Quyết định số 29/2004/QĐ-BTS

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 29/2004/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2004/QĐ-BTS về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2004/QĐ-BTS

  1. BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2004/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KINH TẾ VÀ QUY HOẠCH THỦY SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí, chức năng Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp kinh tế, có chức năng nghiên cứu và tư vấn về chính sách quản lý và quy hoạch phát triển Thủy sản; phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Thủy sản. Viện có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước. Tên giao dịch tiếng Anh: Việt Nam Institute of Fisheries Economics and Planning, viết tắt là VLFEP. Trụ sở của Viện đặt tại số 10 Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ. Viện có nhiệm vụ chính sau: 1. Nghiên cứu các vấn đề về kinh tế - xã hội ngành Thủy sản, bao gồm: kinh tế nguồn lợi, kinh tế thị trường, kinh tế vùng, kinh tế địa phương, kinh tế môi trường và quản lý các thành phần kinh tế về thủy sản; . 2. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, chiến lược phát triển ngành Thủy sản;
  2. 3. Xây dựng quy hoạch phát triển ngành Thủy sản, các vùng kinh tế - sinh thái, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản; 4. Tham gia thẩm định, giám sát việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành Thủy sản và của các ngành khác có liên quan đến hoạt động thủy sản; 5. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện theo sự phân công của Bộ Thủy sản và theo quy định của pháp luật; 6. Tham gia đào tạo đại học, trên đại học và bồi dưỡng cán bộ thuộc các lĩnh vực được giao; 7. Thực hiện các dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật; 8. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Viện theo quy định của pháp luật; 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Thủy sản giao. Điều 3. Cơ cấu tổ chức Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản có Viện trưởng và một số Phó Viện trưởng; Cơ cấu tổ chức Viện gồm: 1. Văn phòng; 2. Phòng tư liệu - Bản đồ; 3. Phòng Chính sách và chiến lược thủy sản 4. Phòng Kinh tế - xã hội; 5. Phòng Quy hoạch; 6. Phân Viện Quy hoạch Thủy sản phía Nam; 7. Trung tâm tư vấn và Quy hoạch phát triển Thủy sản. Điều 4. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 311/TS-QĐ ngày 07/5/1984 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản; Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
  3. Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện sau khi có sự chấp thuận của Bộ. Điều 5. Trách nhiệm thi hành Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý thủy sản và Viện trưởng Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN Tạ Quang Ngọc
Đồng bộ tài khoản