Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH S 29/2004/Q -BGTVT C A B GIAO THÔNG V N T I BAN HÀNH QUY NNH V ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N THU N I NA B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng thu n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a các ông V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v ăng ký phương ti n thu n i a”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo và thay th các văn b n quy ph m pháp lu t sau ây: 1. Quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i s 2056 Q /PC ngày 6 tháng 8 năm 1996 ban hành Quy nh ăng ký phương ti n thu n i a; 2. Quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i s 1755 Q /PC ngày 12 tháng 7 năm 1997 v b sung Quy nh ăng ký phương ti n thu n i a; 3. Quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i s 1522/1998/ Q -BGTVT ngày 20 tháng 6 năm 1998 v s a i, b sung Quy t nh s 2056 Q /PC. i u 3. C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Các ông Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. QUY NNH V ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 29/2004/Q -BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. B n Quy nh này quy nh v th t c ăng ký phương ti n thu n i a và vi c t ch c ăng ký phương ti n th y n i a. 2. Phương ti n thu n i a c a t ch c, cá nhân trư c khi ưa vào ho t ng trên ư ng thu n i a ph i ư c ăng ký theo Quy nh này, tr phương ti n thô sơ có tr ng t i toàn ph n dư i 1 t n ho c có s c ch dư i 5 ngư i ho c bè. 3. Quy nh này không áp d ng i v i vi c ăng ký các lo i phương ti n sau ây: a- Phương ti n làm nhi m v qu c phòng, an ninh; b- Tàu cá; c- Tàu, thuy n th thao. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Phương ti n th y n i a ( sau ây g i là phương ti n ) là tàu, thuy n và các c u trúc n i khác, có ng cơ ho c không có ng cơ, chuyên ho t ng trên ư ng th y n i a. 2. Phương ti n thô sơ là phương ti n không có ng cơ ch di chuy n b ng s c ngư i ho c s c gió, s c nư c. 3. Tàu cá là phương ti n chuyên dùng khai thác, nuôi tr ng, ch bi n th y s n. 4. Tàu, thuy n th thao là phương ti n chuyên dùng t p luy n, thi u th thao. 5. Ch phương ti n là t ch c, cá nhân s h u ho c qu n lý, s d ng phương ti n. 6. Phương ti n thu c di n ăng ki m là phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n t 5 t n tr lên ho c có s c ch trên 12 ngư i; phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính t 5 mã l c tr lên ho c có s c ch t 5 ngư i tr lên. 7. Thay i tính năng k thu t c a phương ti n là vi c thay i k t c u, kích thư c, công su t, tr ng t i ho c công d ng c a phương ti n.
 3. 8. Bè là phương ti n ư c k t ghép l i b ng tre, n a, g ho c các v t n i khác chuy n i ho c dùng làm phương ti n v n chuy n t m th i trên ư ng thu n i a. 9. S c ch ngư i c a phương ti n là s lư ng ngư i t i a ư c phép ch trên phương ti n, tr thuy n viên, ngư i lái phương ti n và tr em dư i m t tu i. Chương 2: ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N i u 3. Quy nh chung 1. Phương ti n có h sơ theo quy nh s ư c cơ quan ăng ký phương ti n có thNm quy n quy nh t i i u 8 c a Quy nh này ăng ký vào S ăng ký phương ti n thu n i a và c p Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a. 2. Phương ti n ph i ư c ăng ký l i trong các trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 25 Lu t Giao thông ư ng thu n i a. 3. Ch phương ti n n p h sơ ăng ký phương ti n t i cơ quan ăng ký phương ti n nơi ch phương ti n t tr s ho c ăng ký h khNu thư ng trú. 4. Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a b m t ư c c p l i khi có h sơ quy nh t i i u 6 c a Quy nh này. i u 4. H sơ ăng ký phương ti n l n u H sơ ăng ký phương ti n l n u bao g m: 1. Gi y t lưu gi t i cơ quan ăng ký phương ti n: a- ơn ngh ăng ký phương ti n thu n i a theo m u s 1; b- Hai nh kh 10 x15 ch p toàn b m n ph i c a phương ti n tr ng thái n i; c- Hóa ơn n p thu trư c b theo quy nh c a pháp lu t. 2. Gi y t xu t trình: a- Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n, iv i phương ti n thu c di n ăng ki m; b- Gi y phép nh p khNu phương ti n theo quy nh c a pháp lu t, i v i phương ti n nh p khNu; c- H p ng mua bán phương ti n ho c h p ng óng m i phương ti n, iv i phương ti n thu c di n ăng ki m;
 4. d- Gi y t ch ng minh ư c phép ho t ng và có tr s t i Vi t Nam, i v i t ch c nư c ngoài ho c gi y t ch ng minh ư c phép cư trú t i Vi t Nam, i v i cá nhân nư c ngoài. i u 5. H sơ ăng ký l i phương ti n 1. Trư ng h p chuy n quy n s h u, h sơ ăng ký l i phương ti n bao g m: a- Gi y t lưu gi t i cơ quan ăng ký phương ti n: - ơn ngh ăng ký l i phương ti n thu n i a theo m u s 2; - Hai nh kh 10 x 15 ch p toàn b m n ph i c a phương ti n tr ng thái n i; - Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a; - Hóa ơn n p thu trư c b theo quy nh c a pháp lu t. b- Gi y t xu t trình: - H p ng mua bán phương ti n ho c quy t nh i u chuy n phương ti n c a cơ quan có thNm quy n, i v i phương ti n thu c di n ăng ki m; - Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n, iv i phương ti n thu c di n ăng ki m; - Gi y t ch ng minh ư c phép ho t ng và có tr s t i Vi t Nam, i v i t ch c nư c ngoài ho c gi y t ch ng minh ư c phép cư trú t i Vi t Nam, i v i cá nhân nư c ngoài. 2. Trư ng h p phương ti n thay i tính năng k thu t, h sơ ăng ký l i phương ti n bao g m: a- Gi y t lưu gi t i cơ quan ăng ký phương ti n: - ơn ngh ăng ký l i phương ti n thu n i a theo m u s 3; - Hai nh kh 10 x 15 ch p toàn b m n ph i c a phương ti n tr ng thái n i; - Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a. b- Gi y t xu t trình: Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n ư c c p sau khi phương ti n ã thay i tính năng k thu t, i v i phương ti n thu c di n ăng ki m. 3. Trư ng h p ch phương ti n thay i tr s ho c ăng ký h khNu thư ng trú sang t nh, thành ph tr c thu c trung ương khác, h sơ ăng ký l i phương ti n bao g m:
 5. a- Gi y t lưu gi t i cơ quan ăng ký phương ti n: - ơn ngh ăng ký l i phương ti n thu n i a theo m u s 4; - Hai nh kh 10 x 15 ch p toàn b m n ph i c a phương ti n tr ng thái n i; - Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a. b- Gi y t xu t trình: Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n, iv i phương ti n thu c di n ăng ki m. i u 6. H sơ c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n 1. Trư ng h p Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n b m t do phương ti n b chìm m ho c b cháy, h sơ c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n bao g m: a- Gi y t lưu gi t i cơ quan ăng ký phương ti n: - ơn ngh c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a theo m u s 5, có xác nh n c a cơ quan C nh sát ư ng thu n i a qu n lý a bàn nơi phương ti n b chìm m ho c b cháy; - Hai nh kh 10 x 15 ch p toàn b m n ph i c a phương ti n tr ng thái n i sau khi s a ch a ã ư c cơ quan ăng ki m cho phép ho t ng. b- Gi y t xu t trình: Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n sau khi s a ch a xong, i v i phương ti n thu c di n ăng ki m. 2. Trư ng h p Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a b m t vì các lý do khác, h sơ c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n bao g m: a- Gi y t lưu gi t i cơ quan ăng ký phương ti n: - ơn ngh c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a theo m u s 5, có xác nh n c a cơ quan C nh sát ư ng thu n i a qu n lý a bàn nơi x y ra s vi c; - Hai nh kh 10 x 15 ch p toàn b m n ph i c a phương ti n tr ng thái n i; b) Gi y t xu t trình: Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n, iv i phương ti n thu c di n ăng ki m. i u 7. Tên c a phương ti n
 6. Tên c a phương ti n do ch phương ti n t t. Trư ng h p ch phương ti n t tên trùng v i tên phương ti n ã ăng ký thì cơ quan ăng ký phương ti n yêu c u ch phương ti n t tên khác. i u 8. Cơ quan ăng ký phương ti n 1. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c ăng ký phương ti n c a t ch c, cá nhân có tr s ho c ăng ký h khNu thư ng trú t i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ó. 2. Tùy i u ki n c th c a t ng a phương, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có th trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phân c p cho cơ quan giao thông c p huy n th c hi n vi c ăng ký phương ti n c a t ch c, cá nhân thu c ph m vi qu n lý hành chính c a U ban nhân dân c p huy n. i u 9. Trách nhi m c a cơ quan ăng ký phương ti n 1. T ch c th c hi n vi c ăng ký phương ti n theo quy nh; hư ng d n ch phương ti n l p h sơ ăng ký phương ti n. 2. C p Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a cho ch phương ti n trong th i h n sau ây khi ch phương ti n ã n p h sơ theo quy nh: a- Ch m nh t là ba ( 03 ) ngày làm vi c i v i trư ng h p phương ti n ăng ký l n u ho c ăng ký l i; b- Ch m nh t là b y ( 07) ngày làm vi c i v i trư ng h p c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n b m t do phương ti n b chìm m ho c b cháy; c- Ch m nh t là ba mươi ( 30 ) ngày làm vi c i v i trư ng h p c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n b m t vì các lý do khác. 3. Trư ng h p ch phương ti n chưa n p h sơ ăng ký phương ti n theo quy nh, cơ quan ăng ký phương ti n ph i thông báo ngay cho ch phương ti n hoàn thi n h sơ. 4. C p Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a theo quy nh sau: a- Trư ng h p phương ti n ăng ký l n u ho c ăng ký l i: c p Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n th y n i a theo m u s 6; b- Trư ng h p c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n: c p Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n th y n i a theo m u s 6 có óng d u C p l i l n... . 5. L p S ăng ký phương ti n thu n i a; lưu tr và qu n lý h sơ ăng ký phương ti n. 6. Theo dõi, t ng h p tình hình ăng ký phương ti n thu c thNm quy n; th c hi n ch báo cáo và ch u s ki m tra, ch o nghi p v c a B Giao thông v n t i, C c ư ng sông Vi t Nam.
 7. 7. Qu n lý và s d ng n ch ăng ký phương ti n theo quy nh hi n hành. 8. Thu l phí ăng ký phương ti n theo quy nh c a B Tài chính. i u 10. Trách nhi m c a ch phương ti n 1. Làm th t c ăng ký phương ti n theo quy nh; trư c khi ưa phương ti n vào ho t ng ph i k tên, s ăng ký và v ch d u m n nư c an toàn c a phương ti n, s lư ng ngư i ư c phép ch trên phương ti n i v i phương ti n ch ngư i. 2. Khai báo v i cơ quan ăng ký phương ti n xóa ăng ký phương ti n và n p l i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a i v i nh ng trư ng h p quy nh t i kho n 4 i u 25 Lu t Giao thông ư ng thu n i a. i u 11. i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a ư c c p theo Quy t nh 2056 Q /PC 1. Sau ngày Quy nh này có hi u l c, ch phương ti n ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a theo Quy t nh s 2056 Q /PC ngày 06 tháng 8 năm 1996 c a B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m làm th t c i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a t i cơ quan ã ăng ký phương ti n. Vi c i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a th c hi n xong trư c ngày 31 tháng 12 năm 2005. 2. H sơ i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a lưu gi t i cơ quan ăng ký phương ti n bao g m: a- ơn ngh i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a theo m u s 7. b- Hai nh kh 10 x 15 ch p toàn b m n ph i c a phương ti n tr ng thái n i; c- Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a ư c c p theo Quy t nh 2056 Q /PC. 3. Cơ quan ăng ký phương ti n có trách nhi m i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a trong th i h n 2 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ theo quy nh. i u 12. In và qu n lý n ch ăng ký phương ti n thu n i a C c ư ng sông Vi t Nam ch u trách nhi m in và phát hành n ch ăng ký phương ti n thu n i a ho c u quy n cho S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính in theo m u quy nh. M us 1
 8. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ƠN NGHN ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Dùng cho phương ti n ăng ký l n u) Kính g i:............................................................... Tên ch phương ti n:............................................................................... a ch :.................................................................................................... ngh Cơ quan c p ăng ký phương ti n th y n i av i c i m cơ b n như sau: Tên phương ti n:.............................. Ký hi u thi t k :............................ Công d ng:...................................... Năm và nơi óng:......................................................................................... C p tàu:............................................ V t li u v :..................................... Chi u dài thi t k :.......................... m Chi u dài l n nh t:....................... m Chi u r ng thi t k :........................ m Chi u r ng l n nh t:..................... m Chi u cao m n:............................... m Chi u chìm:.................................. m M n khô:......................................... m Tr ng t i toàn ph n:..................... t n S ngư i ư c phép ch :........... ngư i S c kéo, Ny:................................ t n Máy chính (s lư ng, ki u, nư c s n xu t, công su t):................................... ......................................................................................................................... Máy ph (n u có):........................................................................................... Gi y phép nh p khNu s (n u có):........... ngày..... tháng.... năm 200.... Do cơ quan.................................................................................................. c p Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng s .... do cơ quan... c p.
 9. Biên lai n p thu trư c b s .......... ngày..... tháng.... năm 200... Tôi cam oan ch p hành nghiêm ch nh m i quy nh c a pháp lu t v qu n lý và s d ng phương ti n. Xác nh n c a chính quy n a phương ......, ngày... tháng.... năm 200.... c p phư ng, xã Ch phương ti n (n u ch tàu là cá nhân) (Ký tên, óng d u) (N i dung: xác nh n ông, bà.... ăng ký h khNu thư ng trú t i a phương (Ký tên, óng d u) M us 2 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ƠN NGHN ĂNG KÝ L I PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Dùng cho phương ti n chuy n quy n s h u) Kính g i:............................................................... Tên ch phương ti n:............................................................................... a ch :.................................................................................................... ngh Cơ quan ăng ký l i phương ti n th y n i av i c i m cơ b n như sau: Tên phương ti n:.............................. S ăng ký:.................................... Công d ng:...................................... Ký hi u thi t k :............................ Năm và nơi óng:.........................................................................................
 10. C p tàu:............................................ V t li u v :..................................... Chi u dài thi t k :.......................... m Chi u dài l n nh t:....................... m Chi u r ng thi t k :........................ m Chi u r ng l n nh t:..................... m Chi u cao m n:............................... m Chi u chìm:.................................. m M n khô:......................................... m Tr ng t i toàn ph n:..................... t n S ngư i ư c phép ch :........... ngư i S c kéo, Ny:................................ t n Máy chính (s lư ng, ki u, nư c s n xu t, công su t):................................... ......................................................................................................................... Máy ph (n u có):........................................................................................... Phương ti n này ư c (mua l i, ho c i u chuy n....) t : (ông, bà ho c cơ quan, ơn v ):....................................................................... a ch :............................................................................................................ ã ăng ký t i:.................................................. ngày.... tháng.... năm............ Nay ngh ............................................ ăng ký l i phương ti n trên. Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t v vi c s h u phương ti n trên và ch p hành nghiêm ch nh quy nh c a pháp lu t v qu n lý và s d ng phương ti n. Xác nh n c a chính quy n a phương ......, ngày... tháng.... năm 200.... c p phư ng, xã Ch phương ti n (n u ch tàu là cá nhân) (Ký tên, óng d u) (N i dung: xác nh n ông, bà.... ăng ký h khNu thư ng trú t i a phương (Ký tên, óng d u) M us 3
 11. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ƠN NGHN ĂNG KÝ L I PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Dùng cho phương ti n thay i tính năng k thu t) Kính g i:............................................................... Tên ch phương ti n:............................................................................... a ch :.................................................................................................... Hi n ang là ch s h u phương ti n có c i m cơ b n như sau: Tên phương ti n:.............................. S ăng ký:.................................... do S ................................................... c p ngày..... tháng.... năm............... Công d ng:...................................... Ký hi u thi t k :............................ Năm và nơi óng:......................................................................................... C p tàu:............................................ V t li u v :..................................... Chi u dài thi t k :.......................... m Chi u dài l n nh t:....................... m Chi u r ng thi t k :........................ m Chi u r ng l n nh t:..................... m Chi u cao m n:............................... m Chi u chìm:.................................. m M n khô:......................................... m Tr ng t i toàn ph n:..................... t n S ngư i ư c phép ch :........... ngư i S c kéo, Ny:................................ t n Máy chính (s lư ng, ki u, nư c s n xu t, công su t):................................... ......................................................................................................................... Máy ph (n u có):........................................................................................... Nay ngh Cơ quan ăng ký l i phương ti n trên v i lý do:........................
 12. ......................................................................................................................... (nêu các thông s k thu t thay i c a phương ti n xin ăng ký l i) Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m và ch p hành nghiêm ch nh quy nh c a pháp lu t v qu n lý và s d ng phương ti n. ........., ngày.... tháng.... năm 200.... Ch phương ti n (ký tên, óng d u) M us 4 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN NGHN ĂNG KÝ L I PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Dùng cho phương ti n thay i a ch tr s ho c ăng ký h kh u thư ng trú sang t nh, thành ph khác) Kính g i: (cơ quan ăng ký phương ti n nơi m i chuy n n) ng kính g i: (cơ quan ăng ký phương ti n nơi ăng ký cũ) Ch phương ti n:................................................................................... a ch :........................................................................................................ Hi n ang là ch s h u phương ti n:................... S ăng ký:..................
 13. do S ................................................... c p ngày..... tháng.... năm............ có c i m cơ b n như sau: Ký hi u thi t k :............................ C p tàu:........................................... Công d ng:.................................... V t li u v :..................................... Năm và nơi óng:......................................................................................... Chi u dài thi t k :.......................... m Chi u dài l n nh t:....................... m Chi u r ng thi t k :........................ m Chi u r ng l n nh t:..................... m Chi u cao m n:............................... m Chi u chìm:.................................. m M n khô:......................................... m Tr ng t i toàn ph n:..................... t n S ngư i ư c phép ch :........... ngư i S c kéo, Ny:................................ t n Máy chính (s lư ng, ki u, nư c s n xu t, công su t):................................... ......................................................................................................................... Máy ph (n u có):........................................................................................... Nay ngh ăng ký l i phương ti n trên theo a ch m i là:......... (nêu lý do thay i a ch ) Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m và ch p hành nghiêm ch nh m i quy nh hi n hành c a nhà nư c trong vi c qu n lý và s d ng phương ti n. Xác nh n c a cơ quan c p ăng ký cũ ......, ngày... tháng.... năm 200.... (N i dung: xác nh n phương ti n trên Ch phương ti n do.... là ch phương ti n ã ăng ký t i cơ quan và nay xin chuy n vùng. (Ký tên, óng d u) ã xóa tên trong S ăng ký PTTN t i a phương t ngày.... tháng... năm.....) (Ký tên, óng d u) (Ghi chú: S lư ng 02 b n, g i cơ quan ăng ký m i và cơ quan ăng ký cũ)
 14. M us 5 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ƠN NGHN C P L I GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Dùng cho phương ti n b m t ăng ký) Kính g i:............................................................... Tên ch phương ti n:................................................................................ a ch :..................................................................................................... Hi n ang là ch s h u phương ti n:................ S ăng ký:.................. Do s :................................................. c p ngày.... tháng.... năm.............. có c i m cơ b n như sau: Ký hi u thi t k :............................ C p tàu:............................................. Công d ng...................................... V t li u v :..................................... Năm và nơi óng:......................................................................................... Chi u dài thi t k :.......................... m Chi u dài l n nh t:....................... m Chi u r ng thi t k :........................ m Chi u r ng l n nh t:..................... m Chi u cao m n:............................... m Chi u chìm:.................................. m M n khô:......................................... m Tr ng t i toàn ph n:..................... t n S ngư i ư c phép ch :........... ngư i S c kéo, Ny:................................ t n Máy chính (s lư ng, ki u, nư c s n xu t, công su t):...................................
 15. ......................................................................................................................... Máy ph (n u có):........................................................................................... Nay ngh c p l i gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a v i lý do: (nêu lý do Gi y ch ng nh n ăng ký b m t, th i gian, a i m b m t....) Tôi cam oan l i khai trên là úng s th c và hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v l i khai c a mình. Xác nh n c a C nh sát Giao thông ...., ngày.... tháng... năm.... ư ng th y Ch phương ti n (ký tên, óng d u) M t trư c M us 6
 16. M t sau nh kh 10 x 15 cm Ch p toàn b phía m n ph i c a phương ti n tr ng thái n i
 17. M us 7 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ƠN NGHN I GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Dùng cho phương ti n ã ăng ký theo Quy t nh 2056/Q -PC) Kính g i:............................................................... Ch phương ti n:............................................................................... a ch :.................................................................................................... ã ăng ký phương ti n có c i m cơ b n như sau: Tên phương ti n:.............................. S ăng ký:.................................... Công d ng:................................................................................................... Năm và nơi óng:......................................................................................... C p phương ti n:.................................. V t li u v :..................................... Chi u dài thi t k :.......................... m Chi u dài l n nh t:....................... m Chi u r ng thi t k :........................ m Chi u r ng l n nh t:..................... m Chi u cao m n:............................... m Chi u chìm:.................................. m
 18. M n khô:......................................... m Tr ng t i toàn ph n:..................... t n S ngư i ư c phép ch :........... ngư i S c kéo, Ny:................................ t n Máy chính (s lư ng, ki u, nư c s n xu t, công su t):................................... ......................................................................................................................... Máy ph (n u có):........................................................................................... Nay ngh Cơ quan i Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n th y n i a theo quy nh. Tôi cam oan l i khai trên là úng s th c và hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v l i khai c a mình. ......, ngày.... tháng.... năm.... Ch phương ti n (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản