Quyết định số 29/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
75
lượt xem
2
download

Quyết định số 29/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy chế công tác khí tượng hàng không dân dụng Việt Nam" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 29/2005/Q -BGTVT Hà N i , Ngày 18 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH BAN HÀNH "QUY CH CÔNG TÁC KHÍ TƯ NG HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 267/2003/Q -TTg ngày 19 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Hàng không Vi t Nam; Xét ngh c a V trư ng V V n t i và C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch công tác khí tư ng hàng không dân d ng Vi t Nam". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG ào ình Bình Tài li u ính kèm: Ph l c (Tr các ph l c 10C, 10D, 10E). QUY CH CÔNG TÁC KHÍ TƯ NG HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 29/2005/Q -BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1
 2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh v các n i dung c a công tác khí tư ng hàng không dân d ng bao g m quan tr c và báo cáo khí tư ng, d báo và c nh báo khí tư ng, khai thác và trao i tin t c khí tư ng, th ng kê lưu tr và cung c p s li u khí h u; vi c cung c p và ti p nh n s d ng d ch v khí tư ng hàng không; vi c m b o k thu t và thông tin liên l c cho công tác khí tư ng hàng không; quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong lĩnh v c khí tư ng hàng không. 2. Quy ch này áp d ng cho t t c các nhân viên khí tư ng hàng không, nhân viên không lưu, ngư i lái, nhân viên khai thác i u hành bay, l p k ho ch bay, thông tin, m b o k thu t, không báo, tìm ki m - c u n n và các t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài có liên quan n công tác khí tư ng hàng không. i u 2. Quy ư c vi t t t Trong Quy ch này, các ch vi t t t dư i ây ư c hi u như sau: 1. ACC (Area Control Center): Trung tâm ki m soát không lưu ư ng dài; 2. ADS (Automatic Dependent Surveillance): Giám sát ph thu c t ng; 3. AD WRNG (Aerodrome Warning): i n văn c nh báo th i ti t c ng hàng không, sân bay; 4. AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network): M ng thông tin c nh hàng không; 5. AIC (Aeronautical Information Circular): Thông tri không báo hàng không; 6. AIP (Aeronautical Information Publication): T p thông báo hàng không; 7. AIREP (Air Report): Báo cáo t t u bay; 8. AMD TAF (Amendment Aerodrome Forecast): B n tin d báo th i ti t sân bay b sung; 9. APP (Approach Control Center): Cơ quan ki m soát ti p c n; 10. ATIS (Automatic Terminal Information Service): D ch v thông báo t ng t i khu v c sân bay (phát thanh b ng l i); 11. AUTO (Automatic): Ch t ng; 12. BKN (Broken): Năm n b y ph n mây (ch lư ng mây); 13. CAT (category): C p sân bay theo thi t b d n ư ng c t h cánh; 14. D-ATIS (Datalink-Automatic Terminal Information Service): D ch v thông báo t ng t i khu v c sân bay (truy n d li u b ng k thu t s ); 15. D-VOLMET (Datalink-Volmet): D ch v thông báo khí tư ng cho các chuy n bay ư ng dài (truy n d li u b ng k thu t s ); 16. FIR (Flight Information Region): Vùng thông báo bay; 17. GTS (Global Telecommunication System): H th ng vi n thông toàn c u; 18. ICAO (lnternational Civil Aviation Organization): T ch c Hàng không dân d ng qu c t ;
 3. 19. IFR (Instruments Flight Rules): Quy t c bay b ng thi t b ; 20. ISCS (International Sattelite Communication System): H th ng thông tin v tinh qu c t ; 21. METAR (Routine Observation and Reports): B n tin báo cáo th i ti t thư ng l t i c ng hàng không, sân bay; 22. MSL (Mean Sea Level): M c nư c bi n trung bình; 23. MWO (Meteorological Watch Office): Cơ quan canh phòng th i ti t; 24. NOTAM (Notice To Airmen): Thông báo cho ngư i lái; 25. OPMET (Operational Meteorological Information): S li u khí tư ng khai thác; 26. OVC (Overcast): Tám ph n mây (ch lư ng mây); 27. QFE (Atmospheric pressure at Aerodrome elevation or at runway threshold): Áp su t khí quy n t i m c cao c ng hàng không, sân bay ho c t i ngư ng ư ng c t h cánh; 28. QNH (Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground): Khí áp quy v m c nư c bi n trung bình theo khí quy n chuNn; 29. RODB (Regional OPMET Data Bank): Ngân hàng d li u khí tư ng khu v c; 30. ROBEX (Regional Operational Meteorological Bulletin Exchange): M ng trao i thông tin khí tư ng ph c v hàng không trong khu v c; 31. SADIS (Sattelite Distribution): H th ng phân phát s n phNm WAFS b ng v tinh; 32. SPECI (Special Observation and Reports): B n tin báo cáo th i ti t c bi t t i c ng hàng không, sân bay; 33. SYNOP: S li u khí tư ng b m t 3 gi /l n; 34. TAF (Aerodrome Forecast): B n tin d báo th i ti t t i c ng hàng không, sân bay; 35. TREND: D báo th i ti t sân bay có th i gian hi u l c 1 - 2 gi ph c v t u bay h cánh; 36. TWR (Tower): ài ki m soát t i sân; 37. UTC (Universal Time Coordination): Gi qu c t ; 38. VOLMET: D ch v thông báo khí tư ng cho các chuy n bay ư ng dài (phát thanh b ng l i); 39. WAFC (World Area Forecast Center): Trung tâm d báo th i ti t toàn c u; 40. WMO (World Meteorological Organisation): T ch c Khí tư ng th gi i; 41. WS WRNG (Wind Shear Warning): i n văn c nh báo hi n tư ng gió t t ng th p. i u 3. Gi i thích thu t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. ư ng ATS (ATS route): Tuy n ư ng ư c thi t l p nh m m c ích nh hư ng lu ng không lưu m b o công tác không lưu; 2. i m báo cáo (Reporting point): V trí a lý quy nh d a vào ó t u bay báo cáo v trí;
 4. 3. Báo cáo t t u bay (Airep): B n báo cáo t m t t u bay ang bay tuân theo các yêu c u v báo cáo v trí, tình tr ng ho t ng ho c i u ki n khí tư ng; 4. B n cao không - B n m t ng áp (AT): B n th i ti t t i các m t ng áp tiêu chuNn có ghi các s li u khí tư ng quan tr c ư c t i m t ng áp ó; 5. B n d báo th i ti t (Prognostic weather chart): B n ghi các y u t khí tư ng mà nhân viên d báo khí tư ng d báo s x y ra trong kho ng th i gian nh t nh; 6. B n m t t (Surface Wx chart): B n th i ti t có ghi nh ng s li u khí tư ng quan tr c ư c t m t t; 7. B n tin khí tư ng (Met.Report): B n thông báo v i u ki n khí tư ng quan tr c ư c vào m t th i gian và m t a i m xác nh; 8. Bay chuyên nghi p (General aviation): Là các chuy n bay ph c v cho nh ng m c ích kinh t nh t nh không ph i là v n chuy n thương m i hàng không như bay hu n luy n, bay ch p nh, kh o sát a hình, tài nguyên, bay ph c v khai thác d u khí, bay ph c v nông nghi p, bay bi u di n th thao, bay t c xi du l ch, bay thám sát bão và m t s ho t ng bay khác; 9. Chuy n bay có ki m soát (Controlled flight): B t c chuy n bay nào ư c cung c p d ch v ki m soát không lưu; 10. D báo (Forecast): i u ki n khí tư ng d ki n s x y ra t i m t th i i m hay trong m t kho ng th i gian xác nh và cho m t khu v c hay ph n vùng tr i xác nh; 11. cao tương i (Height): Kho ng cách theo chi u th ng ng t m t m c ư c quy nh làm chuNn n m t m c khác, m t i m ho c m t v t ư c coi như m t i m; 12. cao tuy t i (Altitude): Kho ng cách theo chi u th ng ng t m c nư c bi n trung bình n m t m c, m t i m ho c m t v t ư c coi như m t i m; 13. H sơ khí tư ng (Flight documentation): Tài li u vi t tay hay in n, ch a ng các thông tin khí tư ng ph c v chuy n bay mà tr c ban khí tư ng giao cho lái trư ng; 14. H th ng d báo th i ti t toàn c u (World area forecast system): H th ng d báo toàn c u trong ó các trung tâm d báo th i ti t toàn c u cung c p các d báo khí tư ng hàng không trên ư ng bay d ng th ng nh t ã ư c tiêu chuNn hóa; 15. K ho ch bay (Flight plan): Các tin t c quy nh cung c p cho cơ quan không lưu v chuy n bay d nh th c hi n ho c m t ph n c a nó; 16. K ho ch khai thác (Operational planning): K ho ch v ho t ng bay do ngư i khai thác t u bay l p; 17. K ho ch khai thác bay (Operational flight plan): K ho ch c a ngư i khai thác t u bay i v i ho t ng an toàn c a chuy n bay d a trên vi c xem xét, ánh giá v tình tr ng c ng hàng không, sân bay, gi i h n khai thác và i u ki n th i ti t d ki n trên ư ng bay và t i các c ng hàng không, sân bay có liên quan; 18. M ng vi n thông c nh hàng không (AFTN): H th ng toàn c u nh m m c ích cung c p m t ph n c a d ch v c nh hàng không bao g m vi c trao i các i n văn ho c các d li u gi a các tr m hàng không c nh v i nhau; 19. M c bay (Flight level): M t ng áp so v i m t m c áp su t quy nh 1013.2 hPa và cách m t ng áp cùng tính ch t nh ng quãng áp su t quy nh;
 5. 20. M c bay ư ng dài (Cruising level): M c bay ư c duy trì trong su t ph n chính c a chuy n bay; 21. Ngư i làm công tác khí tư ng (MET. Personal): T t c các t ch c và cá nhân th c hi n công tác khí tư ng hàng không dân d ng; 22. Thông báo cho ngư i lái (NOTAM): M t thông báo ph bi n b ng phương ti n vi n thông ch a ng tin t c liên quan n vi c thi t l p, tình tr ng ho c s thay i c a b t kỳ phương ti n d n ư ng, d ch v và phương th c ho c s nguy hi m mà vi c nh n bi t k p th i là c c kỳ quan tr ng i v i nh ng ngư i có liên quan n khai thác bay; 23. Phát thanh VOLMET: Phát thanh trên sóng vô tuy n thư ng xuyên các tin t c khí tư ng cho t u bay ang bay ư ng dài; 24. Phòng th t c bay (ATS reporting office): Cơ quan ư c thành l p nh n các báo cáo có liên quan n công tác không lưu và k ho ch bay n p trư c khi kh i hành. Phòng th t c bay có th thành l p riêng r ho c k t h p v i cơ quan không lưu hay cơ quan không báo ã có; 25. Phòng thuy t trình th i ti t (Briefing Met. Office): Nơi cơ quan khí tư ng trưng bày tài li u khí tư ng ngư i lái có th nghiên c u th i ti t và nghe thuy t trình v th i ti t; 26. Quan tr c khí tư ng (Met. Observation): ánh giá m t hay nhi u y u t khí tư ng b ng thi t b , b ng m t do nhân viên quan tr c khí tư ng th c hi n; 27. Quan tr c t t u bay (Aircraft observation): ánh giá m t hay nhi u y u t khí tư ng t t u bay ang bay do lái trư ng ho c ngư i d n ư ng th c hi n; 28. C ng hàng không, sân bay d b (Alternate aerodrome): C ng hàng không, sân bay mà t u bay có th h cánh khi không th h cánh t i c ng hàng không, sân bay d nh h cánh. 29. T m nhìn ư ng c t h cánh (Runway visual range): Kho ng cách mà trong gi i h n ó, ngư i lái khi ang trên tr c ư ng c t h cánh có th nhìn hay nh ng d u hi u k trên l p ph lư ng c t h cánh, èn l ho c tim ư ng c t h cánh; 30. T m nhìn ngang khí tư ng (Visibility): T m nhìn i v i hàng không ư c nh nghĩa như sau: a) Kho ng cách l n nh t mà v t m u en có kích thư c n m g n m t t có th ư c nhìn, nh n ra trên n n tr i sáng; b) Kho ng cách l n nh t mà ngu n sáng trong khu v c lân c n có cư ng 1000 candelas có th nhìn, nh n ra trên lên tr i t i; 31. T p thông báo hàng không (Aeronautical Information Publication): Tài li u ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v hàng không dân d ng ho c cơ quan ư c y quy n c a m t qu c gia phát hành, ch a ng nh ng thông tin hàng không có tính ch t lâu dài c n thi t cho ho t ng bay; 32. Thông báo SIGMET: Thông tin do cơ quan canh phòng th i ti t thông báo liên quan n s xu t hi n hay d ki n s xu t hi n c a các hi n tư ng th i ti t trên ư ng bay và có kh năng uy hi p n an toàn bay; 33. Tin t c khí tư ng (Met. Information): Bao g m các s li u quan tr c, phân tích, d báo khí tư ng hay b t kỳ m t thông tin nào khác liên quan n i u ki n th i ti t hi n t i hay d ki n s xu t hi n;
 6. 34. Văn b n th a thu n không v n khu v c (Regional air navigation agreement): Văn b n th a thu n ư c H i ng ICAO phê duy t d a trên nh ng khuy n cáo c a H i ngh không v n khu v c; 35. Thuy t trình (Briefing): Nh ng gi i thích b ng l i v i u ki n th i ti t hi n t i hay d ki n s xu t hi n; 36. Tr m quan tr c khí tư ng c ng hàng không, sân bay (Aeronautical Met. Station): Cơ quan ch u trách nhi m ti n hành quan tr c và báo cáo v i u ki n th i ti t t i c ng hàng không, sân bay và trong khu v c lân c n c ng hàng không, sân bay; 37. Tr m thông tin hàng không (Aeronautical telecommunication station): Tr m ph c v cho d ch v thông tin hàng không; 38. Trung tâm d báo th i ti t toàn c u (World area forecast centre): Trung tâm khí tư ng ư c ch nh chuNn b và cung c p các d báo t ng cao d ng s cho các trung tâm d báo th i ti t khu v c; 39. Tư v n (colsultation): Trao i ý ki n gi a nhân viên d báo khí tư ng và ngư i khai thác t u bay, t lái v nh ng i u ki n th i ti t hi n t i hay d ki n s xu t hi n có liên quan n ho t ng bay; 40. Vùng thông báo bay (FIR): M t vùng tr i có gi i h n xác nh trong ó có cung c p d ch v thông báo bay và d ch v báo ng; 41. T m nhìn th nh hành (Prevailing visibility): Là tr s t m nhìn chi m b ng ho c hơn n a vòng tròn n m ngang ho c m t n a b m t c ng hàng không, sân bay. Vùng này có th là nh ng phân khu liên t c ho c không liên t c; 42. Khu v c lân c n c ng hàng không, sân bay (Vicinity): Không ph i là khu v c trong c ng hàng không, sân bay, nhưng cách xa 8 km tính t chu vi c ng hàng không, sân bay; 43. C p sân bay theo thi t b d n ư ng (Category): Phân c p sân bay theo thi t b d n ư ng. C p I (CAT I) tương ng sân bay ư c trang b h th ng h cánh chính xác m b o khai thác v i cao quy t nh 60m, t m nhìn ư ng c t h cánh 550m (ho c t m nhìn ngang 800m). C p II (CAT II) tương ng cao quy t nh 30m và t m nhìn ư ng c t h cánh 350m (ho c t m nhìn ngang 400m). C p III (CAT III) tương ng cao quy t nh dư i 30m và t m nhìn ư ng c t h cánh dư i 200m. Chương 2 TRÁCH NHI M C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN TRONG LĨNH V C KHÍ TƯ NG HÀNG KHÔNG i u 4. Trách nhi m c a C c Hàng không Vi t Nam C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m: 1. Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác khí tư ng hàng không B trư ng B Giao thông v n t i trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n và t ch c th c hi n; 2. Xây d ng k ho ch phát tri n lĩnh v c khí tư ng hàng không B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n;
 7. 3. Quy t nh thành l p và phê chuNn tư cách pháp lý ho t ng c a các cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t tr c thu c các C m c ng hàng không khu v c và c a cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam tr c thu c Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam; 4. Nghiên c u, xu t áp d ng và t ch c th c hi n các quy nh, phương th c và tiêu chuNn khí tư ng hàng không phù h p v i pháp lu t Vi t Nam, các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia; 5. Ch o vi c cung c p và trao i d ch v khí tư ng hàng không theo úng tiêu chuNn và khuy n cáo th c thành c a ICAO; 6. Phê duy t n i dung chương trình b i dư ng chuyên môn nghi p v cho các cán b , nhân viên khí tư ng hàng không; 7. C p, gia h n, h y b , ình ch gi y hành hành ngh c a nhân viên khí tư ng hàng không theo quy nh; 8. L p k ho ch th c hi n và thNm nh các d án u tư trang thi t b khí trong hàng không theo thNm quy n; 9. C p gi y phép khai thác các trang thi t b h th ng khí tư ng hàng không; 10. Phê duy t các tài li u hư ng d n khai thác c a các cơ quan khí tư ng hàng không; 11. T ch c ki m tra vi c ch p hành các quy nh v công tác khí tư ng hàng không c a các ơn v , cá nhân có liên quan trong toàn ngành; x lý các vi ph m v vi c cung c p d ch v khí tư ng hàng không theo quy nh c a pháp lu t; 12. H p tác qu c t trong lĩnh v c khí tư ng hàng không. i u 5. Trách nhi m c a Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam, các C m c ng hàng không khu v c Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam, các C m c ng hàng không khu v c có trách nhi m t ch c ho t ng c a cơ quan khí tư ng tr c thu c theo úng quy ch này và các quy nh khác c a C c Hàng không Vi t Nam; ban hành quy nh v t ch c ho t ng, hư ng d n khai thác c a các cơ quan khí tư ng thu c quy n qu n lý. i u 6. H th ng t ch c các cơ quan khí tư ng H th ng t ch c các cơ quan khí tư ng hàng không dân d ng Vi t Nam bao g m: 1. Ban Qu n lý ho t ng bay thu c C c Hàng không Vi t Nam; 2. Cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam thu c Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam; 3. Các cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t thu c các C m c ng hàng không khu v c; 4. B ph n khí tư ng t i các c ng hàng không, sân bay n i a thu c các C m c ng hàng không khu v c. i u 7. Trách nhi m c a cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam Cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam có trách nhi m: 1. T ch c th c hi n n i dung công tác khí tư ng g m có:
 8. a) T ch c theo dõi liên t c i u ki n th i ti t nh hư ng n ho t ng bay trong các vùng FIR Vi t Nam; b) L p và phát hành thông báo hi n tư ng th i ti t nguy hi m SIGMET trên các ư ng bay, vùng FIR thu c quy n qu n lý; c) Trao i s li u khí tư ng khai thác OPMET (SIGMET, AIREP) v i các cơ quan khí tư ng khác như k ho ch ROBEX quy nh; d) Th c hi n cung c p y d ch v khí tư ng hàng không cho cơ quan ki m soát ư ng dài, các i tư ng s d ng khác; 2. Xây d ng quy nh v t ch c ho t ng, quy trình công tác m b o khí tư ng, tài li u hư ng d n khai thác cho các b ph n nghi p v tr c thu c trình c p có thNm quy n phê duy t, t ch c th c hi n theo quy nh c a C c Hàng không Vi t Nam; 3. T ch c qu n lý, khai thác, b o dư ng, ki m tra các trang thi t b chuyên ngành. Xây d ng k ho ch u tư, nâng c p và b o m cơ s h t ng k thu t cho công tác khí tư ng; 4. T ch c th ng kê và lưu tr các h th ng th i ti t nguy hi m nh hư ng n ư ng bay, khu v c bay trong các vùng FIR Vi t Nam; 5. Tham gia xây d ng các chương trình, k ho ch t ng th c a C c Hàng không Vi t Nam v ào t o, hu n luy n nhân viên khí tư ng; xây d ng k ho ch v ào t o, hu n luy n, ki m tra, c p gi y phép hành ngh cho cán b , nhân viên khí tư ng thu c quy n qu n lý trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n; 6. Sơ k t, t ng k t ánh giá rút kinh nghi m v công tác d báo, c nh báo hi n tư ng th i ti t nguy hi m; 7. Hi p ng, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan gi i quy t các v n thu c nghi p v chuyên ngành và các nhi m v ư c giao; 8. T ch c nghiên c u ng d ng khoa h c - công ngh nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác khí tư ng hàng không; 9. Báo cáo thư ng xuyên ho c t xu t cho cơ quan qu n lý c p trên v tình tr ng trang thi t b khí tư ng và công tác d báo, c nh báo hi n tư ng th i ti t nguy hi m i v i ho t ng bay hàng không dân d ng. i u 8. Trách nhi m c a cơ quan khí tư ng t i các c ng hàng không qu c t Cơ quan khí tư ng t i các c ng hàng không qu c t có trách nhi m: 1. T ch c th c hi n n i dung công tác khí tư ng, g m có: a) T ch c quan tr c và báo cáo th i ti t t i c ng hàng không, sân bay ph c v t u bay c t, h cánh và trao i b n tin quan tr c METAR, SPECI v i các c ng hàng không, sân bay khác; l p b n tin d báo khuynh hư ng d ng TREND; b) L p các b n tin d báo th i ti t các c ng hàng không, sân bay trong khu v c d ng mã lu t TAF, d báo b sung AMD TAF và nh n các b n tin d báo th i ti t c ng hàng không, sân bay khác m b o ho t ng bay; l p và phát b n tin c nh báo th i ti t sân bay (AD WRNG), c nh báo hi n tư ng gió t t ng th p (WS WRNG); c) Trưng bày các tin t c khí tư ng s n có t i phòng th t c bay;
 9. d) Thuy t trình, tư v n và cung c p h sơ khí tư ng cho t lái, cơ quan không lưu, ngư i khai thác t u bay, các hãng hàng không; m b o cung c p y d ch v khí tư ng hàng không cho các i tư ng có liên quan trong khu v c trách nhi m s d ng theo úng quy nh; ) Trao i s li u khí tư ng khai thác OPMET (METAR, SPECI, TAF, AIREP, SIGMET) v i các cơ quan khí tư ng khác như k ho ch ROBEX quy nh; 2. Xây d ng quy nh v t ch c ho t ng, quy trình công tác m b o khí tư ng, tài li u hư ng d n khai thác cho các b ph n nghi p v tr c thu c trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n theo quy nh c a C c hàng không Vi t Nam; 3. T ch c qu n lý, khai thác, b o dư ng, ki m tra các trang thi t b khí tư ng chuyên ngành. Xây d ng k ho ch u tư nâng c p và b o m cơ s h t ng k thu t cho công tác khí tư ng; 4. Sơ k t, t ng k t ánh giá, rút kinh nghi m v công tác cung c p d ch v khí tư ng; 5. Tham gia xây d ng các chương trình, k ho ch t ng th c a C c Hàng không Vi t Nam v ào t o, hu n luy n nhân viên khí tư ng; xây d ng k ho ch v ào t o, hu n luy n, ki m tra, c p gi y phép hành ngh cho cán b , nhân viên khí tư ng thu c quy n qu n lý trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n; 6. Theo dõi, ch o nghi p v i v i b ph n khí tư ng t i các c ng hàng không, sân bay n i a; 7. Hi p ng, ph i h p v i các cơ quan ơn v liên quan gi i quy t các v n thu c nghi p v chuyên ngành và các nhi m v ư c giao; 8. T ch c nghiên c u ng d ng khoa h c - công ngh nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác khí tư ng hàng không; 9. Báo cáo thư ng xuyên ho c t xu t cho cơ quan qu n lý c p trên v tình tr ng trang thi t b khí tư ng, công tác quan tr c, d báo, c nh báo hi n tư ng th i ti t nguy hi m i v i ho t ng bay hàng không dân d ng và công tác m b o bay. i u 9. Trách nhi m c a b ph n khí tư ng t i các c ng hàng không, sân bay n i a B ph n khí tư ng t i các c ng hàng không, sân bay n i a có trách nhi m: 1. Quan tr c và l p các b n tin báo cáo th i ti t thư ng l và c bi t METAR, SPECI, d báo xu th TREND cung c p cho cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t , ài ki m soát t i sân, t lái và các ngư i khai thác t u bay; 2. Trao i s li u khí tư ng v i cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t và b ph n khí tư ng t i các c ng hàng không, sân bay n i a khác; 3. Th c hi n ch lưu tr , th ng kê, báo cáo s li u khí h u hàng không cho cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t theo quy nh; 4. Hi p ng, ph i h p v i các cơ quan ơn v khác có liên quan gi i quy t các v n thu c nghi p v chuyên ngành và các nhi m v ư c giao; 5. Cung c p các thông tin khí tư ng c n thi t theo yêu c u c a Giám c c ng hàng không, sân bay và cơ quan không lưu; 6. Báo cáo thư ng xuyên ho c t xu t cho cơ quan qu n lý c p trên v tình tr ng trang thi t b khí tư ng và công tác quan tr c, m b o bay.
 10. i u 10. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân s d ng d ch v khí tư ng hàng không 1. Ngư i khai thác t u bay có trách nhi m: a) xu t v i C c Hàng không Vi t Nam nhu c u s d ng tin t c khí tư ng trong nư c và qu c t m b o cho ho t ng bay c a mình; b) Thu th p các tin t c khí tư ng có th nh hư ng n ho t ng bay và cung c p k p th i cho các cơ quan không lưu, khí tư ng. 2. Thành viên t lái có trách nhi m: a) Ký ti p nh n y và k p th i h sơ khí tư ng trư c khi kh i hành t i m t c ng hàng không, sân bay Vi t Nam; b) Th c hi n quan tr c và báo cáo khí tư ng t t u bay trong khi bay; c) Cung c p các tin t c khí tư ng sau khi bay theo quy nh. 3. Cơ quan không lưu (TWR, APP, ACC) có trách nhi m: a) Ti p nh n y , nhanh chóng và chính xác các tin t c khí tư ng hàng không trong nư c và qu c t t các cơ quan khí tư ng tương ng thông qua các phương ti n, trang thi t b s n có m b o cho công tác ch huy i u hành bay; b) Thông báo k p th i, chính xác các tin t c khí tư ng c n thi t cho t lái liên quan; c) Th c hi n quan tr c b sung, thu nh n và chuy n ti p k p th i các tin t c khí tư ng báo cáo t t u bay có th nh hư ng n ho t ng bay trong ph m vi trách nhi m cho các cơ quan khí tư ng tương ng. i u 11. Ph i h p m b o th c hi n trách nhi m 1. Các cơ quan khí tư ng hàng không có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan không lưu, thông tin, m b o k thu t, không báo, tìm ki m - c u n n, các c ng hàng không qu c t , các c ng hàng không, sân bay n i a và cơ quan qu n lý bay liên quan thông qua vi c ký k t các văn b n th a thu n nh n ư c các tin t c khí tư ng ph c v ho t ng bay trong th i gian s m nh t. 2. Các ơn v có trách nhi m ph i h p cung c p các tin t c bên quan n công tác khí tư ng hàng không ph i ch nh ngư i có trách nhi m duy trì m i liên h tr c ti p và thư ng xuyên v i các cơ quan khí tư ng hàng không nh m t o i u ki n trao i tin t c thu n ti n, nhanh chóng và chính xác. Chương 3 N I DUNG CÔNG TÁC KHÍ TƯ NG HÀNG KHÔNG M C 1. CÔNG TÁC QUAN TR C VÀ BÁO CÁO KHÍ TƯ NG i u 12. Quy nh chung 1. Tr m quan tr c khí tư ng hàng không ư c thi t l p t i các c ng hàng không, sân bay có ho t ng hàng không dân d ng bao g m các nhân viên quan tr c khí tư ng hàng không và h th ng thi t b chuyên d ng. Tr m có nhi m v th c hi n các quan tr c, o c các y u t khí tư ng, th i ti t khu v c c ng hàng không, sân bay; l p các báo cáo th i ti t ph c v t u bay c t h cánh
 11. t i c ng hàng không, sân bay và cho các ho t ng khai thác hàng không. Vi c th c hi n quan tr c và báo cáo g m có: quan tr c và báo cáo th i ti t thư ng l ; quan tr c và báo cáo c bi t. 2. Tr m quan tr c khí tư ng hàng không ư c thi t l p theo quy nh v yêu c u tiêu chuNn k thu t c a t ng lo i h th ng quan tr c th i ti t c th . 3. Quan tr c và báo cáo th i ti t thư ng l ư c th c hi n như sau: a) Phát trong n i b c ng hàng không, sân bay cho t u bay c t h cánh, phát thanh ATIS ho c D- ATIS; b) METAR phát ra ngoài c ng hàng không, sân bay trao i, l p k ho ch bay, phát thanh VOLMET ho c D - VOLMET. 4. Quan tr c và báo cáo c bi t ư c th c hi n như sau: a) Phát trong n i b c ng hàng không, sân bay cho t u bay c t h cánh, phát thanh ATIS ho c D- ATIS; b) SPECI phát ra ngoài c ng hàng không, sân bay l p k ho ch bay, phát thanh VOLMET ho c D-VOLMET. 5. T i các c ng hàng không qu c t th c hi n quan tr c và báo cáo nh kỳ 30 phút/l n liên t c 24/24 gi . 6. T i các c ng hàng không, sân bay n i a th c hi n quan tr c và báo cáo liên t c t 2200 UTC n 1100 UTC hàng ngày như sau: a) Trong th i gian có ho t ng bay n và bay i hàng ngày, th c hi n quan tr c và báo cáo 30 phút m t l n, ho c quan tr c và báo cáo c bi t SPECI theo quy nh; b) i v i c ng hàng không, sân bay có trang b h th ng èn êm ho c tri n khai bay êm, t ch c quan tr c và báo cáo th i ti t theo k ho ch bay c th ; c) Trong th i gian không có ho t ng bay n và i, th c hi n quan tr c và báo cáo liên t c 01 gi /l n vào u gi . 7. Tr m quan tr c khí tư ng hàng không có trách nhi m cung c p k p th i, y b n tin th i ti t METAR, SPECI cho ài ki m soát không lưu t i sân bay (TWR) và các c ng hàng không, sân bay liên quan. i u 13. N i dung quan tr c và báo cáo 1. Quan tr c và báo cáo v gió b m t: a) Hư ng và t c gió ghi trong b n tin là giá tr th c cao 10m so v i b m t ư ng c t h cánh; b) i v i t u bay c t cánh giá tr gió ã ư c là c trưng cho d c ư ng c t h cánh; i v i t u bay h cánh giá tr gió ư c do t i khu v c ti p t; i v i b n tin METAR, SPECI giá tr gió ư c do c trưng cho ư ng c t h cánh; c) Hư ng gió và t c gió là giá tr quan tr c trung bình trong th i gian 02 phút i v i b n tin phát trong c ng hàng không, sân bay và 10 phút i v i b n tin METAR, SPECI phát ra ngoài c ng hàng không, sân bay; d) Hư ng gió ư c làm tròn n giá tr 10O g n nh t và t c gió ư c ghi b ng ơn v m/s.
 12. 2. Quan tr c và báo cáo t m nhìn ngang khí tư ng - t m nhìn ư ng c t h cánh: a) i v i t u bay c t cánh, t m nhìn ngang khí tư ng c trưng cho d c ư ng c t h cánh; i v i t u bay h cánh, t m nhìn ngang khí tư ng c trưng cho khu v c ti p t; i v i b n tin METAR, SPECI t m nhìn ngang khí tư ng c trưng cho khu v c c ng hàng không, sân bay; b) Quan tr c t m nhìn ư ng c t h cánh c trưng cho vùng t u bay ti p t ư ng c t h cánh ư c th c hi n nh ng c ng hàng không, sân bay có ư ng c t h cánh s d ng phương th c ti p c n chính xác có trang b h th ng èn ư ng c t h cánh theo tiêu chuNn CAT I; vùng t u bay ti p t và i m gi a ư ng c t h cánh i v i c ng hàng không, sân bay s d ng phương th c ti p c n chính xác theo tiêu chuNn CAT II; vùng t u bay ti p t, i m gi a và i m cu i ư ng c t h cánh i v i c ng hàng không, sân bay s d ng phương th c ti p c n chính xác theo tiêu chuNn CAT III; c) T m nhìn ư ng c t h cánh ư c xác nh b ng máy o và tuân th theo tài li u Doc. 9328 c a ICAO v hư ng d n th c hành quan tr c và báo cáo t m nhìn ư ng c t h cánh; d) T i các c ng hàng không, sân bay n i a chưa ư c trang b máy o, vi c xác nh t m nhìn ư c th c hi n b ng m t d a trên sơ các tiêu i m o t m nhìn ngang và t m nhìn ư ng c t, h cánh ã ư c thi t l p cho t ng c ng hàng không, sân bay. 3. Quan tr c và báo cáo hi n tư ng th i ti t hi n t i: a) Hi n tư ng th i ti t c trưng cho khu v c c ng hàng không, sân bay ph c v t u bay c t, h cánh; c trưng cho c ng hàng không, sân bay và vùng ph c n trong b n tin METAR, SPECI phát ra ngoài c ng hàng không, sân bay; b) D ng hi n tư ng th i ti t và các ký hi u vi t t t ư c tuân theo b ng 4768 mã lu t khí tư ng hàng không METAR/SPECI. 4. Quan tr c và báo cáo v mây: a) Quan tr c mây c trưng cho khu v c ti p c n trong b n tin ph c v t u bay c t, h cánh; c trưng cho c ng hàng không, sân bay và khu v c lân c n c ng hàng không, sân bay trong b n tin METAR, SPECI phát ra ngoài c ng hàng không, sân bay; b) T i các c ng hàng không, sân bay n i a chưa ư c trang b máy o mây, vi c xác nh lư ng, lo i, cao chân mây do nhân viên quan tr c th c hi n b ng m t. 5. Quan tr c và báo cáo nhi t không khí, nhi t i m sương: Nhi t không khí, nhi t i m sương c trưng cho ư ng c t h cánh và ư c quy tròn lên s nguyên oC. 6. Quan tr c và báo cáo v khí áp: Khí áp so v i m c nư c bi n (QNH) và khí áp t i sân (QFE) ư c quy tròn xu ng s nguyên hPa g n nh t trong b n tin phát trong n i b c ng hàng không, sân bay; ch riêng khí áp QNH ư c l p trong b n tin METAR, SPECI phát ra ngoài c ng hàng không, sân bay. 7. Quan tr c và báo cáo tin t c b sung: Quan tr c b sung hi n tư ng th i ti t nguy hi m khu v c ti p c n và khu v c l y cao. 8. N i dung b n tin th i ti t thư ng l và b n tin th i ti t c bi t ư c trình bày d ng minh ng vi t t t và d ng mã lu t METAR/SPECI tuân theo quy nh trong b ng Ph l c 3 và 4 c a Quy ch này.
 13. 9. Báo cáo tin t c khí tư ng t h th ng quan tr c th i ti t t ng: i v i c ng hàng không, sân bay ư c trang b h th ng quan tr c th i ti t t ng nhưng không khai thác ban êm ư c phép s d ng thu t ng AUTO trong b n tin METAR, SPECI g i ra ngoài c ng hàng không, sân bay. i u 14. Quan tr c và báo cáo th i ti t t t u bay 1. M i t u bay ang th c hi n c t h cánh các c ng hàng không, sân bay Vi t Nam hay ang bay trong vùng trách nhi m c a các Trung tâm ki m soát ư ng dài (ACC) Vi t Nam u ph i có trách nhi m th c hi n quan tr c và báo cáo như sau: a) Quan tr c và báo cáo thư ng l ư c th c hi n t i các i m báo cáo không lưu/khí tư ng (ATS/MET) trên ư ng bay và trong giai o n l y cao; b) Quan tr c và báo cáo c bi t ư c th c hi n vào th i i m b t kỳ khi g p các hi n tư ng th i ti t nguy hi m trong giai o n bay. 2. Các hi n tư ng th i ti t nguy hi m ph i th c hi n quan tr c và báo cáo c bi t t t u bay bao g m nhi u ng khí quy n m nh, óng băng m nh, sóng núi m nh, dông kèm ho c không kèm mưa á, bão b i hay bão cát m nh, mây tro núi l a, núi l a ho t ng trư c khi phun nham th ch ho c núi l a phun nham th ch. Trong trư ng h p t u bay ho t ng v i t c âm thanh và siêu âm, ph i quan tr c thêm nhi u ng v a, mưa á, mây liên k t. 3. N i dung báo cáo th i ti t thư ng l t t u bay ang bay b ng liên l c d li u không - a ho c b ng liên l c tho i ư c quy nh theo Ph l c 6 c a Quy ch này. 4. Phương th c báo cáo t t u bay như sau: a) Khi s d ng liên l c d li u không - a và áp d ng giám sát t ng ph thu c (ADS), các quan tr c t t u bay ư c th c hi n t ng 15 phút m t l n trên ư ng bay và 30 giây m t l n trong 10 phút u tiên trong giai o n l y cao c a chuy n bay; b) Khi s d ng liên l c tho i, vi c quan tr c và báo cáo thư ng l ư c ti n hành t i các i m báo cáo ATS ã ư c C c Hàng không Vi t Nam quy nh. 5. Trong trư ng h p phát hi n th y hi n tư ng th i ti t có kh năng uy hi p n an toàn bay hay làm gi m hi u su t khai thác c a t u bay khác, t lái s ti n hành các quan tr c t xu t và thông báo k p th i cho cơ quan không lưu ang ki m soát chuy n bay. 6. Trong trư ng h p có ho t ng núi l a, t lái có trách nhi m ti n hành quan tr c c bi t và i n vào m u VAR sau chuy n bay ưa vào h sơ khí tư ng. 7. Các cơ quan ki m soát không lưu sau khi nh n ư c báo cáo t t u bay có trách nhi m chuy n ngay cho cơ quan canh phòng th i ti t vùng FIR dư i d ng i n văn theo m u AIREP SPECIAL quy nh trong Ph l c 6 c a Quy ch này. M c 2. CÔNG TÁC D BÁO VÀ C NH BÁO KHÍ TƯ NG i u 15. Quy nh chung Công tác d báo, c nh báo th i ti t ph c v cho ho t ng hàng không dân d ng do cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t , cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam th c hi n. Ph m vi không gian trách nhi m cho thi t l p d báo, c nh báo bao g m các c ng hàng không, sân bay, các vùng FIR Vi t Nam. i u 16. B n tin d báo, c nh báo khí tư ng
 14. Các lo i b n tin d báo, c nh báo khí tư ng ph c v hàng không dân d ng bao g m: a) D báo th i ti t c ng hàng không, sân bay (TAF, TAF AMD); b) D báo h cánh (TREND); c) D báo c t cánh; d) D báo th i ti t ư ng bay và khu v c bay; ) Thông báo SIGMET; e) C nh báo th i ti t c ng hàng không, sân bay (AD WRNG); g) C nh báo gió t (WS WRNG). i u 17. D báo th i ti t c ng hàng không, sân bay (TAF, AMD TAF) 1. Cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t thu c các C m c ng hàng không khu v c có trách nhi m l p và phát hành các b n tin d báo TAF, b n tin d báo b sung AMD TAF (khi c n thi t) cho c ng hàng không qu c t và các c ng hàng không, sân bay n i a theo m u TAF, AMD TAF. 2. Th i gian phát hành và hi u l c c a các b n tin d báo TAF cho c ng hàng không qu c t ư c quy nh như sau: a) D báo TAF có hi u l c 18 gi (TAF dài): ư c l p 04 l n/ngày v i th i gian b t u có hi u l c 0000, 0600, 1200 và 1800 UTC; b) Th i gian l p và phát hành TAF ph i trư c 2 gi so v i gi b n tin d báo TAF b t u có hi u l c. 3. Th i gian phát hành và hi u l c các b n tin d báo TAF cho c ng hàng không, sân bay n i a ư c quy nh như sau: a) B n tin d báo TAF có hi u l c 9 gi (TAF ng n) ư c l p 03 l n/ngày v i th i gian b t u có hi u l c 0000, 0300, và 0600 UTC. Th i gian l p và phát hành ph i trư c 01 gi so v i gi b n tin d báo b t u có hi u l c; b) Th i gian hi u l c c a b n tin d báo TAF ph i bao trùm kho ng th i gian t th i i m t u bay kh i hành t ch ng u tiên cho n sau 03 gi c t cánh kh i c ng hàng không, sân bay n i a. 4. N i dung, hình th c và tiêu chuNn cho d báo các y u t th i ti t thay i trong b n tin d báo th i ti t c ng hàng không, sân bay theo quy nh trong Ph l c 5 c a Quy ch này. 5. Trong trư ng h p cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t phát hi n hay nh n nh th i ti t s có thay i khác bi t áng k so v i n i dung b n tin d báo TAF g n nh t ã ư c phát hành thì ph i l p ngay b n tin d báo b sung (TAF AMD) c ng hàng không, sân bay. Tiêu chuNn ngư ng thi t l p d báo TAF AMD c ng hàng không, sân bay theo quy nh trong Ph l c 5 c a Quy ch này, ho c theo th a thu n gi a cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t v i các ơn v s d ng liên quan. i u 18. D báo h cánh (TREND) 1. Cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t và b ph n khí tư ng các c ng hàng không, sân bay n i a có trách nhi m l p b n tin d báo xu th th i ti t TREND ph c v t u bay h
 15. cánh. B n tin d báo TREND ư c ưa vào ph n cu i các báo cáo th i ti t thư ng l (METAR) hay báo cáo th i ti t c bi t c ng hàng không, sân bay (SPECI). 2. N i dung, hình th c và các ch tiêu d báo các y u t th i ti t thay i trong b n tin d báo TREND quy nh trong Ph l c 3 và 4 c a Quy ch này. i u 19. D báo c t cánh Cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t có trách nhi m l p b n tin d báo ph c v t u bay c t cánh theo yêu c u c a t lái và ngư i khai thác t u bay. i v i các c ng hàng không, sân bay n i a, b ph n khí tư ng t i c ng hàng không, sân bay s ph i h p v i cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t liên quan th c hi n khi có yêu c u. i u 20. D báo th i ti t trên ư ng bay và khu v c bay D báo i u ki n th i ti t trên ư ng bay và khu v c bay g m các tin t c v gió và nhi t trên cao, các hi n tư ng th i ti t nguy hi m trên ư ng bay và mây liên k t. Trên cơ s các tin t c này nh n ư c t các trung tâm WAFC, cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t s l p và cung c p các b n tin d báo khu v c bay và ư ng bay cho t lái. Các cơ quan này có trách nhi m l p d báo b sung cho ư ng bay và khu v c bay khi xác nh có s khác bi t so v i d báo c a các trung tâm WAFC. i u 21. C nh báo th i ti t c ng hàng không, sân bay (AD WRNG) 1. C nh báo th i ti t c ng hàng không, sân bay là thông báo ng n g n v i u ki n khí tư ng nguy hi m n các t u bay ang m t t, các thi t b và d ch v c ng hàng không, sân bay. 2. Các cơ quan khí tư ng c ng hàng không qu c t và các b ph n khí tư ng c ng hàng không, sân bay n i a có trách nhi m phát c nh báo th i ti t cho các ngư i khai thác t u bay, các cơ quan liên quan trong c ng hàng không, sân bay khi xu t hi n ho c d ki n xu t hi n m t trong các hi n tư ng th i ti t xoáy thu n nhi t i, dông, mưa á, mưa phùn, gió m nh, gió gi t ho c l c. 3. B n tin c nh báo th i ti t c ng hàng không, sân bay (AD WRNG) ư c l p theo m u quy nh t i Ph l c 8 c a Quy ch này. i u 22. C nh báo gió t t ng th p (WS WRNG) 1. C nh báo gió t là thông báo ng n g n v s xu t hi n hay d ki n s xu t hi n gió t trong ph m vi gi a b m t ư ng c t h cánh và cao 500m; hi n tư ng gió t có kh năng nh hư ng x u n t u bay ang ho t ng trong giai o n c t cánh - l y cao, ho c t u bay ang làm vòng lư n vào ti p c n - h cánh. 2. Phương th c l p b n tin c nh báo gió t như sau: a) C nh báo gió t ư c thông báo t i ài ki m soát t i sân, cơ quan ki m soát ti p c n c ng hàng không qu c t thông qua ph n "nh ng thông tin b tr " cu i các b n tin th i ti t c ng hàng không, sân bay (METAR, SPECI), ho c ư c l p thành b n tin riêng khi gió t ư c phát hi n b i các thi t b quan tr c t m t t như ra a th i ti t, h th ng thi t b c m ng o gió và các thi t b khác hay t các t u bay ang bay; b) N i dung và phương th c l p b n tin c nh báo gió t m i c ng hàng không qu c t ư c th c hi n theo th a thu n c th gi a cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t và cơ quan không lưu, theo quy nh t i Ph l c 9 c a Quy ch này.
 16. 3. ài ki m soát t i sân, cơ quan ki m soát ti p c n c ng hàng không qu c t có trách nhi m: a) Chuy n ngay các b n tin c nh báo gió t nh n ư c t cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t t i các t u bay ang th c hi n ti p c n - h cánh, c t cánh - l y cao; b) G i các báo cáo gió t ư c phát hi n b i các t u bay ang th c hi n ti p c n - h cánh, c t cánh - l y cao cho cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t . i u 23. Thông báo SIGMET 1. Cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam t ch c theo dõi, giám sát th i ti t trong vùng tr i trách nhi m liên t c 24/24 gi hàng ngày, k p th i phát hi n và thông báo các i u ki n th i ti t nguy hi m SIGMET cho t lái thông qua các a ch sau: a) Trung tâm ki m soát ư ng dài (ACC); b) Các cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t và n i a; c) Ngư i khai thác t u bay và các i tư ng khác có yêu c u s d ng như ã th a thu n v i các cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t ; d) Trao i s li u khí tư ng qu c t theo k ho ch không v n khu v c. 2. N i dung, hình th c và quy t c l p các thông báo SIGMET theo quy nh trong Ph l c 7 c a Quy ch này và tài li u hư ng d n l p và khai thác i n văn SIGMET khu v c Châu Á Thái Bình Dương. M C 3. KHAI THÁC, TRAO I TIN T C KHÍ TƯ NG HÀNG KHÔNG TRONG NƯ C VÀ QU C T i u 24. Khai thác, trao i các lo i s li u khí tư ng 1. Các cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t , cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam ư c m b o y phương ti n k thu t và thông tin liên l c, i ngũ cán b và nhân viên khí tư ng năng l c khai thác trao i các lo i s li u khí tư ng dư i ây ph c v cho công tác d báo, c nh báo th i ti t và cung c p d ch v khí tư ng: a) S li u GTS; b) S li u ra a th i ti t; c) S li u nh mây v tinh khí tư ng; d) S li u OPMET; ) S li u, s n phNm d báo th i ti t toàn c u (WAFS). 2. B ph n khí tư ng t i các c ng hàng không, sân bay n i a ư c m b o y phương ti n k thu t và thông tin liên l c, i ngũ nhân viên khí tư ng năng l c khai thác trao i các lo i s li u khí tư ng dư i ây ph c v cho vi c l p, thu phát báo các b n tin th i ti t và cung c p tin t c khí tư ng b sung: a) S li u OPMET thu nh n t cơ quan khí tư ng các c ng hàng không qu c t và các tr m quan tr c khí tư ng có liên quan; b) S li u khí tư ng tr c quan như nh mây v tinh, s li u ra a th i ti t, tin t c th i ti t t i các c ng hàng không, sân bay liên quan áp d ng cho nh ng c ng hàng không, sân bay n i a n m trong h th ng liên k t m ng v i cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t .
 17. i u 25. Khai thác, s d ng các s li u khí tư ng, s n ph m d báo th i ti t toàn c u (WAFS) 1. Hàng ngày, các cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t , cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam có trách nhi m thông qua tr m v sinh mini (VSAT) ho c thi t b u cu i thu s n phNm d báo th i ti t toàn c u nh n ư c t 1 trong 2 Trung tâm d báo th i ti t toàn c u Lon don (SADIS) ho c Washington (ISCS), g m có: a) D báo v gió và nhi t trên cao t i các m c bay FL 050, 100, 140, 180, 240, 300, 340, 390, 450 (và 530, 600 theo yêu c u); hư ng, t c , cao gió c c i và cao t ng i lưu h n ngày 4 l n vào lúc 0000, 0600, 1200 và 1800 UTC v i th i gian hi u l c 6, 12, 18, 24, 30, 36 gi ; b) D báo Nm t i các m c bay 50, 100, 140 và 180; c) D báo v hi n tư ng th i ti t nguy hi m cho hai m c bay (FL250 - 630 và FL100 - 250) ngày 4 l n vào lúc 0000, 0600, 1200 và 1800 UTC; d) i n văn OPMET d ng ch và s . 2. Nh ng tin t c khí tư ng trên ư c các cơ quan khí tư ng t i các c ng hàng không qu c t và cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam khai thác s d ng l p h sơ khí tư ng và c nh báo, d báo th i ti t nguy hi m trên ư ng bay, khu v c bay. 3. Theo th a thu n gi a các cơ quan khí tư ng hàng không và các cơ quan không lưu, các ơn v không lưu có th nh n tr c ti p các s n phNm d báo toàn c u WAFS thông qua thi t b u cu i c a h th ng cơ s d li u. i u 26. Trao i s li u khí tư ng hàng không trong nư c 1. Trao i s li u OPMET gi a các cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t , cơ quan canh phòng th i ti t th c hi n 24/24 gi qua m ng AFTN. 2. Trao i s li u OPMET gi a các cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t và các b ph n khí tư ng t i c ng hàng không, sân bay n i a th c hi n qua m ng AFTN ho c b ng phương ti n liên l c tr c ti p khác. i v i các c ng hàng không, sân bay không có ho t ng bay hàng ngày, cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t và b ph n khí tư ng t i c ng hàng không, sân bay n i a có trách nhi m g i i n văn theo yêu c u t i các c ng hàng không, sân bay liên quan càng s m càng t t k p th i cung c p cho t lái h sơ khí tư ng và các tin t c khí tư ng b sung. 3. Trao i s li u OPMET gi a các b ph n khí tư ng t i các c ng hàng không, sân bay n i a liên quan có ho t ng bay th c hi n qua m ng AFTN ho c r ng phương ti n tr c ti p khác. B ph n khí tư ng t i c ng hàng không, sân bay n i a có trách nhi m cung c p càng s m càng t t các s li u OPMET c ng hàng không, sân bay sau khi nh n ư c i n văn yêu c u. i u 27. Trao i s li u khí tư ng hàng không ra nư c ngoài 1. Các cơ quan khí tư ng t i các c ng hàng không qu c t , cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam, th c hi n trách nhi m phát i các s li u OPMET t i các trung tâm trao i s li u OPMET khu v c theo úng các quy nh trong s tay trao i s li u khí tư ng hàng không khu v c Châu Á Thái Bình Dương (ROBEX Handbook).
 18. 2. Căn c yêu c u s d ng cung c p d ch v khí tư ng cho t ng i tư ng, các cơ quan khí tư ng hàng không có th truy c p t i các ngân hàng d li u OPMET khu v c (RODB) thu nh n các s li u khí tư ng khai thác c n thi t ph c v cho vi c l p h sơ khí tư ng thông qua m ng AFTN. Th t c truy c p ư c quy nh rõ trong Tài li u hư ng d n ki m tra giao th c các th t c truy c p ngân hàng d li u OPMET khu v c (ICD). i u 28. Trao i tin t c khí tư ng gi a cơ quan ki m soát ư ng dài (ACC) và cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam 1. Cơ quan ki m soát ư ng dài (ACC) có trách nhi m chuy n ti p k p th i báo cáo th i ti t thư ng l , báo cáo th i ti t c bi t t t u bay (AIREP) t i cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam ngay sau khi nh n ư c báo cáo t t u bay b ng kênh liên l c tho i (voice) ho c liên l c d li u không a (data link). 2. Cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam có trách nhi m t p h p các báo cáo th i ti t thư ng l nh n ư c t t u bay (Airep) và g i t i các cơ quan khí tư ng hàng không khác phù h p v i quy nh c a k ho ch không v n khu v c. M C 4. CÔNG TÁC THU TH P, LƯU TR , TH NG KÊ, PHÁT HÀNH VÀ CUNG C P S LI U KHÍ TƯ NG, KHÍ H U HÀNG KHÔNG i u 29. Công tác thu th p, lưu tr s li u khí tư ng hàng không 1. S li u khí tư ng hàng không là tài s n qu c gia. T t c các cơ quan khí tư ng hàng không có trách nhi m thu th p, lưu tr dài h n s li u khí tư ng theo úng quy nh c a Nhà nư c. 2. Các tr m quan tr c khí tư ng t i các c ng hàng không, sân bay th c hi n lưu tr các tài li u sau: a) S sao chép quan tr c và báo cáo th i ti t thư ng l (METAR), báo cáo th i ti t c bi t (SPECI); b) Các i n văn khí tư ng phát i; c) Các i n văn khí tư ng nh n n; d) T ng k t c i m th i ti t c ng hàng không, sân bay hàng tháng, hàng năm. 3. Các cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t th c hi n lưu tr các tài li u sau: a) T t c s sách c a tr m quan tr c; b) S ghi chép s li u quan tr c ra a th i ti t, các nh, băng do ra a quan tr c ư c; c) S ghi chép s li u quan tr c nh mây khí tư ng, nh mây các lo i nh n ư c; d) S ghi chép các báo cáo th i ti t t i các c ng hàng không, sân bay liên quan; ) S ghi chép d báo th i ti t và ch m i m d báo hàng ngày; e) S ghi chép các b n tin TAF, TAF AMD a ch g c; g) S ghi chép các i n văn khí tư ng phát i; h) S ghi chép các i n văn khí tư ng nh n n; i) S th ng kê các chuy n bay b uy hi p an toàn ho c có tai n n, ph i quay l i h cánh b t bu c, có ghi nguyên nhân;
 19. k) Biên b n v các trư ng h p uy hi p an toàn hay b tai n n t u bay có liên quan n th i ti t; l) S giao ca hàng ngày; m) T t c các lo i b n , gi n th i ti t; n) Các b n sao h sơ khí tư ng cung c p cho t tái. 4. Cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam th c hi n lưu tr các tài li u sau: a) S ghi chép các i n văn khí tư ng phát i; b) S ghi chép các i n văn khí tư ng nh n n; c) S ghi chép s li u quan tr c ra a th i ti t, các nh, băng ghi hình th i ti t do ra a ch p ư c (n u có); d) S ghi chép s li u quan tr c nh mây, các lo i nh mây thu nh n ư c; ) Các lo i b n , gi n th i ti t; e) Biên b n v các trư ng h p uy hi p an toàn ho c b tai n n t u bay có liên quan n th i ti t; g) Các s li u, hình th h th ng th i ti t nguy hi m uy hi p an toàn bay; h) Các s li u khí tư ng ã cung c p cho các cơ quan không lưu; i) Các báo cáo t ng k t th i ti t hàng tháng, quý, năm; k) S giao ca hàng ngày. 5. S sách ph i ghi chép y , rõ ràng, úng th i gian và ký rõ tên ngư i ghi. 6. Các cơ quan khí tư ng hàng không có trách nhi m gi gìn b o qu n các s li u khí tư ng lưu tr trên máy vi tính, băng t hay b ng các thi t b lưu tr an toàn khác. i u 30. Công tác th ng kê s li u khí h u hàng không 1. Các s li u khí h u hàng không g m b ng s li u và b ng t ng k t khí h u hàng không c a các c ng hàng không, sân bay Vi t Nam, các ư ng bay, các vùng FIR Vi t Nam và các khu v c bay. Các s li u này ph i ư c xây d ng d a trên chu i s li u quan tr c liên t c t i thi u t 05 năm tr lên. 2. B ng s li u khí h u hàng không a) Giá tr trung bình, c c i, c c ti u c a các y u t khí tư ng; b) T n su t xu t hi n các hi n tư ng th i ti t nguy hi m n ho t ng bay t i c ng hàng không, sân bay; c) T n su t xu t hi n các giá tr xác nh c a m t hay k t h p hai hay nhi u y u t khí tư ng. B ng khí h u hàng không t i c ng hàng không, sân bay bao g m các tin t c v gió m t t, m t bi n, t m nhìn ngang, t m nhìn ư ng c t h cánh, lư ng, lo i, cao chân mây, nhi t không khí, nhi t i m sương, khí áp các hi n tư ng th i ti t, v trí và th i gian xu t hi n c a t ng hi n tư ng. B ng khí h u hàng không bao g m nh ng thông tin c n thi t thu n ti n cho vi c t ng k t khí h u hàng không. 3. B ng tóm t t khí h u hàng không g m:
 20. a) T n su t xu t hi n t m nhìn ngang khí tư ng/t m nhìn ư ng c t h cánh và/ho c cao c a l p mây th p nh t có lư ng mây BKN ho c OVC m c dư i giá tr quy nh t i th i gian ư c ch rõ; b) T n su t c a t m nhìn dư i giá tr quy nh t i th i gian ư c ch rõ; c) T n su t cao l p mây th p nh t có lư ng mây BKN ho c OVC m c dư i giá tr quy nh t i th i gian ư c ch rõ; d) T n su t xu t hi n ng th i hư ng và t c gió trong kho ng giá tr quy nh; ) T n su t nhi t b m t trong kho ng giá tr ã xác nh là 50C t i th i gian ư c ch rõ. 4. T i các c ng hàng không, sân bay n i a, b ng khí h u ph i có s li u hàng gi và sau m t kho ng th i gian quy nh ph i n p cho cơ quan khí tư ng t i c ng hàng không qu c t t ng h p lưu tr . 5. Các s li u khí h u ph c v k ho ch m r ng, c i t o và xây d ng c ng hàng không, sân bay ph i tuân th theo quy nh c a C c Hàng không Vi t Nam. i u 31. Phát hành và cung c p s li u khí tư ng, khí h u hàng không 1. Các cơ quan khí tư ng c ng hàng không qu c t và cơ quan canh phòng th i ti t các vùng FIR Vi t Nam ư c phép phát hành các lo i s li u khí tư ng và khí h u hàng không Vi t Nam. 2. Các m u b ng bi u s li u khí h u cung c p cho ngư i khai thác t u bay hàng không và các i tư ng s d ng khác ư c thi t l p v i n i dung yêu c u phù h p theo quy nh c a C c Hàng không Vi t Nam. N u nhu c u s d ng khác bi t thì các i tư ng khai thác s d ng ph i h p ng c th v i cơ quan khí tư ng hàng không liên quan ư c cung c p s li u theo yêu c u trong ph m vi có th ư c. Chương 4 CUNG C P, TI P NH N S D NG DNCH V KHÍ TƯ NG HÀNG KHÔNG M C 1. CUNG C P, S D NG DNCH V KHÍ TƯ NG T I C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY i u 32. Quy nh chung 1. C m c ng hàng không khu v c và ngư i khai thác t u bay căn c vào quy nh c a Quy ch này và yêu c u c th c a m i bên ký k t văn b n "H p ng cung c p d ch v khí tư ng". 2. M i chuy n bay trư c khi kh i hành t c ng hàng không, sân bay t i Vi t Nam ph i hoàn thành th t c ti p nh n y các tin t c khí tư ng c n thi t. 3. Th t c cung c p và ti p nh n tin t c khí tư ng cho m i chuy n bay ư c th c hi n gi a nhân viên khí tư ng hàng không và thành viên t lái ho c ngư i i di n cho hãng hàng không. 4. Nhân viên khí tư ng hàng không và ngư i i di n cho hãng hàng không th c hi n các th t c nêu trên ph i ư c c p gi y phép hành ngh theo quy nh c a C c Hàng không Vi t Nam. 5. K t qu cung c p và ti p nh n s d ng d ch v cho m i chuy n bay ph i ư c ngư i cung c p và ngư i ti p nh n cùng ký tên xác nh n. M i b n sao tài li u, tin t c khí tư ng ã cung c p ph i
Đồng bộ tài khoản