Quyết định số 28/QĐ-QLD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
81
lượt xem
2
download

Quyết định số 28/QĐ-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/QĐ-QLD về danh mục mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng lý lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý dược ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/QĐ-QLD

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C QU N LÝ DƯ C Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 28/QĐ-QLD Hà N i, ngày 04 tháng 02 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C M PH M NƯ C NGOÀI ĐƯ C C P S ĐĂNG LÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C Căn c Ngh đ nh s 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thương mai v ho t đ ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t đ ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t đ ng đ i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài ; Căn c quy t đ nh s 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các v , c c, văn phòng, thanh tra B Y t ; Căn c quy t đ nh s 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch qu n lý m ph m; Xét đ ngh c a trư ng phòng Qu n lý m ph m, QUY T Đ NH: Đi u 1: Công b đ t 84 các lo i m ph m nư c ngoài đư c c p s đăng ký lưu hành t i Vi t Nam g m 732 m ph m (có danh m c kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c 5 năm k t ngày ký ban hành. Đi u 3: Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và giám đ c các công ty đăng ký và công ty s n xu t có m ph m đư c lưu hành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. C C TRƯ NG Trương Qu c Cư ng DANH M C M PH M NH HƯ NG Đ N S C KH E CON NGƯ I ĐƯ C C P S ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 28/QĐ-QLD ngày 04 tháng 02 năm 2008) Tiêu H n TT Tên M Ph m S đăng ký chu n dùng 1. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương m i d ch v Th y Nguy n 28 Lê Th Riêng, phư ng B n Thành, qu n 1, Tp. H Chí Minh 1.1. Nhà s n xu t: Mariannebolle Inc., Seiko Bldg, 5/F, 2-20, Saiwai-Cho, 2-Chome, Naniwa-Ku, Osaka, Japan
 2. 1 Code No. 12105 cleansing cream W – II NSX 36 tháng LHMP- 3407-08 2 Code No. 12107 cleansing cream U NSX 36 tháng LHMP-3408-08 3 Code No. 12112 clean foam W NSX 36 tháng LHMP-3409-08 4 Code No. 12113 clean foam U NSX 36 tháng LHMP-3410-08 5 Code No. 12205 skin lotion U NSX 36 tháng LHMP-3411-08 6 Code No. 12402 cream M NSX 36 tháng LHMP-3412-08 7 Code No. 12402 skin lotion M NSX 36 tháng LHMP-3413-08 8 Code No. 12405 cream E NSX 36 tháng LHMP-3414-08 9 Code No. 12406 cream U NSX 36 tháng LHMP-3415-08 10 Code No. 12618 essence NY NSX 36 tháng LHMP-3416-08 11 Code No. 12631 skin protector NSX 36 tháng LHMP-3417-08 12 Code No. 18101 cleansing gel NSX 36 tháng LHMP-3418-08 13 Code No. 18102 cream wash NSX 36 tháng LHMP-3419-08 14 Code No. 18103 essence lotion NSX 36 tháng LHMP-3420-08 15 Code No. 18104 gel cream NSX 36 tháng LHMP-3421-08 2. Công ty đăng ký: Công ty C ph n Anh & Quân Tòa nhà U & I, s 9, Ngô Gia T , phư ng Chánh Nghĩa, th xã Th D u M t, Bình Dương 2.1. Nhà s n xu t: Clarins 4 Rue Berteaux – Dumas B.P.174 92203 Neuilly Sur Seine Cedex, France 16 Expertise 3P screen mist NSX 36 tháng LHMP-3422-08 Par amour toujours all rosy hair and body 17 NSX 36 tháng LHMP-3423-08 shower gel 18 Stretch mark control NSX 36 tháng LHMP-3424-08 2.2. Nhà s n xu t Mettler AG Hauptstrasse 154, CH – 5075 Hornussen, Switzerland 19 BVLGARI petits et mamans gentle soap NSX 36 tháng LHMP-3425-08 3. Công ty đăng ký: Công ty c ph n tin h c á Đông S 14, Đư ng Chu Văn An, ph Thái H c 2, th tr n Sao Đ , huy n Chí Linh, t nh H i Dương 3.1. Nhà s n xu t Coty (Guangzhou – China) Cosmetics Co., Ltd No.11-13 Zhenqing Road Benghu – Baiyun Die Guangzhou, China 20 Caryizo-anti dandriff shampoo NSX 36 tháng LHMP-3426-08 21 Caryizo-anti spot cream NSX 36 tháng LHMP-3427-08 22 Caryizo-bath gel NSX 36 tháng LHMP-3428-08 23 Caryizo-hair mask NSX 36 tháng LHMP-3429-08 24 Caryizo-pliancy shampoo NSX 36 tháng LHMP-3430-08 25 Caryizo-Skin smoothing scrub gel NSX 36 tháng LHMP-3431-08
 3. 26 Caryizo-Straightens curly hair NSX 36 tháng LHMP-3432-08 27 Caryizo-Sun screen & whitening cream NSX 36 tháng LHMP-3433-08 28 Caryizo-Whitening moisturizing facial milk NSX 36 tháng LHMP-3434-08 4. Công ty đăng ký: Công ty c ph n trang thi t b y t Lagi 750/60 Đi n Biên Ph , qu n 10, thành ph H Chí Minh 4.1. Nhà s n xu t Medi Medicusstrabe I, 95448 Bayreuth, Germany 29 Mediven creme night NSX 24 tháng LHMP-3435-08 30 Mediven gel day NSX 24 tháng LHMP-3436-08 5. Công ty đăng ký: Công ty d u th c v t hương li u m ph m Vi t Nam (VOCARIMEX) 58 Nguy n B nh Khiêm, Qu n 1, thành ph H Chí Minh 5.1. Nhà s n xu t LG Household & Health Care Ltd. 150 – 32, Songjeong-Dong, Hungduk-Gu, Cheongju-City, Chungcheongbug-Do, Korea 31 Ohui clear science body salt scrub NSX 30 tháng LHMP-3437-08 32 Ohui clear science lifting body emulsion NSX 30 tháng LHMP-3438-08 33 Ohui clear science lifting body wash NSX 30 tháng LHMP-3439-08 34 Ohui for men 16hrs. guard lotion SPF 15 NSX 30 tháng LHMP-3440-08 35 Ohui for men fresh feel face wash NSX 30 tháng LHMP-3441-08 36 Ohui for men fresh feel gel toner NSX 30 tháng LHMP-3442-08 37 Ohui for men leports sunblock SPE 45 PA+++ NSX 30 tháng LHMP-3443-08 38 Ohui for men line eraser for eye NSX 30 tháng LHMP-3444-08 39 Ohui for men mela eraser whitening serum NSX 24 tháng LHMP-3445-08 40 Ohui for men moisturizing emulsion NSX 30 tháng LHMP-3446-08 41 Ohui for men wrinkle off serum NSX 20 tháng LHMP-3447-08 42 Ohui perfect sun block black SPF50+/PA+++ NSX 30 tháng LHMP-3448-08 43 Ohui perfect sun block red NSX 30 tháng LHMP-3449-08 44 Ohui pure perfection clarifying toner NSX 30 tháng LHMP-3450-08 45 Ohui pure perfection clear moisturizer NSX 30 tháng LHMP-3451-08 46 Ohui pure perfection purifying essence NSX 30 tháng LHMP-3452-08 47 Ohui pure perfection trouble clear controller NSX 30 tháng LHMP-3453-08 48 Ohui spray sun block SPF 40/PA+++ NSX 30 tháng LHMP-3454-08 49 Ohui stone story mascara volume maximizer #01 NSX 36 tháng LHMP-3455-08 50 Ohui the first cell concentrating activator NSX 30 tháng LHMP-3456-08 51 Ohui the first cell intensive recovery NSX 30 tháng LHMP-3457-08 52 Ohui the first cell redesigning treatment NSX 30 tháng LHMP-3458-08 53 Ohui the first cell redesigning treatment (Rich) NSX 30 tháng LHMP-3459-08
 4. 54 Ohui the first cell relaxing ringer NSX 30 tháng LHMP-3460-08 55 Ohui the first eye cell intensive treatment NSX 30 tháng LHMP-3461-08 56 The history of whoo cheongidan jinyul balancer NSX 30 tháng LHMP-3462-08 57 The history of whoo cheongidan jinyul lotion NSX 30 tháng LHMP-3463-08 The history of whoo gongjinhyang mi 58 NSX 30 tháng LHMP-3464-08 hongyunjihap #1 The history of whoo gongjinhyang: seol 59 NSX 30 tháng LHMP-3465-08 whitening jinaek program 5.2. Nhà s n xu t LG Household & Health care, Ltd. 150-32, Songjeong-dong, Hung Duk-gu, Cheongju-City, Chungcheongbug-do, Korea 60 Character by vonin fresh emulsion NSX 30 tháng LHMP-3466-08 61 Character by vonin fresh skin NSX 30 tháng LHMP-3467-08 62 Exprim by vonin balancing emulsion NSX 30 tháng LHMP-3468-08 Isaknox luxian natural eye shadow (# PK110; 63 NSX 30 tháng LHMP-3469-08 #BE310; #PP510) 64 Isaknox shine dew air pact (#21; #23) NSX 30 tháng LHMP-3470-08 65 Isaknox shine dew face powder (#01; #23; #R13) NSX 30 tháng LHMP-3471-08 66 Isaknox shine dew foundation (#21; #23) NSX 18 tháng LHMP-3472-08 67 Isaknox shine dew makeup base (#10; #70) NSX 24 tháng LHMP-3473-08 68 Ohui clear science cleansing gel oil NSX 30 tháng LHMP-3474-08 69 Ohui clear science cleansing sheet NSX 36 tháng LHMP-3475-08 70 Ohui clear science comforting massage cream NSX 36 tháng LHMP-3476-08 71 Ohui clear science crystal cleansing foam NSX 36 tháng LHMP-3477-08 72 Ohui clear science deep cleansing cream NSX 36 tháng LHMP-3478-08 73 Ohui clear science gentle face scrub NSX 36 tháng LHMP-3479-08 74 Ohui clear science washable cleansing emulsion NSX 36 tháng LHMP-3480-08 75 Ohui prestance perfumed shower gel NSX 30 tháng LHMP-3481-08 Ohui splendid anti aging foundation (#13; #21; 76 NSX 30 tháng LHMP-3482-08 #23) Ohui splendid anti aging lipstick (#PK110; #PK125; #PK135; #OR210; #OR220; #OR230; 77 NSX 30 tháng LHMP-3483-08 #BE320; #BR330; #RD430; #PP510; #WN530; #BR340) 78 Ohui stone story eyebrow pencil (#350) NSX 30 tháng LHMP-3484-08 79 Sooryehan boyangjin boyang chosigong cream NSX 30 tháng LHMP-3485-08 Sooryehan boyangjin boyang chosigong 80 NSX 30 tháng LHMP-3486-08 essence 81 Sooryehan boyangjin red ginseng juice cream NSX 30 tháng LHMP-3487-08
 5. 82 Sooryehan boyanjin boyang chosigong pack NSX 30 tháng LHMP-3488-08 83 Sooryehan boyun cream NSX 30 tháng LHMP-3489-08 84 Sooryehan boyun emulsion NSX 30 tháng LHMP-3490-08 85 Sooryehan boyun essence NSX 30 tháng LHMP-3491-08 86 Sooryehan boyun extra moisturizing cream NSX 30 tháng LHMP-3492-08 87 Sooryehan boyun extra moisturizing emulsion NSX 30 tháng LHMP-3493-08 88 Sooryehan boyun extra moisturizing toner NSX 30 tháng LHMP-3494-08 89 Sooryehan boyun eye cream NSX 30 tháng LHMP-3495-08 90 Sooryehan boyun toner NSX 30 tháng LHMP-3496-08 Sooryehan cheonganjin cheongan cleansing 91 NSX 30 tháng LHMP-3497-08 cream Sooryehan cheonganjin cheongan cleansing 92 NSX 30 tháng LHMP-3498-08 foam Sooryehan cheonganjin cheongan massage 93 NSX 30 tháng LHMP-3499-08 cream 94 Sooryehan meebaekjin backchool essence NSX 30 tháng LHMP-3500-08 The history of whoo gongjinhyang cleansing bar 95 NSX 30 tháng LHMP-3501-08 set 96 Vonin ny’z blooming aftershave NSX 30 tháng LHMP-3502-08 97 Vonin ny’z revitalizing emulsion NSX 30 tháng LHMP-3503-08 98 Vonin rx acne cleansing foam NSX 30 tháng LHMP-3504-08 99 Vonin the style foam wash NSX 30 tháng LHMP-3505-08 100 Vonin urban black eau de toilette NSX 30 tháng LHMP-3506-08 6. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dư c & PTCN Ngân Hà S 45, ph Quang Trung, p.Tr n Hưng Đ o, q. Hoàn Ki m, tp. Hà N i 6.1. Nhà s n xu t Laboratoires Lyocentre 24 Avenue Georges Pompidou - 15004 Aurrilac Cedex – France 101 Lactamousse Femme NSX 30 tháng LHMP-3507-08 7. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dư c Vi t Nam – Th y S 298 Tr n Khát Chân, phư ng Thanh Nhàn, qu n Hai Bà Trưng, tp. Hà N i 7.1. Nhà s n xu t Dr. Wild & Co. Ltd. Box 932, Ch-4132 Muttenz 4, Switzerland 102 Emoflour gel NSX 48 tháng LHMP-3508-08 103 Emoform toothpaste NSX 48 tháng LHMP-3509-08 8. Công ty đăng ký: Công ty TNHH D ch v và Thương m i B o Anh S 19 ngõ Núi Trúc, ph Núi Trúc, phư ng Kim Mã, qu n Ba Đình, Hà N i 8.1. Nhà s n xu t Pakaly Enterprise Co., Ltd.
 6. 2F, No 506-2, Yuan Shan road, Chung Her City, Taipei Hsien, 23545, Taiwan Mei – eal brilliant sheen & moisture lipstick 104 NSX 36 tháng LHMP-3510-08 Code: 801 to 806 Mei – eal diamond sparkle lipgloss Code: D601 105 NSX 36 tháng LHMP-3511-08 to D610 Mei – eal dry – moist two – way powder make up 106 NSX 36 tháng LHMP-3512-08 501 Mei – eal dry – moist two – way powder make up 107 NSX 36 tháng LHMP-3513-08 C01 Mei – eal extreme length & volume effect 108 NSX 36 tháng LHMP-3514-08 mascara Code: black, blue, brown 109 Mei – eal long shape cream base Code 301, 302 NSX 36 tháng LHMP-3515-08 Mei – eal nail polish Code: 101, 102, 103, 104, 110 NSX 60 tháng LHMP-3516-08 105, 106, 107,108, 109, 111, 113, 122 111 Mei – eal natural color blush Code: NF 315 NSX 36 tháng LHMP-3517-08 Mei – eal natural color trio eyeshadow Code: NF 112 NSX 36 tháng LHMP-3518-08 312 Mei – eal silky smooth liquid foundation Code: 113 NSX 36 tháng LHMP-3519-08 1,3 Mei – eal silky smooth powder foundation UV 114 NSX 36 tháng LHMP-3520-08 SPE 20/PA++ Code: SS810, SS811, SS812 115 Mei – eal single pearl eyeshadow Code: NF318 NSX 36 tháng LHMP-3521-08 Mei – eal sun block combact UV fillter SPF 20 116 NSX 36 tháng LHMP-3522-08 No 401 Mei – eal sun block combact UV fillter SPE(20) 117 NSX 36 tháng LHMP-3523-08 Code E01 9. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Hoàng Gia Linh 4/4C1 đư ng 160, phư ng Tăng Nhơn Phú A, qu n 9, thành ph H Chí Minh 9.1. Nhà s n xu t Chris Farrell Cosmetics GmbH Wendelinusstr. 9, D-773836 Rheinmunster, Germany 118 Blush on NSX 24 tháng LHMP-3524-08 119 Body Skin Repair NSX 24 tháng LHMP-3525-08 120 Cake make – up NSX 24 tháng LHMP-3526-08 121 Concentrate Mela Light NSX 24 tháng LHMP-3527-08 122 Dew tonic NSX 24 tháng LHMP-3528-08 123 Eye shadow NSX 24 tháng LHMP-3529-08 124 Lipstick NSX 24 tháng LHMP-3530-08 125 Maragosa Oil NSX 24 tháng LHMP-3531-08 126 Marcas Butter Face NSX 24 tháng LHMP-3532-08 127 Perfect creamy foundation NSX 24 tháng LHMP-3533-08
 7. 128 Pure skin mask NSX 24 tháng LHMP-3534-08 129 Rich cleanser NSX 24 tháng LHMP-3535-08 130 Silky hand NSX 24 tháng LHMP-3536-08 131 Skin balancer NSX 24 tháng LHMP-3537-08 132 Skin deep cleanser NSX 24 tháng LHMP-3538-08 10. Công ty đăng ký: Công ty TNHH MP Avon (Vi t Nam) 8 VSIP Đư ng s 2, KCN Vi t Nam – Singapore, huy n Thu n An, t nh Bình Dương 10.1 Nhà s n xu t Avon Products Mfg., Inc. Calamba Premiere International Park Barangay Batino, Calamba Laguna 4027, Philippines Avon naturals whitening anti – marks cream with 133 NSX 36 tháng LHMP-3539-08 licorice extract 134 Avon simply pretty fresh radiance gel foundation NSX 36 tháng LHMP-3540-08 11. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Ng c Vũ P28, A2, t p th Tr n Hưng Đ o, phư ng Đ ng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà N i. 11.1. Nhà s n xu t International Laboratories Corp., Ltd 549/2 Soi Saengsuk, Sadhupradist RD, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand KMA Conver Ideal Powder Cake SPF 25PA ++ # 135 NSX 48 tháng LHMP-3541-08 01 136 KMA Light Touch Lipstick # P1 NSX 48 tháng LHMP-3542-08 137 KMA Perfection Face Color # W0 NSX 48 tháng LHMP-3543-08 KMA Perfection Foudation Oil Free & SPF 25 PA 138 NSX 48 tháng LHMP-3544-08 +++ #C1 139 KMA Perfection Loose Powder # C2 NSX 48 tháng LHMP-3546-08 140 KMA White & Bright SPF 15 # C1 NSX 48 tháng LHMP-3547-08 12. Công ty đăng ký: Công ty TNHH phát tri n thương m i Vi t – úc S 50 Giang Văn Minh, phư ng Đ i C n, qu n Ba Đình, tp Hà N i 12.1 Nhà s n xu t Oyster Cosmetics S.p.A. Via Barzizza 37/A 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) – Italia 141 Cherastille NSX 60 tháng LHMP-3548-08 142 Crema Stirante NSX 60 tháng LHMP-3549-08 143 Oxy Cream NSX 60 tháng LHMP-3550-08 144 Perlacolor NSX 60 tháng LHMP-3551-08 145 Perlonda NSX 60 tháng LHMP-3552-08 146 Sublime-balm NSX 60 tháng LHMP-3553-08 147 Sublime-Shampoo NSX 60 tháng LHMP-3554-08 13. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Phân ph i Phát Vi t 23 Láng H , Ba Đình, Hà N i
 8. 13.1. Nhà s n xu t Naris Cosmetics Co., Ltd 11-17 Ebie, 1 – Chome Fukushima-ku, Osaka 553-0001, Japan 148 5ago double cleansing foam NSX 60 tháng LHMP-3555-08 149 5ago double lifting mask NSX 60 tháng LHMP-3556-08 150 Alodew ex milk NSX 60 tháng LHMP-3557-08 151 Beauty ex pack set dry gel NSX 60 tháng LHMP-3558-08 152 Beauty ex pack set normal get NSX 60 tháng LHMP-3559-08 153 Bioqueen all – purpose lotion N NSX 60 tháng LHMP-3560-08 154 Bioqueen double cleansing N NSX 60 tháng LHMP-3561-08 155 Bioqueen enrich creme N NSX 60 tháng LHMP-3562-08 156 Bioqueen essential lotion white NSX 60 tháng LHMP-3563-08 157 Bioqueen essential lotion wrinkle NSX 60 tháng LHMP-3564-08 158 Bioqueen massaging pack N NSX 60 tháng LHMP-3565-08 159 Bioqueen moist creme lotion N NSX 60 tháng LHMP-3566-08 160 Gloriart concentrate base ex NSX 60 tháng LHMP-3567-08 161 Gloriart diamagic liquid NSX 60 tháng LHMP-3568-08 162 Gloriart fluid foundation NSX 60 tháng LHMP-3569-08 163 Gloriart melt change cake base NSX 60 tháng LHMP-3570-08 164 Gloriart treatment loose powder NSX 60 tháng LHMP-3571-08 165 Gloriart UV excellent feel veil NSX 60 tháng LHMP-3572-08 166 Gloriart V-Form snowlyze powder cake NSX 60 tháng LHMP-3573-08 167 Gloriart white mask base NSX 60 tháng LHMP-3574-08 168 Libertage brightening creme NSX 60 tháng LHMP-3575-08 169 Libertage brightening essence NSX 60 tháng LHMP-3576-08 170 Libertage brightening lotion NSX 60 tháng LHMP-3577-08 171 Libertage wrinkle creme NSX 60 tháng LHMP-3578-08 172 Libertage wrinkle essence NSX 60 tháng LHMP-3579-08 173 Libertage wrinkle lotion moist NSX 60 tháng LHMP-3580-08 174 Libertage wrinkle lotion rich moist NSX 60 tháng LHMP-3581-08 175 Libertage wrinkle milk NSX 60 tháng LHMP-3582-08 176 Meltrich lip balm C& A NSX 60 tháng LHMP-3583-08 177 Meltrich lip essence H & G NSX 60 tháng LHMP-3584-08 178 Naris jyz aqua milk NSX 60 tháng LHMP-3585-08 179 Naris jyz arranging wax NSX 60 tháng LHMP-3586-08 180 Naris jyz shaving smoother NSX 60 tháng LHMP-3587-08 181 Naris jyz style keep gel NSX 60 tháng LHMP-3588-08
 9. 182 Naris jyz super hard foam NSX 60 tháng LHMP-3589-08 183 Naris jyz super keep spray NSX 60 tháng LHMP-3590-08 184 Naris moisture pack NSX 60 tháng LHMP-3591-08 185 Naris peeling gel NSX 60 tháng LHMP-3592-08 186 Parasola after sun gel NSX 60 tháng LHMP-3593-08 187 Parasola ice UV cut spray NSX 60 tháng LHMP-3594-08 188 Parasola suntan oil NSX 60 tháng LHMP-3595-08 189 Parasola UV cut depi milk NSX 60 tháng LHMP-3596-08 190 Parasola UV cut glitter milk NSX 60 tháng LHMP-3597-08 191 Parasola UV cut perfect milk NSX 60 tháng LHMP-3598-08 192 Parasola UV cut powder NSX 60 tháng LHMP-3599-08 193 Rejuarna beauty creme liquid NSX 60 tháng LHMP-3600-08 194 Rejuarna brightening base NSX 60 tháng LHMP-3601-08 195 Rejuarna lasting base NSX 60 tháng LHMP-3602-08 196 Selgrace biorich creme foundation NSX 60 tháng LHMP-3603-08 197 Selgrace biorich power veil NSX 60 tháng LHMP-3604-08 198 Selgrace biorich sunscreen veil NSX 60 tháng LHMP-3605-08 199 Selgrace realision conc NSX 60 tháng LHMP-3606-08 200 Selgrace realision creme NSX 60 tháng LHMP-3607-08 201 Selgrace realision double cleansing NSX 60 tháng LHMP-3608-08 202 Selgrace realision formula NSX 60 tháng LHMP-3609-08 203 Selgrace realision lotion NSX 60 tháng LHMP-3610-08 204 Selgrace realision milk NSX 60 tháng LHMP-3611-08 205 Trueria WH whitening spots effect NSX 60 tháng LHMP-3612-08 206 Trueria WR whitening special mask NSX 60 tháng LHMP-3613-08 207 Trueria WR wrinkle energy serum NSX 60 tháng LHMP-3614-08 208 Trueria WR wrinkle repair mask NSX 60 tháng LHMP-3615-08 209 Wink up glamorous eyes NSX 60 tháng LHMP-3616-08 210 Wink up maxigrade eyeliner DX pencil NSX 60 tháng LHMP-3617-08 211 Wink up styling mascara NSX 60 tháng LHMP-3618-08 14. Công ty đăng ký: Công ty TNHH qu c t Sao Nam S 37, t 28, phư ng Vĩnh Phúc, Qu n Ba Đình, Hà N i 14.1. Nhà s n xu t Attractive Avenue Sdn. Bhd. Lot 2297, Kg. Bukit Angkat, Sungai Chua, 43000 Kajang Selangor, Malaysia 212 Green tea shampoo – dry NSX 36 tháng LHMP-3619-08 213 Green tea shampoo - normal NSX 36 tháng LHMP-3620-08
 10. 214 Green tea shampoo – oily NSX 36 tháng LHMP-3621-08 215 Green tea shampoo – scalp protection NSX 36 tháng LHMP-3622-08 216 Sofkin lavender body shampoo NSX 36 tháng LHMP-3623-08 217 Sofkin milk shower cream NSX 36 tháng LHMP-3624-08 218 Sofkin mineral body shampoo – floral fresh NSX 36 tháng LHMP-3625-08 219 Sofkin orange body shampoo NSX 36 tháng LHMP-3626-08 15. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Qu c t Trà Giang 172/46/20 đư ng Âu Cơ, P. T Liên, Q.Tây H , Hà N i 15.1 Nhà s n xu t Shaan Honq Int’l Cosmetics Corp. No 170, Chu Liao Rd., Dash Shu Hsiang, Kaohsiung Hsieng, Taiwan 220 Shaa Hong Hair Conditioner NSX 60 tháng LHMP-3627-08 221 Shaa Hong Salon Shampoo NSX 60 tháng LHMP-3628-08 16. Công ty đăng ký: Công ty TNHH s n xu t và d ch v Thương m i BNB B8 – T 11B Láng H - Đ ng Đa, Hà N i 16.1. Nhà s n xu t Conter S.p.A Viale Europa n. 10 26855 Lodi Vecchio (LO) Italy 222 Tesori D’oriente shower Cream Aegyptus NSX 60 tháng LHMP-3629-08 Tesori D’oriente shower Cream Frangipani Delle 223 NSX 60 tháng LHMP-3630-08 Indie 224 Tesori D’oriente shower Cream Indian Amber NSX 60 tháng LHMP-3631-08 Tesori D’oriente shower Cream Legno Di 225 NSX 60 tháng LHMP-3632-08 Guajaco Tesori D’oriente shower Cream Lotus Flower 226 NSX 60 tháng LHMP-3633-08 and Acacia Milk Tesori D’oriente shower Cream Orchidea Della 227 NSX 60 tháng LHMP-3634-08 Cina Tesori D’oriente shower Cream Papavero Del 228 NSX 60 tháng LHMP-3635-08 Tibet 229 Tesori D’oriente shower Oil Hammam NSX 60 tháng LHMP-3636-08 17. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Tăng H ng Vi t Nam Phòng 504, L u 5, Tòa nhà Jardine House, 58 Đ ng Kh i, P. B n nghé, Q. 1, Tp H Chí Minh 17.1. Nhà s n xu t Schwarzkopf & Henkel Italia SRL Divisione Morris Profumi Via G. Barella no 6, 20157, Milan, Italia Ferrari Light Essence Eau de Toilette 230 NSX 36 tháng LHMP-3637-08 Vaporisateur 17.2. Nhà s n xu t EuroItalia S.R.L Via Galileo Galilei, 5-20040 Cavenago Brianza, Milan, Italia 231 Cheap and Chic Moschino I love Love Eau de NSX 36 tháng LHMP-3638-08
 11. Toilette Natural Spray 232 Moschino Funny! Eau de Toilette Natural Spray NSX 36 tháng LHMP-3639-08 Versace Blue Jeans Man Eau de Toilette Natural 233 NSX 36 tháng LHMP-3640-08 Spray Versace Bright Crystal Eau de Toilette Natural 234 NSX 36 tháng LHMP-3641-08 Spray 235 Versace Eau de Parfum Natuaral Spray NSX 36 tháng LHMP-3642-08 Versace Man Eau Fraiche Eau de Toilette 236 NSX 36 tháng LHMP-3643-08 Natural Spray 17.3. Nhà s n xu t Ferragamo Parfums S.P.A Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italy Apparition Homme Emanuel Ungaro Eau de 237 NSX 36 tháng LHMP-3644-08 Toildette Natural Spray F By Ferragamo Pour homme Salvatore 238 NSX 36 tháng LHMP-3645-08 Ferragamo Eau de Toilette natural Spray F For Fascinating Salvatore Ferragamo Eau de 239 NSX 36 tháng LHMP-3646-08 Toilette Natural Spray Incato Salvatore Ferragamo Eau de Parfum 240 NSX 36 tháng LHMP-3647-08 Natural Spray Incato Heaven salvatore Ferragamo Eau de 241 NSX 36 tháng LHMP-3648-08 Toilette - Natural Spray Incato Shine Salvatore Ferragamo Eau de 242 NSX 36 tháng LHMP-3649-08 Toilette - Natural Spray Salvatore Ferragamo Subtil Pour Homme Eau 243 NSX 36 tháng LHMP-3650-08 de Toilette Vaporisateur Natural Spray 17.4. Nhà s n xu t Perfumes Loewe, S.A Isa de Java, 33, 28034 – Madrid, Spain 244 A Ni Aire Loewe Eau de Toilette Natural Spray NSX 36 tháng LHMP-3651-08 245 I Loewe You Eau de Toilette Natural Spray NSX 36 tháng LHMP-3652-08 Solo Loewe Eau de Toilette Pour Home Natural 246 NSX 36 tháng LHMP-3653-08 Spray 18. Công ty đăng ký: Công ty TNHH T p đoàn Sáng t o T nhiên 45 Xuân Di u, Qu n Tây H , Hà N i 18.1. Nhà s n xu t Davines S.p.A Via Ravasini, 9/A-43100 Parma – Italia 247 Action Sublime Cream SPF 12 NSX 36 tháng LHMP-3654-08 248 Armasoul Arabian Shower Gel NSX 36 tháng LHMP-3655-08 249 Aromasoul Arabian Body Cream NSX 36 tháng LHMP-3656-08 250 Aromasoul Indian Body Cream NSX 36 tháng LHMP-3657-08 251 Aromasoul Indian Shower Gel NSX 36 tháng LHMP-3658-08
 12. 252 Aromasoul Meditarranean Body Cream NSX 36 tháng LHMP-3659-08 253 Aromasoul Oriental Body Cream NSX 36 tháng LHMP-3660-08 254 Aromasoul Oriental Shower Gel NSX 36 tháng LHMP-3661-08 255 Fluidifying A NSX 36 tháng LHMP-3662-08 256 Manspace Extra protection Cream NSX 36 tháng LHMP-3663-08 257 Manspace Oil – Control Performer NSX 36 tháng LHMP-3664-08 258 Manspace Scrub Performer NSX 36 tháng LHMP-3665-08 259 Peace of Soul NSX 36 tháng LHMP-3666-08 260 Skin Defender Cream NSX 36 tháng LHMP-3667-08 261 Soul Relief NSX 36 tháng LHMP-3668-08 262 Sun Soul Aftersun Body Cream NSX 36 tháng LHMP-3669-08 263 Sun Soul Aftersun Face Cream NSX 36 tháng LHMP-3670-08 264 Sun Soul Body Cream SPF 30+ NSX 36 tháng LHMP-3671-08 265 Sun Soul Body Cream SPF15 NSX 36 tháng LHMP-3672-08 266 Sun Soul Body Cream SPF8 NSX 36 tháng LHMP-3673-08 267 Sun Soul Body Oil SPF4 NSX 36 tháng LHMP-3674-08 268 Sun Soul Color Cream NSX 36 tháng LHMP-3675-08 269 Sun Soul Face Cream 15 NSX 36 tháng LHMP-3676-08 270 Sun Soul Lip Gloss SPF12 NSX 36 tháng LHMP-3677-08 271 Sun Soul Mousse NSX 36 tháng LHMP-3678-08 272 Sun Soul Tan Maximizer NSX 36 tháng LHMP-3679-08 273 Tranquillity Soothing Bath Oil NSX 36 tháng LHMP-3680-08 19. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương m i An Th nh Phát (ATP CO., LTD) S nhà 40, t 1, c m 7, phư ng C ng V , qu n Ba Đình, Hà N i 19.1. Nhà s n xu t Saehan Cosmetics Ltd. 266 Nae – Dong, Ojung – Ku, Bucheon, Kyunggi, Korea 274 Livegain premium rich hair manicure (Eraser) NSX 36 tháng LHMP-3681-08 275 Livegain premium rich mix color (black) NSX 36 tháng LHMP-3682-08 19.2. Nhà s n xu t Yejiun Cosmetics Ltd 139 B – 10L, 710-9 Kojan-Dong, Namdong-Ku, Inchon, Korea 276 Color show fashion color plus Ash 81 NSX 36 tháng LHMP-3683-08 277 Color show fashion color plus reddish brown 56 NSX 36 tháng LHMP-3684-08 278 Color show Flora curling essence NSX 36 tháng LHMP-3685-08 279 Color show Flora cysteine wave lotion NSX 36 tháng LHMP-3686-08 280 Color show Flora hair lotion NSX 36 tháng LHMP-3687-08 281 Color show Flora hard wax NSX 36 tháng LHMP-3688-08
 13. 282 Color show Flora herb cysteine perm NSX 36 tháng LHMP-3689-08 283 Color show Flora magic straight cream NSX 36 tháng LHMP-3690-08 284 Color show Flora mat wax NSX 36 tháng LHMP-3691-08 285 Color show Flora milky essence NSX 36 tháng LHMP-3692-08 286 Color show Flora silky essence NSX 36 tháng LHMP-3693-08 287 Color show Flora silky wax NSX 36 tháng LHMP-3694-08 288 Color show Flora styling wax NSX 36 tháng LHMP-3695-08 289 Color show natural hair color lightener NSX 36 tháng LHMP-3696-08 290 Color show oxidant 9% NSX 36 tháng LHMP-3697-08 20. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương m i d ch v Khang Phú 2/22, Lô A14, Lê Đ c Th , Phư ng 7, Qu n Gò V p, Tp. H Chí Minh 20.1. Nhà s n xu t Hevicosm Laboratories Chemin de Cyrano 3 CH-1009 Lausanne, Switzerland AAC.1226 Botolux Ultra Lift Day and Night 291 NSX 60 tháng LHMP-3698-08 Moisturizer AAC.1229 Botolux Ultra Lift Time Stopper Milky 292 NSX 60 tháng LHMP-3699-08 Serum AAC.1756 Botolux Ultra Lift Day an Night Rich 293 NSX 60 tháng LHMP-3700-08 Ream 294 AAC.2461 Cellular Day Lift Moisturizer NSX 60 tháng LHMP-3701-08 295 AAC.2462 Cellular Rich Night Lift NSX 60 tháng LHMP-3702-08 296 AAC.454 Cellular Rich Day Lift SPF15 NSX 60 tháng LHMP-3703-08 AAC.511 Cellular Plant Collagen H20 Lift 297 NSX 60 tháng LHMP-3704-08 Balancing Cream AAC.512 Cellular Plant Colagen H20 Lift Active 298 NSX 60 tháng LHMP-3705-08 Cream 299 PBC.1343 Purifying Lotion Concentrate NSX 60 tháng LHMP-3706-08 300 PBC.1345 Intensive Skin Pore Refiner Emulsion NSX 60 tháng LHMP-3707-08 PBC.1354 & 1355 Intensive Sports Treatment 301 NSX 60 tháng LHMP-3708-08 Essence & Cream 302 PBC.1818 Gentle Exfoliating Cleansing Gel NSX 60 tháng LHMP-3709-08 303 PBC.1820 24H Purifying Cream NSX 60 tháng LHMP-3710-08 304 PBC.2291 Sebo-Control Essence NSX 60 tháng LHMP-3711-08 305 WBC.1344 Apricot Scrub Mask NSX 60 tháng LHMP-3712-08 306 WBC.1346 Cellular Eye Lift Contour Cream NSX 60 tháng LHMP-3713-08 WBC.1347 Cellular Radiance Daily Emulsion 307 NSX 60 tháng LHMP-3714-08 SPF 30 308 WBC 1348 Cellular Radiance Daily Cream SPF NSX 60 tháng LHMP-3715-08
 14. 30 309 WBC.403 Cellular Lightening Mask NSX 60 tháng LHMP-3716-08 310 WBC.404 Plant Collagen Peeling Mask NSX 60 tháng LHMP-3717-08 311 WBC.801 Bio-Energy C Complex NSX 60 tháng LHMP-3718-08 312 WBC.943 Foam Face Wash Gel NSX 60 tháng LHMP-3719-08 313 WBC.944 Make – Up Remover Milk NSX 60 tháng LHMP-3720-08 314 WBC.945 Vital Toner NSX 60 tháng LHMP-3721-08 315 WBC.946 Luminous Day Emulsion SPF 15 NSX 60 tháng LHMP-3722-08 316 WBC.947 Luminous Day Cream SPF 15 NSX 60 tháng LHMP-3723-08 317 WBC.948 Regenerating Night Cream NSX 60 tháng LHMP-3724-08 318 WBC.949 Nourishing Night Cream NSX 60 tháng LHMP-3725-08 319 WBC.950 Youth Elixir Essence NSX 60 tháng LHMP-3726-08 21. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương m i d ch v Phương Phát R.113 – 37 Tôn Đ c Th ng, phư ng B n Nghé, Qu n 1, Tp. H Chí Minh 21.1. Nhà s n xu t Inter Parfums 4 Rond Point des Champs Elysées 75008 Paris France 320 Burberry brit sheer natural spray eau de toilette NSX 36 tháng LHMP-3727-08 Burberry the beat eau de parfum natural spray 321 NSX 36 tháng LHMP-3728-08 vaporisateur 21.2. Nhà s n xu t Lalique parfums 11-Rue Royale 75008-Paris-France 322 Lalique amethyst eau de parfum NSX 36 tháng LHMP-3729-08 21.3. Nhà s n xu t Parfum Nina Ricci – Paris 6 Boulevard Du Pare 92523, Neuilly Sur Seine Cedex Paris France 323 Nina ricci nina eau de toilette pretty nina NSX 36 tháng LHMP-3730-08 21.4. Nhà s n xu t Parfums Givenchy SA 77 rue Anatole France, 92532 Levallois Perret Cedex Lip Liner crayon contour lèvres waterproof/ lip 324 NSX 36 tháng LHMP-3731-08 liner pencil waterproof No 01 to 12 Magie kho1 – crayon contour yeux/eye liner 325 NSX 36 tháng LHMP-3732-08 pencil No.01 to 12 Mister light – stylo correction lumiere/instant light 326 NSX 36 tháng LHMP-3733-08 corrective pen No 01 to 06 Mister mat – gel poudré matifiant – teint 327 velouté/matifying powder-gel-velvety smooth NSX 36 tháng LHMP-3734-08 complexion No surgetics-collagen expert 1 solution de 328 collagène pur – soin de comblement rides NSX 36 tháng LHMP-3735-08 immédiat/pure collagen solution – instant wrinkle
 15. filling care No surgetics – clollagen expert 2 emulsion pro – 329 collagène soin lissant rides / pro – collagen NSX 36 tháng LHMP-3736-08 emulsion – wrinkle smoothing care No surgetics – plasti sculpt – gel lifting yeux anti 330 NSX 36 tháng LHMP-3737-08 poches & cernes/lifting gel eye de puffer No surgetics – plasti sculpt – masque lifting – 331 NSX 36 tháng LHMP-3738-08 visage drainé/lifting mask – facial drainer Prisme foundation – fond de teint poudre, teint 332 sculpté sur mesure/shaping powder makeup, NSX 36 tháng LHMP-3739-08 customized complexion No 01 to 12 Rouge interdit – rouge a lèvres satiné – couleur 333 irrésistible – satin lipstick irresistible color No. 01 NSX 36 tháng LHMP-3740-08 to 35 Skin drink serum – activateur d’hydratation 334 NSX 36 tháng LHMP-3741-08 intensif 24h/moisturizing activator 24h intensive 21.5. Nhà s n xu t Scannon S.A.S 33, Rue de Francois 1 er 75008 Paris France Dunhill – Eau de toilette vaporisateur / natural 335 NSX 36 tháng LHMP-3742-08 spray Dunhill desire blue – Eau de toilette 336 NSX 36 tháng LHMP-3743-08 vaporisateur/natural spray Dunhill desire for a man – Eau de toilette 337 NSX 36 tháng LHMP-3744-08 vaporisateur/natural spray Dunhill desire for a woman – Eau de toilette 338 NSX 36 tháng LHMP-3745-08 vaporisateur/natural spray Dunhill fresh – Eau de toilette vaporisateur / 339 NSX 36 tháng LHMP-3746-08 natural spray Dunhill pure – Eau de toilette vaporisateur / 340 NSX 36 tháng LHMP-3747-08 natural spray Dunhill pursuit – Eau de toilette vaporisateur / 341 NSX 36 tháng LHMP-3748-08 natural spray Dunhill X– Centric - Eau de toilette vaporisateur / 342 NSX 36 tháng LHMP-3749-08 natural spray Escada – Eau de parfum vaporisateur – natural 343 NSX 36 tháng LHMP-3750-08 spray Escada s eau de parfum vaporisateur – natural 344 NSX 36 tháng LHMP-3751-08 spray Gucci eau de parfum II vaporisateur – natural 345 NSX 36 tháng LHMP-3752-08 spray Gucci envy – Eau de toilette vaporisateur – 346 NSX 36 tháng LHMP-3753-08 natural spray Gucci envy for men - Eau de toilette vaporisateur 347 NSX 36 tháng LHMP-3754-08 – natural spray
 16. Gucci envy me - Eau de toilette vaporisateur – 348 NSX 36 tháng LHMP-3755-08 natural spray Gucci pour homme - Eau de toilette vaporisateur 349 NSX 36 tháng LHMP-3756-08 – natural spray Gucci pour homme II - Eau de toilette 350 NSX 36 tháng LHMP-3757-08 vaporisateur – natural spray Gucci rush 2 - Eau de toilette vaporisateur – 351 NSX 36 tháng LHMP-3758-08 natural spray Montblanc femme individuelle - Eau de toilette 352 NSX 36 tháng LHMP-3759-08 vaporisateur – natural spray Montblanc femme montblanc- Eau de toilette 353 NSX 36 tháng LHMP-3760-08 vaporisateur – natural spray Montblanc individuelle - Eau de toilette 354 NSX 36 tháng LHMP-3761-08 vaporisateur – natural spray Montblanc presence - Eau de toilette 355 NSX 36 tháng LHMP-3762-08 vaporisateur – natural spray Montblanc presence cool - Eau de toilette 356 NSX 36 tháng LHMP-3763-08 vaporisateur – natural spray Montblanc presence D’une femme - Eau de 357 NSX 36 tháng LHMP-3764-08 toilette vaporisateur – natural spray Montblanc Starwalker - Eau de toilette 358 NSX 36 tháng LHMP-3765-08 vaporisateur – natural spray 22. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương m i LK 198 Khương Thư ng, T 6, Phư ng Khương Thư ng, Qu n Đ ng Đa, Hà N i 22.1. Nhà s n xu t Kanebo Cosmetics Inc. 11-2, Toranomon 5-chome Minato-ku, Tokyo 105 -8085, Japan 359 Faircrea White UV Face Powder NSX 36 tháng LHMP-3766-08 360 Faircrea White UV Liquid Foundation NSX 36 tháng LHMP-3767-08 361 Faircrea White UV Powder Foundation NSX 36 tháng LHMP-3768-08 23. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương m i và d ch v V đ p Hoàn m 46 Mai H c Đ , phư ng Bùi Th Xuân, qu n Hai Bà Trưng, Hà N i 23.1. Nhà s n xu t Pidielle SrL Via Bergamina, 7-20014 Nerviano (MI) – Italy 362 3 Vitamin shampoo NSX 30 tháng LHMP-3769-08 363 Acqua mousse invisible NSX 30 tháng LHMP-3770-08 364 Acqua re-mineralizzante NSX 30 tháng LHMP-3771-08 365 Bagno cachemere NSX 30 tháng LHMP-3772-08 366 Bagno di energia NSX 30 tháng LHMP-3773-08 367 Bagno igienzizzante allo zinco py NSX 30 tháng LHMP-3774-08 368 Bagno Purificante all' argilla bianca NSX 30 tháng LHMP-3775-08
 17. 369 Bagno stimolante NSX 30 tháng LHMP-3776-08 370 Bagno vita NSX 30 tháng LHMP-3777-08 371 Color & condition NSX 30 tháng LHMP-3778-08 372 Color oil additive – Color assist NSX 30 tháng LHMP-3779-08 373 Corretore della texture NSX 30 tháng LHMP-3780-08 374 De-color NSX 30 tháng LHMP-3781-08 375 Deo pack NSX 30 tháng LHMP-3782-08 376 Distillato di luce NSX 30 tháng LHMP-3783-08 377 Foam flex hold – affixx NSX 30 tháng LHMP-3784-08 378 Format wax – affixx NSX 30 tháng LHMP-3785-08 379 Gloss finish – affixx NSX 30 tháng LHMP-3786-08 380 Gold mask NSX 30 tháng LHMP-3787-08 381 Hair smoother – affixx NSX 30 tháng LHMP-3788-08 382 Hair spray fix hold – affixx NSX 36 tháng LHMP-3789-08 383 I – light NSX 30 tháng LHMP-3790-08 384 Leave – in conditioner – color life NSX 30 tháng LHMP-3791-08 385 Lenitive serum – color shield NSX 30 tháng LHMP-3792-08 386 Light drops – affixx NSX 30 tháng LHMP-3793-08 387 Lozione intensiva allozinco py NSX 30 tháng LHMP-3794-08 388 Luminoil NSX 30 tháng LHMP-3795-08 389 Maschera astringente all'argilla bianca NSX 30 tháng LHMP-3796-08 390 Maschera di seta nutriente NSX 30 tháng LHMP-3797-08 391 Maschera dimante NSX 30 tháng LHMP-3798-08 Maschera rituale distensiva purifying for the 392 NSX 30 tháng LHMP-3799-08 scalp 393 Neutral system NSX 30 tháng LHMP-3800-08 394 Neutralize shower – color assist NSX 30 tháng LHMP-3801-08 395 New system NSX 30 tháng LHMP-3802-08 396 Oxidant cream NSX 30 tháng LHMP-3803-08 397 Pack 2 NSX 30 tháng LHMP-3804-08 398 Porosity control – color assist NSX 30 tháng LHMP-3805-08 399 Qsei hair repair system – lotion NSX 30 tháng LHMP-3806-08 400 Qsei hair repair system – milk NSX 30 tháng LHMP-3807-08 401 Qsei hair repair system – shampoo NSX 30 tháng LHMP-3808-08 402 Rasta gum – affixx NSX 30 tháng LHMP-3809-08 403 Re-animation pack – color protect NSX 30 tháng LHMP-3810-08
 18. 404 Red contrast NSX 30 tháng LHMP-3811-08 405 Safe fix NSX 30 tháng LHMP-3812-08 406 Safe shampoo NSX 30 tháng LHMP-3813-08 407 Sculpting gel extra – affixx NSX 30 tháng LHMP-3814-08 408 Serum vital – afixx NSX 30 tháng LHMP-3815-08 409 Shampoo springline NSX 30 tháng LHMP-3816-08 410 Skin guard – color shield NSX 30 tháng LHMP-3817-08 411 Spaghetti serum NSX 30 tháng LHMP-3818-08 412 Stain remove – color shield NSX 30 tháng LHMP-3819-08 413 Straight gel 1 NSX 30 tháng LHMP-3820-08 414 Straight gel 2 NSX 30 tháng LHMP-3821-08 415 Straight look – affixx NSX 30 tháng LHMP-3822-08 416 Tincture per capelli linea modacolor NSX 30 tháng LHMP-3823-08 417 Tincture per capelli linea modastyling NSX 30 tháng LHMP-3824-08 418 Tincture per capelli mood – color hair plus NSX 30 tháng LHMP-3825-08 419 Tincture per capelli primaria NSX 30 tháng LHMP-3826-08 420 Tincture per capelli smart color NSX 30 tháng LHMP-3827-08 421 Tonico de-tossinate NSX 30 tháng LHMP-3828-08 422 Trattmento dermotonico NSX 30 tháng LHMP-3829-08 24. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương m i và du l ch Xuân Hưng Th nh 62 Tr n Đình Xu, Phư ng Cô Giang, Qu n 1, TP. H Chí Minh 24.1. Nhà s n xu t Keune Haircosmetics P.O.B 88-3760 AB Soest, Holland 423 Tinta Color (Nâu đen) NSX 36 tháng LHMP-3830-08 24.2. Nhà s n xu t Laboratoire Carole Franck 6 Palace Du General Catroux 75017, Paris, France 424 Creme Eclaircissante NSX 36 tháng LHMP-3831-08 25. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thiên Ng c Minh Uy Trung tâm thương m i 3 t ng, đư ng C u Di n, thôn Ki u Mai, xã Phú Di n, huy n T Liêm, Hà N i 25.1. Nhà s n xu t Taiwan Shuenn – An Biotechnology Pharmaceutical Co., Ltd No.876, Fonglin 2nd Rd, Daliao Township, Kaohsiung Country 831, Taiwan 425 SAK Amino Acid Cleansing Cream NSX 24 tháng LHMP-3832-08 426 SAK Anti – Age Cream NSX 24 tháng LHMP-3833-08 427 SAK Color Foudation Sunscreen – Purple NSX 24 tháng LHMP-3834-08 428 SAK Facial Cleansing Cream NSX 24 tháng LHMP-3835-08
 19. 429 SAK Moisturizing Toner NSX 24 tháng LHMP-3836-08 430 SAK Purifying Essence NSX 24 tháng LHMP-3837-08 431 SAK Rose Moisturizing Mask NSX 24 tháng LHMP-3838-08 26. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Th trư ng Qu c t T ng 2, 26 Tôn Đ c Th ng, Hà N i 26.1. Nhà s n xu t Lisap S.P.A. Via Monte Lungo, 59-20027 Rescaldina (MI), Italy 432 C - Gum NSX 36 tháng LHMP-3839-08 433 Developer NSX 36 tháng LHMP-3840-08 434 Keraplant antidandruff purifyng bath NSX 36 tháng LHMP-3841-08 435 Keraplant energizing bath NSX 36 tháng LHMP-3842-08 436 Keraplant nutri – repair mask NSX 36 tháng LHMP-3843-08 437 Sculture F-MOD NSX 36 tháng LHMP-3844-08 438 Sculture holder NSX 36 tháng LHMP-3845-08 439 Sculture purity NSX 36 tháng LHMP-3846-08 440 Sculture shiny NSX 36 tháng LHMP-3847-08 441 Sculture style NSX 36 tháng LHMP-3848-08 442 Top care color save mask intensive NSX 36 tháng LHMP-3849-08 443 Top care color save PH balancer NSX 36 tháng LHMP-3850-08 444 Top care moisture indian plant 2 PH equalizer NSX 36 tháng LHMP-3851-08 445 Top care repair bamboo extact conditioner NSX 36 tháng LHMP-3852-08 446 Top care repair bamboo extact hair repair fluid NSX 36 tháng LHMP-3853-08 Top care repair bamboo extact intensive hair 447 NSX 36 tháng LHMP-3854-08 repair mask 448 Unisystem smoothing mask NSX 36 tháng LHMP-3855-08 449 Unisystem straight fluid NSX 36 tháng LHMP-3856-08 27. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Th c ph m Ân Nam 36/26 đư ng D2, phư ng 25, qu n Bình Th nh, Thành ph H Chí Minh 27.1. Nhà s n xu t Coty GMBH Postfach 1126, 55001 Mainz Rheinstrasse 4E, 55116 Main (Germany) 450 Intimately beckham night men deodorant spray NSX 36 tháng LHMP-3857-08 451 Intimately beckham women – deodorant spray NSX 36 tháng LHMP-3858-08 27.2. Nhà s n xu t Coty Lancaster SAM 6 Avenue Albert II-MC 98000 Monaco – France 452 Intimately beckham men – hair & body wash NSX 36 tháng LHMP-3859-08 453 Intimately beckham women – shower cream NSX 36 tháng LHMP-3860-08
 20. 27.3. Nhà s n xu t Cotyastor S.A Calle Marina 16 – 18, Planta – Torre Mapfre, 08005 Barcelona (Spain) 454 Adidas-After Sport-Hair & Body-Shower Gel NSX 36 tháng LHMP-3861-08 455 Adidas-Blue Chellenge-Cooling-Shower Gel NSX 36 tháng LHMP-3862-08 456 Adidas-Dynamic Pulse-Revitalising-Shower Gel NSX 36 tháng LHMP-3863-08 457 Adidas-Game Spirit-Exhilarating-Shower Gel NSX 36 tháng LHMP-3864-08 458 Adidas – Ice Dive Invigorating – Shower Gel NSX 36 tháng LHMP-3865-08 459 Adidas – Pure Energy – Shower Gel NSX 36 tháng LHMP-3866-08 460 Adidas – Sport Field – Refreshing – Shower Gel NSX 36 tháng LHMP-3867-08 461 Adidas-Team Force – Stimulating – Shower Gel NSX 36 tháng LHMP-3868-08 462 Adidas-Vitoryleague – Activating – Shower Gel NSX 36 tháng LHMP-3869-08 David beckham instinct eau de toilette natural 463 NSX 36 tháng LHMP-3870-08 spray – vaporisateur Intimately beckham men eau de toilette natural 464 NSX 36 tháng LHMP-3871-08 spray - vaporisateur Intimately beckham night men eau de toilette 465 NSX 36 tháng LHMP-3872-08 natural spray – vaporisateur Intimately beckham night women eau de toilette 466 NSX 36 tháng LHMP-3873-08 natural spray – vaporisateur Intimately beckham women eau de toilette 467 NSX 36 tháng LHMP-3874-08 natural spray - vaporisateur 27.4. Nhà s n xu t Lorience Paris 36 Rue de Laborde – 75 008 Paris France Lulucastagnette Indomptée Eau de Toilette 468 NSX 36 tháng LHMP-3875-08 natural Spray 27.5. Nhà s n xu t Yves Rocher 3, Allée de Grenelle 92444 Issy-Les-Moulineaux Cedex, France ADN Vegetal Soins Cellulaires Intensifs Masque 469 NSX 36 tháng LHMP-3876-08 patch haute Efficacite ADN Vegetal White Mousse Nettoyante 470 NSX 36 tháng LHMP-3877-08 purifiante ADN Vegetal Soins Cellulaire Intensif La Cure 471 NSX 36 tháng LHMP-3878-08 Cellulaire A L’ADN Vegetal Natif 472 Altika Déodorant Bille Anti – Transpirant NSX 36 tháng LHMP-3879-08 473 Altika Eau de Toilette NSX 36 tháng LHMP-3880-08 Arnica Essentiel 2 en 1 Beauté & Jeunesse 474 NSX 36 tháng LHMP-3881-08 Mains et Ongles Arnica Essentiel Crème Quotidienne Hydratante 475 NSX 36 tháng LHMP-3882-08 Soin Des Mains 476 Arnica Essetiel S O S Mains Propres NSX 36 tháng LHMP-3883-08
Đồng bộ tài khoản