Quyết định số 2890/QĐ-BYT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
54
lượt xem
6
download

Quyết định số 2890/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2890/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “hướng dẫn thiết lập Bệnh viện dã chiến phòng chống đại dịch cúm”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2890/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2890/Q -BYT Hà N i, ngày 12 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “HƯ NG D N THI T L P B NH VI N DÃ CHI N PHÒNG CH NG I DNCH CÚM” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh- B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Hư ng d n thi t l p b nh vi n dã chi n phòng ch ng i d ch cúm”. i u 2. “Hư ng d n thi t l p b nh vi n dã chi n phòng ch ng i d ch cúm” áp d ng cho t t c các a phương th c hi n phòng ch ng i d ch cúm. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, ban hành. i u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B ; Chánh Thanh tra B ; V trư ng các v , C c trư ng các c c thu c B Y t ; Giám c các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ; Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Th trư ng y t các ngành; Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u HƯ NG D N
 2. THI T L P B NH VI N DÃ CHI N PHÒNG CH NG I DNCH CÚM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2890/Q -BYT ngày 12 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Y t ) Khi i d ch cúm x y ra và lây lan trong c ng ng, d ch cúm có nguy cơ lây lan cho nhi u ngư i, nhi u trư ng h p ph i nh p vi n i u tr s d n n quá t i. h n ch d ch cúm lây lan trong c ng ng và tri n khai thu dung, cách ly, i u tr t i ch , tránh quá t i cho b nh vi n trên a bàn, th c hi n chi n lư c cách ly và i u tr t i ch , ngành y t ph i h p v i các ban, ngành, oàn th c a a phương nơi x y ra d ch cúm ph i thi t l p b nh vi n dã chi n tuỳ theo tình hình c th . B nh vi n dã chi n c p I: ư c thi t l p n u d ch cúm x y ra trong trư ng h c, nhà máy, xí nghi p, công s và nh ng cơ s t p trung ông ngư i. B nh vi n dã chi n c p I do ngành y t ph i h p v i cơ s ó tri n khai. B nh vi n dã chi n c p II: Khi s ngư i m c l n, vi rút cúm có kh năng bi n th , có nguy cơ gây t vong, m t s trư ng h p có bi n ch ng n ng ph i nh p vi n gây ra tình tr ng quá t i. h n ch di chuy n ngư i b nh t vùng d ch n vùng chưa có d ch, b nh vi n dã chi n c p II ư c thi t l p thu dung, sàng l c, c p c u, cách ly, i u tr ngư i m c cúm. Vi c thi t l p b nh vi n dã chi n c p II òi h i s tham gia c a các ban, ngành có liên quan, trong ó y t (quân và dân y) óng vai trò ch o. A. THI T L P B NH VI N DÃ CHI N C P I: I. M C ÍCH: Cách ly m t nhóm ngư i nhi m cúm và nghi nhi m cúm có ti p xúc g n nh m theo dõi, i u tr t i ch , h n ch lây lan cúm i d ch ra c ng ng. Vi c thi t l p cơ s cách ly i u tr t i ch áp d ng i v i trư ng h c, nhà máy, xí nghi p, công s , ơn v quân i v.v… có các trư ng h p nhi m cúm i d ch. II. TIÊU CHÍ THI T L P B NH VI N DÃ CHI N C P I Có ít nh t 20 ngư i m c cúm, nghi ng m c cúm i d ch ho c ti p xúc g n v i trư ng h p xác nh m c cúm trong cơ s t p trung ông ngư i. III. QUY TRÌNH THI T L P VÀ CƠ CH HO T NG C A B NH VI N DÃ CHI N C P I 1. Th m quy n ra quy t nh thành l p Giám c S Y t trình Lãnh o UBND t nh kiêm Trư ng Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i là Lãnh o UBND T nh ) ra quy t nh thành l p. Lãnh o UBND t nh kiêm Trư ng Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh thi t l p b nh vi n dã chi n c p I. B nh vi n dã chi n c p I ư c thi t l p trong vòng 24 gi t khi có quy t nh.
 3. 2. Trách nhi m t ch c và tri n khai thi t l p b nh vi n dã chi n c p I. B nh vi n qu n, huy n trên a bàn ph i h p v i Trung tâm y t d phòng/Trung tâm y t tuy n qu n, huy n và th trư ng cơ s nơi x y ra d ch ch u trách nhi m thi t l p b nh vi n dã chi n c p I. Lãnh o UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b nhi m Giám c và các phó giám c i u hành các ho t ng c a b nh vi n dã chi n c p I. 3. Phân công trách nhi m: a) Giám c b nh vi n dã chi n c p I Ch u trách nhi m v toàn b các ho t ng chuyên môn c a b nh vi n dã chi n c p I b) Giám c b nh vi n qu n, huy n trên a bàn Ch u trách nhi m c cán b y t , huy ng trang thi t b , v t tư, thu c t ch c khám sàng l c và cách ly ngư i m c, nghi ng m c và nh ng ngư i ti p xúc g n, t ch c i u tr cho nh ng trư ng h p m c và nghi ng , theo dõi lâm sàng các trư ng h p ti p xúc g n. c) Giám c Trung tâm y t d phòng/trung tâm y t qu n, huy n trên a bàn Ch u trách nhi m c cán b chuyên môn ph i h p tri n khai các khu v c cách ly, th c hi n các bi n pháp khoanh vùng d ch, v sinh và kh khuNn môi trư ng t i b nh vi n dã chi n c p I, cung ng phương ti n b o h cá nhân cho nhân viên y t , cung ng khNu trang y t cho ngư i b nh, ngư i nghi ng và ngư i ti p xúc. d) Th trư ng cơ s (hi u trư ng trư ng h c, giám c nhà máy, xí nghi p, th trư ng ơn v v.v…) nơi x y ra d ch cúm: - Ch u trách nhi m v h u c n cho nh ng ngư i ph i cách ly và i u tr t i b nh vi n dã chi n c p I. S d ng cơ s v t ch t, phương ti n s n có c a cơ s mình tri n khai, cung ng h u c n. - Ph i h p v i ngành y t trong vi c cung c p thông tin, truy n thông và th c hi n công tác tâm lý, xã h i i v i ngư i ư c cách ly và ngư i nhà, tránh hoang mang và t o s h p tác c a ngư i ư c cách ly, i u tr t i b nh vi n dã chi n. - Khi c n thi t, yêu c u s h tr c a cơ quan qu n lý c p trên và Ban ch o phòng ch ng i d ch cúm c a t nh, thành ph trong công tác h u c n c a B nh vi n dã chi n. 4. Cơ ch ho t ng c a b nh vi n dã chi n c p I a) Khám, sàng l c và chăm sóc y t - Khám, sàng l c và i u tr cho nh ng ngư i m c, nghi ng m c cúm i d ch cho nh ng trư ng h p nh , không có bi n ch ng theo hư ng d n hi n hành c a B Y t .
 4. - Chuy n nh ng trư ng h p n ng ho c có bi n ch ng c n can thi p vào b nh vi n trên a bàn ho c b nh vi n tuy n trên theo dõi và i u tr ti p. - Theo dõi s c kho hàng ngày i v i ngư i ti p xúc g n, phát hi n k p th i các trư ng h p có tri u ch ng cách ly và i u tr riêng. b) B trí các khu v c cách ly: B trí khu v c riêng cho nh ng ngư i m c cúm i d ch ã xác nh, nh ng ngư i nghi ng và nh ng ngư i ti p xúc g n. Khu v c cách ly ư c b trí tuân th các nguyên t c phòng ng a lây nhi m. c) B o m công tác h u c n: Ph c v ăn u ng và các i u ki n v sinh, sinh ho t cá nhân cho nh ng ngư i ư c cách ly tuỳ theo i u ki n và kh năng c a cơ s ó, b o m các i u ki n t i thi u. d) Công tác thông tin, truy n thông và các ho t ng h tr tâm lý, xã h i: - Ngành y t ch u trách nhi m hư ng d n, gi i thích cho ngư i ư c cách ly và thân nhân v m c ích và lý do thi t l p cơ s cách ly và i u tr t i ch ngư i ư c cách ly và thân nhân hi u và h p tác th c hi n. - Ngành y t hư ng d n các bi n pháp phòng lây nhi m cho ngư i ư c cách ly: mang khNu trang, r a tay, v sinh hô h p, v sinh cá nhân. - Th trư ng cơ s ph i h p v i ngành y t và các cơ quan truy n thông có trách nhi m thông tin k p th i và ng viên ngư i ư c cách ly, thân nhân c a h hi u và h p tác, nghiêm túc th c hi n úng quy trình cách ly. Thông tin k p th i và gi i quy t các yêu c u c a ngư i ư c cách ly và thân nhân h theo úng nguyên t c phòng ch ng d ch. H tr tâm lý cho ngư i ư c cách ly và thân nhân h , tránh tâm lý hoang mang ho c b t h p tác. e) Công tác an ninh, tr t t : Th trư ng cơ s ch ng ph i h p v i cơ quan an ninh, tr t t c a a phương b o m công tác an ninh, tr t t , ki m soát ch t ch ra vào t i cơ s cách ly và i u tr t i ch . . 5. B trí nhân l c và trang thi t b cho b nh vi n dã chi n c p I a) Nhân l c: Tuỳ theo s lư ng ngư i ư c cách ly b trí nhân l c h p lý. - B ph n khám sàng l c: bác sĩ, i u dư ng c a b nh vi n trên a bàn ư c phân công.
 5. - B ph n v sinh và x lý môi trư ng, tri n khai các khu v c cách ly và cung ng phương ti n phòng h cá nhân cho nhân viên y t và cung ng khNu trang cho ngư i ư c cách ly do trung tâm y t d phòng a phương ch u trách nhi m phân công. b) Trang thi t b , phương ti n, v t tư, hoá ch t, thu c: - Các trang thi t b d ng c khám b nh cơ b n: nhi t k , ng nghe, máy o huy t áp, b d ng c khám v.v… - Phương ti n phòng h cá nhân, khNu trang, dung d ch sát khuNn tay nhanh có ch a c n. - Phương ti n l y m u xét nghi m và v n chuy n b nh phNm. - Thu c i u tr cơ b n theo hư ng d n: thu c kháng vi rút, kháng sinh thông thư ng, thu c h s t, d ch truy n v.v… - Phương ti n kh khuNn môi trư ng, thu gom và x lý ch t th i y t . - S sách theo dõi và h sơ b nh án. 5.3. Công tác h u c n và an ninh tr t t : Do th trư ng cơ s x y ra d ch ch u trách nhi m b trí nhân l c và các i u ki n m b o dinh dư ng và các i u ki n sinh ho t t i thi u cho ngư i ư c cách ly, m b o công tác an ninh tr t t t i b nh vi n dã chi n. IV. TIÊU CHÍ ÓNG C A B NH VI N DÃ CHI N C P I: B nh vi n dã chi n c p I óng c a sau 7 ngày không có thêm trư ng h p m c b nh ho c nghi ng m c m i. Vi c óng c a b nh vi n dã chi n c p I do Lãnh o UBND t nh kiêm Trư ng Ban ch o phòng ch ng i d ch cúm c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. B. THI T L P B NH VI N DÃ CHI N C P II I. M C ÍCH: B nh vi n dã chi n c p II ư c thi t l p khNn c p, t m th i thu dung, sàng l c, cách ly, i u tr các trư ng h p m c cúm i d ch trên a bàn x y ra d ch cúm lây lan trong c ng ng, khi mà các b nh vi n các tuy n trên a bàn ã quá t i. II. TIÊU CHÍ THI T L P B NH VI N DÃ CHI N C P II: i d ch cúm x y ra trên a bàn lây lan trong c ng ng, m t s cơ s công c ng (trư ng h c, nhà máy, xí nghi p v.v..) ph i óng c a, các b nh vi n các tuy n trên a bàn ã quá t i không có kh năng thu dung và i u tr thêm b nh nhân cúm n ng.
 6. III. QUY TRÌNH THI T L P, CƠ C U T CH C, CƠ S V T CH T, TRANG THI T BN, NHÂN L C VÀ HO T NG C A B NH VI N DÃ CHI N C P II: 1. Quy trình thi t l p b nh vi n dã chi n c p II: - S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ánh giá tình hình d ch trên a bàn, tình hình thu dung, cách ly, i u tr cúm t i các cơ s khám, ch a b nh trên a bàn, di n bi n tình hình d ch trong c ng ng, n u h i các tiêu chí trên thì trình Lãnh o UBND t nh, thành ph thi t l p b nh vi n dã chi n c p II. - Lãnh o UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi x y ra d ch ra quy t nh thi t l p b nh vi n dã chi n c p II sau khi ã th ng nh t ý ki n v i B trư ng B Y t kiêm Trư ng Ban ch o Qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i. Trư ng Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh quy mô c a b nh vi n dã chi n c p II theo di n bi n tình hình d ch trên a bàn. - Lãnh o UBND t nh, thành ph ra quy t nh b nhi m t m th i giám c, các phó giám c i u hành các ho t ng c a b nh vi n dã chi n c p II. - Giám c b nh vi n dã chi n c p II: xây d ng k ho ch tri n khai ho t ng B nh vi n dã chi n trình Giám c S Y t phê duy t - B nh vi n a khoa t nh, thành ph ch u trách nhi m chính trong vi c b trí nhân l c, trang thi t b , v t tư, hoá ch t, phương ti n thi t l p b nh vi n dã chi n c p II. Giám c b nh vi n a khoa t nh ra quy t nh i u ng nhân l c, trang thi t b , thu c, v t tư, hoá ch t, phương ti n thi t l p b nh vi n dã chi n c p II. Trong trư ng h p c n huy ng thêm nhân l c, cơ s v t ch t, trang thi t b , thu c, v t tư, hoá ch t, phương ti n, Giám c b nh vi n a khoa t nh ngh Trư ng Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm c a t nh, thành ph ch o, i u ph i các ơn v khác h tr . 2. Cơ s v t ch t thi t l p b nh vi n dã chi n c p II: Tuỳ theo di n bi n tình hình d ch b nh và i tư ng m c cúm trong c ng ng, có th s d ng các cơ s sau thi t l p b nh vi n dã chi n: a) Trư ng h c (ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông, trung c p, cao ng, i h c v.v…) trên a bàn sau khi ã có quy t nh óng c a t m th i trư ng h c c a c p có thNm quy n. b) Nhà máy, xí nghi p trên a bàn. c) Doanh tr i quân i d) Công s e) Khu v c khác có m t b ng r ng và thích h p có th t b nh vi n dã chi n
 7. Ban ch o phòng ch ng i d ch cúm c p t nh, thành ph ti n hành kh o sát các cơ s trên a bàn tìm v trí thích h p v i các tiêu chí sau: - Giao thông thu n ti n - M t b ng có di n tích phù h p, có s n cơ s nhà c a và các công trình có th b trí giư ng b nh và ph c v h u c n, có th m r ng n u c n thi t. - Có ngu n c p i n, nư c, i n tho i, thu n l i cho công tác v sinh môi trư ng và x lý ch t th i. Căn c trên m t b ng và cơ s hi n có l p t b sung thêm l u b t làm nơi thu dung b nh nhân và tri n khai các ho t ng h u c n khác. 3. Trang thi t b , thu c, v t tư, hoá ch t, phương ti n: a) Thi t b y t : - Tuỳ theo tình hình d ch (t l ngư i b nh n ng c n h tr hô h p) mà huy ng các thi t b y t phù h p. - Các thi t b ch y u c n có: + Máy th (CPAP) và các phương ti n h tr hô h p + Thi t b theo dõi ngư i b nh: máy o bão hoà oxy. + Thi t b chNn oán và xét nghi m: máy Xquang di ng, máy r a phim t ng, áo chì, các c phim, máy xét nghi m sinh hoá, huy t h c t ng, siêu âm xách tay, phòng i u tr cách ly di ng + Phương ti n v n chuy n ngư i b nh: xe c u thương, cáng, xe Ny + Phương ti n phòng h cá nhân cho nhân viên y t và ngư i b nh, + Phương ti n l y m u b nh phNm và v n chuy n m u + Phương ti n kh khuNn, thu gom và v n chuy n ch t th i, v i, x lý d ng c y t . + Giư ng b nh: - Giư ng h i s c c p c u: s giư ng theo ư c tính t l ngư i b nh n ng. - Giư ng b nh thư ng: có th s d ng giư ng x p ti n v n chuy n. b) Thu c, hoá ch t, v t tư tiêu hao, phương ti n: - Thu c kháng vi rút,
 8. - Thu c kháng sinh, - Các thu c h i s c, d ch truy n, - Các trang thi t b c p c u thông thư ng - V t tư tiêu hao: bơm kim tiêm, dây truy n d ch, bông, băng, - Phương ti n chăm sóc ngư i b nh - Hoá ch t kh khuNn - v i - Phương ti n v sinh bu ng b nh, bu ng k thu t c) Các trang thi t b h u c n thi t y u: - H th ng i n và máy phát i n áp ng công su t - H th ng c p nư c, nư c s ch, d ng c ch a nư c s ch, un nư c nóng, xô, ch u. - H th ng cung c p dinh dư ng: b p n u ăn, d ng c ăn u ng, lương th c, th c phNm, rau cung c p b a ăn cho nhân viên y t , ngư i b nh và ngư i ph c v ch ng d ch t i b nh vi n dã chi n. - Các thi t b văn phòng, s sách, bi u m u, h sơ b nh án, i n tho i, fax, máy photocopy, t ng tài li u, bàn gh làm vi c v.v… - Giư ng và bu ng ngh cho nhân viên y t và ngư i ph c v . 4. Nhân l c: Căn c theo yêu c u c a t ng khoa, phòng c a b nh vi n dã chi n và theo quy mô b nh vi n dã chi n b trí nhân l c phù h p. a) Nhân l c chuyên môn y t : Bác sĩ, i u dư ng, dư c sĩ, k sư, k thu t viên, dư c tá, h lý, y công ư c phân công m trách các ơn v chuyên môn: - Khu v c khám và sàng l c b nh nhân - Khu v c i u tr h i s c c p c u các ca b nh n ng - Khu v c i u tr b nh nhân v a và nh - Khu v c cách ly ch ra vi n - Khu v c chNn oán hình nh, xét nghi m
 9. - Khu v c c p phát thu c và v t tư tiêu hao - i thu dung và v n chuy n ngư i b nh b) Nhân l c h tr : Các nhân viên h tr làm công tác h u c n và hành chính khác: - Nhà ăn và cung c p dinh dư ng cho nhân viên y t , ngư i b nh và ngư i ph c v . - Khu v c hành chính, c p i n, nư c, thông tin liên l c, thu gom và x lý v i, x lý ch t th i. c) Nhân l c thu c b ph n i u hành: - Giám c và các phó giám c: ngư i ch u trách nhi m tr c ti p ch o và v n hành b nh vi n dã chi n. Do Trư ng Ban ch o phòng ch ng d ch c a a phương (c p t nh) ra Quy t nh b nhi m t m th i i u hành b nh vi n dã chi n. - Giám c có trách nhi m phân công các cán b ch u trách nhi m các ơn v khu v c thu c b nh vi n dã chi n. - Các cán b ch u trách nhi m các khu v c có văn b n phân công công vi c c th cho các nhân viên thu c ơn v mình. d) Huy ng tình nguy n viên và các l c lư ng h tr : Lãnh o UBND t nh, thành ph có th huy ng các l c lư ng tình nguy n viên trong và ngoài ngành y t , cán b y t t các cơ s khám, ch a b nh trên a bàn, ngh l c lư ng quân y tham gia các ho t ng c a b nh vi n dã chi n. Giám c b nh vi n dã chi n c p II phân công nhi m v trong Ban Giám c, các trư ng khoa phòng và l c lư ng tình nguy n viên và l c lư ng h tr tuỳ theo trình , năng l c c a nh ng ngư i tham gia. 5. T ch c ho t ng b nh vi n dã chi n: Tuỳ theo quy mô c a b nh vi n dã chi n mà b trí các khu v c phù h p. T ch c c a b nh vi n dã chi n c p II g m các b ph n và khu v c sau: a) Khu v c hành chính c a Ban Giám c và Phòng k ho ch-nghi p v : B trí khu v c riêng, có y các phương ti n liên l c c n thi t như: i n tho i, fax, b àm (n u không có i n tho i) và các thi t b văn phòng. b) Khu v c ti p ón và phân lo i b nh nhân: - Nhân l c: Bác sĩ chuyên khoa n i, nhi, truy n nhi m, i u dư ng, y công và i v n chuy n ngư i b nh.
 10. - Trang thi t b và phương ti n: bàn ti p ón v i s sách, gi y t , bi u m u h sơ b nh án c n thi t; Giư ng khám c p c u; Các trang thi t b khám thông thư ng: máy o huy t áp, ng nghe, cân y t . - T thu c c p c u thông thư ng và t thu c cho phòng ch ng cúm: d ch truy n, ch ng s c, thu c kháng vi rút, kháng sinh, v.v... - Phương ti n phòng h cá nhân cho nhân viên y t : khNu trang N95, khNu trang ngo i khoa, trang ph c phòng h cá nhân. c) Khu v c ch n oán hình nh: Có bu ng di n tích t máy ch p Xquang di ng, ư c b trí g n khu v c ti p ón và phân lo i b nh. - Nhân l c: bác sĩ chNn oán hình nh, k thu t viên chNn oán hình nh. - Trang thi t b và phương ti n: máy ch p Xquang lưu ng có th ch p ph i th ng, nghiêng tư th n m và ng; máy r a phim t ng, phim các c , thu c tráng phim và các phương ti n b o h cho nhân viên y t (áo chì). d) Khu v c h i s c c p c u: H i s c c p c u t i ch cho các trư ng h p n ng. - Nhân l c: bác sĩ chuyên khoa h i s c c p c u, n i, nhi, truy n nhi m, i u dư ng, y công. S ngư i có th i u ch nh tuỳ theo s lư ng b nh nhân n ng th c t . - Trang thi t b : giư ng h i s c c p c u v i các trang thi t b t i thi u: máy t o oxy, máy th không xâm nh p, monitor theo dõi b nh nhân, máy o bão hoà oxy, bình oxy, các lo i bóng ambu, mask, dây th oxy các lo i, dây máy th , máy o huy t áp, ng nghe, nhi t k , c c truy n d ch, bơm tiêm i n, máy truy n d ch t ng. - T thu c c p c u v i cơ s thu c cho c p c u và phòng ch ng cúm. - Phương ti n phòng h cá nhân: trang ph c phòng h cá nhân, khNu trang N95 và khNu trang ngo i khoa. e) Khu v c xét nghi m: B trí g n khu khám sàng l c và khu h i s c c p c u. - Nhân l c: bác sĩ xét nghi m, k thu t viên xét nghi m - Thi t b và phương ti n: máy xét nghi m huy t h c t ng, máy xét nghi m sinh hoá t ng, các thi t b , phương ti n khác: ng nghi m, b d ng c l y máu, l y b nh phNm và các v t tư tiêu hao xét nghi m khác. g) Khu v c i u tr b nh nhân:
 11. - S p x p và b trí các bu ng b nh như sau: + Các bu ng b nh cho ngư i b nh ã chNn oán xác nh cúm A (H1N1). + Các bu ng b nh cho ngư i b nh nghi ng , các giư ng b nh cách nhau t i thi u 1 m. + Bu ng b nh cho ngư i b nh h t tri u ch ng, ch ra vi n. Các bu ng b nh m b o thông khí t t (12 lu ng trao i khí/gi ), có bu ng m gi a bu ng b nh và hành lang là nơi phương ti n phòng h cá nhân, phương ti n r a tay, nơi t phương ti n thu gom ch t th i, v i và d ng c y t . M i bu ng b nh có ít nh t 1 bu ng v sinh cho ngư i b nh. Trư ng h p nơi t b nh vi n dã chi n không có s n bu ng v sinh, c n b trí bu ng v sinh lưu ng t t i ây. + Bu ng tr c cho nhân viên y t + Bu ng hành chính: bàn, gh làm vi c, giao ban, t ng h sơ b nh án, s sách, bi u m u, máy tính, máy in, i n tho i, èn c phim Xquang v.v.. + Bu ng k thu t: nơi t thu c, xe tiêm và các d ng c ph c v chăm sóc ngư i b nh. + Bu ng v sinh cho nhân viên y t . - Nhân l c: bác sĩ: n i, nhi, truy n nhi m, i u dư ng, y công. B trí nhân l c i u tr và chăm sóc s b nh nhân theo quy mô b nh vi n dã chi n. - Trang thi t b : giư ng b nh (có th là giư ng x p); t thu c c p c u, xe tiêm v.v… - V t tư tiêu hao: bơm kim tiêm, dây truy n d ch, bông, băng, g c v.v… - Phương ti n phòng h cá nhân: trang ph c phòng h , khNu trang N95, khNu trang ngo i khoa. - Phương ti n thu gom và v n chuy n ch t th i, v i, d ng c y t . - Phương ti n v sinh bu ng b nh - Dung d ch sát khuNn tay nhanh có ch a c n. h) Khoa dư c, c p phát thu c và v t tư, hoá ch t: - Nhân l c: dư c sĩ, dư c tá - Thu c và phương ti n: Cơ s thu c, v t tư, hoá ch t, theo hư ng d n chNn oán, i u tr và phòng lây nhi m cúm A (H1N1) và theo nhu c u th c t i u tr t i khu v c h i s c c p c u và khu i u tr b nh nhân.
 12. i) Khu v i và d ng c y t : Cung ng và x lý v i và d ng c y t cho khu i u tr . - Nhân l c: nhân viên làm nhi m v gi t, là h p, s y v i và x lý d ng c y t . - Trang thi t b : Máy gi t, máy s y, autoclave có công su t áp ng yêu c u, bàn là. - Phương ti n v n chuy n v i s ch, bNn - Các phương ti n khác Trư ng h p không th b trí khu v c cung ng v i thì c n xác nh ơn v cung ng v i t bên ngoài. k) Khu ch ng nhi m khu n: Nơi t phương ti n thu gom và lưu gi ch t th i t p trung, phương ti n v sinh và kh khuNn bu ng b nh. - Nhân l c: Nhân viên thu gom, x lý ch t th i y t và nhân viên v sinh b nh vi n. - Thi t b và phương ti n: + Túi, thùng ng ch t th i r n y t các lo i + Xe thu gom ch t th i y t + Thùng lưu gi t m th i ch t th i y t (lây nhi m) và ch t th i thông thư ng. + Phương ti n v sinh và kh khuNn bu ng b nh. l) Nhà ăn: Ch bi n và cung c p su t ăn cho ngư i b nh, nhân viên y t . - Nhân l c: Có nhân l c ch bi n và ph c v ăn cho b nh nhân và nhân viên y t làm vi c t i b nh vi n dã chi n. - Thi t b và phương ti n: + S d ng nhà b p s n có + Trang b thêm b p gas, bàn ăn và các d ng c ch bi n th c ăn - Nhà ăn: chia 2 khu v c riêng cho ngư i b nh và nhân viên y t . Các bàn ăn và gh ng i ăn c a nhân viên y t và c a b nh nhân b trí ng i cùng chi u ( tránh nguy cơ lây nhi m). 6. Bi n hi u và b o v
 13. B nh vi n dã chi n và các khu v c trong b nh vi n ph i có h th ng bi n hi u y và rõ ràng. Khu v c bu ng b nh cách ly ghi rõ h n ch vi c ra vào. B trí i b o v b nh vi n và ki m soát vi c ra vào b nh vi n dã chi n. IV. QUY TRÌNH HO T NG C A B NH VI N DÃ CHI N C P II 1- i v n chuy n b nh nhân s thu dung các trư ng h p nghi ng vào khu v c ti p ón và sàng l c b nh nhân. 2- T i khu v c ti p ón và sàng l c: ngư i b nh ư c làm các xét nghi m, ch p phim Xquang, chNn oán và ưa vào khu v c i u tr ho c h i s c c p c u ( i v i b nh nhân n ng). 3- T i khu v c ti p ón: b ph n hành chính ghi chép vào s sách theo dõi, bác sĩ làm h sơ b nh án và ưa v các khu v c i u tr . 4- Th c hi n ch giao ban hàng ngày gi a ban giám c và các khu v c n m b t, trao i chuyên môn và ch o i u hành chung toàn b nh vi n. Giao ban t i các khu v c i u tr hàng ngày. 5- Nh ng trư ng h p n ng vư t quá kh năng i u tr c n chuy n ngư i b nh lên b nh vi n tuy n trên ho c m i b nh vi n tuy n trên c cán b h tr . 6- Quy trình làm vi c c a b nh vi n dã chi n do Giám c b nh vi n quy nh d a trên Quy ch b nh vi n. 7- Gi liên l c và báo cáo tình hình ho t ng c a b nh vi n v i Ban Ch o ch ng d ch c a a phương. 8- Ch lương và ph c p th c hi n theo ch ch ng d ch, do ơn v qu n lý tr c ti p chi tr . Các công tác hành chính, t ch c, h u c n khác do b nh vi n ti n thân c a b nh vi n dã chi n ch u trách nhi m. 9- Ban Giám c B nh vi n dã chi n thông qua Quy ch làm vi c c a B nh vi n dã chi n trình Ban ch o ch ng d ch c a a phương phê duy t và th c hi n. 10- B nh vi n dã chi n s gi i th sau khi ã hoàn thành nhi m v , do Ban ch o ch ng d ch c a a phương quy t nh. V. TRÁCH NHI M C A CÁC C P, NGÀNH TRONG VI C PH I H P, THAM GIA VÀ H TR CÁC HO T NG C A B NH VI N DÃ CHI N C P II 1. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c tri n khai b nh vi n dã chi n dư i s ch o c a Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm c p t nh, thành ph . S Y t t nh, thành ph ch u s ch o v chuyên môn c a B Y t và Trư ng Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i.
 14. 2. Các ban, ngành, oàn th c a a phương có trách nhi m ph i h p và h tr v các m t công tác dư i s ch o c a Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm c p t nh, thành ph : - Thông tin, truy n thông, hư ng d n ngư i dân trong phòng ch ng d ch và h p tác v i ngành y t trong vi c tri n khai b nh vi n dã chi n. - H tr v nhân l c, h u c n trong vi c thi t l p b nh vi n dã chi n - Huy ng các tình nguy n viên tham gia ho t ng c a b nh vi n dã chi n phù h p v i năng l c c a tình nguy n viên và nhu c u v n hành và ho t ng c a b nh vi n dã chi n. - Tham gia b o v , gi an ninh tr t t b nh vi n dã chi n và tham gia công tác xã h i tr giúp ngư i b nh. 3. Ban ch o Qu c gia phòng ch ng i d ch cúm: - Huy ng ngu n l c trong nư c và qu c t h tr thi t l p b nh vi n dã chi n. - Ch o chuyên môn trong thi t l p và v n hành b nh vi n dã chi n. - i u ph i các ơn v tr c thu c và các a phương khác cùng tham gia và h tr thi t l p và v n hành b nh vi n dã chi n. C. T CH C TH C HI N 1. Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i c p t nh, thành ph ch u trách nhi m ch o S Y t ph i h p v i các thành viên Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm c p t nh, thành ph và các a phương xây d ng k ho ch thi t l p b nh vi n dã chi n c p I và c p II, trình Trư ng Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i c p t nh, thành ph phê duy t. 2. Giám c S Y t t nh, thành ph ch o b nh vi n a khoa t nh xây d ng k ho ch chi ti t thi t l p b nh vi n dã chi n c p II, m i b nh vi n huy n, a khoa khu v c liên huy n xây d ng k ho ch chi ti t thi t l p b nh vi n dã chi n c p I. K ho ch chi ti t bao g m các phương án tri n khai, k ho ch ph i h p v i các ban, ngành, oàn th và ơn v có liên quan trong phòng ch ng i d ch cúm. 3. Giám c b nh vi n a khoa t nh l p k ho ch chi ti t thi t l p b nh vi n c p II trình S Y t t nh, thành ph xem xét trình Trư ng Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i c p t nh, thành ph phê duy t. 4. Giám c b nh vi n huy n l p k ho ch chi ti t thi t l p b nh vi n dã chi n c p I trình S Y t t nh, thành ph xem xét trình Trư ng Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i c p t nh, thành ph phê duy t. 5. Khi có d ch cúm x y ra trên a bàn, căn c vào quy mô, c p d ch t i a phương, S Y t t nh, thành ph tham mưu cho Ch t ch UBND t nh, thành ph ra
 15. quy t nh thi t l p b nh vi n dã chi n c p I ho c c p II và ch o tri n khai th c hi n.
Đồng bộ tài khoản