Quyết định số 2895/QĐ-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 2895/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2895/QĐ-CT về việc ban hành đơn giá khảo sát - thiết kế các công trình lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2895/QĐ-CT

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH THANH HOÁ NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 2895/Q -CT Thanh Hoá, ngày 11 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH ƠN GIÁ KH O SÁT - THI T K CÁC CÔNG TRÌNH LÂM NGHI P CH TNCH UBND T NH THANH HOÁ Căn c i u 52 Lu t T ch c H ND và UBND các c p, công b ngày 05/07/1994. Căn c Ngh nh 52/1999/N -CP, Ngh nh 12/2000/N -CP và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/ 01/ 2003 c a Chính ph v Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. Căn c Quy t nh 2366/NN-TCCB/Q ngày 16/9/1997 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành nh m c kinh t k thu t trong công tác i u tra, quy ho ch, thi t k lâm nghi p ã ư c B xây d ng tho thu n t i văn b n s 1142/BXD-VKK ngày 29/8/1997. Theo ngh c a Giám c S Tài chính-V t giá, giám c S Xây d ng, Giám c S Nông nghi p và PTNT Thanh Hoá t i t trình liên ngành s 833/NNPTNT-TCVG- XD ngày 05 tháng 6 năm 2003. QUY T NNH: i u 1: Ban hành ơn giá kh o sát thi t k các công trình lâm nghi p áp d ng trên a bàn t nh Thanh Hoá và B n thuy t minh - quy nh áp d ng ơn giá kèm theo Quy t nh này. i u 2: ơn giá Giá kh o sát thi t k các công trình lâm nghi p ư c áp d ng t ngày 01- 01-2003. Các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u không còn hi u l c thi hành. i u 3: Ông Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính-V t giá, Nông nghi p và PTNT, Xây d ng, Th trư ng các Ban, Ngành, ơn v có liên quan và Ch t ch UBND các huy n, th , thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. CH TNCH UBND T NH THANH HOÁ Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3. Q - Lưu VT.
 2. Lôi Xuân Len THUY T MINH VÀ QUY NNH ÁP D NG ƠN GIÁ KH O SÁT VÀ THI T K CÁC CÔNG TRÌNH LÂM NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2895/Q -CT ngày 11/09/2003 c a Ch t ch UBND t nh) I. N I DUNG ƠN GIÁ KH O SÁT VÀ THI T K CÁC CÔNG TRÌNH LN: 1. ơn giá kh o sát và thi t k l p d toán các công trình lâm nghi p (sau ây g i chung là ơn giá KS-TK) là bi u hi n b ng ti n c a chi phí xã h i c n thi t hoàn thành m t ơn v kh i lư ng công tác KS-TK theo úng yêu c u k thu t, quy trình, quy ph m, m b o ch t lư ng ra trong kh o sát và thi t k công trình lâm nghi p, g m: - B o v r ng; khoanh nuôi tái sinh t nhiên (KNTSTN); khoanh nuôi tái s nh có tr ng b sung (KNTSTBS); tr ng r ng m i; chăm sóc r ng tr ng; t a thưa r ng tr ng. - Khai thác g r ng t nhiên; khai thác t n d ng r ng phòng h ; khai thác t n thu g n m; khai thác g r ng tr ng. - Khai thác r ng tre n a. 2. Phương pháp l p ơn giá d toán KS-TK các công trình lâm nghi p: 2.1. ơn giá KS-TK công trình lâm nghi p g m các chi phí sau: - Chi phí tr c ti p. - Chi phí chung (CPC) = 70% chi phí nhân công trong ơn giá. - Thu nh p ch u thu tính trư c (TNCTTT) = 6% giá thành KS-TK. 2.1.1. Chi phí tr c ti p: Là nh ng chi phí liên quan tr c ti p n vi c th c hi n công tác kh o sát và thi t k như: Chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí s d ng máy (thi t b ). 2.1.1.1. Chi phí v t li u bao g m: - Chi phí văn phòng phNm, v t li u chính, v t li u ph , d ng c k thu t. - Chi phí nhiên li u cho s d ng máy. Chi phí v t li u trong ơn giá chưa bao g m kho n thu VAT.
 3. Chi phí v t li u trong ơn giá ư c tính theo m t b ng giá Quý I năm 2003 t i thành ph Thanh Hóa (theo thông báo c a S Tài chính-V t giá), m t s v t li u chưa có trong danh m c b ng giá thì l y theo m c giá h p lý phù h p v i giá th trư ng tính ơn giá.2.1.1.2. Chi phí nhân công: Là toàn b chi phí nhân công tr c ti p th c hi n công tác kh o sát và thi t k , k c nhân công i u khi n máy, bao g m: - Lương chính, lương ph , ph c p lương. - M t s chi phí có th khoán tr c ti p cho ngư i lao ng. - Chi phí nhân công trong ơn giá ư c tính v i m c lương t i thi u 290.000 * Trong ơn giá này không bao g m giá kh o sát thi t k ư ng lâm nghi p, vư n ươm, nhà xư ng. tháng theo Quy t nh 03/Q -CP ngày 15/1/2003 c a Th tư ng Chính ph v i u ch nh m c lương t i thi u t 210.000 lên 290.000 . C p b c ti n lương theo Ngh nh 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph (áp d ng cho công nhân i u tra r ng - t i h th ng b ng lương A14 - nhóm III); c p b c ti n lương theo Ngh nh 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph (áp d ng cho nhân viên k thu t mã ng ch 13-094, 13-095, 13-096, 06032, 16119 - t i h th ng b ng lương hành chính s nghi p). - Chi phí nhân công trên ư ng i công tác (công tác phí) ư c tính theo hư ng d n s 47/HCSN-TCVG ngày 19/1/1999 c a S Tài chính - V t giá Thanh Hóa. - Ph c p lưu ng cho công tác kh o sát h s 0,6 lương t i thi u (theo thông tư 19/L TBXH-TT ngày 2/6/1993 c a B L TBXH. - Ph c p khu v c cho công tác kh o sát chưa có trong ơn giá, kho n ph c p này ư c xác nh theo t ng xã c th khi th c hi n. - Ph c p trách nhi m 0,02 lương t i thi u (theo thông tư s 17/L TBXH-TT ngày 2/6/1993 c a B L TBXH v vi c hư ng d n th c hi n ch ph c p trách nhi m) áp d ng thông tư 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000 c a B Xây d ng hư ng d n l p ơn giá kh o sát xây d ng, g m có: - Ph c p không n nh s n xu t 15% lương cơ b n. - Lương ph (phép, l , t t...) 23% lương cơ b n. - Chi phí khoán cho công nhân 6% lương cơ b n Ngày công lao ng trong tháng: tính 26 ngày. 2.1.1.3. Chi phí s d ng máy: Bao g m chi phí kh u hao, b o dư ng, s a ch a và chi phí khác. Trong chi phí s d ng máy không tính chi phí nhân công i u khi n máy và chi phí nhiên li u, vì 2 kho n này ã ư c tính trong chi phí nhân công và chi phí v t li u. Chi phí máy tính theo nh m c kinh t k thu t trong công tác i u tra quy ho ch thi t k lâm nghi p ban hành kèm theo Quy t nh 2366 NN-TCCB/Q ngày
 4. 16/9/1997 c a B Nông nghi p và PTNT. Kh u hao cơ b n, kh u hao s a ch a l n, chi phí s a ch a thư ng xuyên (máy o c, máy tính, máy in, máy Foto áp d ng theo nh m c kh u hao c a B Tài chính t i văn b n s 166/1999/Q -BTC ngày 30/12/1999). 2.1.2. Chi phí chung: Tính b ng 70% chi phí nhân công trong ơn giá, bao g m: Chi phí ho t ng c a b máy qu n lý, b o hi m XH, b o hi m yt , chi phí công oàn, b i dư ng nghi p v ... (áp d ng theo ơn giá KSXD ban hành kèm theo Q 2083/Q - UB ngày 17/8/2001 c a UBND t nh Thanh Hóa) 2.1.3. Thu nh p ch u thu tính trư c: Tính theo quy nh hi n hành b ng 6% giá thành kh o sát và thi t k (áp d ng theo ơn giá KSXD ban hành kèm theo Q 2083/Q - UB ngày 17/8/2001 c a UBND t nh Thanh Hóa). 3. ơn giá KS-TK công trình lâm nghi p g m 11 chương: Chương I: Kh o sát và thi t k tr ng r ng m i. Chương II: Kh o sát và thi t k khoanh nuôi tái sinh có tr ng b sung. Chương III: Kh o sát và thi t k khoanh nuôi tái sinh t nhiên. Chương IV: Kh o sát và thi t k b o v r ng. Chương V: Kh o sát và thi t k chăm sóc r ng tr ng. Chương VI: Kh o sát và thi t k t a thưa r ng tr ng. Chương VII: Kh o sát và thi t k khai thác r ng g t nhiên. Chương VIII: Kh o sát và thi t k khai thác g t n d ng r ng t nhiên. Chương IX: Kh o sát và thi t k khai thác g t n thu. Chương X: Kh o sát và thi t k khai thác g r ng tr ng. Chương XI: Kh o sát và thi t k khai thác r ng tre n a. II. CƠ S XÂY D NG B ƠN GIÁ KS-TK CÁC CÔNG TRÌNH LÂM NGHI P: 1. nh m c lao ng - v t tư: - Căn c nh m c k thu t trong công tác i u tra quy ho ch thi t k lâm nghi p ban hành kèm theo Quy t nh s 2366/NN-TCCB/Q ngày 16/9/1997 c a B Nông nghi p và PTNT ã ư c B xây d ng tho thu n theo văn b n s 1142/BXD-VKT ngày 29-8-1997. 2. Quy trình, quy ph m: Căn c vào các văn b n dư i ây:
 5. - Quy ph m các gi i pháp k thu t lâm sinh (QPN-14-92) áp d ng cho r ng s n xu t c a B Lâm nghi p cũ (Nay là B NN & PTNT) ban hành theo Quy t nh s 200 Q /KT ngày 31/3/1993. - Quy t nh s 516/Q -BNN-KHCN ngày 18/2/2002 c a B Nông nghi p và PTNT v ban hành quy trình thi t k tr ng r ng, chăm sóc r ng tr ng. - Quy t nh 02/1999/Q -BNN-PTLN ngày 5/1/1999 c a B NN&PTNT v vi c ban hành quy ch khai thác g lâm s n. - Quy t nh 4361 Q /BNN-PTLN ngày 17/10/2002 c a B NN&PTNT v ban hành quy nh trình t , n i dung l p h sơ thi t k d toán các công trình lâm sinh thu c d án 661 và các d án s d ng v n ngân sách ho c v n tài tr . - Quy ph m ph c h i r ng b ng khoanh nuôi tái sinh (QPN 21098) theo Quy t nh 175/1998/Q /BNN-KHCN ngày 04/11/1998 c a B NN và PTNT. 3. Các ch , chính sách hi n hành: - B ng lương áp d ng cho i u tra quy ho ch r ng: Công nhân, k thu t viên, k sư, k sư chính theo Ngh nh 25/CP và 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph . - Quy t nh 03/CP ngày 15/1/2003 c a Chính ph v i u ch nh m c lương t i thi u t 210.000 lên 290.000 . -Thông tư 07/2000/TT-BX ngày 12-7-2000 c a B XD hư ng d n l p ơn giá . - Kh u hao cơ b n, s a ch a l n, s a ch a thư ng xuyên t i văn b n s 166/1999/Q -BTC ngày 30-12-1999 c a B Tài chính, 4. Tài li u tham kh o: - ơn giá kh o sát xây d ng ban hành theo quy t nh 2083/Q -UB ngày 17/8/2001 c a Ch t ch UBND t nh Thanh Hóa. - nh m c chi phí thi t k công trình xây d ng ban hành theo Quy t nh 12/2001 Q -BXD ngày 20/7/2001 c a B trư ng B Xây d ng. - nh m c d toán kh o sát XD ban hành theo Quy t nh 06/2000/Q -BXD ngày 22/5/2000 c a B xây d ng. - Giá kh o sát và thi t k các công trình thu c d án ADB. - Giá kh o sát và thi t k tr ng r ng D án tr ng r ng do CHLB c tài tr . - Thi t k tr ng cây Cao su c a d án Cao su. III. QUY NNH ÁP D NG:
 6. 1. V i công tác kh o sát các công trình lâm nghi p áp d ng h s khó khăn (KK): Các xã không có ph c p khu v c thì áp d ng h s KK = 0,8; Các xã có h s ph c p khu v c 0,1 thì áp d ng h s KK =1; Các xã có ph c p khu v c ³ 0,2 thì h s KK =1,2; V i công tác thi t k có chung h s KK = 1 cho t t c các a phương. 2. ơn giá kh o sát và thi t k các công trình lâm nghi p ư c tính chi phí y theo nh m c và ch hi n hành. Làm căn c cho vi c kh o sát thi t k l p d toán các công trình lâm nghi p cho các ch r ng, ch d án có ngu n v n ngân sách Nhà nư c, v n tài tr , v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng Nhà nư c b o lãnh, v n doanh nghi p Nhà nư c u tư. Khi các ch có thay i ư c i u ch nh trư t giá tương ng. 3. i v i công trình kh o sát và thi t k lâm sinh (b o v , khoanh nuôi tái sinh t nhiên, khoanh nuôi k t h p tr ng b sung, tr ng r ng m i, chăm sóc r ng tr ng, t a thưa r ng tr ng) cho r ng phòng h , r ng c d ng; chi phí kh o sát thi t k theo các d án chưa tính theo ơn giá này, khi l p d toán ư c i u ch nh phí kh o sát thi t k . Ph n chênh l ch ư c bù giá cho ơn v thi t k t ngân sách Nhà nư c. 4. i v i công trình kh o sát và thi t k lâm sinh cho r ng s n xu t, chi phí kh o sát thi t k ư c tính trong giá thành u tư cho 1 ha tr ng r ng. 5. i v i công trình kh o sát và thi t k khai thác r ng, chi phí kh o sát thi t k ư c tính trong giá thành s n phNm khai thác. 6. ơn giá kh o sát thi t k này chưa có thu giá tr gia tăng. Thu giá tr gia tăng tính theo ch hi n hành (10%). 7. ơn giá kh o sát chưa tính h s khu v c trong ơn giá nhân công, khi th c hi n khu v c, a phương nào thì tính h s khu v c a phương ó vào ơn giá nhân công kh o sát theo Thông tư liên t ch s 03/2001/TTLT/BL TBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2001. 8. Các công trình lâm nghi p kh o sát thi t k ph c v cho k ho ch 2003 ư c l p d toán theo ơn giá kh o sát thi t k này. * * * Chương 1: KH O SÁT THI T K TR NG R NG M I I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C: 1. Kh o sát ngo i nghi p - thu th p s li u: 1.1. Công tác chu n b : - Thu th p tài li u liên quan và chuNn b d ng c k thu t s n xu t.
 7. - Thu th p b n , phóng b n t t l 1/25.000 ra 1/10.000; can b n khu, kho nh; kh o sát và thi t k theo t l 1/10.000 1.2. Công tác ngo i nghi p: - Chuy n quân i và v - Sơ thám, ch n i tư ng t tr ng r ng và b sung a hình khu v c kh o sát và thi t k . - Phát, o c ranh gi i lô b ng a bàn 3 chân. Làm và óng m c lô, m c ư ng o 100m. - V , bình sai lô theo t l 1/10.000; tính di n tích lô. - Kh o sát các y u t t nhiên ( a hình, cao, d c, hư ng d c, nhóm, lo i th c bì; nhóm, lo i t, PH c a t. - L a ch n cây tr ng thích h p. - Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p. - Nghi m thu hi n trư ng kh o sát. - Di chuy n trong khu v c (do KSTK n h gia ình) 2. Thi t k k thu t và d toán công trình 2.1. Thi t k k thu t, l p d toán tr ng r ng. 2.2. V b n s n phNm và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k . 2.3. Vi t báo cáo thuy t minh k thu t và d toán. 2.4. ánh máy, in n tài li u, ki m tra. 2.5. Bàn giao s n phNm: H sơ g m 7 b (thuy t minh và b n ). II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K TR NG R NG: 1. T ng h p: ơn v tính: ng/ha Thu nh p Nhân Chi phí H ng m c V t li u Máy ch u thu ơn giá công chung tính trư c C ng 7.401 117.041 5.460 81.929 12.710 224.541 - Kh o sát k thu t 4.971 87.324 500 61.127 9.235 163.157
 8. - Thi t k k thu t, l p 2.430 29.717 4.960 20.802 3.475 61.384 d toán công trình - Trong b ng chưa có thu giá tr gia tăng. - Ph n nhân công kh o sát chưa có h s khu v c. - B ng giá này tính m c trung bình h s =1 và tính t công trình 50ha suy ra 1ha. Chương 2: KH O SÁT THI T K KHOANH NUÔI TÁI SINH CÓ TR NG B SUNG I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C: 1. Kh o sát ngo i nghi p - thu th p s li u: 1.1. Công tác chu n b : - Thu th p tài li u liên quan và chuNn b d ng c k thu t s n xu t. - Thu th p b n , phóng b n t t l 1/25.000 ra 1/10.000; can b n khu kho nh kh o sát và thi t k theo t l 1/10.000. 1.2. Công tác ngo i nghi p: - Chuy n quân i và v . - Sơ thám, ch n i tư ng tr ng b sung và b sung a hình khu v c kh o sát và thi t k . - Phát, o c ranh gi i lô b ng a bàn 3 chân. Làm và óng m c lô, m c ư ng o 100m. - V , bình sai lô theo t l 1/10.000. Tính di n tích lô. - Kh o sát các y u t t nhiên ( a hình, cao, d c, hư ng d c, nhóm lo i th c bì, nhóm lo i t, pH c a t. - L a ch n cây tr ng thích h p. - Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p. - Nghi m thu hi n trư ng kh o sát. - Di chuy n trong khu v c (do KSTK n h gia ình). 2. Thi t k k thu t và d toán công trình:
 9. 2.1. Thi t k k thu t, l p d toán tr ng r ng b sung. 2.2. V b n s n phNm và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k . 2.3. Vi t báo cáo thuy t minh k thu t và d toán. 2.4. ánh máy, in n tài li u, ki m tra. 2.5. Bàn giao s n phNm: H sơ g m 7 b (thuy t minh và b n ). II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K KNTS CÓ TR NG B SUNG: 1. T ng h p ơn v tính: ng/ha Thu nh p Nhân Chi phí H ng m c V t li u Máy ch u thu ơn giá công chung tính trư c C ng 7.401 88.050 5.460 61.635 9.753 172.299 - Kh o sát k thu t 4.971 58.333 500 40.833 6.278 110.915 - Thi t k k thu t l p d 2.430 29.717 4.960 20.802 3.475 61.384 toán công trình - Trong b ng chưa có thu giá tr gia tăng. - Ph n nhân công kh o sát chưa có h s khu v c. - B ng giá này tính m c trung bình h s =1 và tính t công trình 50ha suy ra 1ha. Chương 3: KH O SÁT THI T K KHOANH NUÔI TÁI SINH T NHIÊN(*) I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C: 1. Kh o sát ngo i nghi p - thu th p s li u: 1.1. Công tác chu n b : Thu th p tài li u liên quan và chuNn b d ng c k thu t s n xu t. Thu th p b n , phóng b n t t l 1/25.000 ra 1/10.000; can b n khu kho nh kh o sát và thi t k theo t l 1/10.000. 1.2. Công tác ngo i nghi p:
 10. Chuy n quân i và v . Sơ thám khu v c, ch n i tư ng KNTS t nhiên và b sung a hình. Phát, o c ranh gi i lô b ng a bàn c m tay. Làm và óng m c lô, m c ư ng o 100m. V , bình sai lô theo t l 1/10.000; tính di n tích lô. o m tái sinh và mô t hi n tr ng lô. Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p. Nghi m thu, bàn giao hi n trư ng kh o sát. Di chuy n trong khu v c s n xu t (do KSTK n t ng h gia ình). 2. Thi t k k thu t và d toán công trình 2.1. Tính toán các ch tiêu lâm h c theo tr ng thái. 2.2. Xác l p gi i pháp k thu t và tính d toán theo lô, h gia ình. 2.3. V b n s n phNm và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k . 2.4. Vi t báo cáo thuy t minh k thu t và d toán. 2.5. ánh máy, In n tài li u, ki m tra. 2.6. Bàn giao s n phNm: H sơ g m 7 b (thuy t minh và b n ). II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K KNTS T NHIÊN: 1. T ng h p ơn v tính: ng/ha Thu nh p Nhân Chi phí H ng m c V t li u Máy ch u thu ơn giá công chung tính trư c C ng 4.447 46.009 3.480 32.207 5.250 92.753 - Kh o sát k thu t 2.540 32.785 22.950 3.578 63.213 - Thi t k k thu t l p d 1.907 13.224 3.480 9.257 1.672 29.540 toán công trình - Trong b ng chưa có thu giá tr gia tăng. - Ph n nhân công kh o sát chưa có h s khu v c.
 11. - B ng giá này tính m c trung bình h s =1 và tính t công trình 100ha suy ra 1ha. (*) Công tác kh o sát thi t k khoanh nuôi tái sinh t nhiên ư c xây d ng 1 l n u làm căn c u tư h tr cho 5 năm ti p theo. Chương 4: KH O SÁT THI T K B O V R NG I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C: 1. Kh o sát ngo i nghi p - thu th p s li u: 1.1. Công tác chu n b : Thu th p tài li u liên quan và chuNn b d ng c k thu t s n xu t. Thu th p b n , phóng b n t t l 1/25.000 ra 1/10.000; can b n khu, kho nh; kh o sát và thi t k theo t l 1/10.000. 1.2. Công tác ngo i nghi p: Chuy n quân i và v . Sơ thám ch n i tư ng b o v và b sung a hình khu v c KSTK. Phát, o c ư ng lô b ng a bàn c m tay. Làm và óng m c lô, m c ư ng o 100m. V , bình sai lô theo t l 1/10.000; tính di n tích lô. o m Ô tiêu chuNn và mô t hi n tr ng lô. Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p. Nghi m thu, bàn giao hi n trư ng kh o sát. Di chuy n trong khu v c s n xu t (do kh o sát thi t k n t ng h ). 2. Thi t k k thu t và d toán công trình: 2.1. Tính toán các ch tiêu lâm h c theo tr ng thái. 2.2. Xác l p gi i pháp k thu t và tính d toán theo lô, h gia ình. 2.3. V b n s n phNm và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k . 2.4. Vi t báo cáo thuy t minh k thu t và d toán.
 12. 2.5. ánh máy, In n tài li u, ki m tra. 2.6. Bàn giao s n phNm: H sơ g m 7 b (thuy t minh và b n ). II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K B O V R NG: 1. T ng h p ơn v tính: ng/ha Thu nh p Nhân Chi phí H ng m c V t li u Máy ch u thu ơn giá công chung tính trư c C ng 4.263 46.809 3.480 32.767 5.239 92.558 - Kh o sát k thu t 2.471 33.585 23.510 3.574 63.140 - Thi t k k thu t l p d 1.792 13.224 3.480 9.257 1.665 29.418 toán công trình - Trong b ng chưa có thu giá tr gia tăng. - Ph n nhân công kh o sát chưa có h s khu v c. - B ng giá này tính m c trung bình h s =1 và tính t công trình 100ha suy ra 1ha. (*) Công tác kh o sát thi t k l p h sơ b o v r ng ư c xây d ng 1 l n u làm căn c u tư h tr cho 5 năm ti p theo Chương 5: KH O SÁT THI T K CHĂM SÓC R NG TR NG I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C: 1. Kh o sát ngo i nghi p - thu th p s li u: 1.1. Công tác chu n b : Thu th p tài li u liên quan và chuNn b d ng c k thu t, s n xu t. Thu th p b n thi t k tr ng r ng các năm trư c. 1.2. Công tác ngo i nghi p: Chuy n quân i và v . Xác nh lô tr ng có úng thi t k không, có di n tích thi t k không?
 13. o m các ch tiêu trong ô m u và mô t hi n tr ng lô. Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p. Nghi m thu, bàn giao hi n trư ng kh o sát và thi t k . Di chuy n trong khu v c s n xu t (do kh o sát thi t k n t ng h ). 2. Thi t k k thu t và d toán công trình: Thi t k k thu t chăm sóc, tính d toán. Vi t báo cáo thuy t minh và d toán. ánh máy, in n tài li u, ki m tra. Bàn giao s n phNm: H sơ g m 7 b (thuy t minh và b n ). II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K CHĂM SÓC R NG TR NG: 1. T ng h p ơn v tính: ng/ha Thu nh p Nhân Chi phí H ng m c V t li u Máy ch u thu ơn giá công chung tính trư c C ng 3.593 27.451 1.600 19.216 3.112 54.972 - Kh o sát k thu t 1.991 18.255 12.219 1.982 35.007 - Thi t k k thu t l p d 1.602 9.196 1.600 6.437 1.130 19.965 toán công trình - Trong b ng chưa có thu giá tr gia tăng. - Ph n nhân công kh o sát chưa có h s khu v c. - B ng giá này tính m c trung bình h s =1 và tính t công trình 100 ha suy ra 1ha. Chương 6: KH O SÁT THI T K T A THƯA R NG TR NG I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C: 1. Kh o sát ngo i nghi p - thu th p s li u: 1.1. Công tác chu n b :
 14. Thu th p tài li u liên quan và chuNn b d ng c k thu t, s n xu t. Thu th p b n : Phóng b n t 1/50.000 ra 1/5.000; can b n theo kho nh, ti u khu t l 1/5.000. 1.2. Công tác ngo i nghi p: Chuy n quân i và v . Sơ thám, ch n i tư ng t a thưa và b sung a hình khu v c kh o sát. Phát o c ư ng lô b ng a bàn 3 chân. Làm và óng m c lô, m c ư ng o 100m. V , bình sai lô theo t l 1/5000. Tính di n tích lô. L p ô tiêu chuNn thu th p các nhân t . Bài cây, óng búa bài cây. V tr c ngang. V tr c d c. Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p. Nghi m thu, bàn giao hi n trư ng kh o sát và thi t k t a thưa. 2. Thi t k k thu t và l p d toán công trình: 2.1. Thi t k k thu t, tính toán s n lư ng, công u tư, l p d toán. 2.2. V b n s n phNm và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k . 2.3. Vi t báo cáo thuy t minh k thu t và d toán 2.4. ánh máy, In n tài li u, ki m tra... 2.5. Bàn giao s n phNm: H sơ g m 7 b (thuy t minh và b n ). II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K T A THƯA R NG TR NG: 1. T ng h p: ơn v tính: ng/ha Thu nh p Nhân Chi phí H ng m c V t li u Máy ch u thu ơn giá công chung tính trư c C ng 8.593 109.437 5.520 76.606 11.998 211.954
 15. - Kh o sát k thu t 4.856 89.427 560 62.599 9.447 166.889 - Thi t k k thu t l p d 3.537 20.010 4.960 14.007 2.551 45.065 toán công trình - Trong b ng chưa có thu giá tr gia tăng. - Ph n nhân công kh o sát chưa có h s khu v c. - B ng giá này tính m c trung bình h s =1 và tính t công trình 50ha suy ra 1ha. Chương 7: KH O SÁT THI T K KHAI THÁC G R NG S N XU T LÀ R NG T NHIÊN I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C: 1. Kh o sát ngo i nghi p - thu th p s li u: 1.1. Công tác chu n b : Thu th p tài li u liên quan và chuNn b d ng c k thu t, s n xu t. Thu th p b n , phóng b n t 1/50.000 ra 1/5.000; can b n theo kho nh, ti u khu t l 1/5.000. 1.2. Công tác ngo i nghi p: Chuy n quân i và v . Sơ thám, ch n i tư ng khai thác và b sung a hình khu v c KS thi t k . Phát o c ư ng lô b ng a bàn 3 chân. Làm và óng m c lô, kho nh, m c ư ng o 100m. V , bình sai lô theo t l 1/5.000. Tính di n tích lô. i u tra ô tiêu chuNn (5000m2). o m tái sinh. Tính toán các nhân t ô tiêu chuNn. V tr c ngang, tr c d c. Bài cây, óng búa bài cây khai thác. Kh o sát ư ng v n xu t và bãi g .
 16. Phát o c ư ng v n xu t, bãi g b ng a bàn 3 chân. Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p. Nghi m thu, bàn giao hi n trư ng kh o sát. 2. Thi t k k thu t và l p d toán công trình: Thi t k k thu t, tính toán s n lư ng; Tính toán công u tư và l p d toán công trình. V b n s n phNm và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k . Vi t thuy t minh kh o sát và thi t k d toán. ánh máy, In n tài li u, ki m tra... Bàn giao s n: H sơ g m 7 b (thuy t minh và b n ). II. B NG GIÁ KH O SÁT VÀ THI T K KHAI THÁC R NG G T NHIÊN: 1. T ng h p: ơn v tính: ng/m3 Thu nh p Nhân Chi phí H ng m c V t li u Máy ch u thu ơn giá công chung tính trư c C ng 1.454 21.840 1.023 15.288 2.376 41.981 - Kh o sát k thu t 829 17.572 104 12.300 1.848 32.653 - Thi t k k thu t l p d 625 4.268 919 2.988 528 9.328 toán công trình - Trong b ng chưa có thu giá tr gia tăng. - Ph n nhân công kh o sát chưa có h s khu v c. - B ng giá này tính m c trung bình h s =1 và tính t công trình 10ha suy ra 1m3. Chương 8: KH O SÁT THI T K KHAI THÁC G T N D NG R NG PHÒNG H LÀ R NG T NHIÊN I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C:
 17. 1. Kh o sát ngo i nghi p - thu th p s li u: 1.1. Công tác chu n b : Thu th p tài li u liên quan và chuNn b d ng c k thu t, s n xu t. Thu th p b n , phóng b n t 1/50.000 ra 1/5.000; can b n theo kho nh, ti u khu t l 1/5.000. 1.2. Công tác ngo i nghi p: Chuy n quân i và v . Sơ thám, ch n i tư ng khai thác t n d ng và b sung a hình khu v c kh o sát thi t k . Phát o c ư ng lô b ng a bàn 3 chân. Làm và óng m c lô, kho nh, m c ư ng o 100m. V , bình sai lô theo t l 1/5.000; tính di n tích lô. i u tra ô tiêu chuNn (5000m2); o m tái sinh. Tính toán các nhân t ô tiêu chuNn. V tr c ngang,tr c d c. Bài cây, óng búa bài cây khai thác ´ h s 1,2 (do di chuy n nhi u). Kh o sát ư ng v n xu t và bãi g . Phát o c ư ng v n xu t, bãi g b ng a bàn 3 chân. Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p. Nghi m thu, bàn giao hi n trư ng kh o sát. 2. Thi t k k thu t và l p d toán công trình: Thi t k k thu t, tính toán s n lư ng; Tính toán công u tư và l p d toán công trình. V b n s n phNm và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k . Vi t thuy t minh kh o sát và thi t k d toán. ánh máy, In n tài li u, ki m tra... Bàn giao s n: H sơ g m 7 b (thuy t minh và b n ).
