intTypePromotion=1

Quyết định số 29/2007/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
60
lượt xem
7
download

Quyết định số 29/2007/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2007/QĐ-BCN về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2015, có xét đến năm 2020 do Bộ Công nghiệp ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2007/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 29/2007/Q -BCN Hà N i, ngày 11 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P VÙNG KINH T TR NG I M MI N TRUNG N NĂM 2015, CÓ XÉT N NĂM 2020 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Thông báo s 3174/VPCP-CN c a Văn phòng Chính ph ngày 11 tháng 6 năm 2007 thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c th m nh, phê duy t chi n lư c, quy ho ch và u quy n cho B trư ng B Công nghi p phê duy t các chi n lư c quy ho ch; Xét t trình s 242/TTr-VCL ngày 10 tháng 7 năm 2007 c a Vi n Nghiên c u Chi n lư c và Chính sách công nghi p; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p Vùng Kinh t tr ng i m Mi n Trung n năm 2015, có xét n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n Phát tri n công nghi p Vùng v i t c cao, hi u qu và b n v ng, phát huy ư c l i th c a t ng t nh trong vùng. m b o tính liên k t vùng trên cơ s phân b h p lý v không gian lãnh th , v cơ c u các ngành công nghi p. Hình thành ư c m t s ngành công nghi p ưu tiên, công nghi p mũi nh n có s c c nh tranh trong nư c và qu c t , ưa Vùng kinh t tr ng i m Mi n Trung tr thành m t trong nh ng vùng phát tri n năng ng c a c nư c, b o m vai trò h t nhân tăng trư ng và thúc Ny phát tri n khu v c Mi n Trung và Tây Nguyên. Phát tri n công nghi p k t h p ch t ch v i phát tri n các ngành kinh t khác, b o v môi trư ng và m b o an ninh, qu c phòng. 2. M c tiêu phát tri n T c tăng trư ng GDP công nghi p và xây d ng giai o n 2006-2010 t 13,5%; giai o n 2011 - 2015 t 12,5%; T tr ng công nghi p và xây d ng trong cơ c u GDP năm 2010 chi m 40,91%; năm 2015 chi m 43,70% (trong ó công nghi p là 30,73% và 34,28%); T c tăng trư ng giá tr tăng thêm công nghi p giai o n 2006-2010 là 16,90%, giai o n 2011-2015 là 15,0%. T c tăng giá tr s n xu t công nghi p giai o n 2006-2010 là 20,16%, giai o n 2011 - 2015 là 19,35%. 3. nh hư ng phát tri n Phát tri n công nghi p theo phương châm huy ng t i a m i ngu n l c c a các a phương trong vùng, thu hút và s d ng hi u qu các ngu n l c bên ngoài, coi tr ng và nâng cao hi u qu c a h p tác qu c t , h p tác liên vùng và liên ngành. Phát tri n các khu công nghi p t p trung g n v i ngu n nguyên li u gi m chi phí s n xu t. Chú tr ng phát tri n các c m công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn nông thôn, nh m t o vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i lao ng, rút ng n d n kho ng cách v kinh t - xã h i gi a nông thôn và thành th , Ny nhanh ti n trình công nghi p hoá nông nghi p và nông thôn.
 2. Chú tr ng phát tri n các s n phNm ch l c có hàm lư ng ch t xám cao như k thu t i n t , cơ i n t , s n xu t thi t b máy móc siêu trư ng, siêu tr ng, óng và s a ch a t u th y, s n xu t thép, v t li u xây d ng cao c p. KhNn trương xây d ng và phát tri n các ngành công nghi p h tr , các ngành cơ khí ch t o thi t b và ph tùng cho s n xu t ô tô, xe máy, linh ki n i n t , ng cơ i n. a d ng hoá v quy mô và lo i hình s n xu t công nghi p. Khuy n khích phát tri n các doanh nghi p quy mô v a và nh , ti u th công nghi p và làng ngh . 4. Quy ho ch phát tri n các ngành 4.1. Quy ho ch ngành công nghi p cơ khí, luy n kim a) Quan i m phát tri n Phát tri n công nghi p cơ khí và luy n kim thành ngành công nghi p ch l c c a Vùng, t ng bư c trang b các máy móc thi t b và công ngh tiên ti n; tăng cư ng liên k t s n xu t các linh ki n, ph ki n; t ng bư c h i nh p vào ti n trình phân công s n xu t qu c t . b) M c tiêu phát tri n Ph n u t t c tăng trư ng giá tr s n xu t giai o n 2006 - 2010 kho ng 22,94%; giai o n 2011 - 2015 kho ng 20,50%. Ph n u n năm 2010 và 2015, các s n phNm ch y u như máy ng l c, máy nông nghi p, linh ki n ô tô, xe máy, van công nghi p, thi t b y t , thép cán áp ng nhu c u trong vùng và m t ph n cho xu t khNu. c) nh hư ng phát tri n - Khai thác th m nh c a vùng u tư phát tri n nh ng nơi có h t ng cơ s t t. Hình thành m ng lư i doanh nghi p s n xu t h tr ph c v cho nhu c u phát tri n ngành. - T ng bư c trang b l i và hi n i hoá các trang thi t b , i m i công ngh , ng d ng k thu t s trong khâu thi t k , ch t o. u tư m i cơ s s n xu t thép t m v i công ngh hi n i, ph c v nhu c u trong vùng và c nư c. d) Quy ho ch phát tri n - Các s n phNm cơ khí ch t o máy, ch t o thi t b t p trung phát tri n t i à N ng, các ngành ph tr t i Qu ng Nam; L p ráp ô tô, xe máy và phương ti n v n t i t p trung phát tri n t i Qu ng Nam, ch t o linh ki n thi t b ph tr t i à N ng; Công nghi p óng tàu t p trung phát tri n t i Qu ng Ngãi; Công nghi p luy n kim phát tri n t i Qu ng Ngãi, à N ng. 4.2. Quy ho ch công nghi p ch bi n nông lâm, thu s n - th c ph m a) Quan i m phát tri n - T p trung phát tri n nh ng s n phNm truy n th ng và có ngu n nguyên li u t i a phương ph c v nhu c u trong nư c và xu t khNu. Chú tr ng liên k t ngành và liên k t vùng trong s n xu t nâng cao năng su t, ch t lư ng và giá tr gia tăng. - Phát tri n công nghi p ch bi n nông lâm thu s n g n v i phát tri n b n v ng ngu n nguyên li u và m b o v sinh th c phNm, môi trư ng công nghi p. b) M c tiêu phát tri n - Ph n u t t c tăng trư ng giá tr s n xu t giai o n 2006 - 2010 kho ng 18,53%; giai o n 2011 - 2015 kho ng 18,17%.
 3. c) nh hư ng phát tri n - Chú tr ng u tư chi u sâu nâng cao trình công ngh và ch t lư ng ch bi n, c bi t v i nhóm s n phNm thu s n, súc s n, nư c gi i khát, g ; - Tăng cư ng nghiên c u a d ng hoá s n phNm và ngu n nguyên li u ch ng trong s n xu t, h n ch nh hư ng b i tính mùa v , tình tr ng th i ti t. d) Quy ho ch phát tri n - Thành ph à N ng, t nh Bình nh là trung tâm s n xu t thu , h i s n ông l nh xu t khNu. Phát tri n vùng nguyên li u, công nghi p sơ ch bán thành phNm và th c ăn nuôi tr ng thu s n Th a Thiên Hu , Qu ng Ngãi, Qu ng Nam. - g xu t khNu và g cao c p ph c v nhu c u n i a t p trung phát tri n t i Bình nh - Qu ng Ngãi v i m ng lư i s n xu t h tr Thành ph à N ng, Qu ng Ngãi, vùng nguyên li u là Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh và cao nguyên mi n Trung. - u ng ph c v tiêu dùng trong nư c, cho khách du l ch và xu t khNu sang Lào, Campuchia t p trung phát tri n à N ng, Th a Thiên Hu . 4.3. Quy ho ch ngành s n xu t v t li u xây d ng a) Quan i m phát tri n - Phát tri n a d ng ch ng lo i và áp ng nhu c u trong vùng các v t li u xây d ng thông thư ng trên cơ s ngu n nguyên li u t i a phương. - u tư công ngh , k thu t s n xu t m t s ch ng lo i v t li u xây d ng m i, cao c p t i m t s a phương có l i th , trong ó t p trung khai thác á kh i, gia công á p lát xu t khNu. - Vi c phát tri n quy mô và phân b s n xu t ph i phù h p v i ngu n tài nguyên, th trư ng tiêu th . b) M c tiêu phát tri n - Ph n u t t c tăng trư ng giá tr s n xu t giai o n 2006 - 2010 kho ng 22,05%; giai o n 2011 - 2015 kho ng 19,53%. - Ph n u n năm 2015, các s n phNm ch y u như xi măng, g ch p lát, s v sinh, á p lát áp ng nhu c u c a Vùng và Ny m nh xu t khNu. c) nh hư ng phát tri n - T p trung phát tri n các lo i v t li u có l i th như khai thác á kh i, gia công á p lát, v t li u xây, v t li u l p, á xây d ng, cát s i xây d ng, g ch p lát các lo i, g ch ceramic. - Tăng cư ng u tư công ngh s n xu t m t s s n phNm cao c p, s n phNm m i ph c v tiêu dùng và xu t khNu. - Chuy n i d n công ngh s n xu t xi măng theo công ngh tiên ti n lò quay và s n xu t g ch nung theo công ngh lò tuy nen. d) Quy ho ch phát tri n Ưu tiên phát tri n s n xu t xi măng các a phương như Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh; á p lát à N ng, Bình nh, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi; g ch p lát Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh; Men màu cho s n xu t g m, s , g ch men Th a Thiên Hu , Qu ng Ngãi; Kính xây d ng Qu ng Nam; s v sinh Bình nh, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi... 4.4. Quy ho ch công nghi p i n t - tin h c a) Quan i m phát tri n - Phát tri n ngành i n t - tin h c thành ngành công nghi p mũi nh n c a Vùng. - Phát tri n ngành g n v i phân công lao ng, tăng cư ng h p tác liên k t gi a các doanh nghi p trong nư c và u tư nư c ngoài, c bi t v i các doanh nghi p có công ngh ngu n.
 4. - i th ng vào công ngh hi n i, Ny m nh h p tác qu c t khai thác ngu n v n và công ngh m i. b) M c tiêu phát tri n - Ph n u t t c tăng trư ng giá tr s n xu t giai o n 2006 - 2010 kho ng 21,81%; giai o n 2011 - 2015 kho ng 31,58%. - ưa à N ng tr thành thành ph u tàu trong lĩnh v c phát tri n công ngh ph n m m và t o m ng lư i liên k t v i các a phương trong vùng s n xu t máy tính, thi t b văn phòng, i n t dân d ng, thi t b truy n thông, ...và các d ch v nh m áp ng 70 - 85% nhu c u c a toàn Vùng. c) nh hư ng phát tri n - T p trung phát tri n các nhóm s n phNm i n t v i công ngh cao, s n xu t linh ki n i n t , ti vi màu. Chú tr ng u tư nghiên c u, thi t k m t s lo i s n phNm i n t công nghi p, g n v i s n phNm cơ khí, hình thành các s n phNm cơ i n t có kh năng c nh tranh, áp ng nhu c u trong nư c. - Phát tri n các s n phNm tin h c, hình thành m t s khu, c m công nghi p ph n m m. Nghiên c u thi t k , s n xu t các thi t b thu phát sóng vô tuy n và truy n thanh ph c v cho nhu c u c a các huy n, các t nh trong vùng và toàn qu c. d) Quy ho ch phát tri n Giai o n n năm 2015, t p trung u tư à N ng tr thành trung tâm i n t - công ngh thông tin c a Vùng ; t ng bư c phát tri n công nghi p ph n m m t i à N ng, Hu và Bình nh cùng v i phát tri n ph n c ng t i các t nh trong vùng. 4.5. Quy ho ch công nghi p hóa ch t a) Quan i m phát tri n - Phát tri n công nghi p hóa ch t nh m áp ng m t s s n phNm thi t y u, có l i th trong vùng cung c p cho th trư ng trong nư c và tham gia xu t khNu như phân bón, l p ôtô - xe máy, l p xe p... - Hình thành và phát tri n công nghi p l c hoá d u v i công ngh hi n a , nh m t o ra s n phNm có s c c nh tranh, góp ph n gi m kim ng ch nh p khNu và chuy n i cơ c u ngành. b) M c tiêu phát tri n Ph n u t t c tăng trư ng giá tr s n xu t giai o n 2006 - 2010 kho ng 15,26%; giai o n 2011 - 2015 kho ng 31,80%. c) nh hư ng phát tri n - T ng bư c xây d ng ngành công nghi p hóa ch t, hoá d u hi n i, hình thành các t h p s n xu t có quy mô l n, s d ng công ngh tiên ti n, t o ra s n phNm có s c c nh tranh, t ng bư c áp ng nhu c u trong nư c và m r ng th trư ng xu t khNu. - Ưu tiên phát tri n các lo i hoá ch t ph c v nông nghi p, các lo i phân bón có hàm lư ng dinh dư ng cao, các lo i phân bón lá và phân vi sinh, các lo i thu c b o v th c v t ít c h i i v i môi trư ng và con ngư i. - áp ng nhu c u ngày càng cao v các s n phNm ch bi n t cao su, các s n phNm hoá ch t tiêu dùng và gia d ng khác v i nhi u m u mã p, ch t lư ng và giá c c nh tranh. d) Quy ho ch phát tri n T i Th a Thiên Hu phát tri n công nghi p phân bón, nh a dân d ng, bao bì, sơn, composit, hình thành cơ s ch bi n các s n phNm t rác th i.
 5. T i à N ng phát tri n công nghi p ch bi n s n phNm t cao su, phân bón, khí công nghi p, n n m thu t… T i Qu ng Nam phát tri n các lo i phân vi sinh, l p ôtô, xà phòng và ch t tNy r a t ng h p, các lo i nh a PP, PE, PVC, UPR... T i Qu ng Ngãi phát tri n công nghi p l c hoá d u. T i Bình nh phát tri n công nghi p phân bón h u cơ, vi sinh, phân NPK, m t s s n phNm cao su dân d ng, cao su k thu t. 4.6. Quy ho ch công nghi p khai thác, ch bi n khoáng s n a) Quan i m phát tri n - Phát tri n công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n trên cơ s l i th v tài nguyên khoáng s n c a m i t nh trong Vùng. - Tăng cư ng ch bi n sâu khoáng s n, h n ch xu t khNu khoáng s n thô; s d ng t ng h p các lo i khoáng s n, nâng cao t i a h s thu h i khoáng s n chính, các khoáng s n i kèm và giá tr c a các s n phNm ch bi n. - Phát tri n công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n ch y u d a vào n i l c trong nư c. Trong trư ng h p c n thi t, có th liên doanh v i nư c ngoài i u tra, thăm dò, ti n t i khai thác các khoáng s n dư i sâu, chưa ư c phát hi n, òi h i kinh phí u tư l n, công ngh ph c t p. b) M c tiêu phát tri n ngành Ph n u t t c tăng trư ng giá tr s n xu t giai o n 2006-2010 kho ng 22,38%; giai o n 2011 - 2015 kho ng 18,77%. c) nh hư ng phát tri n - Coi tr ng các i u ki n phát tri n b n v ng, qu n lý t t ngu n tài nguyên, b o v t t môi trư ng, n nh i s ng c a ngư i lao ng. - Vi c phân b các cơ s khai thác, ch bi n ph i g n v i th trư ng, g n ngu n tài nguyên và xa các khu du d ch ã ư c khoanh vùng, c bi t là các lăng tNm Th a Thiên Hu , Ph c H i An, Thánh a M Sơn... - Ti p t c t ch c ánh giá tr lư ng i v i các m , i m qu ng có tri n v ng, làm cơ s tin c y u tư khai thác, ch bi n áp ng nhu c u nguyên li u ph c v trong nư c và xu t khNu. d) Quy ho ch phát tri n Khai thác vàng Qu ng Nam; Qu ng titan Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh; grafit Qu ng Ngãi; á p lát, á xây d ng Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh; cao lanh , fenspat Qu ng Nam, Qu ng Ngãi... 4.7. Quy ho ch ngành d t may - da gi y a) Quan i m phát tri n - u tư phát tri n ngành d t may, da giày theo hư ng chuyên môn hoá, hi n i, hư ng vào khâu thi t k , t o m u m t, s n phNm cao c p. Chú tr ng phát tri n m nh s n xu t nguyên ph li u và ph tùng cho ngành.
 6. - Phát tri n ngành d t may, da gi y b ng m i ngu n l c, c bi t là ngu n l c c a tư nhân trong và ngoài nư c, góp ph n Ny m nh phát tri n kinh t nhi u thành ph n, hình thành nhi u doanh nghi p m i, t o nhi u vi c làm cho ngư i lao ng. b) M c tiêu phát tri n Ph n u t t c tăng trư ng giá tr s n xu t giai o n 2006 - 2010 kho ng 21,45%; giai o n 2011 - 2015 kho ng 16,48%. Trong ó tương ng d t may t 18,66% và 16,48%; Da giày t 29,85% và 16,47%. n năm 2015 s n xu t trong nư c áp ng ph n l n nguyên, ph li u c a ngành. c) nh hư ng phát tri n - Phát tri n ngành d t may, da giày theo nh hư ng xu t khNu. B trí l i l c lư ng s n xu t theo hư ng hình thành các c m công nghi p d t may, da giày. T i các ô th , thành ph , các u m i giao thông chính, các c ng bi n, dân trí cao, h t ng cơ s thu n l i s phát tri n các nhà máy có quy mô l n, s n xu t các s n phNm th i trang, cao c p và xu t khNu. T i các khu dân cư th tr n, th xã, th t d c các tuy n giao thông chính, phát tri n các cơ s s n xu t quy mô v a và nh , s d ng lao ng t i ch , s n xu t các s n phNm tiêu dùng n i a và làm v tinh cho các nhà máy l n. - T p trung u tư s n xu t nguyên ph li u, hình thành m t s c m ch u m i cung c p nguyên ph li u cho vùng, gi m d n t tr ng s n phNm gia công, tăng t tr ng s n phNm t s n xu t. - Tăng cư ng khâu nghiên c u, thi t k m u m t; m r ng h th ng siêu th , bán buôn, h th ng i lý; ng d ng công ngh i n t trong các ho t ng giao d ch, nh t là ho t ng xu t nh p khNu. d) Quy ho ch phát tri n * D t may: Phát tri n các nhà máy s n xu t s i, nhà máy d t Hu , à N ng, Qu ng Nam; Phát tri n các nhà máy may à N ng, Qu ng Ngãi, Bình nh ; Phát tri n à N ng, Qu ng Nam tr thành trung tâm s n xu t nguyên ph li u d t may c a vùng. * Da gi y: Phát tri n các nhà máy s n xu t giày dép à N ng, Qu ng Nam, Bình nh; Phát tri n s n xu t nguyên ph li u cho ngành à N ng. (Danh m c các công trình công nghi p ch y u xây d ng m i xem Ph l c 1) 4.8. Quy ho ch công nghi p i n l c a) Quan i m phát tri n - Phát tri n i n l c Vùng kinh t tr ng i m Mi n Trung ph i phù h p v i Quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia, có tính n các i u ki n c th Vùng, m b o c p i n an toàn, n nh. - Huy ng và s d ng có hi u qu m i ngu n v n trong nư c và v n nư c ngoài, a d ng hoá các hình th c u tư phát tri n ngu n i n. Ưu tiên phát tri n ngu n năng lư ng m i và tái t o cho các a bàn thu c vùng sâu, vùng xa, h i o. - Ưu tiên xây d ng các công trình thu i n a m c tiêu trong vùng nh m ch ng lũ, c p nư c, phát i n cho vùng và h tr ngu n cho h th ng i n c nư c. - Phát tri n và hoàn thi n m ng lư i i n trong Vùng nh m nâng cao n nh, tin c y trong cung c p i n theo tiêu chí N-1, gi m thi u t n th t i n năng, t o i u ki n thu n l i cho vi c c i t o lư i trung áp sang i n áp 22kV và i n khí hoá nông thôn. - Sơ lư i i n ph i có d tr và tính linh ho t cao, cung c p i n an toàn, n nh, m b o ch t lư ng i n năng ( i n áp và t n s ) cho phát tri n kinh t - xã h i c a Vùng, c bi t i v i khu v c trung tâm thành ph Hu , à N ng, Dung Qu t, Quy Nhơn và các khu ch xu t, khu công nghi p. b) M c tiêu phát tri n
 7. - m b o cung c p y nhu c u tiêu dùng i n c a s n xu t và tiêu dùng dân cư trong Vùng, nâng cao tin c y cung c p i n và ch t lư ng i n áp, chú tr ng t i các khu v c trung tâm, các khu công nghi p, khu ch xu t. - Trong giai o n 2006 - 2010, ph n u t t c tăng trư ng i n năng kho ng 22%/năm; t c tăng trư ng công su t kho ng 19,3%/năm. Trong các giai o n sau t c tăng trư ng i n năng và công su t kho ng 17,3% - 16% (giai o n 2011 - 2015) và kho ng 14,5% - 13,1% (giai o n 2016 - 2020). c) Quy ho ch phát tri n Th c hi n theo Quy ho ch phát tri n i n l c Vi t Nam giai o n 2006-2015 có xét n tri n v ng 2025 và các Quy ho ch phát tri n i n l c các t nh trong Vùng giai o n n 2015. n 2015 trong Vùng s phát tri n thêm 12 công trình thu i n v i t ng công su t kho ng 1.450 MW và các công trình thu i n nh , nâng t ng công su t ngu n lên kho ng 1.560 MW. KhNn trương nghiên c u a i m phát tri n thêm các nhà máy nhi t i n than, m b o áp ng nhu c u c a Vùng trong trư ng h p tăng trư ng cao hơn d ki n. Phát tri n ng b lư i i n các c p i n áp nh m m b o áp ng nhu c u dùng i n cho Vùng. 4.9. Quy ho ch ti u th công nghi p a) Quan i m phát tri n - Phát tri n ti u th công nghi p trên cơ s nh ng ngành ngh truy n th ng, có l i th v lao ng, tài nguyên trên a bàn, chú tr ng các vùng nông thôn ang ô th hoá, chuy n i t nông nghi p sang t công nghi p, góp ph n công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn. - Phát tri n ti u th công nghi p g n v i b o v môi trư ng, môi sinh; K t h p hài hoà gi a công ngh m i v i công ngh c truy n, gi a s n xu t v i kinh doanh du l ch và các ho t ng d ch v khác. b) M c tiêu phát tri n Ph n u t t c tăng trư ng giá tr s n xu t giai o n 2006 - 2010 kho ng 14,84%; giai o n 2011 - 2015 kho ng 11,23%. c) nh hư ng phát tri n - Phát tri n ti u th công nghi p ph i g n v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, ch nh trang nông thôn trong vùng, v i phát tri n thương m i, d ch v và gi i quy t t t các v n môi trư ng. - Ưu tiên phát tri n các ngành ngh truy n th ng, k t h p m thêm ngh m i, s n xu t s n phNm xu t khNu, ch bi n nông s n, th c phNm và các m t hàng ti u th công nghi p khác. - Chú tr ng u tư công ngh tiên ti n, hi n i k t h p v i công ngh c truy n, nâng cao ch t lư ng và a d ng hoá m u mã s n phNm, th hi n ư c b n s c văn hoá dân t c - Hình thành m t s làng văn hoá - du l ch t o th trư ng tiêu th s n phNm công nghi p - ti u th công nghi p. d) Quy ho ch phát tri n - Phát tri n ngh g m Phư c Tích làm g m trang trí n i ngo i th t trùng tu các di tích l ch s . Tranh gương ph c Bao Vinh. úc ng (Th a Thiên Hu ), tre an ( Bao La, Thu l p - Huy n Qu ng i n), m c m ngh M Xuyên - Phong i n, d t zeng A Lư i. - Quy ho ch làng úc nhôm ng Phư c Ki u - Qu ng Nam thành làng ngh ki u m u, hình thành khu thương m i làng ngh , trưng bày gi i thi u, qu ng bá và bán s n phNm. - Phát tri n ngh dâu t m tơ t i ông Yên (Qu ng Nam) s n xu t các lo i l a cao c p... - Khôi ph c và phát tri n ngh an mây tre t i Tam Vinh (Phú Ninh) và Duy Sơn (Duy Xuyên) t nh Qu ng Nam v i s tài tr c a các t ch c phát tri n liên h p qu c UNIDO và UNESCO. - Phát tri n ngh á m ngh t i Non nư c, à N ng; Ny m nh các ho t ng thương m i t o th trư ng cho ngh phát tri n.
 8. - u tư phát tri n s n phNm Rư u B u á (Bình nh) cung c p cho th trư ng khu v c và tham gia xu t khNu . - T p trung phát tri n s n phNm g m ngh t i An Nhơn áp ng nhu c u trong nu c, ph c v du l ch và xu t khNu. 4.10. Quy ho ch phân b khu công nghi p a) Quan i m quy ho ch - T p trung thu hút u tư l p y di n tích các khu c m công nghi p hi n có. Ch u tư m r ng ho c u tư m i khi t l l p y t ư c trên 75%. - C n hình thành m t s khu công nghi p chuyên ngành như i n t tin h c, hoá ch t, m t s khu công ngh cao. - Các khu c m công nghi p c n ư c u tư t m i ngu n v n, nh t là v n t các doanh nghi p và c n ư c u tư cơ s h t ng t t nh t t o i u ki n thu hút các nhà u tư. b) M c tiêu quy ho ch Trong giai o n n năm 2015, 2020 d ki n m r ng và tri n khai xây d ng thêm kho ng 22 nghìn ha các khu c m công nghi p. c) nh hư ng quy ho ch - Hình thành m i liên k t theo tuy n các khu công nghi p trong các khu kinh t l n như Chân Mây - Lăng Cô, Chu Lai, Dung Qu t, Nhơn H i nh m phát tri n nhanh các ngành công nghi p có kh năng phát huy l i th c nh tranh, Ny m nh xu t khNu, như công nghi p ph c v c ng, v n t i bi n, ch bi n hàng xu t khNu, công nghi p i n - i n t , công nghi p s n xu t v t li u xây d ng, cơ khí l p ráp, công nghi p hàng tiêu dùng, l c hóa d u, hóa ch t… Trong ó: - Khu công nghi p Chân Mây Lăng Cô (Th a Thiên Hu ): Phát tri n công nghi p ph c v c ng, v n t i bi n, ch bi n hàng xu t khNu. - Khu công nghi p Tam Hi p (Qu ng Nam): công nghi p i n t , cơ khí l p ráp chính xác; công nghi p ch bi n nông, lâm, th y s n; công nghi p hàng tiêu dùng. - Khu công nghi p B c Chu Lai (Qu ng Nam): công nghi p l p ráp cơ khí; i n dân d ng, v t li u i n, v t li u xây d ng; công nghi p may, s n xu t hàng tiêu dùng. - Khu công nghi p Tam Thăng (Qu ng Nam): công nghi p v t li u xây d ng; công nghi p da giày, may m c; công nghi p l p ráp hàng i n, i n t , i n l nh. - Khu công nghi p Phía ông (Qu ng Ngãi): l c - hóa d u, hóa ch t, óng tàu, luy n - cán thép, s n xu t xi măng, ch t o thi t b n ng, l p ráp ôtô, d ch v c ng. - Khu công nghi p phía Tây (Qu ng Ngãi): Là Khu công nghi p nh t p trung các cơ s s n xu t VLXD, cơ khí s a ch a, ch bi n nông h i s n, hàng d t may, hàng tiêu dùng, hàng xu t khNu, công nghi p i n, i n t ; kho bãi. - Khu công nghi p Nhơn H i (Bình nh): Công nghi p hóa d u, óng tàu, cơ khí, i n t , l p ráp ôtô, d t may. Hình thành m t s trung tâm ô th - công nghi p - d ch v khu v c Nam Trung B mà nòng c t là các khu kinh t m Chu Lai, Dung Qu t, Nhơn H i và Vân Phong (Khánh Hòa). (Danh m c các khu c m công nghi p như Ph l c s 2) 5. Nhu c u v n u tư - Nhu c u v n u tư giai o n 2006 - 2015 kho ng 131.039 t ng, trong ó cho các ngành công nghi p kho ng 98.539 t ng; cho cơ s h t ng các khu công nghi p kho ng 28.500 t ng; cho i n, nư c kho ng 4.000 t ng (ch tính riêng cho lư i i n trung, h th ). - Kh năng huy ng các ngu n v n d ki n: a. V n trong nư c kho ng 57- 67% g m huy ng t ngân sách kho ng 12-14%, vay tín d ng kho ng 14-16%, v n liên doanh, liên k t gi a các doanh nghi p kho ng 9-10%, huy ng t th trư ng ch ng khoán và các ngu n khác kho ng 22-24%.
 9. b. V n nư c ngoài kho ng 33 - 43% g m vay ưu ãi kho ng 10-12%, v n FDI kho ng 23 - 31%. 6. Gi i pháp và chính sách 6.1. Các gi i pháp ch y u a) Gi i pháp v t ch c qu n lý - T ng bư c hình thành các c m liên k t doanh nghi p trong ó bao g m doanh nghi p s n xu t, cơ s d ch v công nghi p, cơ s ào t o, cơ s nghiên c u-tri n khai, cơ s cung ng nguyên li u, kho bãi… - Hình thành m t s khu công nghi p chuyên ngành, khu công ngh cao, khu công nghi p h tr , m t s trung tâm cung c p nguyên ph li u chuyên ngành. b) Gi i pháp v v n - V n t ngu n ngân sách t p trung u tư xây d ng k t c u h t ng n năm 2010 hoàn thành các công trình ch y u, m b o th c hi n các m c tiêu chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a các a phương trong Vùng; m t ph n h tr cho u tư nghiên c u i m i khoa h c công ngh và ào t o phát tri n ngu n nhân l c. - Ưu tiên cho các thành ph n kinh t , các doanh nghi p vay u tư phát tri n các lĩnh v c s n xu t kinh doanh mà Nhà nư c khuy n khích. - Huy ng và s d ng có hi u qu m i ngu n v n cho u tư phát tri n, chú tr ng các ngu n v n c a doanh nghi p, t th trư ng ch ng khoán, t c ph n hoá doanh nghi p, ngu n FDI, v n vay...K t h p l ng ghép gi a các ngu n v n b o m hi u qu s d ng. - Khuy n khích thành l p doanh nghi p m i, khuy n khích tư nhân u tư s n xu t thông qua vi c ơn gi n hóa các th t c thành l p, t o i u ki n ti p c n m t b ng s n xu t, ngu n v n, thông tin... c) Gi i pháp v t ai - Phân b k ho ch s d ng t m t cách h p lý, có hi u qu , c bi t t giành cho khu công nghi p. - Có gi i pháp và chính sách tích c c, ng b th c hi n gi i phóng m t b ng, di dân tái nh cư cho các d án b o m ti n xây d ng. d) Gi i pháp v công ngh - Khuy n khích doanh nghi p hình thành Qu phát tri n khoa h c công ngh , tích c c áp d ng các ti n b khoa h c k thu t m i vào s n xu t theo phương châm i m i t ng ph n, t ng công o n ti n t i i m i toàn b . - Phát tri n h th ng thông tin khoa h c và công ngh ph c v nghiên c u i m i công ngh c a các doanh nghi p công nghi p trong vùng. G n ho t ng nghiên c u phát tri n c a các cơ s nghiên cúu v i các doanh nghi p. ) Gi i pháp v ngu n nhân l c - T p trung ào t o ngu n nhân l c cho các ngành then ch t như: cơ khí, i n t , công ngh thông tin, s n xu t v t li u m i... cho các khu công nghi p, các d án công nghi p tr ng i m, các ngành ngh m i. Chú tr ng ào t o ngh có i ngũ công nhân k thu t, nhân viên nghi p v lành ngh kh năng n m b t và s d ng thành th o các phương ti n k thu t và công ngh hi n i. T ch c ào t o l i i ngũ cán b k thu t và qu n lý, nâng d n ch t lư ng ào t o lên ngang t m các nư c trong khu v c và th gi i. - Th c hi n xã h i hóa công tác ào t o ngh nh m thu hút m i ngu n l c, a d ng hóa các lo i hình ào t o. C ng c và u tư phát tri n các Trư ng công nhân k thu t, Trư ng d y ngh c a các t nh trong Vùng. - Có chính sách khuy n khích doanh nghi p và các a phương t ch c ào t o ngu n nhân l c b ng các hình th c ào t o theo a ch , ào t o t i ch , t ch c d y ngh cho cư dân nông thôn. e) Gi i pháp b o v môi trư ng - Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ánh giá tác ng môi trư ng c a d án và ánh giá môi trư ng chi n lư c c a các quy ho ch.
 10. - Giành ngu n l c cho vi c u tư các d án b o v môi trư ng, x lý ch t th i t các nhà máy t i các khu công nghi p. Khuy n khích doanh nghi p tăng tích lu , hình thành ngu n v n h tr ho t ng b o v môi trư ng. - Th c hi n y công tác theo dõi, quan tr c, o c và qu n lý các ch tiêu môi trư ng; thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh b o v môi trư ng c a doanh nghi p. 6.2 Các chính sách ch y u a) Chính sách v th trư ng - Xây d ng ng b chính sách kích c u, m r ng th trư ng tiêu th s n phNm công nghi p nông thôn. - M r ng và nâng cao hi u qu các ho t ng xúc ti n thương m i, thông tin th trư ng giúp các doanh nghi p m r ng th trư ng, nâng cao hi u qu s n xu t - kinh doanh. - Ti p t c hoàn thi n khung pháp lý liên quan t i thương m i h n ch nh ng hành vi gian l n thương m i (hàng gi , hàng nhái, buôn l u...), vi ph m các nguyên t c và lu t l thương m i qu c t như tr c p, bán phá giá; các hành vi c nh tranh không bình ng; nâng cao ý th c c a ngư i tiêu dùng và tăng cư ng vai trò c a H i b o v ngư i tiêu dùng. - Nâng cao vai trò c a các Hi p h i ngành hàng trong công tác xúc ti n thương m i, phát tri n th trư ng và h tr gi a các doanh nghi p trong Vùng. - Ti p t c Ny m nh công tác c i cách hành chính, gi m phi n hà và chi phí cho các doanh nghi p, góp ph n nâng cao kh năng c nh tranh cho ngành. b) Chính sách xúc ti n u tư - Công b danh m c các d án công nghi p kêu g i u tư trong t ng th i kỳ các nhà u tư l a ch n các phương án u tư thích h p. - Tri n khai c th hoá các ch trương chính sách phát tri n các ngành công nghi p ưu tiên, công nghi p mũi nh n trong vùng. - Khuy n khích các T p oàn, T ng công ty l n trong và ngoài nư c u tư vào các ngành ngh công ngh cao, các d án có quy mô l n, công ngh tiên ti n, v i nhi u hình th c u tư khác nhau. c) Chính sách huy ng v n - Áp d ng chính sách t o v n u tư thông qua hình th c thuê tài chính, nh t là thuê tài chính c a các t ch c nư c ngoài. - Áp d ng huy ng v n ng trư c i v i khách hàng u tư h t ng mà trư c tiên là u tư cho i n, nư c và giao thông. - Các a phương trong Vùng có k ho ch giành t ngân sách a phương 0,5 - 1% t ng thu ngân sách hàng năm b sung ngu n kinh phí khuy n công. d) Chính sách v tài chính, thu - T o thu n l i cho các lo i hình doanh nghi p ư c ti p c n các ngu n tài chính m t cách bình ng, nhanh chóng. Có cơ ch h tr tích c c cho các ho t ng khoa h c công ngh , hình thành doanh nghi p m i, ti p c n th trư ng c a các doanh nghi p v a và nh ... - T ng a phương c n công khai khung giá thuê t cho t ng khu v c t o i u ki n cho các nhà u tư l a ch n; ph bi n các bi u thu theo l trình cam k t v i WTO doanh nghi p ch ng các gi i pháp th c hi n. - S d ng công c thu , phí m t cách linh ho t, phù h p v i các cam k t h i nh p kinh t qu c t khuy n khích c nh tranh bình ng, ng th i b o h h p lý m t s s n phNm công nghi p. ) Chính sách khoa h c công ngh - Có chính sách h tr m t ph n kinh phí i m i, công ngh , chuy n giao ho c mua thi t k , ào t o nhân l c..... - Hình thành m t s trung tâm nghiên c u và phát tri n m nh kh năng cung c p thông tin, tư v n chuy n giao công ngh tiên ti n cho các doanh nghi p công nghi p trong vùng.
 11. - Có chính sách h tr tài chính t o l p và phát tri n th trư ng công ngh , s n xu t s n phNm công ngh cao, s n phNm ch th l n u t các k t qu nghiên c u. - Các a phương nghiên c u giành m t ph n ngân sách h tr các ho t ng khoa h c công ngh , nghiên c u tri n khai áp d ng công ngh m i, các chương trình, tài nghiên c u khoa h c, áp d ng các gi i pháp h u ích... - C n có chính sách thu hút cán b qu n lý gi i, các chuyên gia khoa h c k thu t u àn, công nhân có tay ngh cao như v nhà , phương ti n i l i, phương ti n làm vi c, ph c p lương... e) Chính sách phát tri n vùng nguyên li u - Khuy n khích hình thành m i liên k t gi a nhà s n xu t v i ngư i cung c p nguyên li u b ng nhi u hình th c phù h p trên cơ s hài hoà l i ích phát tri n vùng nguyên li u và n nh ngu n cung c p. - Các a phương, doanh nghi p có cơ ch h tr ngư i tr ng nguyên li u v gi ng, áp d ng các ti n b k thu t thâm canh, chăm sóc cây tr ng, v t nuôi, k thu t thu hái và sơ ch , b o qu n, v n chuy n sau thu ho ch nâng cao ch t lư ng nguyên li u và hi u qu s n xu t. g) Chính sách ào t o và s d ng lao ng - Có chính sách thu hút các trí th c, chuyên gia, th lành ngh gi i chuy n v công tác t i các a phương trong vùng. Các doanh nghi p c n giành kinh phí ưa cán b tr có năng l c i ào t o t i các nư c phát tri n. - Th c hi n chính sách tuy n d ng cán b thông qua thi tuy n, b trí úng ngư i, úng vi c; chuy n d n hình th c b nhi m giám c doanh nghi p sang hình th c ký h p ng. i u 2. T ch c th c hi n 1. B công nghi p có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban nhân dân các t nh trong Vùng Kinh t tr ng i m mi n Trung th c hi n quy ho ch này và tham gia có hi u qu các ho t ng c a Ban ch o i u ph i phát tri n các Vùng Kinh t tr ng i m do Phó th tư ng Chính ph ph trách. 2. Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Xây d ng, Thương m i, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông V n t i, Ngân hàng Nhà nư c theo ch c năng c a mình ph i h p v i B Công nghi p tri n khai các gi i pháp, chính sách nêu trong Quy t nh này. 3. U ban nhân dân các t nh trong Vùng Kinh t tr ng i m Mi n Trung ch o các S Công nghi p: - Hoàn thi n quy ho ch phát tri n công nghi p trên a bàn m i t nh, thành ph cho phù h p v i quy ho ch t ng th c a Vùng. - Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c và các doanh nghi p tri n khai các d án. - ưa các n i dung tri n khai quy ho ch công nghi p theo vùng vào k ho ch hàng năm, k ho ch 5 năm ( n năm 2015) B Công nghi p t ng h p, cân i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh thu c Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , - Cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
 12. - Văn phòng Ch t ch nư c; ( ã ký) -H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; Hoàng Trung H i - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các Phó ch nhi m, - VPCP: BTCN, các Phó ch nhi m, Website Chính ph ,Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT, KH.
 13. PH L C 1. DANH M C M T S D ÁN U TƯ CH Y U THEO CÁC NGÀNH CÔNG NGHI P VÙNG KINH T TR NG I M MI N TRUNG N NĂM 2015, CÓ XÉT N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2007/Q -BCN ngày tháng năm 2007) A. NGÀNH CƠ KHÍ VÀ LUY N KIM Tên d án a i m V n u tư (t Ngu n Năng l c thi t k Th i gian ng) v n TT (T nh, Thành (Theo toàn ph , Huy n, 2006- 2011- 2006- 2011- Vùng) Khu CN) 2010 2015 2010 2015 V nt 1. NMSX van Qu ng 10.000 công nghi p. Ngãi t n/năm 500 có + v n 2006-2010 vay SX và s a V nt 2. KCN Dung 50.000 ch a thi t b - 1000 có + v n 2011-2015 Qu t t n/n d u khí vay M r ng 2 chi c 2 chi c V nt 3. NM óng KCN Dung tàu Dung Qu t 100.000 100.000 600 600 có + v n 2006-2015 DWT/năm DWT/n vay Qu t Khu kinh D án công t Dung 160 100 4. V n vay nghi p n ng Qu t tri u tri u 2006-2015 + LD DOOSAN. (Qu ng USD USD Ngãi). NM luy n phôi thép lò KCN 1,5 V nt 5. cao Dung Dung 2 tri u 2 tri u Qu t (T p Qu t, Q t n/n t n/n t có + v n 2006-2010 USD vay oàn Ngãi Tycoons) úc và cán KCN Dung phôi thép cho Qu t V nt 6. 150.000 ch t o chi - 650 có + v n 2011-2015 t/n ti t l n c a vay tàu thu . XD Trung tâm nghiên V nt 7. c u SX ph n m m TT Hu 100 có + v n 2006-2010 vay T ng hoá. XD Trung tâm phát V nt 8. tri n công à N ng 200 có + v n 2011-2015 ngh và s n vay phNm Cơ i nt .
 14. B. NGÀNH CH BI N NÔNG S N TH C PH M VÀ U NG Tên d án a i m V n u tư (t Năng l c thi t k ng) (T nh, Thành Ngu n TT Th i gian (Theo toàn ph , Huy n, v n 2006- 2011- 2006- 2011- Vùng) Khu CN) 2010 2015 2010 2015 NM ch bi n s n 10.000 V nt 1. 5000 2006- phNm thu Bình nh 50 50 có + v n t n/năm t n/năm 2015 s n xu t vay khNu. Xây d ng NM ch V nt 2. bi n s n 5.000 2011- Qu ngNgãi - 50 có + v n phNm thu t n/năm 2015 vay s n xu t khNu. Xây d ng c m ch V nt 3. bi n s n Qu ng 100.000 2011- - 50 có + v n phNm g cao Ngãi m3/năm 2015 vay c p cho nhu c u n i a. Xây d ng NM ch V nt 4. Qu ng 100.000 2011- bi n b t - 1000 có + v n Ngãi t n/năm 2015 gi y, công vay su t. Nâng công 100 V nt 5. 2006- su t NM Bia TT Hu tri u - 500 có + v n 2010 Hu lít/năm vay Xây d ng KCN Phú V nt 6. 50 tri u 100 tri u 2006- NM Bia Phú Bài, TT lít/năm lít/năm 600 600 có + v n 2015 Bài. Hu vay NM ch KCN Hoà 70-100 V nt 7. bi n S a à 2006- N ng Khánh, à tri u - 250 có + v n 2010 N ng lít/năm vay (Vinamilk). KCN Nhà máy Qu ng 100 V nt 8. 2006- Bia Sài Phú, tri u 1.200 có + v n 2010 Gòn. Qu ng lít/năm vay Ngãi
 15. C. CÔNG NGHI P HOÁ CH T-CAO SU-NH A a Năng l c thi t k V n u tư (t ng) i m Tên d án (T nh, Thành Ngu n Th i TT (Theo toàn ph , 2006- 2011- 2011- v n gian 2006-2010 Vùng) Huy n, 2010 2015 2015 Khu CN) Các d án s n ph m phân bón các lo i u tư nhà máy ch bi n à 1.200 V n 2006- 1 87 t phân h u cơ N ng t n/năm vay 2010 vi sinh T nh Nhà máy SX Phong- 50.000 6 Tr V n 2011- 2 phân bón NPK Qu ng t n/năm USD vay 2015 Ngãi Các d a án s n ph m sơn và ch t ch ng th m Xây d ng m i m t cơ s s n Kêu à 10.090 2006- 1 xu t sơn, vecni 20 tri u USD g i N ng T n/năm 2010 và ch t ch ng V T th m Nhà máy s n Dung Kêu xu t sơn công Qu t- 10.000 29.000 8 Tr 2006- 2 12 tri u USD g i nghi p và tàu Qu ng t n/năm t n/năm USD 2015 Ngãi V T bi n Các d án nhà máy s n xu t s n ph m nh a các lo i KCN Chân Nhà máy ch Mây Kêu t o thi t b (KCN 80.000 10 trii u 2006- 1 g i khuôn m u Phú Bài)- t n/năm USD 2010 V T ngành nh a Th a Thiên Hu KCN Nhà máy s n Chân 5.000 V T xu t s n phNm Mây- 3-5 tri u 2006- 2 t n nư c b ng nh a và Th a USD 2010 SP/năm ngoài composit Thiên Hu
 16. Nhà máy s n Liên xu t bao bì cao doanh 2006- 3 c p (màng ph c à N ng 80 t (c 2010 h p a l p) ph n) Nhà máy s n Dung xu t linh ki n Qu t- 1.000 15 Tr Liên 2011- 4 chi ti t nh a Qu ng t n/năm USD doanh 2015 ôtô Ngãi Các d án nhà máy s n xu t các s n ph m t cao su Nhà máy hi n Kêu à 2-3 tri u 2006- 1 i s n xu t N ng b /năm 1.500 t ng g i 2010 săm l p ôtô V T Nhơn Liên doanh SX H i- 2 Tr 800 t Liên 2011- 2 săm l p ôtô Bình b /năm ng doanh 2015 nh Nhơn Nhà máy s n H i- 3.000 30 t V n 2011- 3 xu t cao su dân Bình t n/năm ng vay 2015 d ng và y t nh Các d án s n ph m ch t t y r a KCN Nhà máy s n Chân Mây- 10.000 2006- 1 xu t hoá m Th a SP/năm 5-10 Tr USD TNN 2010 phNm Thiên Hu Dung Nhà máy s n Kêu Qu t- 80.000 100 t 2011- 2 xu t ch t tNy g i Qu ng t n/năm ng 2015 r a CN V T Ngãi Các d án s n ph m l c d u và hoá d u Dung TCty Nhà máy l c d u Qu t- 6,5 Tr 2.500TrUSD 2006- 1 D u s 1 Qu ng t n/năm (40.000 t ) 2010 khí VN Ngãi Dung Nhà máy Qu t- 145.000 154,7TrUSD Liên 2006- 2 Polypropylen Qu ng T n/năm (2.400 t ) doanh 2010 Ngãi Nhà máy Qu ng 150.000 Liên 2006- 3 200 Tr USD nh a PP Ngãi t n/năm doanh 2010
 17. Dung Nhà máy s n Qu t- 350.000 2006- 4 320 Tr USD TNN xu t PE Qu ng t n/năm 2010 Ngãi Các d án s n ph m hoá ch t cơ b n Nhà máy ch à Kêu 2006- bi n khí N ng 150 t ng g i T 2010 1 công nghi p 2 Nhà máy SX à Kêu 2006- 75 t ng keo dán N ng g i T 2010 Chu Cty 3 SX C n công Lai- Amasia 2006- 15 Tr USD nghi p Qu ng VN 2010 Nam (M ) Núi 4 Nhà máy SX Thành- 20.000 500 t 2011- TNN Sô a Qu ng t n/năm ng 2015 Nam Các d án s n ph m hoá dư c Nhà máy chi t xu t 350-400 10 Kêu 2011- 1 dư c li u và t n/năm Tr.USD g i T 2015 bán t ng h p T chi u sâu Bình 1,2Tr 1,7 Tr 20 t Kêu 2006- 2 XN SX thu c nh SP/năm SP/năm 30 t ng ng g i T 2015 các lo i Nhà máy d ch Bình 20.000 25.000 120 t 30 t Kêu 2006- 3 truy n nh chai/năm chai/năm ng ng g i T 2015 D. CÔNG NGHI P KHAI THÁC VÀ CH BI N KHOÁNG S N Năng l c thi t k V n u tư (t ng) Tên d a Ngu n Th i TT án i m 2011- v n gian 2006-2010 2011-2015 2006-2010 2015 Khai V nt thác Th a 1. có + 2006- qu ng Thiên 1,2 tri u t n 1,3 tri u t n 120 20 v n 2015 Ti tan Hu vay t i2
 18. khu v c m sa khoáng l n Qu ng Ng n, K Sung u tư m r ng nâng cao công V nt 2. su t Qu ng có + 2006- 1 t n Au/năm 100 50 khai Nam v n 2015 thác vay Vàng B ng Miêu, Phư c t u tư khai thác nguyên li u á V nt 3. vôi, sét Qu ng có + 2006- 60 20 xi Nam v n 2015 măng vay và m than á Nông Sơn u tư khai thác á p lát Granit V nt Núi 4. Bình 3 3 có + 2006- Dung, 200.000m /năm 250.000m /năm 100 10 nh v n 2015 An vay Tư ng, An Nhơn, Canh Vinh u tư Qu ng m Nam, V nt 5. r ng Qu ng có + 2006- các cơ 1 tri u t n 1,2 tri u t n 300 120 Ngãi, v n 2015 s khai Bình vay thác nh qu ng
 19. Ti tan
 20. E. CÔNG NGHI P D T – MAY, DA GI Y Tên d án a i m Năng l c thi t k V n u tư (t ng) (T nh, Thành Ngu n Th i TT (Theo toàn ph , Huy n, 2006- 2011- v n gian 2006- 2011- Vùng) Khu CN) 2010 2015 2010 2015 I. NGÀNH D T - MAY TCT u tư xây D t 2006- d ng m i và KCN Hòa May 2007 1. m r ng Khánh - 1.300 500 LD CCN d t may à N ng 2011- v i 2012 hi n i. Hoa Kỳ u tư xây d ng m i và 2006- TCT 2008 2. m r ng nhà Qu ng 500 500 D t máy s i, v i Nam 2011- May t i Qu ng 2012 Nam Xây d ng V nt 2006- à N ng, 3. m i 6 cơ s có, 2007 Q.Nam, 20tr.sp 200 may quy mô v n Qu ngNgãi l n vay V nt Xây d ng à N ng, 4. có, 2011- m i thêm 3 - Q.Nam, 30tr.sp 300 v n 2012 4 cơ s may Q.Ngãi. vay II. NGÀNH DA - GI Y u tư xây m i và m r ng nhà máy s n xu t 2006- nguyên ph 2007 1. li u cho à N ng 40 40 ngành da - 2011- gi y ( gi y, 2012 form gi y, mút x p, mút VA). u tư m i kho ng 10 V nt 2. dây chuy n các t nh 10tr. 10 có, 2006- 300 300 s n xu t gi y trong Vùng ôi tr. ôi v n 2012 các lo i t i vay các t nh .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản