Quyết định số 2815/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 2815/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2815/2005/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2005 tỉnh An Giang do tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2815/2005/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 2815/2005/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 11 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ ƯU TÚ NĂM 2005 TỈNH AN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 166/2005/QĐ-TTg ngày 06/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 2005; Căn cứ Công văn số 2830/ BVHTT-TCCB ngày 26/7/2005 của Bộ Văn hoá – Thông tin về việc hướng dẫn triển khai việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 2005; Xét đề nghị tại Tờ trình số 65/TTr-SVHTT ngày 27/9/2005 của Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2005 tỉnh An Giang gồm các ông, bà có tên sau đây: 1.- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng; 2.- Ô. Phạm Văn Thống, Giám đốc sở Văn hoá Thông tin - Phó Chủ tịch Hội đồng; 3.- B. Trần Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Sở Văn hoá Thông tin - Ủy viên thường trực; 4.- Mời Ô. Lương Chí Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên; 5.- Ô. Nguyễn Tập, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình, Ủy viên; 6.- Ô. Lê Văn Ly, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh - Ủy viên. 7.- Ô. Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin - Ủy viên;
  2. 8.- Ông Trịnh Bửu Hoài, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh - Ủy viên; 9.- Ô. Nguyễn Kim Quang, Phân hội trưởng, Phân hội Sân khấu An Giang - Ủy viên; 10.- Ô. Đặng Hùng Oai, Trưởng đoàn Văn công An Giang - Ủy viên; 11.- Ô. Đỗ Thanh Đoàn, Trưởng phòng Quản lý, Sở Văn hoá – Thông tin - Ủy viên. Điều 2. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2005 tỉnh An giang hoạt động theo Điều 8 Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 166/2005/QĐ- TTg ngày 06/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và các Ông, Bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - TT.TU, TTHĐND tỉnh (để báo cáo) -TT.UBND tỉnh; - Thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1; - Bộ VHTT; - Sở VHTT, Sở Nội vụ; - Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh; -Phòng VX, TH; Nguyễn Văn Đảm -Lưu.
Đồng bộ tài khoản