Quyết định số 2819/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 2819/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2819/QĐ-UB ngày 17/06/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc danh mục các đoạn, tuyến đường do thành phố quản lý bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2819/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2819/Q -UB TP. H Chí Minh , ngày 17 tháng 6 năm 2004 QUY T NNH C A CH TNCH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V DANH M C CÁC O N, TUY N Ư NG DO THÀNH PH QU N LÝ B T BU C I MŨ B O HI M KHI I XE MÔ TÔ, XE G N MÁY CH TNCH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c Ho t ng và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Cc Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 01/2003/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2003 c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a S Giao thông Công Chánh (Công văn s 1072/GT-GT ngày 10 tháng 6 năm 2004); xét tình hình tai n n giao thông trên a bàn thành ph hi n nay: QUY T NNH i u 1. Quy nh danh m c các o n, ư ng do Thành ph qu n lý b t bu c i mũ b o hi m khi i ô tô, xe g n máy như sau: STT Tên ư ng a i m Lý trình 1 T nh l 7 C Chi Su t tuy n 2 T nh l 8 C Chi Su t tuy n 3 T nh l 9 C Chi Su t tuy n 4 T nh l 15 C Chi Su t tuy n 5 T nh l 10 Bình Chánh T QL 1 n ranh t nh Long An 6 Qu c l 13 Th c T ư ng Kha V n Cân n QL1 7 Qu c l 52 Qu n 2 - Th c T c u Sài Gòn n QL1 8 ư ng Huỳnh T n Phát Nhà Bè T c u Phú Xuân n b n phà Bình Khánh 9 ư ng R ng Sác C n Gi T b n phà Bình
  2. Khánh n Long Hoà 10 ư ng Nguy n Văn Qu n 7 - Bình Chánh Su t tuy n Linh i u 2. Giao S Giao thông Công chánh và Công an thành ph ch trì t ch c th c hi n n i dung nói i u 1 theo quy nh t i Thông tư s 01/2003/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2003 c a B Giao thông v n t i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph , Giám c các S , ban, ngành thành ph , Ch t ch U ban nhân dân các qu n - huy n, Th trư ng các ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản