Quyết định số 2813/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
8
download

Quyết định số 2813/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2813/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007-2010” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2813/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 2813/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2007-2010” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 44/2006/QĐ-UB ngày 10/4/2006 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành chương trình công nghệ thông tin thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007-2010”; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 357/TTr-STTTT ngày 27/4/2009 về việc phê duyệt điều chỉnh đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007-2010” kèm theo Báo cáo thuyết minh điều chỉnh đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007-2010”; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 720/TTr-KH&ĐT ngày 02/6/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007-2010” theo những nội dung như sau: 1. Tên đề án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội, giai đoạn 2009-2010. 2. Mục tiêu của đề án: - Đối với các báo: Thực hiện tác nghiệp theo quy trình làm báo trên hệ thống tin học, nâng cao năng lực và hiệu quả. - Đối với cơ quan quản lý báo chí của Thành phố và Hội Nhà báo: thực hiện việc quản lý hoạt động báo chí trên hệ thống tin học. 3. Nội dung đầu tư: - Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin cho các báo và các đơn vị quản lý báo; - Xây dựng và triển khai phần mềm, bao gồm các phần mềm nền có bản quyền và phần mềm chuyên biệt phục vụ hoạt động tác nghiệp và quản lý báo chí; - Đào tạo kiến thức tin học ứng dụng cho cán bộ các báo và các đơn vị quản lý báo chí.
  2. (chi tiết nội dung đầu tư tại Phụ lục kèm theo) 4. Các đơn vị thụ hưởng: Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Thành phố, các báo: Hà Nội mới, An ninh Thủ đô, Kinh tế và Đô thị, Thể thao ngày nay, Phụ nữ Thủ đô, Lao động Thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô, Màn ảnh sân khấu, Người Hà Nội, Pháp luật và Xã hội, Thời báo Doanh nhân, Quốc phòng Thủ đô. 5. Cơ quan chủ trì điều hành: Sở Thông tin và Truyền thông 6. Phương thức thực hiện: Các đơn vị thụ hưởng đầu tư trực tiếp làm chủ đầu tư các dự án thành phần triển khai tại các đơn vị. 7. Thời gian thực hiện: 2009-2010. 8. Tổng mức đầu tư: Tổng kinh phí khái toán cho thực hiện Đề án là 36.624 triệu đồng. Kinh phí đầu tư cụ thể được xác định cho từng dự án thành phần theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 9. Nguồn vốn đầu tư: - Đối với các dự án thành phần do 12 báo và Hội Nhà báo làm chủ đầu tư: nguồn vốn đầu tư được lấy từ quỹ phát triển sự nghiệp của các đơn vị và ngân sách Thành phố hỗ trợ một phần. Kinh phí đầu tư từ ngân sách Thành phố hỗ trợ cho từng dự án sẽ được quyết định khi phê duyệt dự án đầu tư, đảm bảo đúng quy định và hiệu quả đầu tư. - Đối với dự án do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư: nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Thành phố. Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện Đề án: 1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: - Chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Thành phố và các đơn vị thụ hưởng đầu tư nêu tại Mục 4, Điều 1 điều hành và triển khai thực hiện đề án. - Tư vấn về nghiệp vụ; đảm bảo sự phù hợp về công nghệ, kỹ thuật, quy hoạch phát triển CNTT và Truyền thông của Thành phố; thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán cho các dự án thành phần. 2. Các đơn vị thụ hưởng có trách nhiệm: Lập dự án đầu tư và thực hiện các bước đầu tư dự án thành phần theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư. 3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm: Hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng đầu tư theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình và theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố. Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc các Sở: Thông tin và truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc kho bạc Nhà nước Thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thụ hưởng ghi tại Điều 1 và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  3. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như Điều 4; - Thường trực HĐND TP; - Đ/c Chủ tịch UBND TP; - Đ/c PCT Hoàng Mạnh Hiển; - V1, V2, V3, VH-KG, KT, TH. - Lưu: VT. Ngô Thị Thanh Hằng PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2009-2010” (Kèm theo Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND Thành phố) TT Nội dung đầu tư Đơn vị 1. Xây dựng, triển khai các phần mềm phục vụ hoạt động tác nghiệp, quản lý báo chí và đào tạo tin học cho các báo, đơn vị quản lý báo chí của Thành phố Hà Nội: - Đầu tư hoàn thiện hạ tầng CNTT phục vụ cho việc triển khai phần mềm; Sở Thông tin và Truyền thông - Xây dựng và triển khai các phần mềm, bao gồm các phần mềm nền có bản quyền và phần mềm chuyên biệt phục vụ hoạt động tác nghiệp và quản lý báo chí; - Đào tạo kiến thức tin học ứng dụng cho cán bộ các báo và các đơn vị quản lý báo chí của Thành phố Hà Nội. 2. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị Hội Nhà báo Thành phố 3. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị Báo Hà Nội mới 4. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị Báo An ninh Thủ đô 5. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị Báo Kinh tế và Đô Thị 6. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị Báo Thể thao ngày nay 7. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị Báo Phụ nữ Thủ đô 8. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị Báo Lao động Thủ đô 9. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị Báo Tuổi trẻ Thủ đô 10. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị Báo Màn ảnh sân khấu 11. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị Báo Người Hà Nội 12. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị Báo Pháp luật và xã hội 13. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị Thời báo Doanh nhân
  4. 14. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị Báo Quốc phòng Thủ đô
Đồng bộ tài khoản