Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
53
lượt xem
6
download

Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 28/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S N I V THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S N i v , Phòng N i v thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n; Thông tư s 06/2008/TT-BNV ngày 21 tháng 8 năm 2008 c a B N i v hư ng d n s a i, b sung Kho n 2 M c III Ph n I Thông tư s 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S N i v , Phòng N i v thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n; Căn c Quy t nh s 56/2008/Q -UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v sáp nh p Ban Thi ua - Khen thư ng, Ban Tôn giáo - Dân t c vào S N i v và b sung ch c năng giúp y ban nhân dân thành ph t ch c, qu n lý v văn thư lưu tr nhà nư c cho S N i v ; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 52/Tr-SNV ngày 09 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S N i v thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
 2. Lê Hoàng Quân QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S N I V THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2009/Q -UBND ngày 03 tháng 4 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S N i v là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n qu n lý Nhà nư c v n i v , bao g m các lĩnh v c: t ch c b máy; biên ch các cơ quan hành chính, s nghi p nhà nư c; c i cách hành chính; chính quy n a phương; a gi i hành chính; cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, cán b công ch c phư ng - xã, th tr n; t ch c h i, t ch c phi Chính ph ; các t ch c hành chính, s nghi p thu c các B - ngành Trung ương và các a phương, các t ch c h i thu c Trung ương trú óng trên a bàn thành ph ; văn thư, lưu tr nhà nư c; tôn giáo và dân t c; thi ua - khen thư ng. S N i v có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tr s làm vi c c a S N i v t t i s 86B, ư ng Lê Thánh Tôn, phư ng B n Nghé, qu n 1, thành ph H Chí Minh. i u 2. S N i v ch u s ch o, qu n lý tr c ti p v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a B N i v , c a y ban Dân t c. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Nhi m v c a S N i v 1. Trình y ban nhân dân thành ph d th o các quy t nh, ch th ; quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm và các án, d án; chương trình bi n pháp t ch c th c hi n thu c các lĩnh v c ghi t i i u 1 Quy ch này.
 3. 2. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, án, d án, chương trình ã ư c phê duy t; thông tin tuyên truy n, hư ng d n, ki m tra, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c ư c giao. 3. V t ch c b máy: a) Trình y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c phân c p qu n lý v t ch c b máy i v i các cơ quan chuyên môn, ơn v s nghi p thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n. b) ThNm nh và trình y ban nhân dân thành ph quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n, cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn, các chi c c thu c cơ quan chuyên môn và ơn v s nghi p nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph ; án thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v s nghi p nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph theo quy nh. c) ThNm nh và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c thành l p, gi i th , sáp nh p các t ch c ph i h p liên ngành c a thành ph theo quy nh c a pháp lu t. d) Tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph xây d ng án thành l p, sáp nh p, gi i th các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n theo quy nh y ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh theo thNm quy n. ) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan chuyên môn có liên quan hư ng d n y ban nhân dân qu n - huy n vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c các phòng chuyên môn, ơn v s nghi p thu c y ban nhân dân qu n - huy n qu n lý. 4. Hư ng d n, ki m tra t ng h p báo cáo vi c th c hi n Quy ch dân ch t i xã, phư ng, th tr n và các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p nhà nư c trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t. 5. Công tác xây d ng chính quy n a phương: a) Hư ng d n t ch c và ho t ng c a b máy chính quy n a phương các c p trên a bàn thành ph . b) Giúp các t ch c b u c hư ng d n, ki m tra, t ng h p công tác b u c i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân các c p theo quy nh c a pháp lu t. c) ThNm nh, trình y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân qu n - huy n. Giúp H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph trình y ban Thư ng v Qu c h i, Th tư ng Chính ph phê chuNn các ch c danh b u c theo quy nh c a pháp lu t. d) Tham mưu giúp H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph trong công tác ào t o, b i dư ng i bi u H i ng nhân dân thành ph , xã, th tr n; th ng kê s lư ng, ch t lư ng i bi u H i ng nhân dân, thành viên y ban nhân dân thành ph , xã, th tr n t ng h p báo cáo theo quy nh.
 4. 6. V công tác a gi i hành chính và phân lo i ơn v hành chính: a) T ch c tri n khai th c hi n các nguyên t c v qu n lý, phân v ch, i u ch nh a gi i hành chính trên a bàn thành ph theo hư ng d n c a B N i v ; b) Theo dõi, qu n lý a gi i hành chính c a thành ph theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B N i v ; chuNn b các án, th t c ngh vi c thành l p m i, sáp nh p, chia tách, i u ch nh a gi i, i tên, phân lo i ơn v hành chính, nâng c p ô th theo quy nh; hư ng d n và t ch c th c hi n sau khi có quy t nh c a c p có thNm quy n; c) Ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng tham mưu cho y ban nhân dân thành ph gi i quy t các v n tranh ch p a gi i hành chính; t ng h p thành ph báo cáo c p có thNm quy n nh ng v n v tranh ch p a gi i hành chính còn có ý ki n khác nhau; d) T ng h p và qu n lý h sơ a gi i, m c, ch gi i hành chính c a thành ph theo hư ng d n và quy nh c a B N i v ; ) Hư ng d n, ki m tra ho t ng c a p, t dân ph theo quy nh c a pháp lu t và c aB N iv . 7. V công tác cán b , công ch c, viên ch c: a) Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c i v i i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, cán b , công ch c phư ng - xã, th tr n; b) Trình y ban nhân dân thành ph các án v phân công, phân c p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c và cán b , công ch c c p phư ng; chính sách, ch ti n lương, tr c p và các ch khác i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, cán b dân c ; luân chuy n, k lu t, khen thư ng cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; cơ c u ng ch công ch c trong các cơ quan hành chính thu c thNm quy n qu n lý c a y ban nhân dân thành ph theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B N iv ; c) Tham mưu trình y ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n v tuy n d ng, qu n lý, s d ng, ào t o, b i dư ng và th c hi n ch , chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c và cán b , công ch c phư ng - xã, th tr n theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B N i v ; d) Th ng nh t qu n lý và th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c trong và ngoài nư c sau khi ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Hư ng d n, ki m tra vi c tuy n d ng, qu n lý, s d ng và vi c th c hi n chính sách, ch i v i cán b , công ch c, viên ch c; ) Trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n vi c tuy n d ng, ánh giá, i u ng, b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, khen thư ng, k lu t và các ch , chính sách khác i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph qu n lý;
 5. e) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v tiêu chuNn ch c danh và cơ c u cán b , công ch c nhà nư c; tuy n d ng, qu n lý và s d ng cán b , viên ch c nhà nư c; cán b , công ch c phư ng - xã, th tr n theo quy nh c a pháp lu t và c a B N iv . 8. V qu n lý, s d ng biên ch hành chính, s nghi p: a) Xây d ng và báo cáo y ban nhân dân thành ph k ho ch biên ch trình H i ng nhân dân thành ph phê chuNn t ng biên ch s nghi p và thông qua t ng biên ch hành chính hàng năm; b) Trình y ban nhân dân thành ph quy t nh giao ch tiêu biên ch hành chính, s nghi p i v i cơ quan chuyên môn, các ơn v s nghi p thu c y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n. c) Hư ng d n qu n lý, s d ng biên ch i v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n và các ơn v s nghi p nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 9. V công tác c i cách hành chính: a) Trình y ban nhân dân thành ph quy t nh phân công các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph ph trách các n i dung, công vi c c a c i cách hành chính, bao g m: c i cách th ch , c i cách t ch c b máy hành chính, xây d ng và phát tri n i ngũ cán b , công ch c, c i cách tài chính công, hi n i hóa n n hành chính; theo dõi, ôn c và ki m tra vi c tri n khai th c hi n theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph ; b) Trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh các ch trương, bi n pháp Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a các cơ quan hành chính nhà nư c trong thành ph ; ch trì, ph i h p các cơ quan ngành d c c a Trung ương óng trên a bàn thành ph tri n khai c i cách hành chính; c) Hư ng d n, ôn c, ki m tra các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n tri n khai công tác c i cách hành chính theo chương trình, k ho ch c i cách hành chính c a thành ph ã ư c phê duy t; vi c th c hi n cơ ch m t c a, m t c a liên thông t i các s - ngành thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n, y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n theo quy nh c a pháp lu t và ch o c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; d) Giúp y ban nhân dân thành ph t ng h p chung vi c th c hi n các quy nh v ch t ch và t ch u trách nhi m v s d ng biên ch i v i cơ quan nhà nư c và quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch i v i các ơn v s nghi p công l p theo quy nh c a pháp lu t; ) nh kỳ hàng tháng báo cáo y ban nhân dân thành ph công tác c i cách hành chính; giúp y ban nhân dân thành ph xây d ng báo cáo v i Th tư ng Chính ph , B N i v v công tác c i cách hành chính theo quy nh. 10. V công tác t ch c h i và các t ch c phi Chính ph trên a bàn thành ph :
 6. a) ThNm nh và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh theo thNm quy n cho phép thành l p, gi i th , phê duy t i u l c a h i, t ch c phi Chính ph trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t, i u l i v i h i, t ch c phi Chính ph trong thành ph . Trình y ban nhân dân thành ph x lý theo thNm quy n i v i các h i, t ch c phi Chính ph vi ph m các quy nh c a pháp lu t, i u l h i; c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan trình y ban nhân dân thành ph quy t nh h tr nh xu t và các ch , chính sách khác i v i t ch c h i theo quy nh c a pháp lu t; d) nh kỳ hàng năm t ng h p tình hình t ch c, ho t ng và qu n lý h i trên a bàn thành ph báo cáo B N i v và y ban nhân dân thành ph . 11. V công tác văn thư, lưu tr : a) Hư ng d n, ki m tra các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p và doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph ch p hành các ch , quy nh pháp lu t v văn thư, lưu tr ; b) Hư ng d n, ki m tra chuyên môn, nghi p v v thu th p, b o v , b o qu n và t ch c s d ng tài li u lưu tr i v i các cơ quan, ơn v thu c thành ph và Trung tâm Lưu tr thành ph ; c) ThNm nh, trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t “Danh m c ngu n và thành ph n tài li u thu c di n n p lưu vào Trung tâm Lưu tr thành ph ”; thNm tra “Danh m c tài li u h t giá tr ” c a Trung tâm Lưu tr thành ph và c a các cơ quan thu c Danh m c ngu n n p lưu vào Trung tâm Lưu tr thành ph và Lưu tr qu n - huy n. 12. V công tác tôn giáo và dân t c: a) Giúp y ban nhân dân thành ph ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các ch trương c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v tôn giáo, dân t c và công tác tôn giáo, dân t c trên a bàn thành ph ; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v tôn giáo và dân t c trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; c) Hư ng d n chuyên môn nghi p v công tác tôn giáo và dân t c; d) Làm u m i liên h gi a chính quy n a phương v i các t ch c tôn giáo trên a bàn thành ph ; ) Giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n chính sách v dân t c. 13. V công tác thi ua, khen thư ng:
 7. a) Tham mưu giúp y ban nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o, th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác thi ua, khen thư ng; c th hóa ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a nhà nư c v thi ua, khen thư ng phù h p v i tình hình th c t c a thành ph ; làm nhi m v Thư ng tr c c a H i ng Thi ua - Khen thư ng thành ph ; b) Tham mưu giúp Ch t ch y ban nhân dân thành ph và H i ng Thi ua - Khen thư ng thành ph t ch c các phong trào thi ua; nhân r ng các i n hình tiên ti n; sơ k t, t ng k t phong trào thi ua và công tác khen thư ng; ph i h p v i các cơ quan liên quan tuyên truy n, ph bi n Lu t Thi ua, khen thư ng; t ch c th c hi n chính sách khen thư ng c a ng và Nhà nư c; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n k ho ch, n i dung thi ua, khen thư ng trên a bàn thành ph ; th c hi n vi c t ch c và trao t ng các hình th c khen thư ng theo quy nh c a nhà nư c; c) Xây d ng, qu n lý và s d ng Qu thi ua, khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý, c p phát, thu h i, c p i hi n v t khen thư ng theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t; d) Hư ng d n chuyên môn nghi p v v công tác thi ua, khen thư ng. 14. Th c hi n công tác h p tác qu c t v n i v và các lĩnh v c công tác ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và theo phân công c a y ban nhân dân thành ph . 15. Th c hi n công tác ki m tra, thanh tra v công tác n i v ; gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c, ti t ki m, ch ng lãng phí và x lý các vi ph m pháp lu t trên các lĩnh v c công tác ư c y ban nhân dân thành ph giao theo quy nh c a pháp lu t. 16. Hư ng d n chuyên môn nghi p v v công tác n i v và các lĩnh v c khác ư c giao i v i các cơ quan chuyên môn, ơn v s nghi p thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n. 17. Giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c theo lĩnh v c công tác ư c giao i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p c a các B - ngành Trung ương, các h i và a phương khác trú óng, ho t ng trên a bàn thành ph . 18. T ng h p, th ng kê theo hư ng d n c a B N i v v t ch c các cơ quan hành chính, s nghi p; s lư ng ơn v hành chính qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n và khu ph , t dân ph , p; s lư ng, ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, cán b , công ch c phư ng - xã, th tr n; công tác văn thư lưu tr nhà nư c, công tác tôn giáo, công tác thi ua khen thư ng và các lĩnh v c khác ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 19. T ch c nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr , s li u ph c v công tác qu n lý và chuyên môn, nghi p v ư c giao. 20. Ch o và hư ng d n t ch c các ho t ng d ch v công trong các lĩnh v c công tác thu c ph m vi qu n lý c a S .
 8. 21. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh v i y ban nhân dân thành ph và B N i v . 22. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , tài chính, tài s n; th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c thu c S theo quy nh. 23. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph giao theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Quy n h n c a S N i v 1. Tham d các kỳ h p H i ng nhân dân thành ph , H i ng nhân dân xã, th tr n và các cu c h p nh kỳ c a y ban nhân dân các qu n - huy n. 2. Xem xét, th a thu n Th trư ng cơ quan chuyên môn thành ph quy t nh thành l p ho c t ch c l i các phòng, ban chuyên môn tr c thu c. 3. Xem xét, th a thu n cho các ơn v s nghi p thu c các B - ngành Trung ương và các a phương (tr báo chí); các t ch c h i thu c Trung ương trú óng và ho t ng trên a bàn thành ph theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . 4. Quy t nh ti p nh n, i u ng cán b , công ch c i v i các cơ quan Trung ương, t nh, thành ph khác, l c lư ng Công an, Quân i chuy n ngành, các doanh nghi p nhà nư c và các oàn th n công tác t i cơ quan hành chính, s nghi p thu c biên ch thành ph theo phân c p. 5. Quy t nh nâng lương niên h n, nâng lương trư c niên h n; b nhi m ng ch, nâng ng ch chuyên viên và tương ương; chuy n x p l i ng ch, b c lương cho cán b , công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên, chuyên viên chính và tương ương không gi ch c v lãnh o cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , qu n - huy n và tương ương. 6. Quy t nh i u ng, b nhi m, b nhi m l i, k lu t và các ch chính sách khác i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c theo phân c p qu n lý c a y ban nhân dân thành ph . 7. Yêu c u th trư ng các ơn v hành chính s nghi p, doanh nghi p nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph báo cáo, cung c p thông tin v các v n có liên quan n ch c năng, nhi m v c a S N i v . 8. T ch c các cu c h p v i ơn v hành chính s nghi p, doanh nghi p nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph ph bi n, tri n khai các ch trương, chính sách c a ng và nhà nư c có liên quan n ch c năng, nhi m v c a S N i v . 9. Th c hi n thanh tra theo thNm quy n qu n lý nhà nư c c a S N i v ; ki m tra, ôn c các ơn v hành chính, cơ quan chuyên môn, ơn v s nghi p, d ch v công trong vi c th c hi n các quy nh c a Chính ph và y ban nhân dân thành ph v t ch c b máy, cán b , công ch c, viên ch c; v a gi i hành chính và các m t công tác khác thu c ph m vi trách nhi m c a S N i v ; xu t, ki n ngh y ban nhân
 9. dân thành ph v bi n pháp gi i quy t ho c tr c ti p gi i quy t nh ng v n phát sinh theo quy nh. Chương III T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 5. Cơ c u t ch c và biên ch 1. Lãnh oS : a) S N i v có Giám c và các Phó Giám c. b) Giám c là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S và vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao; c) Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S ch o m t s m t công tác và ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. Khi Giám c v ng m t, m t Phó Giám c S ư c Giám c y nhi m i u hành các ho t ng c a S ; d) Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c b nhi m Giám c, Phó Giám c S theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B N i v ban hành, theo các quy nh c a ng, Nhà nư c v công tác cán b và theo quy nh c a pháp lu t; ) Vi c mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, t ch c, ngh hưu và th c hi n ch , chính sách i v i Giám c và Phó Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ c u t ch c b máy c a S : S N i v có các phòng chuyên môn nghi p v và các ơn v thu c S . a) Các phòng chuyên môn nghi p v : - Văn phòng; - Thanh tra; - Phòng S ngành; - Phòng Xây d ng chính quy n; - Phòng C i cách hành chính; - Phòng Công ch c, viên ch c; - Phòng Qu n lý Văn thư, Lưu tr .
 10. b) Các t ch c tương ương Chi c c tr c thu c S N i v (có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng): - Ban Tôn giáo - Dân t c; - Ban Thi ua - Khen thư ng. c) ơn v s nghi p tr c thu c: - Trung tâm Lưu tr thành ph . Giám c S N i v trình y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c thành l p các t ch c s nghi p khác thu c S theo quy nh c a pháp lu t. 3. Biên ch c a S : Biên ch c a S N i v do y ban nhân dân thành ph giao trong t ng ch tiêu biên ch hành chính c a thành ph . Chương IV CÁC M I QUAN H CÔNG TÁC i u 6. i v i B N i v , y ban Dân t c 1. S N i v ch u s ch o và hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B N i v , y ban Dân t c; S N i v báo cáo k t qu ho t ng và chương trình, k ho ch công tác, d các cu c h p do B N i v , y ban Dân t c tri u t p. 2. Khi ch o và hư ng d n c a B N i v , y ban Dân t c chưa phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph ho c chưa th ng nh t v i ch o c a y ban nhân dân thành ph , S N i v ph i k p th i báo cáo và xu t y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B N i v , y ban Dân t c ho c trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 7. i v i y ban nhân dân thành ph 1. S N i v ch u s ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân thành ph ; Giám c S có trách nhi m báo cáo nh kỳ và t xu t cho y ban nhân dân thành ph v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao. 2. i v i nh ng v n liên quan n nhi m v , quy n h n c a S mà S N i v và các s - ngành, qu n - huy n còn ý ki n khác nhau, Giám c S N i v báo cáo và xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 8. i v i các Ban c a Thành y S N i v ph i h p v i các Ban c a Thành y ti p nh n ý ki n ch o c a Thư ng tr c Thành y; tham kh o ý ki n c a các Ban ng khi th c hi n các ch c năng, nhi m v có liên quan n nhi m v c a S .
 11. i u 9. i v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c oàn th thành ph S N i v ch ng tham kh o ý ki n c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th thành ph trong vi c gi i quy t các v n có liên quan n ch c năng nhi m v c a S nh m ph i h p th c hi n nh ng ch trương, chính sách c a Thành y, y ban nhân dân thành ph . i u 10. i v i các cơ quan chuyên môn thành ph 1. S N i v quan h v i các cơ quan chuyên môn thành ph theo nguyên t c ph i h p công vi c, nh m hoàn thành nhi m v chung c a thành ph và nhi m v c a t ng cơ quan; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các ch trương, chính sách pháp lu t c a nhà nư c và c a thành ph liên quan n công tác chuyên môn, nghi p v v công tác t ch c theo quy nh c a pháp lu t và c a thành ph . 2. Trư c khi trình y ban nhân dân thành ph các v n v ch trương, chính sách có liên quan n các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , S N i v ph i trao i ý ki n v i các cơ quan chuyên môn có liên quan. i u 11. i v i y ban nhân dân qu n - huy n 1. S N i v hư ng d n, ki m tra y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n các ch trương, chính sách pháp lu t c a nhà nư c và c a thành ph các n i dung v công tác chuyên môn nghi p v t i a phương; hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v cho Phòng N i v qu n - huy n. 2. Trư c khi trình y ban nhân dân thành ph các v n v chính sách, ch trương liên quan n qu n - huy n, S N i v ph i trao i ý ki n v i y ban nhân dân qu n - huy n. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 12. Căn c n i dung Quy ch này, Giám c S N i v ban hành quy nh ch làm vi c c a S , quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v tr c thu c, b trí nhân s cho các phòng - ban th c hi n t t nhi m v ư c giao. i u 13. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, khi xét th y c n thi t, Giám c S N i v trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh vi c i u ch nh, s a i, b sung cho phù h p v i quy nh c a pháp lu t và yêu c u th c ti n c a thành ph ./.
Đồng bộ tài khoản