Quyết định số 2865/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 2865/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2865/QĐ-BYT về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2865/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 2865/Q -BYT Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v công b b sơ c d li u qu c gia và t ch c vi c rà soát th t c hành chính t i B , ngành, a phương t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 B Y t , Chánh Văn phòng B Yt , QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Y t . 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i ư c c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i ư c c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a B Y t có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c, ơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i Kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành.
 2. i v i các th t c hành chính nêu t i Kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a B Y t có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c, ơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các ông/bà: T trư ng T công tác th c hi n án 30 B Y t , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các V , C c, Thanh tra B , T ng c c, các ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Lãnh o B ; - TCT chuyên trách CCTTHC c a TTgCP; - Lưu: VT, VPB1, TCT A30. Nguy n Qu c Tri u TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2865/Q -BYT ngày 10 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Y t ) PH N I. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B Y T TT Tên th t c hành chính Lĩnh v c Cơ quan th c hi n I. TH T C HÀNH CHÍNH C P TRUNG ƯƠNG 1 ăng ký kh o nghi m hoá ch t, ch phNm Yt d C cYt d di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh phòng và phòng và môi v c gia d ng và y t . môi trư ng trư ng 2 ăng ký lưu hành chính th c hoá ch t, Yt d C cYt d ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng phòng và phòng và môi trong lĩnh v c gia d ng và y t . môi trư ng trư ng 3 ăng ký lưu hành b sung ph m vi s Yt d C cYt d d ng hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, phòng và phòng và môi di t khuNn dùng trong gia d ng và y t . môi trư ng trư ng 4 ăng ký lưu hành b sung i tên thương Yt d C cYt d m i hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, phòng và phòng và môi di t khuNn dùng trong gia d ng và y t . môi trư ng trư ng 5 ăng ký lưu hành l i hóa ch t, ch phNm Yt d C cYt d di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia phòng và phòng và môi
 3. d ng và y t . môi trư ng trư ng 6 Xin phép nh p khNu hóa ch t di t côn Yt d C cYt d trùng, di t khuNn chưa ư c c p gi y phòng và phòng và môi ch ng nh n lưu hành làm nguyên li u s n môi trư ng trư ng xu t. 7 Xin phép nh p khNu hóa ch t di t côn Yt d C cYt d trùng, di t khuNn làm ki m nghi m, kh o phòng và phòng và môi nghi m. môi trư ng trư ng 8 Xin phép nh p khNu hóa ch t di t côn Yt d C cYt d trùng, di t khuNn nghiên c u, vi n tr , phòng và phòng và môi s d ng cho m c ích c thù khác. môi trư ng trư ng 9 ăng ký qu ng cáo hóa ch t di t côn Yt d C cYt d trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và phòng và phòng và môi yt . môi trư ng trư ng 10 C p ch ng ch hành ngh y tư nhân cho Khám b nh, C c Qu n lý cá nhân ăng ký theo hình th c b nh vi n. ch a b nh khám, ch a b nh 11 Gia h n ch ng ch hành ngh y tư nhân Khám b nh, C c Qu n lý cho cá nhân ăng ký theo hình th c b nh ch a b nh khám, ch a b nh vi n. 12 C p l i ch ng ch hành ngh y tư nhân Khám b nh, C c Qu n lý (do b m t) cho cá nhân ăng ký theo hình ch a b nh khám, ch a b nh th c b nh vi n 13 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, C c Qu n lý ngh cho b nh vi n tư nhân. ch a b nh khám, ch a b nh 14 Gia h n gi y ch ng nh n i u ki n Khám b nh, C c Qu n lý hành ngh cho b nh vi n tư nhân. ch a b nh khám, ch a b nh 15 C p l i gi y ch ng nh n i u ki n Khám b nh, C c Qu n lý hành ngh (do b m t) cho b nh vi n tư ch a b nh khám, ch a b nh nhân. 16 Công nh n b nh vi n ư c khám và c p Khám b nh, C c Qu n lý gi y ch ng nh n s c kh e cho ngư i lao ch a b nh khám, ch a b nh ng Vi t Nam i làm vi c t i nư c ngoài i v i các b nh vi n thu c B Y t , b nh vi n thu c các B , các ngành, các b nh vi n ngoài công l p. 17 C p gi y phép ho t ng c a ngân hàng Khám b nh, C c Qu n lý mô. ch a b nh khám, ch a b nh 18 Cho phép cơ s y t ho t ng l y, ghép Khám b nh, C c Qu n lý mô, b ph n cơ th ngư i. ch a b nh khám, ch a b nh 19 C p ch ng ch hành ngh khám ch a Y Dư c c V Y, Dư c c b nh b ng YHCT c p cho ngư i (c truy n truy n ngư i nư c ngoài) ng u b nh vi n Y
 4. h c c truy n tư nhân. 20 C p l i ch ng ch hành ngh khám ch a Y Dư c c V Y, Dư c c b nh b ng YHCT c p cho ngư i (c truy n truy n ngư i nư c ngoài) ng u b nh vi n Y h c c truy n tư nhân (do b m t).. 21 Gia h n ch ng ch hành ngh khám ch a Y Dư c c V Y, Dư c c b nh b ng YHCT c p cho ngư i (c truy n truy n ngư i nư c ngoài) ng u b nh vi n Y h c c truy n tư nhân. 22 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Y Dư c c V Y, Dư c c ngh cho B nh vi n Y h c c truy n tư truy n truy n nhân. 23 C p l i gi y ch ng nh n i u ki n Y Dư c c V Y, Dư c c hành ngh cho B nh vi n Y h c c truy n truy n truy n tư nhân (do b m t). 24 Gia h n gi y ch ng nh n i u ki n Y Dư c c V Y, Dư c c hành ngh cho B nh vi n Y h c c truy n truy n truy n tư nhân. 25 C p gi y phép qu ng cáo khám ch a b nh Y Dư c c V Y, Dư c c b ng YHCT cho cơ s có th y thu c nư c truy n truy n ngoài tham gia khám ch a b nh và cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài.. 26 Công nh n cơ s ư c phép th c hi n k S c kh e V S c kh e Bà thu t h tr sinh s n, cơ s lưu gi tinh sinh s n m – Tr em trùng, lưu gi phôi. 27 C p Ch ng ch hành ngh dư c cho cá Dư c - M C c Qu n lý nhân là công dân Vi t Nam ăng ký hành phNm Dư c ngh dư c có v n u tư nư c ngoài. 28 C p Ch ng ch hành ngh dư c cho cá Dư c - M C c Qu n lý nhân ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam phNm Dư c nh cư nư c ngoài ăng ký hành ngh dư c có v n u tư nư c ngoài. 29 i ch ng ch hành ngh dư c do hư Dư c - M C c Qu n lý h ng rách nát; thay i a ch thư ng trú phNm Dư c c a cá nhân ăng ký hành ngh dư c có v n u tư nư c ngoài. 30 Gia h n Ch ng ch hành ngh dư c cho Dư c - M C c Qu n lý cá nhân ăng ký hành ngh dư c có v n phNm Dư c u tư nư c ngoài. 31 C p l i Ch ng ch hành ngh dư c (do b Dư c - M C c Qu n lý m t) cho cá nhân cá nhân ăng ký hành phNm Dư c ngh dư c có v n u tư nư c ngoài.
 5. 32 C p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh Dư c - M C c Qu n lý doanh thu c cho cơ s s n xu t thu c, phNm Dư c làm d ch v b o qu n thu c, làm d ch v ki m nghi m thu c. 33 B sung ph m vi kinh doanh trong Gi y Dư c - M C c Qu n lý ch ng nh n i u ki n kinh doanh phNm Dư c thu c cho cơ s s n xu t thu c, làm d ch v b o qu n thu c, làm d ch v ki m nghi m thu c. 34 Gia h n Gi y ch ng nh n i u ki n Dư c - M C c Qu n lý kinh doanh thu c cho cơ s s n xu t phNm Dư c thu c, làm d ch v b o qu n thu c, làm d ch v ki m nghi m thu c. 35 i Gi y ch ng nh n i u ki n kinh Dư c - M C c Qu n lý doanh thu c (do hư h ng, rách nát; thay phNm Dư c i ngư i qu n lý chuyên môn v dư c; thay i tên cơ s kinh doanh thu c nhưng không thay i a i m kinh doanh; thay i a i m tr s ăng ký kinh doanh trong trư ng h p tr s ăng ký kinh doanh không ph i là a i m ho t ng kinh doanh ã ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh thu c). 36 C p l i Gi y ch ng nh n i u ki n Dư c - M C c Qu n lý kinh doanh thu c cho cơ s s n xu t phNm Dư c thu c, làm d ch v b o qu n thu c, làm d ch v ki m nghi m thu c do b m t. 37 ăng ký nguyên li u làm thu c s n xu t Dư c - M C c Qu n lý trong nư c. phNm Dư c 38 ăng ký nguyên li u m i làm thu c s n Dư c - M C c Qu n lý xu t trong nư c. phNm Dư c 39 ăng ký thu c tân dư c s n xu t trong Dư c - M C c Qu n lý nư c. phNm Dư c 40 ăng ký thu c tân dư c m i s n xu t Dư c - M C c Qu n lý trong nư c phNm Dư c 41 ăng ký l i thu c s n xu t trong nư c. Dư c - M C c Qu n lý phNm Dư c 42 ăng ký thu c s n xu t trong nư c có Dư c - M C c Qu n lý thành ph n t dư c li u là bài thu c c phNm Dư c phương, thu c có thành ph n t dư c li u ã ư c s d ng và có ch nh ã bi t, thu c ã ư c B Y t c p s ăng ký cho phép s n xu t lưu hành.
