Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 29/2008/Q -UBND Long Xuyên, ngày 28 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I CH T TH I R N TRÊN NA BÀN T NH Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành Văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh Phí và L phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và L phí và Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và L phí; Căn c Ngh nh s 174/2007/N -CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n; Căn c Thông tư s 39/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 174/2007/N -CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n; Căn c Ngh quy t s 03/2008/NQ-H ND ngày 11 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh An Giang v vi c ban hành ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n; Theo ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. i tư ng n p và m c thu phí: 1. i v i ch t th i r n thông thư ng: a) Cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, văn phòng công ty, xí nghi p, trung tâm văn hóa, th thao: 330 ng/ngư i/tháng. b) Trư ng h c: 130 ng/h c sinh/tháng. c) Cơ s lưu trú (khách s n, nhà tr , khu resort): 1.360 ng/phòng/tháng.
  2. d) Các b nh vi n, tr m y t , trung tâm y t (không tính rác th i y t ): 1.460 ng/giư ng/tháng. ) Cơ s s n xu t, kinh doanh: 810 ng/ngư i/tháng. e) Cơ s d ch v ăn u ng: 2.700 ng/bàn/tháng. g) B n xe, b n tàu, b n phà: - B n nh ( xã, p): 33.000 ng/b n/tháng. - B n trung (th tr n, th t ): 66.000 ng/b n/tháng. - B n l n (phư ng, huy n, th xã, thành ph ): 130.000 ng/b n/tháng. h) V a cá, trái cây: - Lo i nh ( xã, p): 45.000 ng/v a/tháng. - Lo i trung (th tr n, th t , phư ng, huy n): 90.000 ng/v a/tháng. - Lo i l n (ch u m i trung tâm th xã, thành ph ): 180.000 ng/v a/tháng. i) S p buôn bán t i các ch : - Lo i nh ( xã, p): 10.000 ng/s p/tháng. - Lo i trung (th tr n, th t ): 20.000 ng/s p/tháng. - Lo i l n (phư ng, huy n, th xã, thành ph ): 40.000 ng/s p/tháng. k) Các i tư ng khác (ngoài các i tư ng ã nêu trên): thu theo lư ng rác phát sinh th c t là 40.000 ng/t n. 2. i v i ch t th i r n y t , ch t th i nguy h i công nghi p: m c thu 6.000.000 ng/t n. i u 2. i tư ng không ph i n p phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n bao g m: 1. Cá nhân, h gia ình th i ch t th i r n thông thư ng phát th i trong sinh ho t c a cá nhân, h gia ình. 2. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí nhưng t x lý ho c ký h p ng d ch v x lý ch t th i r n m b o tiêu chuNn môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t, c th : a) i v i trư ng h p t x lý ch t th i r n m b o tiêu chuNn môi trư ng ph i có thuy t minh rõ gi i pháp công ngh x lý ch t th i r n; gi i pháp công ngh x lý nư c rác và nư c th i t ho t ng x lý ch t th i r n; hi u qu c a công ngh x lý ch t th i r n; các bi n pháp b o m an toàn trong quá trình v n hành; gi i pháp x lý
  3. các tình hu ng s c môi trư ng và các n i dung khác v x lý ch t th i r n theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t th i r n. b) i v i trư ng h p ký h p ng d ch v x lý ch t th i r n m b o tiêu chuNn môi trư ng ph i có h p ng d ch v x lý (ho c h p ng d ch v thu gom, v n chuy n và x lý) ch t th i r n v i ch x lý ch t th i r n ư c phép ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t th i r n. i u 3. Ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí: 1. ơn v tr c ti p thu phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n ư c trích l i 20% trên t ng s ti n phí th c thu ư c chi phí cho vi c thu phí. 2. S ti n ư c trích l i, ơn v s d ng chi phí cho vi c thu phí theo n i dung c th sau: a) Chi phí tr c ti p ph c v cho vi c thu phí như in ho c mua m u, bi u, s sách. b) Chi văn phòng phNm, i n, nư c, i n tho i, công tác phí theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành. c) Chi khen thư ng, phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p th c hi n công vi c thu phí trong ơn v theo nguyên t c bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và t i a b ng 2 (hai) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng năm trư c, sau khi m b o các chi phí theo quy nh trên. 3. T ng s ti n phí thu ư c sau khi tr i s trích l i theo quy nh t i kho n 1 i u này, s còn l i n p vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. 4. Th t c thu, n p và th i gian n p ngân sách th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, C c trư ng C c Thu , Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - B Tài chính (b/c);
  4. - Website Chính ph , C c Ki m tra VB (B Tư pháp); - TT. TU, H ND, UBND, UBMTTQ t nh; - Các S , Ban ngành, oàn th c p t nh; - UBND các huy n, th xã và thành ph ; - Lãnh o VP. UBND t nh; - Lưu: VT, P. TH, KT, TT. Công báo. Vương Bình Th nh
Đồng bộ tài khoản