Quyết định số 29/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Quyen Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 29/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2003/QĐ-UB về việc thành lập ban điều hành đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001 -2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2003/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ******* Số : 29/2003/QĐ-UB Hà Nội , ngày 21 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN TIN HỌC HOÁ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2001 -2005 . UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Căn cứ Điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 1994; Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg , ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc phê duyệt đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 " ; Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-UB , ngày 30/10/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh "V/v phê duyệt đề án tin học hoá công tác quản lý hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001 - 2005 " ; Theo đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND tỉnh tại Tờ trình số 95 /TT-VP , ngày 19 tháng 03 năm 2003 " V/v thành lập Ban điều hành đề án tin học hóa công tác quản lý hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001-2005 , QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập Ban điều hành đề án tin học hóa công tác quản lý hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001-2005, gồm các thành viên sau đây : 1/ Đ/c Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh làm trưởng ban ( chủ tài khoản) 2/ Đ/c Phan Xuân Vũ - Phó Văn phòng HĐND-UBND tỉnh làm phó ban . 3/ Đ/c Lý Trọng Hiệp - Phó giám đốc sở Kế hoạch - đầu tư, phó ban 4/ Đ/c Đặng Tùng - Phó giám đốc sở Tài chính - vật giá, thành viên . 5/ Đ/c Nguyễn Đình Tiến - Phó giám đốc sở Khoa học CN&MT , thành viên . 6/ Đ/c Huỳnh Văn Tâm - Phó Ban Tổ chức chính quyền, thành viên 7/ Đ/c Nguyễn Đăng Khoa - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND tỉnh, thành viên . 8/ Đ/c Phạm Thị Hà - Kế toán Văn phòng HĐND-UBND tỉnh làm Kế toán Ban
  2. 9/ Đ/c Trương Công Hoài - Cán bộ Văn phòng HĐND-UBND tỉnh làm thư ký. Điều 2: Ban điều hành có nhiệm vụ : - Tổ chức thực hiện đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của tỉnh, kiểm tra việc thực hiện tin học hoá quản lý hành chính nhà nước trên cơ sở nhiệm vụ hàng năm đã giao cho các đơn vị cấp sở, huyện trong tỉnh . - Đề xuất các biện pháp, chính sách để bảo đảm xây dựng và tích hợp được các nguồn thông tin dữ liệu trong quá trình quản lý, điều hành của tỉnh . - Xây dựng quy chế khai thác thông tin để bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời cung cấp được thống tin tổng hợp các đơn vị hành chính khác trong tỉnh . Điều 3 : Ban điều hành Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001-2005 hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Văn phòng HĐND-UBND tỉnh . - Kinh phí hoạt động của Ban điều hành do ngân sách nhà nước cấp qua Văn phòng HĐND-UBND tỉnh từ nguồn kinh phí thực hiện đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001-2005, Văn phòng HĐND- UBND tỉnh chịu quyết toán số kinh phí được cấp theo chế độ tài chính hiện hành . Điều 4 : Chánh văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh; các sở, ban , ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố , các ông bà có tên tại điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Vỹ Hà
Đồng bộ tài khoản