Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
153
lượt xem
22
download

Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP

  1. THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 2894/2008/Q -TTCP Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY CH HO T NG C A OÀN THANH TRA T NG THANH TRA - Căn c Lu t thanh tra s 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004; - Căn c Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t thanh tra; - Căn c Ngh nh s 65/2008/N -CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra Chính ph ; - Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy ch ho t ng c a oàn thanh tra ban hành kèm theo Quy t nh s 2151/2006/Q -TTCP ngày 10 tháng 11 năm 2006 c a T ng thanh tra như sau: 1. B sung i u 7a sau i u 7 c a Quy ch ho t ng c a oàn thanh tra như sau: " i u 7a. Tiêu chuNn c a Trư ng oàn thanh tra 1. Cán b , công ch c ư c T ng thanh tra, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Chánh thanh tra b , cơ quan ngang b c làm Trư ng oàn thanh tra ph i t Trư ng Phòng tr lên ho c t Thanh tra viên chính tr lên và ph i có các tiêu chuNn sau: a) Có phNm ch t o c t t, có ý th c trách nhi m, liêm khi t, trung th c, công minh, khách quan; b) Am hi u v nghi p v thanh tra; có kh năng phân tích, ánh giá, t ng h p nh ng v n liên quan n n i dung, lĩnh v c ư c thanh tra thu c ph m vi qu n lý c a ngành, a phương; c) Có kh năng t ch c, ch o các thành viên trong oàn thanh tra th c hi n nhi m v thanh tra ư c giao. 2. Cán b , công ch c ư c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chánh thanh tra t nh thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c S ,
  2. Chánh thanh tra s c làm Trư ng oàn thanh tra ph i t Phó trư ng phòng c a U ban nhân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên ho c t Thanh tra viên có th i h n b nhi m t 03 năm tr lên và ph i có các tiêu chuNn ư c quy nh t i i m a, b, c kho n 1 i u này. 3. Cán b , công ch c ư c Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, Chánh thanh tra qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh c làm Trư ng oàn thanh tra ph i t Phó trư ng phòng c a U ban nhân dân qu n, huy n, thành ph , th xã thu c t nh tr lên ho c Thanh tra viên tr lên và ph i có các tiêu chuNn t i i m a, b, c kho n 1 i u này. 2. i u 18 ư c s a i, b sung như sau: " i u 18. Nh t ký oàn thanh tra 1. Nh t ký oàn thanh tra là s ghi chép nh ng ho t ng c a oàn thanh tra, nh ng n i dung có liên quan n ho t ng c a oàn thanh tra di n ra trong ngày, t khi có quy t nh thanh tra n khi bàn giao h sơ thanh tra cho cơ quan có thNm quy n. 2. Hàng ngày, trư ng oàn thanh tra có trách nhi m ghi chép s nh t ký và ký xác nh n v n i dung ã ghi chép. Trư ng h p c n thi t Trư ng oàn thanh tra giao vi c ghi chép s nh t ký cho thành viên oàn thanh tra, nhưng Trư ng oàn thanh tra ph i có trách nhi m v vi c ghi chép ó và xác nh n n i dung ghi chép ó vào s nh t ký oàn thanh tra. 3. N i dung nh t ký oàn thanh tra c n ph n ánh: a) Ngày, tháng, năm; các công vi c ã ti n hành; tên cơ quan, t ch c, cá nhân là i tư ng thanh tra ho c có liên quan ư c ki m tra, xác minh; b) ý ki n ch o, i u hành c a ngư i ra quy t nh thanh tra, Trư ng oàn thanh tra (n u có); c) Khó khăn, vư ng m c phát sinh trong ho t ng thanh tra c a oàn thanh tra (n u có); d) Các n i dung khác liên quan n ho t ng c a oàn thanh tra (n u có) 4. Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m qu n lý s nh t ký oàn thanh tra trong quá trình thanh tra. Trư ng h p vì lý do khách quan mà s nh t ký oàn thanh tra b m t ho c hư h ng thì Trư ng oàn thanh tra ph i báo cáo v i ngư i ra quy t nh thanh tra xem xét, gi i quy t. 5. Vi c ghi nh t ký oàn thanh tra ph i m b o tính chính xác, khách quan, trung th c, rõ ràng và ph n ánh y công vi c di n ra trong quá trình thanh tra; ư c th c hi n theo m u do T ng thanh tra quy nh. S nh t ký oàn thanh tra ư c lưu trong h sơ cu c thanh tra." 3. i u 24 ư c s a i, b sung như sau:
  3. " i u 24. Xây d ng d th o K t lu n thanh tra 1. Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m xây d ng d th o K t lu n thanh tra và T trình v nh ng n i dung ã trình bày trong d th o K t lu n ó, trình kèm theo Báo cáo k t qu thanh tra, ngư i ra quy t nh thanh tra xem xét ra K t lu n thanh tra. 2. Trong trư ng h p ngư i ra quy t nh thanh tra g i d th o K t lu n thanh tra cho i tư ng thanh tra và i tư ng thanh tra có văn b n gi i trình thì Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m nghiên c u và xu t v i ngư i ra quy t nh thanh tra hư ng x lý n i dung gi i trình c a i tư ng thanh tra. 3. D th o K t lu n thanh tra ph i có các n i dung chính sau ây: a) ánh giá vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a i tư ng thanh tra thu c n i dung thanh tra; b) K t lu n v n i dung thanh tra; c) Xác nh rõ tính ch t, m c vi ph m, nguyên nhân, trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m (n u có); d) Các bi n pháp x lý theo thNm quy n ã ư c áp d ng; ki n ngh các bi n pháp x lý". 4. i u 28 ư c s a i, b sung như sau: " i u 28. Quan h gi a oàn thanh tra v i ngư i ra quy t nh thanh tra: ngư i ư c giao nhi m v giám sát, ki m tra 1. Trong quá trình thanh tra, Trư ng oàn thanh tra, thành viên oàn thanh tra ph i tuân th s ch o, giám sát, ki m tra c a ngư i ra quy t nh thanh tra; th c hi n ch thông tin, báo cáo theo yêu c u c a Ngư i ra quy t nh thanh tra. Khi xét th y c n làm rõ các n i dung liên quan ngoài n i dung ghi trong quy t nh thanh tra thì trư ng oàn thanh tra báo cáo v i ngư i ra quy t nh thanh tra xem xét, quy t nh. 2. Trong quá trình thanh tra, Trư ng oàn thanh tra, thành viên oàn thanh tra ph i tuân th s giám sát, ki m tra c a ngư i ra quy t nh thanh tra ho c ngư i ư c ngư i ra quy t nh thanh tra giao nhi m v giám sát, ki m tra ho t ng c a oàn thanh tra. Vi c giám sát, ki m tra c a ngư i ra quy t nh thanh tra, ngư i ư c giao nhi m v giám sát, ki m tra ư c th c hi n theo Quy ch giám sát, ki m tra ho t ng oàn thanh tra ban hành kèm theo Quy t nh s 2861/2008/Q -TTCP ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a T ng thanh tra. 3. Ngư i ra quy t nh thanh tra theo dõi, ôn c, ch o ho t ng, x lý k p th i các ki n ngh c a oàn thanh tra; trư ng h p c n ph i b sung n i dung thanh tra thì ngư i ra quy t nh thanh tra yêu c u Trư ng oàn thanh tra cung c p thông tin, tài li u có liên quan ph c v cho vi c b sung n i dung quy t nh thanh tra.
  4. Quy t nh b sung n i dung thanh tra ph i b ng văn b n và g i cho Trư ng oàn thanh tra, i tư ng thanh tra và cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n n i dung thanh tra b sung." 5. i u 29 ư c s a i, b sung như sau: " i u 29. Quan h gi a Trư ng oàn thanh tra v i thành viên oàn thanh tra 1. Thành viên oàn thanh tra có trách nhi m ph i h p, h tr , t o i u ki n giúp nhau hoàn thành nhi m v . 2. Thành viên oàn thanh tra ph i ch p hành s ch o, i u hành c a Trư ng oàn thanh tra v th c hi n nhi m v ư c giao. Trong trư ng h p có v n phát sinh vư t quá thNm quy n thì báo cáo k p th i v i Trư ng oàn thanh tra và xu t bi n pháp x lý. 3. Thành viên oàn thanh tra có cha, m , v , ch ng, anh, ch , em ru t, con ang là i tư ng thanh tra thì ph i báo cáo v i Trư ng oàn thanh tra Trư ng oàn thanh tra báo cáo ngư i ra quy t nh thanh tra xem xét, quy t nh 6. i u 30 ư c s a i, b sung như sau: " i u 30. Quan h gi a Trư ng oàn thanh tra, thành viên oàn thanh tra v i Th trư ng cơ quan, ơn v qu n lý tr c ti p 1. Trư ng oàn thanh tra, thành viên oàn thanh tra là cán b , công ch c thu c cơ quan thanh tra nhà nư c có trách nhi m báo cáo Th trư ng cơ quan, ơn v tr c ti p qu n lý v k t qu th c hi n nhi m v thanh tra. Th trư ng cơ quan, ơn v tr c ti p qu n lý Trư ng oàn thanh tra, thành viên oàn thanh tra có trách nhi m t o i u ki n thu n l i Trư ng oàn thanh tra, thành viên oàn thanh tra hoàn thành nhi m v ư c giao. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v qu n lý tr c ti p cán b , công ch c ư c c tham gia oàn thanh tra có trách nhi m giám sát, ki m tra cán b , công ch c c a mình trong vi c th c hi n nhi m v thanh tra ư c giao. Vi c giám sát c a Th trư ng cơ quan, ơn v qu n lý tr c ti p i v i cán b , công ch c tham gia oàn thanh tra ư c th c hi n theo Quy ch giám sát, ki m tra ho t ng oàn thanh tra ban hành kèm theo Quy t nh s 2861/2008/Q -TTCP ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a T ng thanh tra. 2. Trư ng h p Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c là ngư i ra quy t nh thanh tra thì th trư ng cơ quan thanh tra nhà nư c, th trư ng ơn v thu c cơ quan thanh tra nhà nư c tr c ti p qu n lý Trư ng oàn thanh tra theo dõi, ôn c, ki m tra ho t ng c a oàn thanh tra m b o th c hi n úng k ho ch thanh tra ư c phê duy t; tham gia ý ki n d th o báo cáo, d th o k t lu n thanh tra trư c khi trình ngư i ra quy t nh thanh tra." i u 2.
  5. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng cơ quan nhà nư c có liên quan; Chánh thanh tra các c p, các ngành; Th trư ng các c c, v , ơn v thu c Thanh tra Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trong quá trình th c hi n n u có v n c n s a i, b sung thì báo cáo T ng thanh tra xem xét quy t nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo./. T NG THANH TRA Tr n Văn Truy n
Đồng bộ tài khoản