Quyết định số 2811/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
62
lượt xem
9
download

Quyết định số 2811/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2811/QĐ-NHNN về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2811/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 2811/Q -NHNN Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V I U CH NH T L D TR B T BU C I V I TI N G I B NG NG VI T NAM C A CÁC T CH C TÍN D NG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH: i u 1. T l d tr b t bu c i v i ti n g i b ng ng Vi t Nam áp d ng cho các t ch c tín d ng như sau: 1. T l d tr b t bu c i v i ti n g i không kỳ h n và có kỳ h n dư i 12 tháng b ng ng Vi t Nam áp d ng như sau: a. Các ngân hàng thương m i Nhà nư c (không bao g m Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn), Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Vi t Nam, ngân hàng thương m i c ph n ô th , ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, công ty tài chính là 8% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. b. Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn là 5% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. c. Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn, Qu tín d ng nhân dân trung ương, ngân hàng h p tác là 1% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. 2. T l d tr b t bu c i v i ti n g i t 12 tháng tr lên b ng ng Vi t Nam áp d ng như sau: a. Các ngân hàng thương m i Nhà nư c (không bao g m Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn), Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Vi t Nam, ngân hàng thương m i c ph n ô th , ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính là 2% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. b. Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn, Qu tín d ng nhân dân trung ương, ngân hàng h p tác là 1% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t kỳ duy trì d tr b t bu c tháng 12 năm 2008 và thay th i u 1 Quy t nh s 2560/Q -NHNN ngày 03 tháng 11 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t , Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph , T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban lãnh o NHNN; - Lưu: VP, V CSTT. Tr n Minh Tu n
Đồng bộ tài khoản