Quyết định số 28-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 28-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28-HĐBT về việc chia một số xã và thành lập thị trấn của các huyện Bắc Mê, Nà Hang và Yên Sơn thuộc tỉnh Hà Tuyên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28-H BT Hà N i, ngày 13 tháng 2 năm 1987 QUY T NNH V VI C CHIA M T S XÃ VÀ THÀNH L P THN TR N C A CÁC HUY N B C MÊ, NÀ HANG VÀ YÊN SƠN THU C T NH HÀ TUYÊN H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Hà Tuyên và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay chia m t s xã và thành l p th tr n c a các huy n B c Mê, Nà Hang và Yên Sơn c a t nh Hà Tuyên như sau: A. Huy n B c Mê: 1. Chia xã ư ng Âm thành 2 xã l y tên là xã ư ng Âm và xã ư ng H ng: a) Xã ư ng Âm có 4.460 hécta t v i 1.907 nhân khNu. a gi i xã ư ng Âm phía ông và phía nam giáp huy n Nà Hang; phía tây giáp xã ư ng H ng; phía b c giáp t nh Cao B ng. b) Xã ư ng H ng có 4.320 hécta t v i 2.333 nhân khNu. a gi i xã ư ng H ng phía ông giáp xã ư ng Âm; phía tây và phía nam giáp huy n Nà Hang; phía b c giáp xã Yên Cư ng. 2. Chia xã Yên Cư ng thành 2 xã l y tên là xã Yên Cư ng và xã Phiêng Luông: a) Xã Yên Cư ng có 9.198 hécta t v i 3.074 nhân khNu. a gi i xã Yên Cư ng phía ông giáp xã ư ng m; phía tây giáp các xã L c Nông và Thư ng Tân; phía nam giáp xã Phiêng Luông; phía b c giáp các xã Yên Phú và Phú Nam.
  2. b) Xã Phiêng Luông có 2.108 hécta t v i 616 nhân khNu. a gi i xã Phiêng Luông phía ông và phía nam giáp huy n Nà Hang; phía tây giáp xã Thư ng Tân; phía b c giáp xã Yên Cư ng. 3. Chia xã Yên Phú thành 2 xã l y tên là xã Yên Phú và xã Yên Phong. a) Xã Yên Phú có 5.135 hécta t v i 2.222 nhân khNu. a gi i xã Yên Phú phía ông giáp xã Yên Phong; phía tây giáp các xã Giáp Chung và L c Nông; phía nam giáp xã Yên Cư ng; phía b c giáp xã Giáp Chung và t nh Cao B ng. b) Xã Yên Phong có 4.833 hécta t v i 1.566 nhân khNu. a gi i xã Yên Phong phía ông và phía b c giáp t nh Cao B ng; phía tây giáp xã Yên Phú; phía nam giáp xã Phú Nam. 4. Tách 3 xóm Bách Sơn, Khu i Nâng và T Luông c a xã Minh Ng c sáp nh p vào xã Thư ng Tân: a) Xã Minh Ng c có 8.391 hécta t v i 2.085 nhân khNu. a gi i xã Minh Ng c phía ông giáp các xã L c Nông và Thư ng Tân; phía tây giáp xã Minh Ng c; phía nam giáp huy n Nà Hang; phía b c giáp các xã Minh Sơn và Tùng Bá. b) Xã Thư ng Tân có 7.119 hécta t v i 1.345 nhân khNu. a gi i xã Thư ng Tân phía ông giáp xã Yên Cư ng; phía tây giáp xã Minh Ng c; phía nam giáp huy n Nà Hang; phía b c giáp xã L c Nông. B. Huy n Nà Hang. 1. Chia xã Lăng Can thành 2 xã l y tên là xã Lăng Can và xã Xuân L p. a) Xã Lăng Can có 7.003 hécta t v i 2.534 nhân khNu. a gi i xã Lăng Can phía ông giáp các xã Khuân Hà và Thư ng Lâm; phía tây và phía nam giáp huy n Chiêm Hoá; phía b c giáp các xã Phúc Yên và Xuân L p. b) Xã Xuân L p có 7.820 hécta t v i 1.236 nhân khNu. a gi i xã Xuân L p phía ông giáp xã Phúc Yên; phía tây giáp huy n B c Quang; phía nam giáp xã Lăng Can và huy n Chiêm Hoá; phía b c giáp xã Phúc Yên và huy n B c Quang.
  3. 2. Chia xã Côn Lôn thành 2 xã l y tên là xã Côn Lôn và xã Khâu Tinh; tách xóm B c Vãng c a xã Côn Lôn sáp nh p vào xã Trùng Khánh; tách xóm B n Lãm c a xã àV sáp nh p vào xã Khâu Tinh. a) Xã Côn Lôn có 7.028 hécta t v i 1.206 nhân khNu. a gi i xã Côn Lôn phía ông giáp xã Yên Hoa; phía tây giáp các xã c Xuân và Thư ng Lâm; phía nam giáp các xã Khâu Tinh và Trùng Khánh; phía b c giáp các xã Sinh Long và Thư ng Giáp. b) Xã Khâu Tinh có 6.657 hécta t v i 1.213 nhân khNu. a gi i xã Khâu Tinh phía ông giáp xã à V ; phía tây giáp xã Trùng Khánh; phía nam giáp các xã Sơn Phú và Vĩnh Yên; phía b c giáp các xã Côn Lôn và Yên Hoa. c) Xã à V có 6.229 hécta t v i 3.089 nhân khNu. a gi i xã à V phía ông giáp t nh Cao B ng; phía tây giáp xã Khâu Tinh; phía nam giáp t nh B c Thái; phía b c giáp các xã H ng Thái và Yên Hoa. d) Xã Trùng Khánh có 10.133 hécta t v i 2.071 nhân khNu. a gi i xã Trùng Khánh phía ông giáp xã Khâu Tinh; phía tây giáp xã Lăng Can; phía nam giáp xã Năng Kh ; phía b c giáp xã Thư ng Lâm. 3. Thành l p th tr n Nà Hang (th tr n huy n l huy n Nà Hang) trên cơ s 68,8 hécta t v i 87 nhân khNu c a xã Thanh Tương; 675,2 hécta t v i 840 nhân khNu c a xã Năng Kh và 925 hécta t v i 3650 nhân khNu c a xã Vĩnh Yên. Th tr n Nà Hang có 1.668,8 hécta t v i 4.577 nhân khNu. a gi i th tr n Nà Hang phía ông giáp xã Vĩnh Yên; phía tây giáp xã Năng Kh ; phía nam giáp xã Thanh Tương; phía b c giáp các xã Năng Kh và Vĩnh Yên. - Xã Thanh Tương có 13.114 hécta t v i 1.987 nhân khNu. a gi i xã Thanh Tương phía ông giáp t nh B c Thái; phía tây và phía nam giáp huy n Chiêm Hoá; phía b c giáp các xã Năng Kh ; Vĩnh Yên và th tr n Nà Hang. - Xã Năng kh có 7.425 hécta t v i 3.528 nhân khNu. a gi i xã Năng Kh phía ông giáp th tr n Nà Hang; phía tây giáp huy n Chiêm Hoá; phía nam giáp xã Thanh Tương; phía b c giáp xã Trùng Khánh. - Xã Vĩnh Yên có 6.724,5 hécta t v i 825 nhân khNu. a gi i xã Vĩnh Yên phía ông giáp xã Sơn Phú và t nh B c Thái; phía tây giáp xã Năng kh ; phía nam giáp xã Thanh Tương; phía b c giáp các xã Trùng Khánh và Khâu Tinh.
  4. C. Huy n Yên Sơn. 1. Chia xã Tân H ng thành 2 xã l y tên là xã Tân Ti n và xã Tân Long. a) Xã Tân Ti n có 6.266 hécta t v i 2.160 nhân khNu. a gi i xã Tân Ti n phía ông giáp các xã o Viên và Phú Th nh; phía tây giáp xã Xuân Vân; phía nam giáp xã Tân Long; phía b c giáp các xã Xuân Vân và Ki n Thi t. b) Xã Tân Long có 4.122 hécta t v i 3.009 nhân khNu. a gi i xã Tân Long phía ông giáp xã Phú Th nh; phía tây giáp các xã Th ng Quân và Phúc Ninh; phía nam giáp th xã Tuyên Quang; phía b c giáp các xã Xuân Vân và Tân Ti n. 2. Chia xã Bình Ca thành 2 xã l y tên là xã Thái Bình và xã Ti n B . a) Xã Thái Bình có 2.518 hécta t v i 2.499 nhân khNu. a gi i xã Thái Bình phía ông giáp xã Ti n B ; phía tây giáp xã Nông Ti n; phía nam giáp sông Lô; phía b c giáp xã Phú Th nh. b) Xã Ti n B có 3.350 hécta t v i 2.509 nhân khNu. a gi i xã Ti n B phía ông giáp huy n Sơn Dương; phía tây giáp xã Thái Bình; phía nam giáp các xã Tú Th nh và Minh Thanh; phía b c giáp xã Phú Th nh. 3. Chia xã H ng Sơn thành 2 xã l y tên là xã Quý Quân và xã L c Hành: a) Xã Quý Quân có 2.810 hécta t v i 1.283 nhân khNu. a gi i xã Quý Quân phía ông giáp xã Ki n Thi t; phía tây giáp xã L c Hành; phía nam giáp xã Xuân Vân; phía b c giáp xã Nhân Lý. b) Xã L c Hành có 2.212 hécta t v i 1.917 nhân khNu. a gi i xã L c Hành phía ông giáp xã Quý Quân; phía tây giáp xã Chiêu Yên; phía nam giáp xã Phúc Ninh; phía b c giáp huy n Chiêm Hoá. 4. Chia xã Trung Môn thành 2 xã l y tên là xã Trung Môn và xã Châu Sơn: a) Xã Trung Môn có 976 hécta t v i 5.611 nhân khNu. a gi i xã Trung Môn phía ông giáp th xã Tuyên Quang; phía tây giáp xã Châu Sơn; phía nam giáp xã Kim Phú; phía b c giáp xã Th ng Quân b) Xã Châu Sơn có 2.174 hécta t v i 3.354 nhân khNu.
  5. a gi i xã Châu Sơn phía ông giáp xã Trung Môn; phía tây giáp t nh Hoàng Liên Sơn; phía nam giáp xã Phú Lâm; phía b c giáp xã Lang Quán. i u 2. U ban Nhân dân t nh Hà Tuyên và Ban T ch c c a Chính quy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản