Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
79
lượt xem
5
download

Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TÂY NINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 28/2009/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 18 tháng 06 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C ĐI U CH NH, B SUNG QUY HO CH PHÁT TRI N THƯƠNG M I T NH TÂY NINH Đ N NĂM 2020 Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Ngh quy t s 08/2009/NQ-HĐND ngày 10/4/2009 c a H i đ ng nhân dân t nh Tây Ninh khóa VII, kỳ h p th 16 v đi u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n thương m i t nh Tây Ninh đ n năm 2020; Theo đ ngh c a S Công thương t i T trình s 642/TTr-SCT ngày 03/6/2009 v vi c phê duy t D án: Đi u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n thương m i t nh Tây Ninh đ n năm 2020, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t d án “Đi u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n thương m i t nh Tây Ninh đ n năm 2020” (d án kèm theo) v i các n i dung chính sau: 1. M c tiêu: a) Giai đo n đ n năm 2010: kim ng ch xu t kh u đ t kho ng 800 tri u USD; giai đo n đ n 2015: kho ng 2.300 tri u USD; giai đo n đ n 2020: kho ng 7.000 tri u USD. b) T ng m c lưu chuy n hàng hóa bán l và doanh thu d ch v xã h i tăng bình quân 22%/năm trong giai đo n 2006 - 2010; tăng 21%/năm trong giai đo n 2011 - 2015; tăng 20%/năm trong giai đo n 2016 - 2020 và kho ng 21%/năm trong c giai đo n 2006 - 2020. c) Giá tr tăng thêm c a ngành thương m i chi m t tr ng 19,5 - 20% GDP c a t nh vào năm 2010, chi m t tr ng 22 - 23% GDP vào năm 2015 và 23 - 24% GDP vào năm 2020. d) T tr ng thương m i hi n đ i là 07 - 09% trong giai đo n 2006 - 2010 và 20% trong giai đo n 2011 - 2015 và 30% giai đo n 2016 - 2020. 2. Qui ho ch phát tri n m ng lư i thương m i t nh Tây Ninh đ n năm 2020 (Danh m c các d án ưu tiên đ u tư t i ph l c 1; 2; 3; 4; 5) a) M ng lư i ch Đ n năm 2020, s lư ng ch trên đ a bàn t nh Tây Ninh là 122 ch , trong đó có 02 ch đ u m i nông s n, 04 ch h ng I, 07 ch h ng II và 109 ch h ng III. Trong đó: Nâng c p, m r ng 61 ch ; xây d ng 38 ch t i các huy n: th xã Tây Ninh (02 ch ), huy n Hòa Thành (01 ch ), Tân Biên (04 ch ), Dương Minh Châu (01 ch ), Tân Châu (05 ch ), Châu Thành (09 ch ), Gò D u (04 ch ), Tr ng Bàng (05 ch ) và B n C u (07 ch ). D ki n qui ho ch: - Giai đo n 2008 - 2015: + Xây d ng thêm 31 ch t i các huy n, th xã: Th xã Tây Ninh (02 ch ), Tân Biên (02 ch ), Tân Châu (04 ch ), Tr ng Bàng (05 ch ), B n C u (06 ch ), Gò D u (02 ch ), Hòa Thành (01 ch đ u m i nông s n t ng h p), Dương Minh Châu (01 ch đ u m i nông s n t ng h p), Châu Thành (08 ch ). + Nâng c p, c i t o các ch t i các huy n, th xã: Th xã Tây Ninh (02 ch ), Tân Biên (03 ch ), Tân Châu (12 ch ), Tr ng Bàng (06 ch ), B n C u (03 ch ), Gò D u (04 ch ), Hòa Thành (09 ch ), Dương Minh Châu (11 ch ). + Di d i các ch t i các huy n do di n tích quá nh và không phù h p v i đi u ki n giao thông: Tr ng Bàng (01 ch ), B n C u (04 ch ); Gò D u (01 ch ), Châu Thành (03 ch ). Trung tâm gi i thi u hàng hóa, hàng th công m ngh , trái cây (k t h p kinh doanh đi m d ng chân ph c v khách du l ch) t i ngã tư phư ng Ninh Sơn, di n tích 05 ha; 01 trung tâm bán buôn, giao lưu hàng hóa (bò, gà th t, cao su, mì, v ng, đi u...) t i th tr n Tân Biên, di n tích là 50 ha.
 2. - Giai đo n 2016 - 2020: + Xây d ng thêm 07 ch t i các huy n: Tân Biên (02 ch ); Tân Châu (01 ch ); Gò D u (01 ch ); Châu Thành (03 ch ). + Nâng c p, c i t o các ch t i các huy n, th xã: Th xã Tây Ninh (07 ch ), Tân Biên (02 ch ), Gò D u (02 ch ). Ngoài ra, xây d ng thêm: 01 sàn giao d ch t i th xã Tây Ninh ph c v giao d ch bán buôn hàng hóa các lo i như trái cây, nông s n các lo i, nguyên v t li u xây d ng, di n tích 05 ha. b)Trung tâm thương m i Giai đo n 2008 - 2020, phát tri n thêm 06 trung tâm thương m i t i các huy n, th như sau: Th xã Tây Ninh (02 TTTM), huy n Tân Châu (01 TTTM), huy n Tr ng Bàng (02 TTTM), huy n Gò D u (01 TTTM). Như v y đ n năm 2020, t ng s trung tâm thương m i trên đ a bàn t nh Tây Ninh là 09 trung tâm thương m i. c) Siêu th Giai đo n 2008 - 2020, phát tri n thêm 09 siêu th t i các huy n, th xã như sau: Th xã Tây Ninh (02 siêu th ), huy n Tân Biên (01 siêu th ), huy n Tân Châu (01 siêu th ), huy n Tr ng Bàng (01 siêu th ), huy n B n C u (03 siêu th trong KKT CK M c Bài) và huy n Hòa Thành (01 siêu th ). Như v y, đ n năm 2020, t ng s siêu th trên đ a bàn t nh là 14 siêu th . d) Khu thương m i d ch v t p trung D ki n trong giai đo n 2008 - 2020, phát tri n 11 khu thương m i - d ch v t p trung, d ki n xây d ng t i các huy n, th như sau: Th xã Tây Ninh (01 khu), Tân Châu (02 khu), Tân Biên (01 khu) Tr ng Bàng (03 khu), B n C u (01 khu), Dương Minh Châu (01 khu), Châu Thành (02 khu). Như v y, đ n năm 2020, t ng s trên đ a bàn t nh là 11 TTTM. Ngoài ra, s hình thành tuy n ph mua s m t i các huy n Tr ng Bàng và Gò D u, các tuy n ph này ch y u t p trung t i khu v c th tr n c a các huy n. đ) H th ng kho tàng g n v i các b n bãi ven sông Vàm C Đông và sông Sài Gòn T nay đ n năm 2020, d ki n qui ho ch phát tri n h th ng kho hàng g n v i các b n bãi hi n h u ho c c n phát tri n thêm d c theo sông Vàm C Đông và sông Sài Gòn nh m ph c v cho ho t đ ng trao đ i, v n chuy n hàng hóa b ng đư ng sông gi a Tây Ninh v i các đ a bàn khác, ch y u là các t nh mi n Tây Nam b . T nay đ n năm 2020, phát tri n h th ng 30 b n bãi ven sông, xây d ng 11 kho hàng g n li n v i các b n bãi có đi u ki n phát tri n ven sông Sài Gòn và sông Vàm C Đông. C th xây d ng t i các huy n, th xã như sau: Tr ng Bàng (04 b n bãi, 01 kho), Dương Minh Châu (01 b n bãi, 01 kho), B n C u (08 b n bãi, 02 kho), Châu Thành (11 b n bãi, 04 kho), Gò D u (03 b n bãi, 02 kho), Hòa Thành (03 b n bãi, 01 kho). e) V n đ u tư T ng v n đ u tư t i thi u cho các công trình thương m i là 3.957,2 - 3.973,7 t đ ng, trong đó giai đo n t 2009-2015 là 3.901 - 3.915,1 t đ ng, giai đo n 2016-2020 là 56,2 - 58,6 t đ ng. V n đ u tư đư c phân theo các lo i hình như sau: - V n đ u tư cho m ng lư i ch là 400,7 - 417,2 t đ ng, trong đó giai đo n 2008-2015 là 359,5 - 373,6 t đ ng; giai đo n 2016-2020 là 41,2 - 43,6 t đ ng. - V n đ u tư cho m ng lư i trung tâm thương m i là 460 t đ ng, trong đó giai đo n 2008-2015 là 460 t đ ng. - V n đ u tư cho m ng lư i siêu th là 325 t đ ng, trong đó giai đo n 2008-2015 là 325 t đ ng. - V n đ u tư cho m ng lư i khu thương m i - d ch v t p trung là 2.740 t đ ng, trong đó giai đo n 2008-2015 là 2.740 t đ ng. - V n đ u tư cho h th ng kho hàng, b n bãi đ n năm 2020 kho ng 31,5 t đ ng, trong đó giai đo n 2008-2015 là 16,5 t đ ng. g) Di n tích s d ng đ t T ng h p yêu c u s d ng đ t t i thi u đ xây d ng m ng lư i ch , siêu th , trung tâm thương 2 m i, khu thương m i - d ch v t p trung đư c qui ho ch đ n năm 2020 là 1.523.395 m . C th : 2 - Nhu c u s d ng đ t cho m ng lư i ch : 727.622 m ; 2 - Nhu c u s d ng đ t cho m ng lư i siêu th : 64.773 m ;
 3. 2 - Nhu c u s d ng đ t cho m ng lư i trung tâm thương m i: 204.000 m ; 2 - Nhu c u s d ng đ t cho m ng lư i khu TM-DVTT: 456.000 m ; 2 - Nhu c u s d ng đ t cho m ng lư i kho hàng t i các b n bãi ven sông: 71.000 m . 3. Gi i pháp ch y u th c hi n qui ho ch a) Chính sách và cơ ch khuy n khích phát tri n thương m i c a t nh Tây Ninh - Nhóm chính sách và cơ ch khuy n khích phát tri n xu t kh u: + Có k ho ch đ u tư haï taàng cho nh ng khu cuïm công nghi p s n xu t, ch bi n, hàng tiêu dùng và hàng xu t kh u. + T ch c th c hi n các quy ho ch, chương trình, d án phát tri n vùng s n xu t hàng xu t kh u t p trung, các làng ngh , các m t hàng xu t kh u ch l c. + Áp d ng linh ho t chính sách tín d ng h tr xu t kh u nh m h tr t t hơn cho doanh nghi p, đ ng th i đáp ng yêu c u h i nh p. + Xây d ng và n đ nh danh m c m t hàng thu c đ i tư ng đư c hư ng chính sách, đ m b o tính n đ nh c a chính sách. + Xây d ng chương trình xúc ti n xu t kh u có qui mô và thư ng xuyên ho t đ ng đ cung c p nh ng thông tin cho các doanh nghi p s n xu t kinh doanh hàng xu t kh u. + Ti n hành xây d ng h th ng thông tin doanh nghi p, m r ng h th ng thu th p và x lý thông tin th trư ng. + T ch c xúc ti n thương m i theo hư ng do Nhà nư c vào doanh nghi p l p ra, kinh phí ho t đ ng đư c tài tr b i ngân sách và các hi p h i công nghi p - thương m i. + Th c hi n t t các n i dung cơ b n c a ho t đ ng xúc ti n thương m i như tư v n th trư ng; gi i thi u b n hàng; ph bi n thông tin, t ch c h i ch tri n lãm, tham gia đưa s n ph m, hàng hóa gi i thi u t i các trung tâm thương m i nư c ngoài, t ch c th c nghi m các hình th c thương m i m i... - Gi i pháp khuy n khích phát tri n các lo i hình t ch c thương m i truy n th ng và hi n đ i: + Nghiên c u ki n ngh ho c quy t đinh theo th m quy n c a đ a phương v c i cách đ tăng cư ng năng l c ho t đ ng c a các doanh nghi p thương m i bao g m: C i cách quy n s h u tài s n, c i cách cơ ch kinh doanh. + Phát tri n các phương th c lưu thông hi n đ i, nâng cao trình đ hi n đ i hóa c a các doanh nghi p thương m i; h tr phát tri n các doanh nghi p thương m i. + Ki n ngh ho c quy t đ nh theo th m quy n c a đ a phương v vi c hoàn thi n h th ng tài chính cho các doanh nghi p thương m i v a và nh đ gi i quy t các v n đ khó khăn v v n, h tr các doanh nghi p xây d ng các d án đ vay voán t các ngân hàng thương m i ho c b o lãnh c a ngân hàng phát tri n. + Thi t th c đưa vi c phát tri n các doanh nghi p thương m i v a và nh vào quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Tây Ninh, tích c c h tr các doanh nghi p hư ng các đi u ki n thu n l i trong s d ng đ t. + Tích c c h tr các doanh nghi p thương m i v a và nh ti n hành đ i m i k thu t công ngh kinh doanh, xây d ng và hoàn thi n h th ng qu n lý thông tin. + Ki n toàn h th ng d ch v đ cung c p d ch v thông tin, b i dư ng nhân tài cho các doanh nghi p thương m i v a và nh b ng vi c xây d ng và phát tri n m ng thông tin công c ng nh m cung c p d ch v cho các doanh nghi p thương m i v a và nh như thông tin chính sách, công ngh , th trư ng, ngu n nhân l c. + Tăng cư ng công tác ch đ o phát tri n doanh nghi p thương m i c a Tây Ninh: S Công thương và UBND các huy n, th xã, làm t t công tác ch đ o và h tr các doanh nghi p, nâng cao nh n th c. b) Chính sách c a t nh nh m h tr và thu hút v n đ u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i - Đ u tư xây d ng h t ng k thu t ch , c i t o và nâng c p ch + Đ i v i các ch đ u m i nông s n, th c ph m và các ch v trí tr ng đi m v kinh t - xã h i c a huy n đư c xây d ng theo quy ho ch, có th áp d ng các m c h tr sau: H tr toàn b ph n h t ng k thu t ngoài vaø trong tư ng rào; H tr (t l khác nhau tùy theo đ a phương và
 4. ch c th ) kinh phí chu n b đ u tư và gi i phóng m t b ng, h tr xây d ng h t ng k thu t trong tư ng rào. + Đ i v i nh ng ch qui mô l n, có nh hư ng đ n s phát tri n kinh t c a c vùng, t nh có đi u ki n v tài chính có th xem xét ng v n trư c đ xây d ng nhà l ng ch , sau đó doanh nghi p đư c giao qu n lý ch s hoàn tr sau cho ngân sách t nh theo qui đ nh c a UBND t nh; + Ngân sách t nh h tr toàn b ho c m t ph n kinh phí c i t o, nâng c p đ i v i nh ng ch do UBND huy n là ch đ u tư; + UBND huy n, UBND xã, th tr n có th v n đ ng các doanh nghi p, HTX, t ch c, cá nhân trên đ a bàn cùng góp v n v i chính quy n đ a phương trên cơ s h p đ ng đ u tư xây d ng ho c c i t o nâng c p ch . - Chính sách đ t đai + Nhà đ u tư t chuy n như ng quy n s d ng đ t đ th c hi n d án đ u tư phát tri n ch , trung tâm thương m i, siêu th ... Đư c mi n n p ti n s d ng đ t (n u đ t đó không ph i chuy n m c đích); + Gi m ti n s d ng đ t cho nhà đ u tư đư c Nhà nư c giao đ t đ u tư xây d ng, kinh doanh, khai thác ch , trung tâm thương m i, siêu th ... (m c đ gi m tùy theo đ a phương và lo i hình, c p đ ch , trung tâm thương m i, siêu th ...); + N u nhà đ u tư ch n hình th c thuê đ t thì th i h n cho thuê đ đ dài c n thi t đ nhà đ u tư có th hoàn v n đ u tư; + Nhà đ u tư có th đư c xem xét mi n ti n thuê đ t trong th i gian xây d ng cơ b n và nh ng năm k ti p theo d a trên nguyên t c: Khu v c nông thôn, vùng sâu, vùng xa vùng biên gi i đư c ti p t c mi n n p ti n thuê đ t v i th i gian dài hơn so v i khu v c đô th ; + Nhà đ u tư đã đư c thuê di n tích đ t n u có nhu c u ti p t c s d ng đ t thì s đư c xem xét gia h n s d ng đ t phù h p v i qui ho ch s d ng đ t và các qui ho ch khác đã đư c phê duy t. - Chính sách tài chính, tín d ng + Nhà đ u tư đư c quĩ h tr phát tri n xem xét cho vay tín d ng trung h n và dài h n v i lãi su t ưu đãi theo qui đ nh; + Nhà đ u tư đư c dùng quy n s d ng đ t và các công trình trong ph m vi cơ s h t ng thương m i thu c quy n s d ng c a mình đ th ch p vay v n ngân hàng theo qui đ nh hi n hành đ đ u tư s a ch a l n, c i t o, nâng c p cơ s h t ng thương m i; + Công ty ch do cơ quan có th m quy n ra quy t đ nh thành l p theo qui đ nh c a pháp lu t có th đư c vay v n ngân hàng ho c qu tài tr khác đ xây d ng, c i t o, nâng c p ch ; + N u đ đi u ki n, khi tham gia đ u tư xây d ng các lo i hình k t c u h t ng thương m i, nhà đ u tư s đư c hư ng các ưu đãi, khuy n khích v thu như đ i v i các d án s n xu t theo qui đ nh c a các văn b n pháp lu t v thu ; + Các doanh nghi p kinh doanh và qu n lý ch , trung tâm thương m i, siêu th ... đư c phép quy đ nh giá cho thuê di n tích kinh doanh, các lo i phí d ch v d a trên khung giá quy đ nh c a c p có th m quy n. - Các chính sách khác + Các nhà đ u tư đư c cung c p k p th i và đ y đ thông tin v các lo i qui ho ch có liên quan trong quá trình l p d án đ u tư xây d ng các lo i hình k t c u h t ng thương m i; + Nhà đ u tư đư c ưu tiên áp d ng rút g n th i gian qui đ nh trong th t c hành chính hi n hành đ i v i quá trình th lý, gi i quy t h sơ có liên quan đ n qui ho ch và ki n trúc c a d án đ u tư xây d ng k t c u h t ng thương m i t i cơ quan ch c năng; + Nhà đ u tư đư c huy đ ng v n c a doanh nghi p, cá nhân, h s n xu t kinh doanh đ xây d ng nhà loàng ch , các s p hàng, qu y hàng, hàng rào, sân, công trình v sinh, bãi đ u xe, công trình h t ng trong hàng rào và các h ng m c khác. c) Gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c thương m i - Có chính sách v m i g i, chiêu m nh ng nhân tài hi u bi t v th trư ng c a các nư c phát tri n làm vi c, c ng tác, ho c tư v n cho các doanh nghi p thương m i c a Tây Ninh. - Có cơ ch đãi ng phù h p đ i v i doanh nghi p;
 5. - Có chính sách h tr đào t o ngu n nhân l c cho ngành thương m i. - T ch c các l p đào t o, b i dư ng đ trang b nh ng ki n th c c n thi t cho ngu n nhân l c ngành thương m i, trư c h t cho các doanh nhân. - Tăng cư ng năng l c qu n lý cho S Công thương và c a các Phòng Công thương huy n, kinh t th xã. 4. T ch c th c hi n qui ho ch a) S Công thương là cơ quan ch trì, th c hi n theo ch c năng nhi m v c a s , ph i h p các s , ngành liên quan xây d ng và t ch c th c hi n qui ho ch, k ho ch, các đ án phát tri n ngành thương m i (phát tri n thương m i n i đ a và xu t kh u); xây d ng và trình UBND t nh Tây Ninh phê duy t và ban hành qui ch khuy n khích đ u tư xây d ng các lo i hình thương m i hi n đ i trên đ a bàn; hư ng d n các qui đ nh v các hành vi giao d ch, mua bán hàng hóa trên đ a bàn t nh như: Quy đ nh v các hành vi giao d ch c a các doanh nghi p bán l thương m i; tăng cư ng qu n lý hành vi khuy n m i c a các doanh nghi p bán l ; quy đ nh th c hi n qu n lý, giám sát ho t đ ng như ng quy n kinh doanh; ph i h p Trung tâm Xúc ti n Đ u tư - Thương m i- Du l ch xây d ng và t ch c t t các ho t đ ng xúc ti n đ u tư vào lĩnh v c thương m i và nh ng ngành hàng xu t kh u ch l c c a t nh. b) Ph i h p th c hi n Giao các s , ban, ngành, ph i h p t ch c th c hi n th ng nh t theo các m c tiêu và gi i pháp trong qui ho ch, c th như sau: - Các S : Thông tin Truy n thông, Văn hóa - Th thao và Du l ch, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao đ ng Thương binh và Xã h i, Giáo d c và Đào t o, Y t xác đ nh danh m c m t hàng, d ch v xu t kh u ch l c và cơ ch , k ho ch xúc ti n xu t kh u nh ng s n ph m đó; - S K ho ch và Đ u tư: Cân đ i, b trí k ho ch v n đ u tư; nghiên c u đ xu t nh ng cơ ch , chính sách thu hút đ u tư nư c ngoài và khuy n khích đ u tư t khu v c dân doanh. - S Xây d ng: Trên cơ s quy ho ch phát tri n ngành thương m i đư c phê duy t, c n đi u ch nh, b sung quy ho ch xây d ng c a t nh Tây Ninh đ đ m b o b trí không gian và ki n trúc phù h p theo tiêu chu n cho các lo i hình thương m i t ng khu v c trên đ a bàn t nh. - S Tài chính: Ph i h p v i S K ho ch và Đ u tư và các s ngành liên quan b trí kinh phí cho các ho t đ ng xúc ti n, đ u tư và h tr cho các doanh nghi p thương m i c a t nh; ph i h p v i ngân hàng xây d ng danh m c, k ho ch và cơ ch phát tri n xu t kh u các d ch v thu c lĩnh v c tài chính, ngân hàng; ban hành và ki m soát quy đ nh v phí và l phí cho thuê di n tích kinh doanh thương m i các ch và các khu thương m i, trung tâm thương m i; t ch c ki m soát giá c hàng hoá lưu thông trên th trư ng; ph i h p ch t ch v i S Công thương và các cơ quan có liên quan trong vi c s d ng các công c tài chính, thu đ n đ nh th trư ng và khuy n khích, h tr phát tri n thương m i c a t nh. - S Giao thông V n t i: Trên cơ s m ng lư i thương m i đư c quy ho ch, c n có k ho ch tri n khai ho c đi u ch nh, b sung quy ho ch giao thông c a t nh, t o thu n l i cho phát tri n m ng lư i thương m i và cho lưu chuy n hàng hoá trên th trư ng. Ph i h p v i Công an t nh c i ti n và hoàn thi n qu n lý giao thông đ t o thu n l i cho ho t đ ng thương m i các khu v c, cũng như thu n l i cho vi c cung ng, b c d và nh p hàng vào m ng lư i thương m i trên đ a bàn t nh. - S Tài nguyên và Môi trư ng: Trên cơ s qui ho ch phát tri n ngành thương m i đư c phê duy t, đi u ch nh và b sung quy ho ch s d ng đ t c a t nh đ ưu tiên dành đ t cho phát tri n thương m i, xác đ nh đ a gi i cho các lo i hình thương m i đã đư c quy ho ch. Tăng cư ng hư ng d n, ki m tra các doanh nghi p, t ch c kinh doanh thương m i v pháp lu t, môi trư ng, đ c bi t là t i các ch . Ph i h p v i S Công thương và các s , ngành liên quan đ xây d ng và ban hành các chính sách s d ng đ t cho phát tri n thương m i c a t nh. - S Khoa h c - công ngh : Ph i h p v i S Công thương và các cơ quan liên quan đ xây d ng và th c hi n chính sách h tr các doanh nghi p thương m i c a t nh áp d ng các công ngh kinh doanh và qu n lý hi n đ i, áp d ng ISO 9001... - S Lao đ ng, Thương binh và Xã h i: Xây d ng và ban hành các chính sách ưu đãi đ thu hút lao đ ng có trình đ cao, nhân tài vào ngành thương m i. - S Giáo d c và Đào t o ph i h p v i S Lao đ ng Thương binh và Xã h i và các ngành liên quan l p Đ án xây d ng Trung tâm và chương trình đào t o ngh đáp ng yêu c u c a doanh nghi p v s n xu t hàng xu t kh u và xu t kh u lao đ ng.
 6. - S Thông tin Truy n thông: Ph i h p v i S Khoa h c và Công ngh ch trì hư ng d n th c hi n Chương trình Chính ph đi n t , thương m i đi n t trên đ a bàn; h tr doanh nghi p v công ngh và chuy n giao công ngh thông tin. H tr S Công thương xây d ng và v n hành m ng thông tin c a ngành thương m i t nh và sàn giao d ch thương m i đi n t . - S Ngo i v : Ph i h p cùng v i các ngành liên quan trong vi c qu ng bá hình nh c a đ a phương thông qua các đoàn vào và ra; xây d ng môi trư ng h u ngh , h p tác v i các t nh c a Campuchia, trư c h t là v i các t nh giáp biên như h p tác kinh t , m và nâng c p các c a kh u. - C c H i quan, C c Thu : Nghiên c u th c hi n quy trình th t c và h i quan, thu theo hư ng đơn gi n hóa, nhanh chóng, chính xác, t o đi u ki n thu n l i cho doanh nghi p kinh doanh thương m i. - C c Th ng kê: Nghiên c u ban hành ch đ báo cáo th ng kê v xu t kh u d ch v trên đ a bàn. Ph i h p v i S Công thương đ b sung và hoàn thi n công tác th ng kê đ i v i ngành thương m i c a t nh - Báo, Đài phát thanh - Truy n hình c a t nh: Tăng cư ng n i dung thông tin v th trư ng, v hàng hóa và xúc ti n thương m i; tuyên truy n đ nâng cao nh n th c cho ngư i tiêu dùng v l i ích c a vi c s d ng các d ch v phân ph i hi n đ i, v b o v l i ích c a ngư i tiêu dùng; tuyên truy n, ph bi n nh ng kinh nghi m thành công và mô hình h th ng phân ph i hi n đ i c a các doanh nghi p thương m i và vi c áp d ng công ngh , phương th c kinh doanh và qu n lý hi n đ i trong ngành thương m i; tuyên truy n v đ nh hư ng và chính sách phát tri n cũng như các d án đ u tư l n trong ngành thương m i c a t nh... - UBND các huy n, th xã t ch c tri n khai và th c hi n các n i dung quy ho ch phát tri n m ng lư i k t c u h t ng thương m i và m ng lư i bán buôn, bán l trên t ng đ a bàn; t ch c th c hi n và ph i h p liên ngành, liên vùng nh m tri n khai các gi i pháp, chương trình, k ho ch đ y m nh xu t kh u và phát tri n ngành thương m i c a t nh. Đ m b o b trí và s d ng cán b có năng l c phù h p và trình đ chuyên nghi p v qu n lý thương m i trên đ a bàn huy n. 5) L trình th c hi n a) Giai đo n 2008 - 2010: - Xây d ng các chính sách khuy n khích phát tri n thương m i. - Xây d ng, hoàn thi n h th ng các văn b n pháp quy, các chính sách, cơ ch khuy n khích phát tri n và qu n lý thương m i c a t nh; - Xây d ng và t o các đi u ki n, ti n đ và bư c đ u tri n khai các Đ án phát tri n thương m i; - Đi u ch nh, b sung, xây d ng các quy ho ch m ng lư i thương m i và các quy ho ch chi ti t xây d ng các khu trung tâm thương m i, trung tâm thương m i - d ch v t ng h p, ch đ u m i nông s n...; xây d ng quy ho ch h th ng m ng lư i bán buôn, bán l trên đ a bàn t nh. - Xây d ng danh m c các d án kêu g i và khuy n khích đ u tư theo đ nh hư ng phát tri n c a ngành thương m i t nh. T p trung vào các d án nâng c p, xây m i đ phát tri n nhanh các lo i hình thương m i hi n đ i th xã, th tr n các huy n và các khu đô th . - Thúc đ y hình thành và phát tri n các h th ng phân ph i theo d ng “chu i”; b) Giai đo n 2011 - 2015: - Đi u ch nh ho c xây d ng m i các cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n và qu n lý thương m i phù h p; - Ti p t c hoàn thi n và th c hi n các đ án phát tri n thương m i; - H tr các nhà phân ph i phát tri n các d án kinh doanh hi n đ i; - H tr m t s công ty thương m i l n c a t nh m r ng m ng lư i kinh doanh; - Thúc đ y nhanh vi c c i cách các nhà phân ph i truy n th ng sang hi n đ i; - Hoàn thi n m ng lư i thương m i nông thôn; - T p trung xúc ti n thương m i các th trư ng m i. c) Giai đo n 2016 - 2020: - Phát tri n m nh thương m i đi n t ; - Hoàn thi n m ng lư i thông tin và d báo c a ngành thương m i;
 7. - Phát tri n các lo i hình thương m i hi n đ i nông thôn; - Đ m b o phát tri n đ ng b các cơ c u c a ngành thương m i và đ t trình đ phát tri n ngang b ng v i thương m i c a các t nh phát tri n. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Đi u 3. Giao S Công thương ch trì, ph i h p v i các s , ngành, y ban nhân dân các huy n, th xã công b Quy ho ch, t ch c tri n khai các m c tiêu, nhi m v đã đ ra, ki m tra theo dõi vi c th c hi n quy ho ch đ m b o s th ng nh t v i quy ho ch t ng th kinh t xã h i c a t nh, quy ho ch phát tri n các ngành khác, quy ho ch huy n, th xã, quy ho ch vùng và c nư c trong quá trình t ch c th c hi n, tuỳ tình hình th c t , S Công thương ch trì ph i h p các s , ngành liên quan xem xét, ki n ngh UBND t nh quy t đ nh đi u ch nh, b sung phù h p v i nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương. Đi u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c các s , ngành: Công thương; K ho ch và Đ u tư; Xây d ng; Tài chính; Thông tin - Truy n thông; Văn hóa - Th thao và Du l ch; Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Lao đ ng Thương binh và Xã h i; Giáo d c và Đào t o; Y t ; Giao thông V n t i; Tài nguyên và Môi trư ng; Khoa h c và Công ngh ; Ngo i v ; C c H i quan; C c Thu ; C c Th ng kê; UBND các huy n, th xã và th trư ng các s , ngành liên quan căn c Quy t đ nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Võ Hùng Vi t
 8. PH L C 1 HI N TR NG VÀ QUI HO CH CÁC CH TRÊN Đ A BÀN T NH TÂY NINH Đ N NĂM 2020 STT Tên ch Đ a đi m Hi n tr ng Quy ho ch đ n năm 2020 Xã, phư ng, th H ng Di n tích Di n tích S h H ng Quy mô, Ch hi n có Ch V n đ u tư (t đ ng) Ghi chú 2 tr n ch , đ t (m ) xây d ng KD c ch di n 2 Gi Nâng xây T ng Phân kỳ đ u hi n (m ) đ nh tích, có nguyên c p, m i VĐT tư m Quy mô, r ng 2008- 2016- ho ch 2015 2020 2 (m ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I Th xã 11 33.168 14.800,6 1.734 11 51.805 9 2 129,6 - 124,7 - 4,9 - 7 132 125 1 Ch Th xã Khu ph 1, I 10.050 9.350 561 I 15.000 x 90 90 XD m i t i Phư ng II v trí hi n có 2 Ch Phư ng 3 Khu ph 3, II 6.765 4.310 330 II 6.000 x 04 04 Phư ng 3 3 Ch Phư ng 4 Khu ph 5, III 1.079 120 II 8.000 x 30 30 Di d i, xây Phư ng 4 d ng m i 4 Ch Hi p Ninh KP Hi p L , III 1.388 190 III 3.245 x 0,7-1 0,7-1 Phư ng Hi p Ninh 5 Ch Bình Minh p Kinh t , Xã III 4.740 108 50 III 6.798 x 0,7-1 0,7-1 Bình Minh 6 Ch Th nh Trung pTh nh III 2.683 83 III 1.783 x 0,7-1 0,7-1 Hi p,XãTh nhTân 7 Ch Th nh Đông pTh nh Đông,Xã III 1.744 799 22 III 997 x 0,7-1 0,7-1 Th nhTân 8 Ch Tân Bình p Tân Trung, Xã III 560 108 21 III 1.840 x 0,7-1 0,7-1 Tân Bình 9 Ch Ninh Sơn p Ninh Th , Xã III 1.600 125,6 228 III 200 x 0,7-1 0,7-1 Ninh Sơn 10 Ch Ninh Hòa pNinh Hòa, Xã III 1.593 40 III 1.144 x 0,7-1 0,7-1 Ninh Th nh
 9. 11 Ch Ninh Đ c pNinh Đ c, Xã III 966 89 III 6.798 x 0,7-1 0,7-1 ho c di Ninh Th nh d i, xây d ng m i II Huy n Hòa Thành 9 28.230,5 12.867 486 10 57.205 9 1 36,3- 36,3- 39 39 1 Ch Trư ng Lưu p Trư ng Lưu, III 5.000 3.846 28 III 3.696 x 0,7-1 0,7-1 Xã Trư ng Đông 2 Ch Qui Thi n p Trư ng Thi n, III 3.034 600 19 III 3.034 x 0,7-1 0,7-1 Xã Trư ng Hòa 3 Ch Long H i p Long H i, Xã III 2.304 720 297 III 10.932 x 0,7-01 0,7-1 Trư ng Tây 4 Ch Trư ng Hu p Trư ng Hu , III 100 5 III 100 x 0,7-1 0,7-1 Xã Trư ng Tây 5 Ch Long Bình p Long Bình,Xã III 10.618 6.369 18 III 1.000 x 0,7-1 0,7-1 Long Thành Nam 6 Ch Long Yên p Long Yên,Xã III 4.626 521 26 III 4.938 x 0,7-1 0,7-1 Long Thành Nam 7 Ch Hi p An p Hi p An, Xã III 1.353 451 66 III 1.530 x 0,7-1 0,7-1 Hi p Tân 8 Ch Hi p Trư ng p Hi p Trư ng, III 640 190 12 III 640 x 0,7-1 0,7-1 Xã Hi p Tân 9 Ch Hi p Hòa p Hi p Hòa, Xã III 555,5 170 15 III 1.335 x 0,7-1 0,7-1 Hi p Tân 10 Ch Đ u m i th y KP 3, Th tr n Hòa ĐM 30.000 x 30 30 Thành s n - rau s ch III Huy n Dương 11 41.102 13.202 586 12 72.672 11 1 37,7- 37,7- Minh Châu 41 41 1 Ch Th tr n DMC KP 1, Th tr n II 10.000 2.500 200 II 9.417 x 0,7-1 0,7-1 DMC 2 Ch Phan p Phư c Tân 1, III 2.529 744 5 III 2.900 x 0,7-1 0,7-1 Xã Phan 3 Ch Bàu Năng p Ninh An, Xã III 6.099 2.168 32 III 6.900 x 0,7-1 0,7-1 Bàu Năng
 10. 4 Ch Chà Là p Ninh Hưng 1, III 3.944 250 21 III 4.800 x 0,7-1 0,7-1 Xã Chà Là 5 Ch C u Kh i p Kh i Hà, Xã III 2.236 672 51 III 2.232 x 0,7-1 0,7-1 C u Kh i 6 Ch Su i Hùng p L c Trung, Xã III 2.000 500 32 III 2.000 x 0,7-1 0,7-1 L c Ninh 7 Ch Truông Mít p Thu n An, Xã III 3.121 1.500 59 III 5.000 x 0,7-1 0,7-1 Truông Mít 8 Ch Cây Me p Thu n Bình, III 1.000 248,46 35 III 100 x 0,7-1 0,7-1 Xã Truông Mít 9 Ch Cây C y p Thu n Hòa, Xã III 100 30 III 100 x 0,7-1 0,7-1 Truông Mít 10 Ch Phư c Minh p B 2, Xã Phư c III 2.823 2.620 84 III 2.823 x 0,7-1 0,7-1 Minh 11 Ch Phư c Ninh p Phư c Tân, III 7.250 2.000 37 III 6.400 x 0,7-1 0,7-1 Xã Phư c Ninh 12 Ch ĐMNS K13 C u K13, Xã Bàu ĐM 30.000 x 30 30 Năng IV Huy n Tân Biên 9 38.910 16.080 425 13 57.252 4 5 4 44,1- 24- 20,1- 45,6 25,2 20,4 1 Ch Trà Vong p Su i Ông III 2.100 1.500 15 III 1.972 x 0,7-1 0,7-1 Đình, Xã Trà Vong 2 Ch M Công p Thanh Tân, Xã III 6.000 2.000 20 III 3.945 x 0,7-1 0,7-1 M Công 3 Ch Tân Phong p Sân Bay, Xã III 2.400 1.500 18 III 2.800 x 0,7-1 0,7-1 Tân Phong 4 Ch Hòa Hi p p Hòa Bình, Xã III 6.100 1.500 25 III 6.100 x 0,7-1 0,7-1 Hòa Hi p 5 Ch TTCX Hòa p Hòa Đông A, III 2.000 1.500 15 III 2.315 x Hi p Xã Hòa Hi p 6 Ch Th nh Bình p Th nh L i, Xã III 1.836 1.500 17 III 2.050 x Th nh Bình 7 Ch Tân L p p Tân Hòa, Xã III 7.000 2.006 85 III 1.400 x Tân L p
 11. 8 Ch TTr n Tân KP 2, Th Tr n II 6.474 2.574 230 II-I 15.670 x 15,7- 0,7-1 15 Biên Tân Biên 16 9 Ch BG Chàng p Tân Đông 1, III 5.000 2.000 III 1.000 x Ri c Xã Tân L p 10 Ch Tân Bình pTân Thanh, Xã III 2.000 x 2 2 Tân Bình 11 Ch Th nh Tây p Th nh Trung, III 3.000 x 2,4 2,4 Xã Th nh Tây 12 Ch đư ng biên p Tân Nam, Xã III 5.000 x 1,2 1,2 Tà N t Tân Bình 13 Ch Xa Mát p Tân Hòa, Xã III 10.000 x 20 20 Tân L p V Huy n Tân Châu 13 77.262 10.409 732 18 150.670 1 12 5 44,2- 40,2- 4 47,5 43,5 1 Ch Tân Hưng p Tân Đông, Xã III 4.800 1.000 100 III 2.500 x 0,7-1 0,7-1 Tân Hưng 2 Ch Tân Hưng p Tân Trung B, III 800 250 10 III 4.800 x 0,7-1 0,7-1 Xã Tân Hưng 3 Ch Tân Phú p Tân Xuân, Xã III 1.700 700 17 III 720 x 0,7-1 0,7-1 Tân Phú 4 Ch Tân Phú p Tân Hòa, Xã III 762 259 30 III 2.870 x 0,7-1 0,7-1 Tân Phú 5 Ch Th Tr n Khu ph 1, th tr n II 8.900 6.100 210 II 8.900 x 20,5 20,5 Tân Biên 6 Ch Tân Hi p p Th nh Phú, Xã III 3.400 10 III 3.400 x 0,7-1 0,7-1 Tân Hi p 7 Ch Tân H i p H i Phú, Xã III 6.400 25 III 27.000 x Tân H i 8 Ch Tân Đông p Đông Ti n, Xã III 7.200 180 II 6.180 x 8 8 Tân Đông 9 Ch Tân Hà p Tân Trung, Xã III 10.000 600 30 III 9.400 x 0,7-1 0,7-1 Tân Hà 10 Ch V c Sa Tr m 2, Xã Tân III 10.000 600 III 10.000 x 0,7-1 0,7-1 Hà
 12. 11 Ch TTCX Su i p 2, Xã Su i Ngô III 9.200 600 15 III 9.200 x 0,7-1 0,7-1 Ngô 12 Ch Tân Thành p Tân Đông, Xã III 7.200 300 40 III 9.300 x 0,7-1 0,7-1 Tân Thành 13 Ch Su i Dây p 2, Xã Su i Dây III 6.900 65 III 6.900 x 1 1 14 Ch Tân Hòa p Cây C y, Xã III 10.000 x 1,5 1,5 Tân Hòa 15 Ch Kh u Tr m I Tr m 1, Xã Tân III 10.000 x 1,5 1,5 Đông 16 Ch Th nh Đông p Th nh Hưng, III 5.000 x 0,7-1 0,7-1 Xã Th nh Đông 17 Ch Tân Thành p Đ ng Kèn 2, III 4.500 x 0,7-1 0,7-1 Xã Tân Thành 18 Ch Tân H i p H i An, Xã III 20.000 x 4 4 Tân H i VI Huy n B n C u 10 59.057 7.398,5 429 11 46.790 2 2 7 35,4- 35,4- 35,7 35,7 1 Ch Phư c Trung p Long Trung, III 3.240 287 III 10.000 x 0,7-1 0,7-1 Xã Long Phư c 2 Ch C u Long p Long Hòa, Xã III 9.915 2.260 125 I 10.000 x 12 12 Thu n Long Thu n 3 Ch Chi u Long p Long Phi, Xã III 3.617 10 III 3.617 x Thu n Long Thu n 4 Ch Tiên Thu n p R ng D u, Xã III 1.500 50 III 3.000 x 2,4 2,4 Tiên Thu n 5 Ch An Th nh p Chánh, Xã An III 500 450 20 III 3.000 x 2,4 2,4 Th nh 6 Ch Th Tr n KP1,Th Tr n B n III 4.173 703 92 III 4.173 x 3,2 3,2 C u 7 Ch Long Giang p Cao Su, Xã III 385 288 30 III 3.000 x 2,4 2,4 Long Giang 8 Ch Long Khánh p Long Th nh, III 4.000 348 30 III x Xã Long Khánh 9 Ch Đư ng Biên p Thu n Tây, Xã III 31.502 3.062,50 42 III
 13. L i Thu n 10 Ch L i Thu n p Thu n Tâm, III 225 30 3.000 x 2,4 2,4 Xã L i Thu n 10 Ch Bàu Tràm l n p Bàu tràm L n, III 3.000 x 2,4 2,4 Xã Tiên Thu n 11 Ch Cây Me p Long Hưng, III 4.000 x 7,5 7,5 Xã Long Thu n VII Huy n Gò D u 8 26.520 14.417 565 10 61.648 6 4 14,9- 7,5-8,7 7,4 16,1 1 Ch C m Giang p C m Th ng, III 3.770 285 98 III 1.400 x 1 1 Xã C m Giang 2 Ch Th nh Đ c p B n Đình, Xã III 1.681 711 11 III 2.200 x 0,7-1 0,7-1 Th nh Đ c 3 Ch Hi p Th nh p Đá Hàng, Xã III 7.600 4.200 38 III 7.600 x 0,7-1 0,7-1 Hi p Th nh 4 Ch Phư c Tr ch p Cây Nính, Xã III 1.800 1.800 20 II 7.137 x 1,5 1,5 Di d i, xây Phư c Tr ch d ng m i 5 Ch Th Tr n N i Ô Th tr n II 4.407 4.407 299 I 30.000 x 5 5 6 Ch Phư c Th nh p Phư c H i, Xã III 1.402 400 5 III 1.388 x 0,7-1 0,7-1 Phư c Th nh 7 Ch Phư c Đông p Su i Cao A, III 1.923 900 30 III 1.923 x 0,7-1 0,7-1 Xã Phư c Đông 8 Ch Bàu Đ n p 4, Xã Bàu Đ n III 3.937 1.714 64 III 4.000 x 1 1 9 Ch Thanh Phư c p Trâm Vàng, Xã III 3.000 x 2,4 2,4 Thanh Phư c 10 Ch C m An p C m An, Xã III 3.000 x 1,2 1,2 C m Giang VIII Huy n Tr ng 9 76.387 7.055 841 13 128.054 2 6 5 29,4- 29,4- Bàng 31,2 31,2 1 Ch Tr ng Bàng KP L c An,Th II 10.010 3.340 386 II 29.187 x 0,7-1 0,7-1 tr n Tr ng Bàng 6 Ch Gia Bình p Chánh, Xã Gia III 4.450 120 100 III 4.450 x Bình 2 Ch Ngã ba Hai p Gia Hùynh,Th III 25 III 3.000 x 2,4 2,4 Di d i, xây
 14. Châu tr n Tr ng Bàng d ng m i 3 Ch Su i Sâu p Su i Sâu, Xã III 1.000 400 30 III 645 x An T nh 4 Ch C u Xe p C u Xe, Xã III 2.000 500 30 III 6.760 x 0,7-1 0,7-1 Hưng Thu n 5 Ch Sóc Lào p Sóc Lào, Xã III 1.500 500 20 III 2.585 x 0,7-1 0,7-1 Đôn Thu n 7 Ch L c Hưng p L c Tân, Xã III 7.280 70 III 7.280 x 0,7-1 0,7-1 L c Hưng 8 Ch An Hòa p An H i, Xã An III 3.300 45 III 3.300 x 0,7-1 0,7-1 Hòa 9 Ch Bình Th nh p Bình Hòa, Xã III 46.847 2.195 135 III 46.847 x 0,7-1 0,7-1 Bình Th nh 10 Ch Phư c Ch p Truông D u, III 10000 x 10 10 Xã Phư c Ch 11 Ch Gia L c p L c Trác, Xã III 3.000 x 2,4 2,4 Gia L c 12 Ch Phư c Lưu p Hi p Phư c, III 3.000 x 2,4 2,4 Xã Phư c Lưu 13 Ch Bourbon - An Trong Khu Dân cư III 8.000 x 8 8 Hòa - Tái đ nh cư Bourbon - An Hòa IX Huy n Châu 18 57.544 13.716 849 24 101.526 14 1 9 29,1 24,3 4,8 Thành 1 Ch Biên Gi i p B n C u, Xã III 1.900 210 73 III 500 x Biên Gi i 2 Ch Hi p Bình p Hi p Bình, Xã III 15.000 2.080 60 III 15.000 x Hòa Th nh 3 Ch Hòa Bình p Thành B c, Xã III 9.998 5.736 151 III 9.998 x Thành Long 4 Ch B n S i p B n S i, Xã III 2.000 152 20 III 2.000 x Thành Long 5 Ch Ninh Đi n p Gò N i, Xã III 3.000 700 65 III 3.000 x Ninh Đi n
 15. 6 Ch Cao Xá Khu ph 3, Th III 559 599 54 III 2.254 x Tr n Châu Thành 7 Ch Tam H p Khu ph 4, Th III 1.593 167 15 III 1.601 x Tr n Châu Thành 8 Ch Bình Phong p Bình Phong, III 1.800 200 80 III 20.000 x 2,4 2,4 Di d i Xã Thái Bình cách ch cũ 500m 9 Ch Thanh Đi n p Thanh Sơn, III 996 336 30 III 994 x 2,4 2,4 Xã Thanh Đi n 10 Ch Phư c Vinh p Phư c L i, Xã III 5.000 336 25 III 9.086 x 2,4 2,4 Phư c Vinh 11 Ch H o Đư c p V nh, xã An III 5.447 1.100 80 III 5.447 x Cơ 12 Ch Sa Nghe p Sa Nghe, Xã III 1.467 400 30 III 1.467 x An Cơ 13 Ch C u Da p Bàu Sen, Xã III 500 500 20 III 1.467 x H o Đư c 14 Ch Long Vĩnh p Long Châu, Xã III 1.348 800 60 III 776 x Long Vĩnh 15 Ch C y Xiêng p C y Xiêng, Xã III 35 III 1.000 x 2,4 2,4 Đ ng Kh i 16 Ch TTCX Hòa p Hi p Phư c, III 6.336 41 III 6.336 x Th nh Xã Hoà Th nh 17 Ch Thanh Trung p Thanh Trung, III 400 200 III 400 x Xã Thanh Đi n 18 Ch B n Trư ng p B n Trư ng, III 200 200 10 III 200 x Xã H o Đư c 19 Ch Long Đ i p Long Đ i, Xã III 3.000 x 2,4 2,4 Long Vĩnh 20 Ch B n C p B n C , Xã III 3.000 x 2,4 2,4 Ninh Đi n 21 Ch c a kh u p Thành Tây, Xã III 5.000 x 7,5 7,5 Phư c Tân Thành Long 22 Chơ Hòa H i p b L n, Xã III 3.000 x 2,4 2,4 Hoà H i
 16. 23 Ch Long Ch n p Long Ch n, Xã III 3.000 x 2,4 2,4 Long Vĩnh 24 Ch An Bình p Thanh Bình, III 3.000 x 2,4 2,4 Xã An Bình T ng c ng 98 438.180,5 109.945,6 6.647 122 727,.622 23 61 38 400,7- 359,5- 41,2- 417,2 373,6 43,6 PH L C 2 HI N TR NG VÀ QUY HO CH CÁC SIÊU TH TRÊN Đ A BÀN T NH TÂY NINH Đ N NĂM 2020 Hi n tr ng Quy ho ch đ n 2020 Siêu th hi n có V n đ u tư (t đ ng) Quy mô, Tên siêu th Xã, phư ng, Th tr n Phân kỳ đ u Di n di n tích Siêu T ng tư H ng tích xây H ng kinh Nâng th siêu d ng siêu doanh Gi c p, m xây 2008- 2016- 2 2 STT th (m ) th (m ) nguyên r ng m i VĐT 2015 2020 I Th xã Tây Ninh 2 3.780 2 50 50 V trí B n xe cũ, Phư ng 2, th xã Tây 1 Siêu th t ng h p Ninh II 2.000 x 10 10 2 Siêu th t ng h p Khu v c Bách Hoá cũ III 1.780 x 40 40 II Huy n Tân Biên 1 23.200 1 100 100 H th ng các Siêu th Khu KTCK Xa Mát, p Tân Hòa, xã Tân 1 t ng h p L p I 23.200 x 100 100 III Huy n Tân Châu 1 2.000 1 10 10 1 Siêu th t ng h p Th tr n Tân Châu II 2.000 x 10 10 IV Huy n Tr ng Bàng 1 1000 1 5 5 1 Siêu th t ng h p Th tr n Tr ng Bàng II 1.000 x 5 5 V Huy n B n C u 5 20.657 3 29.793 5 3 130 130 Siêu th GC - Th K Khu KTCK M c Bài, p Thu n Tây, Xã 1 Vàng L i Thu n I 8.827 I 8.827 x 2 Siêu th Fuso III 4.800 III 4.800 x 3 Siêu th Smilling III 778 III 778 x
 17. 4 Siêu th Daiso III 1.452 III 1.452 x 5 Siêu th Ti t Ki m III 4.800 4.800 x 6 Siêu th Satra . III 3.866 x 60 60 7 Siêu th V n Hưng III 600 x 10 10 Siêu th trong TTTM d ch 8 v Qu c t Phi Long III 4.670 x 60 60 VI Huy n Hoà Thành 1 5.000 1 30 30 1 Siêu th t ng h p Trong trung tâm thương m i Long Hoa I 5.000 x 30 30 T ng c ng 5 20.657 9 64.773 5 9 325 325 PH L C 3 TH C TR NG VÀ QUY HO CH M NG LƯ I TRUNG TÂM THƯƠNG M I T NH TÂY NINH Đ N NĂM 2020 STT Tên Trung tâm Đ a đi m (xã, Hi n tr ng Quy ho ch đ n 2020 thương m i phư ng, th tr n) H ng Di n tích Di n tích H ng Quy mô, TTTM hi n có TTTM V n đ u tư (t đ ng) 2 TTTM đ t (m ) xây d ng TTTM di n tích xây 2 kinh Gi Nâng m i T ng Phân kỳ đ u (m ) doanh nguyên c p, m VĐT tư 2 r ng (m ) 2008- 2016- 2015 2020 I Th xã Tây Ninh 24.000 2 120 120 1 TTTM Phư ng 2 Phư ng 2, Th xã III 14.000 x 60 60 Tây Ninh (Quân y vi n cũ) 2 TTTM Phư ng 4 Phư ng 4, Th xã III 10.000 x 60 60 Tây Ninh II Huy n Tân Châu 10.000 1 60 60 1 TTTM th tr n Tân Th tr n Tân Châu III 10.000 x 60 60 Châu III Huy n Tr ng Bàng 20.000 2 120 120 1 TTTM An T nh G n Khu CN Tr ng III 10.000 x 60 60 Bàng 2 TTTM Bourbon An Trong Khu Dân cư - III 10.000 x 60 60 Tái đ nh cư Bourbon
 18. Hòa An Hòa IV Huy n Gò D u 15.000 1 60 60 1 TTTM th tr n Gò D u T i v trí UBND III 15.000 x 60 60 huy n và CA cũ V Huy n Hòa Thành 11.950 7.800 25.000 1 100 100 1 TTTM Long Hoa Th tr n Hoà Thành III 11.950 7.800 II 25.000 x 100 100 VI Huy n B n C u 510.390 27.700 110.000 2 1 TTTM Hi p Thành Khu KTCK M c Bài I 140.000 22.140 I 60.000 x 2 TTTM DV Qu c t Phi Khu KTCK M c Bài III 370.390 5.560 III 50.000 x Long T ng s 3 522.340 35.500 204.000 2 1 6 460 460
 19. PH L C 4 QUI HO CH M NG LƯ I KHU THƯƠNG M I - D CH V T P TRUNG T NH TÂY NINH Đ N NĂM 2020 Quy V n đ u tư (t đ ng) Đ a đi m mô, Phân kỳ đ u tư TT Tên Khu TM-DV di n T ng (xã, phư ng, th tr n) tích 2008- 2016- 2 VĐT (m ) 2015 2020 I Th xã Tây Ninh Khu TMDV TT k t h p đi m 1 Ngã tư xã Ninh Sơn 50.000 300 300 d ng chân Ninh Sơn II Huy n Tân Biên Khu TMDV TT t i KKT CK Khu KT c a kh u 2 50.000 300 300 Chàng Ri c Chàng Ri c III Huy n Tân Châu Khu TMDV TT khu v c V c Khu v c c a kh u V c 3 50.000 300 300 Sa Sa Khu TMDV TT khu v c c a Khu v c c a kh u Kà 4 50.000 300 300 kh u Kà Tum Tum IV Huy n Tr ng Bàng 5 Khu TMDV TT Tr ng Bàng Th tr n Tr ng Bàng 16.000 180 180 Khu TMDV TT k t h p đi m Xã Gia L c, Tr ng 6 50.000 300 300 d ng chân xã Gia L c Bàng Trong Khu liên h p CN Khu TMDV TT Phư c Đông - 7 - Đô th - D ch v 50.000 300 300 B iL i Phư c Đông - B i L i V Huy n B n C u 8 Khu TMDV TT Long Ch G n Khu CN Long Ch 10.000 60 60 VI Huy n Dương Minh Châu 9 Khu TMDV TT th tr n Th tr n DMC 11.000 100 100 VII Huy n Châu Thành 10 Khu TMDV TT th tr n Khu v c ch th tr n 49.000 300 300 Khu v c CKh u Phư c 11 Khu TMDV Phư c Tân 50.000 300 300 Tân T ng s 436.000 2.740 2.740 PH L C 5 QUI HO CH H TH NG KHO HÀNG, B N BÃI VEN SÔNG T NH TÂY NINH Đ N NĂM 2020 2 Quy mô (di n tích-m ) V n đ u tư (t đ ng) Trong đó Trong đó TT Tên b n sông, đ a đi m T ng Xây T ng Xây di n B n d ng v n B n d ng tích sông kho đ u tư sông kho hàng t i hàng t i b n b n
 20. sông sông A B 1 2 3 4 5 6 I. Huy n Tr ng Bàng 1 C u hàng, p C u hàng, xã An Hoà 2.000 2.000 0,5 0,5 2 An Th i, p An Th i, xã An Hoà 3.000 2.000 1.000 2 0,5 1,5 Phư c L p, p Phư c L p, xã 3 Phư c Ch 2.000 2.000 0,5 0,5 Phư ng Long, p Phư c Long, xã 4 Phư c Ch 2.000 2.000 0,5 0,5 II Huy n Dương Minh Châu 5 p 1, xã B n C i 3.000 2.000 1.000 2 0,5 1,5 III Huy n B n C u 6 B n Đình, p B, xã Tiên Thu n 3.000 2.000 1.000 2 0,5 1,5 B n Nhà Vuông, p Bàu Tràm L n, 7 xã Tiên Thu n 2.000 2.000 0,5 0,5 8 B n Đư ng C , p B, xã Tiên Thu n 2.000 2.000 0,5 0,5 B n Bàu Gõ, p Thu n Đông, xã L i 9 Thu n 2.000 2.000 0,5 0,5 R ch Vàm Bão, p Long Châu, xã 10 Long Khánh 2.000 2.000 0,5 0,5 11 p B n, xã An Th nh 3.000 2.000 1.000 2 0,5 1,5 12 Đìa Xù, khu ph 1, th tr n B n C u 2.000 2.000 0,5 0,5 13 B n tàu Long Giang, xã Long Giang 2.000 2.000 0,5 0,5 A B 1 2 3 4 5 6 IV Huy n Châu Thành Gò Chai, p Long Ch n, xã Long 14 Vĩnh 3.000 2.000 1.000 2 0,5 1,5 15 B n Cây, p Trà Sim, xã Ninh Đi n 2.000 2.000 0,5 0,5 16 Gò N i, p Gò N i, xã Ninh Đi n 2.000 2.000 0,5 0,5 Đ i Thơ, p Phư c Hòa, xã Phư c 17 Vinh 3.000 2.000 1.000 2 0,5 1,5 18 Cây i, p Cây i, xã Hòa Th nh 3.000 2.000 1.000 2 0,5 1,5 19 T m Long, p T m Long, xã Trí Bình 2.000 2.000 0,5 0,5 20 Trí Bình, p Xóm Ru ng, xã Trí Bình 2.000 2.000 0,5 0,5 21 L C , p L C , xã Biên Gi i 2.000 2.000 0,5 0,5 22 Hoà Bình, p Hoà Bình, xã Hòa H i 2.000 2.000 0,5 0,5 23 Th t N t, p Thanh Bình, xã An Bình 2.000 2.000 0,5 0,5 24 B n S i, p B n S i, xã Thành Long 3.000 2.000 1.000 2 0,5 1,5 V Huy n Gò D u 25 Th tr n Gò D u (ch Gò D u) 3.000 2.000 1.000 2 0,5 1,5 B n Mương, p B n Mương, xã 26 Th nh Đ c. 2.000 2.000 0,5 0,5
Đồng bộ tài khoản