 18. II. B NG GIÁ KSTK KHAI THÁC G T N D NG R NG PHÒNG H : 1. T ng h p: ơn v tính: ng/m3 Thu nh p Nhân Chi phí H ng m c V t li u Máy ch u thu ơn giá công chung tính trư c C ng 1.451 23.401 1.023 16.381 2.535 44.791 - Kh o sát k thu t 826 19.133 104 13.393 2.007 35.463 - Thi t k k thu t l p d 625 4.268 919 2.988 528 9.328 toán công trình - Trong b ng chưa có thu giá tr gia tăng. - Ph n nhân công kh o sát chưa có h s khu v c. - B ng giá này tính m c trung bình h s =1 và tính t công trình 10ha suy ra 1m3. Chương 9: KH O SÁT THI T K KHAI THÁC G T N THU I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C: 1. Kh o sát ngo i nghi p - thu th p s li u: 1.1. Công tác chu n b : Thu th p tài li u liên quan và chuNn b d ng c k thu t s n xu t. Thu th p b n , phóng b n t 1/50.000 ra 1/5.000; Can b n theo kho nh, ti u khu t l 1/5.000. 1.2. Công tác ngo i nghi p: Chuy n quân i và v . Sơ thám, ch n i tư ng khai thác và b sung a hình khu v c KSTK. Xác nh ranh gi i lô, kho nh. Làm và óng m c lô. Tìm g t n thu và óng búa bài cây x h s 1,5 (di chuy n nhi u). Kh o sát ư ng v n xu t và bãi g .
 19. Phát o c ư ng v n xu t, bãi g b ng a bàn 3 chân. Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p. 2. Thi t k k thu t và l p d toán công trình: Thi t k k thu t, tính toán s n lư ng; Tính toán công u tư và l p d toán công trình. V b n s n phNm và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k . Vi t thuy t minh kh o sát và thi t k d toán. ánh máy, In n tài li u, ki m tra... Bàn giao s n: H sơ g m 7 b (thuy t minh và b n ). II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K KHAI THÁC G T N THU: 1.T ng h p: ơn v tính: ng/m3 Thu nh p Nhân Chi phí H ng m c V t li u Máy ch u thu ơn giá công chung tính trư c C ng 1.576 18.704 1.083 13.093 2.068 36.524 - Kh o sát k thu t 882 15.156 99 10.609 1.605 28.351 - Thi t k k thu t l p d 694 3.548 984 2.484 463 8.173 toán công trình - Trong b ng chưa có thu giá tr gia tăng. - Ph n nhân công kh o sát chưa có h s khu v c. - B ng giá này tính m c trung bình h s =1 và tính t công trình 10ha suy ra 1m3. Chương 10: KH O SÁT THI T K KHAI THÁC G R NG TR NG(*) I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C: 1. Kh o sát ngo i nghi p - thu th p s li u: 1.1. Công tác chu n b : Thu th p tài li u liên quan và chuNn b d ng c k thu t s n xu t.
 20. Thu th p b n , phóng b n t 1/50.000 ra 1/5.000; Can b n theo kho nh, ti u khu t l 1/5.000. 1.2. Công tác ngo i nghi p: Chuy n quân i và v . Sơ thám, ch n i tư ng khai thác và b sung a hình khu v c KSTK. Phát o c ư ng lô b ng a bàn 3 chân. Làm và óng m c lô, kho nh, m c ư ng o 100m. V , bình sai lô theo t l 1/5000, tính di n tích lô. L p ô, i u tra trên ô tiêu chuNn (200m2). K p kính và ánh d u toàn b cây bài trong lô. Kh o sát ư ng v n xu t và bãi g . Phát o c ư ng v n xu t, bãi g b ng a bàn 3 chân. Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p. Nghi m thu, bàn giao hi n trư ng kh o sát. 2. Thi t k k thu t và l p d toán công trình: Thi t k k thu t, tính toán s n lư ng; Tính toán công u tư và l p d toán công trình. V b n s n phNm và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k . Vi t thuy t minh kh o sát và thi t k d toán. ánh máy, In n tài li u, ki m tra... Bàn giao s n: H sơ g m 7 b (thuy t minh và b n ). II. B NG GIÁ KSTK KHAI THÁC G R NG TR NG: 1. T ng h p: ơn v tính: ng/m3 Thu nh p Nhân Chi phí H ng m c V t li u Máy ch u thu ơn giá công chung tính trư c
Đồng bộ tài khoản