 6. 43 ăng ký thu c s n xu t trong nư c có Dư c - M C c Qu n lý thành ph n t dư c li u không ph i là bài phNm Dư c thu c c phương, thu c có thành ph n t dư c li u ã ư c s d ng nhưng có ch nh khác. 44 ăng ký thu c s n xu t trong nư c thu c Dư c - M C c Qu n lý danh m c ph l c I quy ch ăng ký phNm Dư c thu c. 45 ăng ký l i thu c s n xu t trong nư c Dư c - M C c Qu n lý thu c danh m c ph l c I quy ch ăng phNm Dư c ký thu c. 46 ăng ký thay i/b sung i v i thu c Dư c - M C c Qu n lý s n xu t trong nư c ã ư c c p s ăng phNm Dư c ký theo i u 7- Quy ch ăng ký thu c ban hành kèm theo quy t nh 3121/2001/Q -BYT. 47 ăng ký thay i/b sung i v i thu c Dư c - M C c Qu n lý nư c ngoài ã ư c c p s ăng ký theo phNm Dư c i u 7- Quy ch ăng ký thu c ban hành kèm theo quy t nh 3121/2001/Q - BYT. 48 ăng ký nguyên li u làm thu c nư c Dư c - M C c Qu n lý ngoài. phNm Dư c 49 ăng ký nguyên li u m i làm thu c nư c Dư c - M C c Qu n lý ngoài. phNm Dư c 50 ăng ký thu c tân dư c nư c ngoài. Dư c - M C c Qu n lý phNm Dư c 51 ăng ký thu c tân dư c m i nư c ngoài. Dư c - M C c Qu n lý phNm Dư c 52 ăng ký l i thu c nư c ngoài. Dư c - M C c Qu n lý phNm Dư c 53 ăng ký thu c s n xu t như ng quy n Dư c - M C c Qu n lý gi a các cơ s s n xu t thu c trong nư c. phNm Dư c 54 ăng ký thu c s n xu t như ng quy n Dư c - M C c Qu n lý c a nư c ngoài cho các cơ s s n xu t phNm Dư c thu c trong nư c. 55 ăng ký l i thu c s n xu t như ng quy n. Dư c - M C c Qu n lý phNm Dư c 56 ăng ký thu c nư c ngoài có thành ph n Dư c - M C c Qu n lý t dư c li u ã ư c s d ng và có ch phNm Dư c nh ã bi t Vi t Nam. 57 ăng ký thu c nư c ngoài có thành ph n Dư c - M C c Qu n lý t dư c li u ã ư c s d ng Vi t Nam
 7. nhưng có ch nh khác, thu c t dư c phNm Dư c li u chưa ư c s d ng Vi t Nam. 58 ăng ký thu c c a Nhà s n xu t nư c Dư c - M C c Qu n lý ngoài t gia công s n xu t thu c ang có phNm Dư c s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam. 59 ăng ký thu c chưa có s ăng ký lưu Dư c - M C c Qu n lý hành t i Vi t Nam c a cơ s s n xu t phNm Dư c trong nư c t gia công xu t khNu, Nhà s n xu t nư c ngoài t gia công và nh n l i toàn b s n phNm gia công. 60 ăng ký thu c c a cơ s s n xu t trong Dư c - M C c Qu n lý nư c, vi n, trung tâm nghiên c u t gia phNm Dư c công s n xu t thu c ang có s ăng ký lưu hành Vi t Nam. 61 ăng ký và ăng ký l i v c-xin, sinh Dư c - M C c Qu n lý phNm thành phNm phòng b nh, ch a phNm Dư c b nh s n xu t trong nư c. 62 ăng ký và ăng ký l i sinh phNm thành Dư c - M C c Qu n lý phNm chuNn oán s n xu t trong nư c. phNm Dư c 63 ăng ký và ăng ký l i v c-xin bán thành Dư c - M C c Qu n lý phNm, sinh phNm bán thành phNm s n phNm Dư c xu t trong nư c. 64 ăng ký và ăng ký l i v c-xin, sinh Dư c - M C c Qu n lý phNm thành phNm phòng b nh, ch a phNm Dư c b nh s n xu t t i nư c ngoài. 65 ăng ký và ăng ký l i sinh phNm thành Dư c - M C c Qu n lý phNm chuNn oán s n xu t nư c ngoài. phNm Dư c 66 ăng ký và ăng ký l i v c-xin bán thành Dư c - M C c Qu n lý phNm , sinh phNm bán thành phNm s n phNm Dư c xu t t i nư c ngoài. 67 Thay i b sung i v i v c xin, sinh Dư c - M C c Qu n lý phNm y t ã ư c c p s ăng ký lưu phNm Dư c hành (Theo i u 5 - Quy ch ăng ký v c xin & sinh phNm y t ). 68 C p gi y phép nh p khNu thu c gây Dư c - M C c Qu n lý nghi n, hư ng tâm th n, ti n ch t dùng phNm Dư c làm thu c có s ăng ký lưu hành và nguyên li u gây nghi n, hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c. 69 C p gi y phép nh p khNu thu c thành Dư c - M C c Qu n lý phNm gây nghi n, hư ng tâm th n, ti n phNm Dư c ch t dùng làm thu c chưa có s ăng ký lưu hành.
 8. 70 C p gi y phép nh p khNu thu c thành Dư c - M C c Qu n lý phNm gây nghi n, hư ng tâm th n, ti n phNm Dư c ch t dùng làm thu c chưa có s ăng ký lưu hành theo nhu c u c thù c a b nh vi n. 71 C p gi y phép xu t khNu nguyên li u, Dư c - M C c Qu n lý thu c thành phNm gây nghi n, hư ng tâm phNm Dư c th n, ti n ch t dùng làm thu c có s ăng ký d ng ơn ch t ho c ph i h p. 72 C p gi y phép xu t khNu nguyên li u, Dư c - M C c Qu n lý thu c thành phNm gây nghi n, hư ng tâm phNm Dư c th n, ti n ch t dùng làm thu c chưa có s ăng ký d ng ơn ch t ho c ph i h p. 73 Th t c c p ơn hàng nh p khNu nguyên Dư c - M C c Qu n lý li u chưa có s ăng ký cho doanh nghi p phNm Dư c có ch c năng xu t nh p khNu nguyên li u. 74 Th t c c p ơn hàng nh p khNu thu c Dư c - M C c Qu n lý phòng ch ng d ch thiên tai cho doanh phNm Dư c nghi p có ch c năng xu t nh p khNu thu c. 75 Th t c c p ơn hàng nh p khNu thu c Dư c - M C c Qu n lý c a các trương trình, d án y t Qu c gia. phNm Dư c 76 Th t c c p ơn hàng nh p khNu thu c Dư c - M C c Qu n lý dùng cho ki m nghi m, nghiên c u s n phNm Dư c xu t. 77 Th t c c p ơn hàng nh p khNu thu c Dư c - M C c Qu n lý thành phNm chưa có s ăng ký cho phNm Dư c doanh nghi p có ch c năng xu t nh p khNu thu c thành phNm. 78 Th t c c p ơn hàng nh p khNu thu c Dư c - M C c Qu n lý thành phNm chưa có s ăng ký theo nhu phNm Dư c c u b nh vi n. 79 C p phép v c xin, sinh phNm y t nh p Dư c - M C c Qu n lý khNu ki m nh, th th c a, dùng phNm Dư c làm m u ăng ký (ch ư c s d ng cho m c ích ăng ký lưu hành, không dùng cho các m c ích khác). 80 C p phép v c xin, sinh phNm y t nh p Dư c - M C c Qu n lý khNu s d ng cho trư ng h p c bi t phNm Dư c (ph c v cho công tác phòng, i u tr b nh và dùng cho m t nhóm i tư ng c bi t, ngư i nư c ngoài s ng và làm vi c t i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam i công tác, h c t p và lao ng nư c có
 9. d ch b nh ó lưu hành). 81 C p phép v c xin, sinh phNm y t dùng Dư c - M C c Qu n lý nghiên c u, s d ng cho các chương trình phNm Dư c d án (ch nh p s d ng cho m c ích nghiên c u t i các cơ s có ch c năng nghiên c u, th c hi n d án, không dùng cho m c ích khác). 82 C p phép V c xin, sinh phNm y t nh p Dư c - M C c Qu n lý khNu dùng cho các chương trình qu c gia phNm Dư c ho c vi n tr (ph i thu c danh m c ư c T ch c y t th gi i khuy n cáo s d ng). 83 C p phép nh p khNu nguyên li u, bao bì, Dư c - M C c Qu n lý ph li u s n xu t v c xin, sinh phNm y phNm Dư c t (ch ư c nh p khNu cung c p cho các cơ s có i u ki n s n xu t v c xin, sinh phNm y t s n xu t). 84 C p gi y ch ng nh n “Th c hành t t s n Dư c - M C c Qu n lý xu t thu c” (GMP). phNm Dư c 85 C p l i gi y ch ng nh n "Th c hành t t Dư c - M C c Qu n lý s n xu t thu c" (GMP). phNm Dư c 86 C p gi y ch ng nh n “Th c hành t t b o Dư c - M C c Qu n lý qu n thu c”(GSP). phNm Dư c 87 C p l i gi y ch ng nh n "Th c hành t t Dư c - M C c Qu n lý b o qu n thu c" (GSP). phNm Dư c 88 C p gi y ch ng nh n “Th c hành t t Dư c - M C c Qu n lý phòng ki m nghi m thu c” (GLP). phNm Dư c 89 C p l i gi y ch ng nh n "Th c hành t t Dư c - M C c Qu n lý phòng ki m nghi m thu c" (GLP). phNm Dư c 90 C p s ti p nh n Phi u công b s n phNm Dư c - M C c Qu n lý m phNm. phNm Dư c 91 C p "Phi u ti p nh n H sơ qu ng cáo Dư c - M C c Qu n lý thu c". phNm Dư c 92 C p gi y phép cho công ty nư c ngoài Dư c - M C c Qu n lý ho t ng v thu c và nguyên li u làm phNm Dư c thu c t i Vi t Nam. 93 C p l i gi y phép cho công ty nư c ngoài Dư c - M C c Qu n lý ho t ng v thu c và nguyên li u làm phNm Dư c thu c t i Vi t Nam. 94 C p gi y phép cho công ty nư c ngoài Dư c - M C c Qu n lý ho t ng v V c xin, sinh phNm y t t i phNm Dư c Vi t Nam.
 10. 95 C p l i gi y phép cho công ty nư c ngoài Dư c - M C c Qu n lý ho t ng v v c xin, sinh phNm y t t i phNm Dư c Vi t Nam. 96 C p ơn hàng nh p khNu thu c làm m u Dư c - M C c Qu n lý ăng ký phNm Dư c 97 Ti p nh n và xem xét h sơ kê khai l i Dư c - M C c Qu n lý giá thu c nh p khNu phNm Dư c 98 Ti p nh n và xem xét h sơ kê khai giá Dư c - M C c Qu n lý thu c phNm Dư c 99 ăng ký nghiên c u th thu c trên lâm Dư c - M V Khoa h c- ào sàng. phNm t o 100 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Trang thi t V Trang thi t b ngh i v i doanh nghi p s n xu t trang b và Công và Công trình Y t thi t b y t tư nhân. trình y t 101 Gia h n gi y ch ng nh n i u ki n Trang thi t V Trang thi t b hành ngh i v i doanh nghi p s n xu t b và Công và Công trình Y t trang thi t b y t tư nhân. trình y t 102 C p gi y phép nh p khNu trang thi t b y Trang thi t V Trang thi t b t . b và Công và Công trình Y t trình y t 103 C p gi y ti p nh n h sơ qu ng cáo trang Trang thi t V Trang thi t b thi t b y t . b và Công và Công trình Y t trình y t 104 C p gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành Trang thi t V Trang thi t b s n phNm trang thi t b y t s n xu t t i b và Công và Công trình Y t Vi t Nam. trình y t 105 Gia h n gi y ch ng nh n ăng ký lưu Trang thi t V Trang thi t b hành s n phNm trang thi t b y t s n xu t b và Công và Công trình Y t t i Vi t Nam. trình y t 106 ThNm nh và phê duy t các d án u tư Trang thi t V Trang thi t b xây d ng công trình y t s d ng v n b và Công và Công trình Y t ngân sách nhà nư c. trình y t 107 ThNm nh Báo cáo kinh t k thu t Trang thi t V Trang thi t b (KTKT) d án u tư xây d ng công trình b và Công và Công trình Y t y t s d ng v n ngân sách nhà nư c do trình y t B Y t quy t nh u tư. 108 ăng ký th lâm sàng trang thi t b y t . Trang thi t V Khoa h c- ào b và Công t o trình y t 109 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn th c VSATTP và C c An toàn v phNm thông thư ng nh p khNu. dinh dư ng sinh th c phNm 110 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n VSATTP và C c An toàn v
 11. phNm th c phNm bi n i gen nh p khNu. dinh dư ng sinh th c phNm 111 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n VSATTP và C c An toàn v phNm th c phNm ch c năng nh p khNu. dinh dư ng sinh th c phNm 112 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n VSATTP và C c An toàn v phNm th c phNm dinh dư ng dùng cho tr dinh dư ng sinh th c phNm nh nh p khNu (thu c nhóm th c phNm ch c năng). 113 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n VSATTP và C c An toàn v phNm th c phNm dinh dư ng y h c nh p dinh dư ng sinh th c phNm khNu (thu c nhóm th c phNm ch c năng). 114 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n VSATTP và C c An toàn v phNm th c phNm dinh dư ng qua ng dinh dư ng sinh th c phNm xông nh p khNu (thu c nhóm th c phNm ch c năng). 115 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn th c VSATTP và C c An toàn v phNm chi u x nh p khNu. dinh dư ng sinh th c phNm 116 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n VSATTP và C c An toàn v phNm i v i Ph gia th c phNm , ch t h dinh dư ng sinh th c phNm tr ch bi n th c phNm nh p khNu. 117 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n VSATTP và C c An toàn v phNm i v i Ph gia th c phNm h n ch dinh dư ng sinh th c phNm s d ng nh p khNu. 118 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n VSATTP và C c An toàn v phNm th c phNm ch c năng s n xu t dinh dư ng sinh th c phNm trong nư c. 119 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n VSATTP và C c An toàn v phNm th c phNm dinh dư ng qua ng dinh dư ng sinh th c phNm xông xu t trong nư c (thu c nhóm th c phNm ch c năng). 120 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n VSATTP và C c An toàn v phNm th c phNm dinh dư ng dùng cho tr dinh dư ng sinh th c phNm nh s n xu t trong nư c. 121 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n VSATTP và C c An toàn v phNm th c phNm dinh dư ng y h c s n dinh dư ng sinh th c phNm xu t trong nư c (thu c nhóm th c phNm ch c năng). 122 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn th c VSATTP và C c An toàn v phNm th c phNm s n xu t trong nư c là dinh dư ng sinh th c phNm th c phNm chi u x . 123 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn th c VSATTP và C c An toàn v phNm th c phNm s n xu t trong nư c là dinh dư ng sinh th c phNm th c phNm bi n i gen, s n phNm công ngh m i ho c trong thành ph n có ch a
 12. nguyên li u có ngu n g c bi n i gen. 124 C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn th c VSATTP và C c An toàn v phNm i v i nư c khoáng thiên nhiên. dinh dư ng sinh th c phNm 125 Ch ng nh n tiêu chuNn s n phNm i v i VSATTP và C c An toàn v Ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n dinh dư ng sinh th c phNm th c phNm s n xu t trong nư c. 126 Ch ng nh n ăng ký lưu hành xét nghi m VSATTP và C c An toàn v nhanh v sinh an toàn th c phNm. dinh dư ng sinh th c phNm 127 C p Gi y ch ng nh n i u ki n v VSATTP và C c An toàn v sinh an toàn th c phNm cho các sơ s s n dinh dư ng sinh th c phNm xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm ch c năng, th c phNm tăng cư ng vi ch t dinh dư ng, th c phNm b sung, ph gia th c phNm, nư c khoáng thiên nhiên. 128 C p Ch nh cơ quan i u ki n ki m VSATTP và C c An toàn v tra nhà nư c v ch t lư ng th c phNm dinh dư ng sinh th c phNm nh p khNu. 129 C p Gi y xác nh n t yêu c u nh p khNu VSATTP và C c An toàn v c a cơ quan ki m tra nhà nư c v ch t dinh dư ng sinh th c phNm lư ng th c phNm nh p khNu. 130 Xin xác nh n ki m tra gi m nh ho c ch VSATTP và C c An toàn v ki m tra h sơ i v i m t hàng th c dinh dư ng sinh th c phNm phNm nh p khNu ki u ki n theo qui nh trong “Quy ch ki m tra nhà nư c v ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm nh p khNu”. 131 C p gi y ti p nh n h sơ qu ng cáo s n VSATTP và C c An toàn v phNm th c phNm. dinh dư ng sinh th c phNm 132 Gia h n ch ng nh n tiêu chuNn s n phNm VSATTP và C c An toàn v cho các s n phNm th c phNm ã ư c c p dinh dư ng sinh th c phNm gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n phNm. 133 C p Gi y ch ng nh n t p hu n ki n th c VSATTP và C c An toàn v v v sinh an toàn th c phNm. dinh dư ng sinh th c phNm 134 C p B ng kê khai ch t lư ng i v i v t VSATTP và C c An toàn v li u ti p xúc tr c ti p v i th c phNm dinh dư ng sinh th c phNm thành phNm (bao bì ch a ng), nguyên li u th c phNm, ph gia th c phNm nh p khNu ch ph c v s n xu t trong n i b doanh nghi p t nh p kinh doanh t i các khách s n, siêu th có a ch rõ ràng. 135 Tuy n d ng công ch c d b v công tác Cán b , V T ch c Cán t iB Yt công ch c, b viên ch c
 13. 136 Tuy n d ng công ch c v công tác t i B Cán b , V T ch c Cán Yt công ch c, b viên ch c 137 Tuy n d ng viên ch c trong các cơ quan Cán b , Các ơn v s s nghi p c a B Y t công ch c, nghi p tr c thu c viên ch c ngành y t 138 Thành l p và cho phép thành l p ngân T ch c h V T ch c Cán hàng mô tr c thu c B Y t , ngân hàng th ng b mô thu c b nh vi n, vi n, trư ng i h c y, dư c tr c thu c B Y t ho c thu c các B , cơ quan ngang B 139 Gi i quy t khi u n i l n u trong lĩnh Khi u n i, t Thanh tra B Y t v cyt cao trong y t 140 Gi i quy t khi u n i l n hai trong lĩnh Khi u n i, t Thanh tra B Y t v cyt cao trong y t 141 Gi i quy t t cáo trong lĩnh v c y t Khi u n i, t Thanh tra B Y t cao trong y t 142 Ti p công dân n khi u n i, t cáo t i B Khi u n i, t Thanh tra B Y t Yt cao trong y t 143 X lý ơn thư t i cơ quan B Y t Khi u n i, t Thanh tra B Y t cao trong y t 144 ngh phong t ng Danh hi u “Anh Thi ua, V Pháp ch hùng Lao ng”, cá nhân thu c các ơn v khen thư ng (Thư ng tr c thu c B Y t tr cH T KT B ) 145 ngh phong t ng Danh hi u “Th y Thi ua, V Pháp ch thu c nhân dân”, “Th y thu c ưu tú” cho khen thư ng cá nhân thu c Doanh nghi p và ơn v s nghi p trong ngành y t thu c i tư ng và t tiêu chuNn qui nh t i i u 63 Lu t khen thư ng 146 T ng thư ng B ng khen c p b cho các Thi ua, V Pháp ch t p th , cá nhân thu c i tư ng quy nh khen thư ng (Thư ng tr c t i i m a, kho n 2 và các cá nhân, t p th H T KT B ) ngoài ngành Y t ; cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài có thành tích xu t s c óng góp cho s nghi p Y t (quy nh t i Thông tư 01/2008/TT-BYT ngày 22/01/2008 c a B Y t ) 147 T ng thư ng B ng khen c p b cho các Thi ua, V Pháp ch
 14. t p th , cá nhân thu c các ơn v trong và khen thư ng ngoài ngành y t có thành tích t xu t óng góp cho s nghi p Y t 148 T ng thư ng Danh hi u Chi n sĩ thi ua Thi ua, V Pháp ch c p B , Chi n sĩ thi ua toàn qu c cho cá khen thư ng nhân thu c các ơn v tr c thu c B Y t 149 T ng thư ng Danh hi u T p th lao ng Thi ua, V Pháp ch su t s c cho các t p th thu c ơn v tr c khen thư ng thu c B Y t 150 ngh t ng thư ng C thi ua c p b , Thi ua, V Pháp ch C thi ua c a Chính ph cho các ơn v khen thư ng tr c thu c B và các s Y t thu c t nh, thành ph Trung ương 151 ngh t ng thư ng Huân chương, Huy Thi ua, V Pháp ch chương, B ng khen c a Th tư ng Chính khen thư ng ph 152 T ng thư ng k ni m chương “Vì s c Thi ua, V Pháp ch kho nhân dân” khen thư ng 153 ngh t ng Huân chương cho các cá Thi ua, V Pháp ch nhân thu c các ơn v hành chính s khen thư ng nghi p tr c thu c B Y t có thành tích c ng hi n lâu năm 154 Xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Thi ua, V Pháp ch Nhà giáo ưu tú. khen thư ng II. TH T C HÀNH CHÍNH C P T NH 1 C p gi y ch ng nh n ki m d ch y t thi Yt d Cơ quan ki m hài, tro, hài c t phòng và d ch biên gi i môi trư ng 2 C p Gi y ch ng nh n ki m d ch y t Yt d Trung tâm Ki m phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh phòng và d ch y t qu c t i v i phương ti n v n t i ư ng b và môi trư ng ho c Trung tâm Y tàu h a t d phòng t nh/thành ph 3 C p Gi y ch ng nh n x lý y t iv i Yt d Trung tâm Ki m phương ti n v n t i ư ng b và tàu h a phòng và d ch y t qu c t môi trư ng ho c Trung tâm Y t d phòng t nh/thành ph 4 C p gi y ch ng nh n mi n x lý v sinh Yt d Trung tâm Ki m tàu thu phòng và d ch y t qu c t môi trư ng ho c Trung tâm Y t d phòng t nh/thành ph
 15. 5 Gi y ch ng nh n x lý v sinh tàu thu Yt d Trung tâm Ki m phòng và d ch y t qu c t môi trư ng ho c Trung tâm Y t d phòng t nh/thành ph 6 C p Gi y ch ng nh n ki m d ch y t Yt d Trung tâm Ki m phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh phòng và d ch y t qu c t i v i tàu bay môi trư ng ho c Trung tâm Y t d phòng t nh/thành ph 7 C p gi y ch ng nh n x lý y t iv i Yt d Trung tâm Ki m tàu bay phòng và d ch y t qu c t môi trư ng ho c Trung tâm Y t d phòng t nh/thành ph 8 C p gi y ch ng nh n ki m d ch y t hàng Yt d Trung tâm Ki m hoá nh p khNu, xu t khNu phòng và d ch y t qu c t môi trư ng ho c Trung tâm Y t d phòng t nh/thành ph 9 C p gi y ch ng nh n x lý y t iv i Yt d Trung tâm Ki m hàng hoá phòng và d ch y t qu c t môi trư ng ho c Trung tâm Y t d phòng t nh/thành ph 10 C p Phi u tiêm ch ng qu c t Yt d Trung tâm Ki m phòng và d ch y t qu c t môi trư ng ho c Trung tâm Y t d phòng t nh/thành ph 11 C p ch ng ch hành ngh y tư nhân cho Khám b nh, S Y t các t nh cá nhân ăng ký theo các hình th c khám ch a b nh ch a b nh và d ch v y t (tr hình th c b nh vi n). 12 Gia h n ch ng ch hành ngh y tư nhân Khám b nh, S Y t các t nh cho cá nhân ăng ký theo các hình th c ch a b nh khám ch a b nh và d ch v y t (tr hình th c b nh vi n ). 13 C p l i ch ng ch hành ngh y tư nhân Khám b nh, S Y t các t nh (do b m t) cho cá nhân ăng ký theo các ch a b nh hình th c khám ch a b nh và d ch v y t (tr hình th c b nh vi n). 14 C p và gia h n gi y phép cho ngư i nư c Khám b nh, S Y t các t nh ngoài làm công vi c chuyên môn t i cơ s ch a b nh y tư nhân Vi t Nam.
 16. 15 C p gi y ti p nh n ăng ký qu ng cáo Khám b nh, S Y t các t nh trong lĩnh v c khám b nh, ch a b nh. ch a b nh 16 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i phòng khám a ch a b nh khoa. 17 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i phòng khám n i ch a b nh t ng h p, phòng khám gia ình, các phòng khám chuyên khoa tim m ch, nhi, lao và b nh ph i và các phòng khám chuyên khoa thu c h n i khác, phòng tư v n khám, ch a b nh qua i n tho i, phòng tư v n chăm sóc s c kh e qua các phương ti n công ngh thông tin, vi n thông và thi t b y t . 18 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i phòng khám ch a b nh chuyên khoa ngo i 19 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i phòng khám ch a b nh chuyên khoa ph s n - k ho ch hóa gia ình. 20 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i phòng khám ch a b nh chuyên khoa Răng Hàm M t. 21 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i phòng khám ch a b nh chuyên khoa Tai- Mũi-H ng. 22 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i phòng khám ch a b nh chuyên khoa M t. 23 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i phòng khám Ph u ch a b nh thu t thNm M . 24 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i Phòng khám ch a b nh chuyên khoa i u dư ng, ph c h i ch c năng và v t lý tr li u. 25 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i phòng khám chNn ch a b nh oán hình nh. 26 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i phòng khám ch a b nh chuyên khoa tâm th n.
 17. 27 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i phòng khám ch a b nh chuyên khoa ung bư u. 28 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i phòng khám ch a b nh chuyên khoa Da li u. 29 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i phòng xét nghi m. ch a b nh 30 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i Nhà h sinh. ch a b nh 31 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i cơ s d ch v ch a b nh (CSDV) y t (bao g m: CSDV tiêm (chích), thay băng, m m ch, o nhi t , huy t áp; CSDV làm răng gi ; CSDV chăm sóc s c kho t i nhà và CSDV kính thu c). 32 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Khám b nh, S Y t các t nh ngh y tư nhân i v i cơ s d ch v c p ch a b nh c u, h tr v n chuy n ngư i b nh trong nư c và ra nư c ngoài. 33 Gia h n gi y ch ng nh n i u ki n Khám b nh, S Y t các t nh hành ngh y tư nhân i v i các hình th c ch a b nh khám b nh ch a b nh và d ch v y t (tr b nh vi n ). 34 C p l i gi y ch ng nh n i u ki n Khám b nh, S Y t các t nh hành ngh y tư nhân (do b m t ) i v i ch a b nh các hình th c khám b nh ch a b nh và d ch v y t (tr b nh vi n ). 35 Cho phép t ch c các t khám, ch a Khám b nh, S Y t các t nh b nh nhân o. ch a b nh 36 Giám nh thương t t do tai n n lao ng Khám b nh, S Y t các t nh cho ngư i lao ng b tai n n trong các ch a b nh trư ng h p ư c xác nh là tai n n lao ng, ho c ngư i b tai n n lao ng hư ng tr c p 1 l n (bao g m ngư i ang làm vi c; ngư i ã ngh vi c) và ngư i b tai n n lao ng hư ng tr c p hàng tháng khi v t thương cũ tái phát. 37 Giám nh phúc quy t tai n n lao ng Khám b nh, S Y t các t nh khi v t thương tái phát và khi ngư i lao ch a b nh ng, ngư i s d ng lao ng ho c BHXH không ng ý v i k t lu n c a H i ng giám nh y khoa (g i là ngư i
 18. yêu c u). 38 Giám nh kh năng lao ng th c Khám b nh, S Y t các t nh hi n ch hưu trí i v i ngư i lao ng ch a b nh khi s c kho b suy gi m. 39 Giám nh kh năng lao ng th c Khám b nh, S Y t các t nh hi n ch hưu trí i v i ngư i v hưu ch a b nh ch tu i i hư ng lương hưu hàng tháng khi b m au, tai n n r i ro mà suy gi m kh năng lao ng. 40 Giám nh kh năng lao ng do ngư i Khám b nh, S Y t các t nh lao ng b m c b nh ngh nghi p l n ch a b nh u. 41 Giám nh kh năng lao ng do b nh Khám b nh, S Y t các t nh ngh nghi p t l n hai. ch a b nh 42 Giám nh l i kh năng lao ng i v i Khám b nh, S Y t các t nh ngư i ang hư ng ch m t s c lao ch a b nh ng. 43 Công nh n b nh vi n ư c khám và c p Khám b nh, S Y t các t nh gi y ch ng nh n s c kh e cho ngư i lao ch a b nh ng Vi t Nam i làm vi c t i nư c ngoài i v i các b nh vi n thu c t nh và thành ph tr c thu c trung ương. 44 C p ch ng ch hành ngh y dư c c Y dư c c S Y t các t nh truy n cho cá nhân ng u phòng chNn truy n tr . 45 C p l i ch ng ch hành ngh y dư c c Y dư c c S Y t các t nh truy n cho cá nhân ng u phòng chNn truy n tr .(Do b m t) 46 Gia h n ch ng ch hành ngh YHCT cho Y dư c c S Y t các t nh cá nhân ng u phòng chNn tr . truy n 47 C p ch ng ch hành ngh y dư c c Y dư c c S Y t các t nh truy n cho cá nhân ng u trung tâm k truy n th a, ng d ng YHCT. 48 C p l i ch ng ch hành ngh y dư c c Y dư c c S Y t các t nh truy n cho cá nhân ng u trung tâm k truy n th a, ng d ng YHCT. 49 Gia h n ch ng ch hành ngh cho cá nhân Y dư c c S Y t các t nh ng u trung tâm k th a, ng d ng truy n YHCT. 50 C p ch ng ch hành ngh y dư c c Y dư c c S Y t các t nh truy n cho cá nhân ng u cơ s dich truy n v YHCT không dùng thu c.
 19. 51 C p l i ch ng ch hành ngh y dư c c Y dư c c S Y t các t nh truy n cho cá nhân ng u cơ s d ch truy n v YHCT không dùng thu c. 52 Gia h n ch ng ch hành ngh cho cá nhân Y dư c c S Y t các t nh ng u cơ s d ch v YHCT không truy n dùng thu c. 53 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Y dư c c S Y t các t nh ngh cho phòng chNn tr . truy n 54 C p l i gi y ch ng nh n i u ki n Y dư c c S Y t các t nh hành ngh cho phòng chNn tr . truy n 55 Gia h n gi y ch ng nh n i u ki n Y dư c c S Y t các t nh hành ngh cho phòng chNn tr . truy n 56 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Y dư c c S Y t các t nh ngh cho trung tâm k th a, ng d ng truy n YHCT. 57 C p l i gi y ch ng nh n i u ki n Y dư c c S Y t các t nh hành ngh cho trung tâm kê th a, ng truy n d ng YHCT. 58 Gia h n gi y ch ng nh n i u ki n Y dư c c S Y t các t nh hành ngh cho trung tâm k th a, ng truy n d ng YHCT. 59 C p gi y ch ng nh n i u ki n hành Y dư c c S Y t các t nh ngh cho cơ s d ch v YHCT không truy n dùng thu c. 60 C p l i gi y ch ng nh n i u ki n Y dư c c S Y t các t nh hành ngh cho cơ s d ch v YHCT truy n không dùng thu c. 61 Gia h n gi y ch ng nh n i u ki n Y dư c c S Y t các t nh hành ngh cho cơ s d c v YHCT không truy n dùng thu c. 62 C p và gia h n gi y phép cho ngư i nư c Y dư c c S Y t các t nh ngoài khám ch a b nh YHCT t i Vi t truy n Nam. 63 C p gi y phép hành ngh cho nh ng Y dư c c S Y t các t nh ngư i làm công vi c chuyên môn t i các truy n cơ s hành ngh YHCT tư nhân 64 C p gi y ch ng nh n bài thu c gia Y dư c c S Y t các t nh truy n. truy n 65 C p gi y ti p nh n h sơ qu ng cáo khám Y dư c c S Y t các t nh ch a b nh b ng YHCT c a các cơ s truy n khám b nh, ch a b nh có tr s trên a bàn tr các trư ng h p thu c thNm quy n
 20. c a V Y h c c truy n - B Y t . 66 C p Ch ng ch hành ngh dư c cho cá Dư c-M S Y t các t nh nhân là công dân Vi t Nam ăng ký hành phNm ngh dư c (tr trư ng h p thu c thNm quy n c a B Y t c p ). 67 C p Ch ng ch hành ngh dư c cho cá Dư c-M S Y t các t nh nhân ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam phNm nh cư nư c ngoài ăng ký hành ngh dư c (tr trư ng h p thu c thNm quy n c a B Y t c p). 68 i Ch ng ch hành ngh dư c do hư Dư c-M S Y t các t nh h ng, rách nát; thay i a ch thư ng trú phNm c a cá nhân cá nhân ăng ký hành ngh dư c (tr trư ng h p thu c thNm quy n c a B Y t c p). 69 Gia h n Ch ng ch hành ngh dư c cho Dư c-M S Y t các t nh cá nhân ăng ký hành ngh dư c (tr phNm trư ng h p thu c thNm quy n c a B Y t c p). 70 C p l i Ch ng ch hành ngh dư c (do b Dư c-M S Y t các t nh m t) cho cá nhân cá nhân ăng ký hành phNm ngh dư c (tr trư ng h p thu c thNm quy n c a B Y t c p). 71 C p gi y ch ng nh n i u ki n kinh Dư c-M S Y t các t nh doanh thu c cho cơ s bán buôn thu c. phNm 72 C p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh Dư c-M S Y t các t nh doanh thu c cho cơ s bán l thu c bao phNm g m : nhà thu c, qu y thu c; i lý bán thu c c a doanh nghi p; t thu c c a tr m y t và cơ s bán l c a các cơ s khám ch a bênh và có s bán buôn thu c. 73 i Gi y ch ng nh n i u ki n kinh Dư c-M S Y t các t nh doanh thu c (do hư h ng, rách nát; thay phNm i ngư i qu n lý chuyên môn v dư c; thay i tên cơ s kinh doanh thu c nhưng không thay i a i m kinh doanh; thay i a i m tr s ăng ký kinh doanh trong trư ng h p tr s ăng ký kinh doanh không ph i là a i m ho t ng kinh doanh ã ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh thu c) cho cơ s bán buôn và bán l thu c. 74 Gia h n gi y ch ng nh n i u ki n Dư c-M S Y t các t nh kinh doanh thu c cho cơ s bán buôn và phNm
Đồng bộ tài khoản