Quyết định số 28/VGCP-TLSX

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 28/VGCP-TLSX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/VGCP-TLSX về giá bán điện do Ban vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/VGCP-TLSX

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/VGCP-TLSX Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 1995 QUY T NNH V GIÁ BÁN I N TRƯ NG BAN BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 05 tháng 01 năm 1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph . Căn c Quy t nh s 137/H BT ngày 27 tháng 04 năm 1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v qu n lý giá. Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph trong thông báo s 2479/KTTH ngày 10 tháng 05 năm 1995, Sau khi trao i th ng nh t v i B Năng lư ng: QUY T NNH: i u 1: Nay quy nh giá bán i n th ng nh t trong c nư c cho các i tư ng s d ng i n như b n ph l c kèm theo quy t nh này. i u 2: M c giá i n quy nh t i i u 1 là giá bán t i công tơ i n c a các h s d ng i n ký h p ng mua bán i n tr c ti p v i ngành i n. i u 3: Theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 06 năm 1995 thay cho th i hi u ã quy nh trong thông báo s 2479/KTKH ngày 10 tháng 05 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph ; Các quy t nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 4: Căn c vào quy t nh này và thông tư Liên B s 03 /TT-LB ngày 29 tháng 05 năm 1995 v hư ng d n th c hi n giá bán i n c a Ban V t giá Chính ph - B Năng lư ng, các s Tài chính V t giá, Ban V t giá các t nh thành ph ph i h p v i các s i n l c thông báo k p th i giá bán i n m i n các h s d ng i n, t ch c ki m tra vi c th c hi n, m b o áp giá, thu ti n úng i tư ng trong quy t nh này. Tr n Quang Nghiêm ( ã ký)
  2. PH L C BI U GIÁ BÁN I N CHO CÁC I TƯ NG S D NG I N (Ban hành kèm theo quy t nh s 28/VGCP - TLSX ngày 29 thang 5 năm 1995 c a Ban V t giá Chính ph ) i tư ng giá V tính M c giá I. GIÁ BÁN I N CHO S N XU T, CƠ QUAN, ƠN VN HÀNH: hành chính s nghi p /kwh 1/ Giá bán i n theo c p i n áp t 20 kv tr lên * Gi bình thư ng 520 * Gi th p i m 350 * Gi cao i m 750 2/ Giá bán i n theo c p i n áp t 6kv n dư i 20kv * Gi bình thư ng 580 * Gi th p i m 350 * Gi cao i m 850 3/ Giá bán i n theo c p i n áp dư i 6kv * Gi bình thư ng 640 * Gi th p i m 350 * Gi cao i m 950 II. GIÁ BÁN I N CHO BƠM NƯ C TƯ I TIÊU S N XU T LÚA VÀ RAU MÀU: 1/ Giá bán i n theo c p i n áp t 6 kv tr lên * Gi th p i m 200 * Gi còn l i 500 2/ Giá bán i n theo c p i n áp dư i 6 kv * Gi th p i m 210 * Gi còn l i 530
  3. III. GIÁ BÁN I N CHO S N XU T NƯ C S CH: 1/ Giá bán i n theo c p i n áp t 6 kv tr lên 500 2/ Giá bán i n theo c p i n áp dư i 6 kv 550 IV. GIÁ BÁN I N CHO CHI U SÁNG CÔNG C NG: V. GIÁ BÁN L I N SINH HO T B C THANG: * Cho 100 kwh u tiê 450 * T kwh th 101 n kwh 150 550 * T kwh th 151 n kwh 250 650 * T kwh th 251 tr lên 850 VI. GIÁ BÁN BUÔN: 1/ Giá bán i n cho nông thôn (Công tơ t ng t t i tr m bi n áp thôn, xã, HTX) - Giá bán i n ph c v sinh ho t 360 - Giá bán i n cho các m c ích khác 530 2/ Giá bán i n ph c v cho các khu t p th c m dân cư th tr n, huy n l a/ Giá bán i n ph c v sinh ho t - Công tơ t ng và tr m bi n áp c a khách hàng 440 - Công tơ t ng và tr m bi n áp c a ngành i n 460 b/ Giá bán i n ph c v cho các m c ích khác 530 VII. GIÁ BÁN I N CHO KINH DOANH, DNCH V THƯƠNG NGHI P 1000: VIII. GIÁ BÁN I N QUY NNH B NG NGO I T USD/KWH: 1/ H s n xu t a/ Mua i n i n áp t 20 kv tr lên 0,07 b/ Mua i n c p i n áp t 6 kv n dư i 20 kv 0,075
  4. c/ Mua i n c p i n áp dư i 6 kv 0,08 2/ H kinh doanh, d ch v , thương nghi p a/ Mua i n c p i n áp t 20 kv tr lên 0,09 b/ Mua i n c p i n áp t 6 kv n dư i 20 kv 0,10 c/ Mua i n c p i n áp dư i 6 kv 0,11 3/ H sinh ho t a/ Mua i n c p i n áp t 20 kv tr lên 0,08 b/ Mua i n c p i n áp t 6 kv n dư i 20 kv 0,085 c/ Mua i n c p i n áp dư i 6 kv 0,09
Đồng bộ tài khoản