Quyết định số 29/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 29/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2002/QĐ-UB về việc thành lập Liên đoàn bóng đá Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 29/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-UB ngày 04/10/1991 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành qui định về quản lý tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xét đơn xin thành lập Liên đoàn bóng đá Hà Nội của trưởng ban vận động liên đoàn bóng đá Hà Nội, Giám đốc Sở Thể dục thể thao Hà Nội và Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 : Cho phép thành lập Liên đoàn bóng đá Hà Nội Trụ sở của Liên đoàn bóng đá đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 2 : Liên đoàn bóng đá Hà Nội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự trang tải về kinh phí hoạt động, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở thể dục thể thao Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành có liên quan. Liên đoàn bóng đá Hà Nội có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) và được sử dụng con dấu riêng theo qui định của Nhà nước. Liên đoàn bóng đá Hà Nội tổ chức hoạt động theo đúng điều lệ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và qui chế của Liên đoàn bóng đá Hà Nội đã được UBND thành phố phê duyệt. Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố. Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Thể dục thể thao Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Trưởng ban vận động Liên đoàn bóng đá Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội thi hành quyết định này./. T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH
  2. PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản