Quyết định số 29/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
36
lượt xem
4
download

Quyết định số 29/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 29/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Thông tư s 07/TTLB-BNN-BTCCBCP ngày 24 tháng 4 năm 1996 và Thông tư s 03/1998/TTLT-BNN-BTCCBCP ngày 27 tháng 4 năm 1998 c a Liên B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban T ch c-Cán b Chính ph , v hư ng d n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ; Căn c Quy t nh s 4310/Q -UB-NCVX ngày 20 tháng 12 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a S , cơ quan ngang S thu c y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i Công văn s 859/CV-NN-TCCB ngày 26 tháng 9 năm 2002 và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 126/TCCQ ngày 15 tháng 10 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành Quy t nh kèm theo Quy ch t ch c và ho t ng c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th trư ng các cơ quan có liên quan c a thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn KT.CH TNCH - B Th y s n, B N i v PHÓ CH TNCH
  2. - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - S KH- T, S Công nghi p - S KH-CNMT, S GTCC - S L -TB và XH, S Tư pháp - S Văn hóa và Thông tin, S Y t - S GD- T, S Thương m i Mai Qu c Bình - S Du l ch, T ng Cty NN Sàigòn - T ng Cty TM Sàigòn, Công An TP - VPH -UB : Các PVP - Các T NCTH - Lưu (CNN-M) QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2003/Q -UB ngày tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân thành ph , giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v nông nghi p, lâm nghi p, th y l i, th y s n, nư c ng m, diêm nghi p và nông thôn trên a bàn thành ph ; ng th i ch u s ch o, qu n lý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Th y s n v nghi p v chuyên môn chuyên ngành nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i, nư c ng m, th y s n và phát tri n nông thôn. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách, ư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 2.- Giám c S ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph , B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n và các B có liên quan v toàn b ho t ng c a S theo úng ch c trách, nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i Quy ch này. Chương 2: NHI M V , QUY N H N i u 3.- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có nhi m v như sau : 1- V pháp lu t :
  3. 1.1- Ch p hành và t ch c th c hi n úng Pháp lu t các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c, v qu n lý hành chính trong lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i, nư c ng m, th y s n và phát tri n nông thôn. 1.2- Hư ng d n và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t do y ban nhân dân thành ph , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n và các B liên quan ban hành. Nghiên c u xu t v i y ban nhân dân thành ph , các B -Ngành có liên quan s a i b sung ho c c th hóa các ch chính sách có liên quan n ho t ng c a ngành trên a bàn thành ph . 1.3- Trình y ban nhân dân thành ph ban hành các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m và nh m c kinh t -k thu t v chuyên ngành theo s phân c p c a Trung ương và thành ph . 1.4- ư c y ban nhân dân thành ph y quy n th c hi n và qu n lý vi c c p và thu h i các lo i gi y phép c a các ơn v tr c thu c các lĩnh v c do S qu n lý theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n. ư c y ban nhân dân thành ph y quy n th c hi n m t s công tác trong các lĩnh v c chuyên ngành nông nghi p, lâm nghi p, th y s n, th y l i, nư c ng m và phát tri n nông thôn. 1.5- Tuyên truy n, hư ng d n Pháp lu t theo chuyên ngành cho các thành ph n kinh t trên a bàn thành ph . 2- Qu n lý Nhà nư c v nông nghi p, lâm nghi p, th y l i, th y s n, nư c ng m, diêm nghi p và phát tri n nông thôn : 2.1- Trình y ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t (quy t nh, ch th …) th c hi n Lu t, Pháp l nh và các quy nh Nhà nư c, các B -Ngành Trung ương v các lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, th y l i, nư c ng m, s n xu t-kinh doanh mu i và phát tri n nông thôn. Ban hành các văn b n thu c thNm quy n v các lĩnh v c do S ph trách. 2.2- Trình y ban nhân dân thành ph v chi n lư c, quy ho ch t ng th , k ho ch dài h n, trung h n và hàng năm trên a bàn thành ph . T ch c ch o và hư ng d n th c hi n sau khi ư c y ban nhân dân thành ph và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t v các lĩnh v c: - Tr ng tr t, chăn nuôi, ch bi n nông lâm s n và phát tri n ngành ngh nông thôn, s n xu t-kinh doanh mu i. - Qu n lý, b o v và phát tri n v n r ng, tr ng r ng, khai thác và ch bi n lâm s n . - Qu n lý tài nguyên nư c (tr nư c nguyên li u khoáng và nư c a nhi t), qu n lý vi c xây d ng, khai thác công trình th y l i, công tác phòng, ch ng bão l t, b o v b bao, ê i u ( ê sông và ê bi n) và ph i h p các ngành, a phương liên quan khai thác l i ích t ng h p các dòng sông trên a bàn thành ph ; qu n lý nư c sinh ho t và v sinh môi trư ng nông thôn. - Qu n lý Nhà nư c v các ho t ng d ch v thu c ngành a phương.
  4. 2.3- T ch c, ch o th c hi n các chính sách v nông nghi p và phát tri n nông thôn. 2.4- Là u m i ph i h p v i các ngành, các c p a phương t ch c, ch o và hư ng d n th c hi n nh ng n i dung liên quan n phát tri n nông nghi p, nông thôn. 2.5- Th ng nh t qu n lý công tác gi ng (k c s n xu t và xu t nh p khNu) v th c v t và ng v t thu c trách nhi m ư c giao. 2.6- T ch c, ch o công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư. 2.7- T ch c, ch o công tác nghiên c u khoa h c - công ngh và ng d ng các ti n b khoa h c-công ngh thu c các lĩnh v c do S ph trách. 2.8- T ch c, qu n lý ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành, ch t lư ng s n xu t nông-lâm s n hàng hóa ; khai thác, qu n lý và b o v an toàn các công trình c ng, kênh mương, ê, p ; tham gia và óng góp v an toàn lương th c, phòng ch ng d ch b nh ng th c v t, s d ng an toàn các hóa ch t trong s n xu t và b o qu n nông s n th c phNm… thu c ph m vi trách nhi m ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 2.9- Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i các doanh nghi p trong các ngành nông nghi p, lâm nghi p, th y l i, nư c ng m, s n xu t-kinh doanh mu i do S qu n lý theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c và các quy nh c a y ban nhân dân thành ph v phân c p ho c y quy n cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý ; 2.10- Th c hi n công tác thanh tra Nhà nư c và thanh tra ki m tra thu c chuyên ngành. 2.11- T ch c và qu n lý vi c h p tác qu c t trong các lĩnh v c thu c S do y ban nhân dân thành ph giao. 2.13- Xây d ng quy ho ch ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c c a ngành và a phương. 2.14- Th c hi n nhi m v Thư ng tr c c a Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão thành ph . 2.15- Tham gia v i các ngành v công tác phân b lao ng, dân cư, phát tri n vùng kinh t m i và nh canh nh cư trên a bàn thành ph . 2.16- Qu n lý vi c c p và thu h i các gi y phép thu c các lĩnh v c do S qu n lý theo quy nh c a Pháp lu t. 2.17- Qu n lý ngu n l i th y s n. 2.18- Qu n lý v t ch c và công ch c, viên ch c, tài s n c a S theo pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân thành ph .
  5. i u 4.- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có quy n h n : 4.1- Làm cơ quan ch qu n c p trên i v i m t s Doanh nghi p Nhà nư c thu c S 4.2- T ch c, ki m tra, qu n lý ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành, ch t lư ng nông lâm s n hàng hóa, qu n lý công tác an toàn các công trình th y l i, an toàn lương th c, phòng ch ng d ch b nh ng th c v t, an toàn s d ng các hóa ch t trong s n xu t và b o qu n nông s n th c phNm theo quy nh pháp lu t. 4.3- Qu n lý vi c c p phép và ch ng ch hành ngh c a các ơn v tr c thu c trên lĩnh v c liên quan n ngành theo quy nh hi n hành. 4.4- T ch c thNm nh bư c u các d án u tư chuyên ngành theo phân c p c a thành ph . 4.5- ư c quy n yêu c u các s -ngành, qu n, huy n, các t ch c thu c h th ng ngành d c, các ơn v kinh t cơ s c a ngành (k c c a Trung ương óng trên a bàn thành ph ) cung c p s li u, các báo cáo c n thi t, liên quan n công tác quy ho ch, t ng h p k ho ch toàn ngành ; tình hình th c hi n các ch chính sách qu n lý ngành c a Nhà nư c và y ban nhân dân thành ph ban hành. 4.6- Ch trì cùng v i các ngành thanh tra, ki m tra các v vi ph m nghiêm tr ng trong vi c th c hi n chính sách, ch qu n lý ngành i v i các ơn v kinh t cơ s trên a bàn thành ph . 4.7- ư c m i các s -ngành có liên quan, y ban nhân dân qu n-huy n, các ơn v kinh t cơ s (k c các ơn v Trung ương óng trên a bàn thành ph ) d h p bàn các v n c n thi t theo úng ch c năng c a S . Chương 3: T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 5.- Cơ c u t ch c b máy c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn bao g m : 1- Các phòng ban chuyên môn nghi p v c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn : 1.1- Phòng Hành chính t ng h p ; 1.2- Phòng K ho ch - Tài chính ; 1.3- Phòng T ch c cán b ; 1.4- Thanh tra ; 1.5- Phòng Nông nghi p ; 1.6- Phòng Th y s n.
  6. 2- ơn v hành chính s nghi p tr c thu c : 2.1- Chi c c B o v th c v t ; 2.2- Chi c c Ki m lâm nhân dân ; 2.3- Chi c c Qu n lý nư c và phòng ch ng l t bão ; 2.4- Chi c c B o v ngu n l i th y s n ; 2.5- Chi c c Phát tri n lâm nghi p ; 2.6- Chi c c Thú y ; 2.7- Chi c c Phát tri n nông thôn ; 2.8- Trung tâm Nghiên c u khoa h c k thu t và khuy n nông ; 2.9- Trung tâm nư c sinh ho t v sinh môi trư ng nông thôn ; 2.10- Trung tâm qu n lý và ki m nh gi ng cây tr ng v t nuôi ; 2.11- Ban Qu n lý d án u tư - xây d ng công trình ; 2.12- Trư ng Trung h c k thu t nông nghi p. 3- Doanh nghi p công ích : 3.1- Công ty Qu n lý khai thác d ch v th y l i. 4- Các ơn v s n xu t-kinh doanh : 4.1- Công ty Kinh doanh s n xu t Sài Gòn Daklak ; 4.2- Công ty Ch bi n th c phNm xu t khNu Hùng Vương. i u 6.- Ch làm vi c gi a Giám c và Phó Giám cS : 1- S làm vi c theo ch Th trư ng. Giám c S là ngư i quy t nh, ch o và i u hành toàn di n các m t ho t ng c a S . 2- Giúp vi c cho Giám c có m t s Phó Giám c, trong ó có m t Phó Giám c Thư ng tr c. Giám c S phân công và i u hành các Phó Giám c theo quy nh v phân công trách nhi m c a Ban Giám c S . 3- Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m. Các Phó Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S .
  7. Các ch c danh khác c a S do Giám c S b nhi m, mi n nhi m theo quy nh v phân c p qu n lý cán b c a y ban nhân dân thành ph . Chương 4: CÁC M I QUAN H C A S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN i u 7.- iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph : 1- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m báo cáo, trình bày và cung c p tài li u c n thi t cho H i ng nhân dân thành ph , tr l i ch t v n, ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph nh ng v n liên quan n ngành nông - lâm - ngư - diêm nghi p - th y l i, nư c ng m và phát tri n nông thôn. 2- Là cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân thành ph , ch u s ch o, ki m tra, ki m soát c a y ban nhân dân thành ph i v i các ho t ng qu n lý Nhà nư c c a các ngành nông - lâm - ngư - diêm nghi p - th y l i, ngu n nư c ng m và nông thôn. Giám c S có trách nhi m báo cáo nh kỳ, t xu t (khi có phát sinh) tình hình và k ho ch t ch c ho t ng c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cho y ban nhân dân thành ph theo ch quy nh ; tham gia y các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p, t ch c và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch th , công văn c a y ban nhân dân thành ph liên quan n cơ quan, ơn v trong ngành nông - lâm - ngư - diêm nghi p - th y l i, nư c ng m và phát tri n nông thôn trên a bàn thành ph . Trong trư ng h p nh ng quy nh c a y ban nhân dân thành ph có nh ng i m không còn phù h p ho c trái v i quy nh m i c a Nhà nư c thì Giám c S có trách nhi m nghiên c u d th o văn b n xu t y ban nhân dân thành ph s a i, b sung ho c h y b trong ph m vi ngành nông - lâm - ngư - diêm nghi p - th y l i, nư c ng m và phát tri n nông thôn. Các văn b n c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n thi hành quy t nh c a y ban nhân dân thành ph ph i ban hành ch m nh t là 10 ngày k t ngày nh n ư c văn b n c a y ban nhân dân thành ph . N u văn b n hư ng d n mang tính ch t liên ngành, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i ph i h p các ngành liên quan có văn b n hư ng d n v i th i gian ch m nh t không quá 15 ngày, k t ngày ban hành văn b n c a y ban nhân dân thành ph . 3- Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i th c hi n úng ch báo cáo xin ch th , ch o c a y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t quá quy n h n ư c giao. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn không ư c chuy n các v n thu c thNm quy n gi i quy t c a S lên y ban nhân dân thành ph . i v i nh ng v n vư t quá thNm quy n c a Giám c S và nh ng v n ang ư c bàn b c gi a các Giám c S ho c gi a Giám c S v i Ch t ch y ban nhân dân qu n- huy n chưa nh t trí, tùy theo tính ch t và ph m vi v n Giám c S báo cáo ngay Ch t ch y ban nhân dân thành ph ho c Phó Ch t ch ph trách kh i xem xét, quy t nh :
  8. - N u là v n phát sinh mang tính ch t thư ng xuyên thì trình Ch t ch ho c Phó Ch t ch xem xét quy t nh. - N u là v n quan tr ng, ph c t p mang tính ch t liên ngành thì trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph l p nhóm nghiên c u do m t Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch trì, các Giám c S có liên quan tham gia, làm tư v n cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. - Các ki n ngh c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n, các B khác có liên quan n ch trương chính sách l n c a thành ph , thì Giám c S ph i xin ý ki n Ch t ch ho c Phó Ch t ch ph trách kh i trư c khi ki n ngh lên các B . i u 8.- i v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m th c hi n y s ch o, lãnh o c a các B và s hư ng d n v nghi p v , chuyên môn c a các cơ quan chuyên môn c a các B , m b o s th ng nh t c a ngành, lĩnh v c trong c nư c và s phân c p qu n lý c a Trung ương. S có trách nhi m báo cáo tình hình ho t ng và k ho ch nh kỳ ho c t xu t theo quy nh c a B . Tham gia y các cu c h i ngh do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Th y s n tri u t p. V các ch trương l n c a B , Giám c S ph i báo cáo xin ý ki n ch o c a y ban nhân dân thành ph tri n khai th c hi n. Các ch trương l n c a y ban nhân dân thành ph có liên quan n nghi p v qu n lý ngành, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i báo cáo lên B B có hư ng d n ch o v m t chuyên môn, nghi p v . Trư ng h p các B chưa nh t trí v i ch trương c a y ban nhân dân thành ph ho c nh ng ch trương quy t nh c a B , S xét th y không phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph , Giám c S k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph và xu t ki n ngh c th y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B trư ng, ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. i u 9.- i v i S -ngành thành ph : 1- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m tôn tr ng nh ng quy nh qu n lý Nhà nư c thu c thNm quy n c a S khác, không ban hành nh ng văn b n trái v i quy nh c a Nhà nư c, c a y ban nhân dân thành ph v ngành, lĩnh v c do S khác ph trách. Các văn b n do S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành hư ng d n thi hành các văn b n c a y ban nhân dân thành ph , c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n và các văn b n khác mang tính pháp quy. 2- Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn khi gi i quy t v n thu c thNm quy n c a mình có liên quan n s -ngành khác thì ph i ch ng bàn b c, l y ý ki n Th trư ng c a s -ngành ó (b ng văn b n). Giám c s -ngành ư c h i ý ki n có trách nhi m nghiên c u tr l i theo yêu c u c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong th i gian không quá 10 ngày, k t khi nh n ư c văn b n, Giám c các s -ngành ph i ch u trách nhi m v nh ng ý ki n tr l i.
  9. N u s -ngành ư c h i ý ki n không tr l i ho c quá 10 ngày thì coi như ã ng ý v i ngh c a S . Các v n do S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình y ban nhân dân thành ph có liên quan n các s -ngành khác, ph i có ý ki n chính th c c a các s -ngành ó b ng văn b n. N u các s -ngành có liên quan chưa th ng nh t ý ki n ư c thì y ban nhân dân thành ph s xem xét và quy t nh theo quy nh t i i m 3 i u 7 nói trên. 3- Giám c S ph i tôn tr ng ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các s -ngành trong toàn thành ph là quan h ph i h p và t o i u ki n cho nhau th c hi n t t các nhi m v qu n lý Nhà nư c theo ngành, lĩnh v c công tác và úng ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c y ban nhân dân thành ph giao. i u 10.- i v i y ban nhân dân các qu n-huy n : 1- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n, ki m tra, ôn c các qu n- huy n th c hi n các n i dung qu n lý Nhà nư c v ngành lĩnh v c do S ph trách theo n i dung ư c phân c p qu n lý, t o i u ki n các qu n-huy n làm t t trách nhi m, nhi m v c a mình trong vi c qu n lý ngành, lĩnh v c công tác trên a bàn lãnh th . 2- Ch o, hư ng d n các qu n-huy n v chuyên môn, nghi p v c a ngành, lĩnh v c công tác do S qu n lý. 3- Giám c S ch o i u hành và ki m tra công vi c thu c ngành và ph i tr c ti p làm vi c v i Ch t ch y ban nhân dân qu n- huy n gi i quy t các công vi c thu c ngành và giúp các qu n-huy n trong công tác qu n lý và t ch c th c hi n t t. Trong trư ng h p c n thi t, Giám c S có th y nhi m Phó Giám c S làm vi c và gi i quy t nh ng ngh c a qu n-huy n và nh ng ý ki n c a Phó Giám c S ư c coi như ý ki n c a Giám c và Giám c S ph i ch u trách nhi m v các ý ki n, quy t nh ó c a Phó Giám c S ư c y quy n. i u 11.- i v i các t ch c ng, oàn th : 1- i v i các Ban c a Thành y và Ban ch o nông nghi p nông thôn thành ph , S có m i quan h tr c ti p thông qua ó ti p nh n nh ng ch trương, nh hư ng và ch o c a Thành y, y ban nhân dân thành ph và ý ki n c a Ban v nh ng v n có liên quan n n i dung ho t ng c a S . 2- Ph i h p v i các t ch c oàn th trong quá trình th c hi n nhi m v c a S , t o i u ki n cho các oàn th và H i tham gia ý ki n v i S trong vi c xây d ng ch chính sách có liên quan n ngành. 3- i v i nh ng v n l n, có liên quan n oàn th qu n chúng nào thì Giám c S ph i m i tham gia ho c h i ý ki n (b ng văn b n) lãnh o c a oàn th qu n chúng ó trư c khi trình y ban nhân dân thành ph . Chương 5:
  10. I U KHO N THI HÀNH i u 12.- Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có trách nhi m ph i h p v i Th trư ng các s -ngành thành ph có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã có k ho ch và bi n pháp ph i h p ch t ch , ng b th c hi n úng các i u quy nh c a Quy t nh này. i u 13.- Các ơn v kinh t thu c ngành nông - lâm - ngư - diêm nghi p - th y l i, qu n lý nư c ng m và phát tri n nông thôn thành ph nói chung và các ơn v s nghi p, doanh nghi p Nhà nư c nói riêng u ph i quán tri t ch c năng, nhi m v , quy n h n c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã ư c xác nh trong quy nh này xây d ng các m i quan h t t và ch u s qu n lý Nhà nư c theo ngành, cũng như ch u s qu n lý c p trên c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 14.- Trong quá trình th c hi n, Quy ch t ch c và ho t ng c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s ư c y ban nhân dân thành ph xem xét b sung, s a i, i u ch nh cho phù h p th c t theo ngh Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản