i thư ng v i ch s d ng t. Trong
 19. trư ng h p này, ch u tư ph i có biên b n th a thu n b i thư ng và ư c y ban nhân dân c p xã xác nh n. 4. Vi c thu h i các th a t t i Kho n 3 i u này và giao cho ch u tư th c hi n d án ng th i v i vi c cho phép chuy n m c ích s d ng t. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các s , ngành có liên quan và y ban nhân dân c p huy n nơi có d án nh giá ph n di n tích t công do nhà nư c qu n lý giao t có thu ti n s d ng t. Giá t ư c nh giá sát v i giá chuy n như ng trên th trư ng trong i u ki n bình thư ng nhưng không ư c th p hơn giá t do y ban nhân dân t nh qui nh. 5. Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh có trách nhi m xác nh v trí, qui mô, lo i t i v i ph n di n tích t công, ph n di n tích t chưa ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ph n di n tích không ư c tham gia vào th trư ng b t ng s n trên b n làm cơ s thu h i t, giao t. 6. Trư ng h p ch u tư ã nh n chuy n như ng quy n s d ng t trên 80% di n tích c a d án, thì ư c chuy n m c ích s d ng t th c hi n d án i v i ph n di n tích m b o các i u ki n sau ây: a) ã nh n chuy n như ng quy n s d ng t; b) K t n i h t ng ng b v i các khu v c xung quanh; c) m b o cơ c u di n tích t công trình công c ng theo t l qui nh trong khu v c chuy n m c ích s d ng t; d) m b o u tư h t ng k thu t m t cách ng b trong khu v c chuy n m c ích s d ng t. M c 3 : C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T i u 20. Trình t , th t c c p gi y ch ng nh n cho các t ch c ang s d ng t 1. i v i t ch c kinh t , cơ quan hành chính s nghi p, ơn v s nghi p có thu, cơ quan oàn th , các Ban ng, cơ s tôn giáo và các t ch c khác không thu c quy nh t i Kho n 2 i u này ã và ang s d ng t phi nông nghi p trư c ngày 01/7/2004. H sơ l p thành 02 b n p t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh, bao g m: a) ơn xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; b) Quy t nh thành l p ơn v ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng nhà nư c); c) Báo cáo t rà soát kê khai hi n tr ng s d ng t theo quy nh t i các i u 49, 51, 52, 53 và 55 Ngh nh 181/2004/N -CP;
 20. d) Các gi y t có liên quan n ngu n g c t g m: quy t nh giao t, cho thuê t, nh n bàn giao, nh n chuy n như ng, t ng cho, ti p qu n, b i thư ng, gi i phóng m t b ng. 2. i v i t ch c là ơn v vũ trang nhân dân ang s d ng t vào m c ích qu c phòng, an ninh. H sơ l p thành 02 b n p t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh, bao g m: a) ơn xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; b) Quy t nh c a B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an v v trí óng quân ho c a i m công trình; c) Các gi y t có liên quan n ngu n g c t g m: quy t nh giao t, cho thuê t, nh n bàn giao, nh n chuy n như ng, t ng cho, ti p qu n, b i thư ng, gi i phóng m t b ng; d) B n sao Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch s d ng t vào m c ích qu c phòng, an ninh trên a bàn các quân khu, trên a bàn các ơn v thu c B tư l nh B i biên phòng, trên a bàn t nh mà có tên ơn v xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. Trình t th c hi n: Th i h n th c hi n các bư c th t c hành chính theo qui nh t i Kho n này là 25 ngày không k th i gian th c hi n nghĩa v tài chính. Trư ng h p trích o a chính khu t thì th i h n th c hi n không quá 35 ngày. a) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh. Ki m tra, ti p nh n h sơ, trích l c b n a chính khu t, xác minh hi n tr ng, nhu c u s d ng t và xu t v i s Tài nguyên và Môi trư ng ph n di n tích ư c xem xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và hư ng x lý i v i ph n di n tích s d ng không úng m c ích, b l n chi m, b hoang, cho thuê, liên k t trái pháp lu t; g i s li u a chính và h sơ có liên quan n cơ quan Thu xác nh m c thu nghĩa v tài chính, Ban Tôn giáo xác nh cơ s th t h p pháp, chuy n toàn b h sơ n s Tài nguyên và Môi trư ng trong th i h n 10 ngày. Trư ng h p ph i trích ol pb n a chính thì th i h n th c hi n không quá 20 ngày. b) Ban Tôn giáo t nh Ti p nh n h sơ, xác nh n cơ s th t h p pháp và g i k t qu n Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh trong th i h n 10 ngày. c) Cơ quan Thu
Đồng bộ tài khoản