Quyết định số 2865/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
2
download

Quyết định số 2865/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2865/QĐ-UBND về thay đổi thành viên ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2865/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 2865/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2009 QUY T NNH V THAY I THÀNH VIÊN BAN CH O TH C HI N QUY T NNH S 112/2005/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 2663/Q -UB ngày 12 tháng 6 năm 2006 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v thành l p Ban Ch o th c hi n Quy t nh s 112/2005/Q - TTg ngày 18 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a Giám c S Giáo d c và ào t o t i Công văn s 379/GD T-TC ngày 10 tháng 3 năm 2009 và Giám c S N i v t i T trình s 790/TTr-SNV ngày 28 tháng 5 năm 2009, QUY T NNH : i u 1. Nay thay i thành viên Ban Ch o th c hi n Quy t nh s 112/2005/Q - TTg ngày 18 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph , như sau : 1. Bà Nguy n Th Thu Hà, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban Ch o thay ông Nguy n Thành Tài; 2. Ông Nguy n Ti n t, Phó Giám c S Giáo d c và ào t o, Phó Trư ng Ban thay bà Lê Th H ng Liên; 3. Ông T Quang Vinh, Phó Giám c S Tài chính, Thành viên thay bà Ngô Kim Liên; 4. Bà ào Th Hoài Thanh, y viên Thư ng v kiêm Trư ng ban Tuyên giáo H i Liên hi p Ph n thành ph , Thành viên thay bà Lê Th R ; 5. Bà Tr n Th Di u Thúy, Phó Bí thư Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Thành viên thay ông Vũ Anh Tu n; 6. Ông Lâm Trung Nhân, Phó Giám c S N i v , Thành viên thay ông Lâm Ng c B u.
  2. Các thành viên khác c a Ban Ch o th c hi n Quy t nh s 112/2005/Q -TTg ngày 18 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph gi nguyên theo Quy t nh s 2663/Q -UB ngày 12 tháng 6 năm 2006 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Giáo d c và ào t o, Th trư ng các S , ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và các ông, bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Nơi nh n : - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP; - TTUB : CT, các PCT; - y ban MTTQVN và các oàn th thành ph ; Lê Hoàng Quân - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - S N i v (2b) - VPUB : Các PVP, Các Phòng CV; - Lưu : VT, (VX/Nh) L.
Đồng bộ tài khoản