Quyết định số 28/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 28/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 28/qđ-ttg', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Số: 28/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1765/TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 12 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 17 cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Tiền Giang; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB(3b), 11 Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH 08 TẬP THỂ VÀ 17 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 08 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Đảng bộ Khối các doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang; 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang; 3. Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang; 4. Văn phòng Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang; 5. Văn phòng Huyện ủy huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; 6. Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang; 7. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bê tông TICCO, tỉnh Tiền Giang; 8. Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Tiền Giang; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 9. Ông Đỗ Chung Thủy, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; 10. Ông Trần Văn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang; 11. Ông Đinh Văn Tấn, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; 12. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang; 13. Ông Lý Minh Ân, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang; 14. Ông Võ Minh Thông, Trưởng phòng Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang; 15. Bà Lê Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Kế toán Tài vụ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang; 16. Ông Phan Huy Tùng, Trưởng phòng Khối Công - Nông nghiệp thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;
  3. 17. Ông Huỳnh Văn Nga, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; 18. Bà Dương Thị Lệ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang; 19. Ông Phạm Văn Chính, Trưởng phòng Phòng Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang; 20. Bà Phan Thị Ngọc Lan, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Tiền Giang; 21. Ông Trần Hoàng Huân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bê tông TICCO, tỉnh Tiền Giang; 22. Bà Lê Thị Quyên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Hồng Đức, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; 23. Ông Nguyễn Như Kỹ, Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang; 24. Ông Trần Thanh Tòng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; 25. Ông Ngô Hồng Khanh, Phó Giám đốc Công ty Khai thác và cấp nước sinh hoạt nông thôn Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng bộ tài khoản