Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
79
lượt xem
2
download

Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 29/2009/Q -UBND Long Xuyên, ngày 03 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH M C H TR NGH HƯU, THÔI VI C I V I CÁN B CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CH C, CÁN B KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯ NG, THN TR N VÀ TRƯ NG, PHÓ TRƯ NG KHÓM, P TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t B o hi m xã h i ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh 114/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v cán b công ch c xã, phư ng, th tr n; Căn c Ngh nh 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v m c h tr chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; Căn c Ngh quy t 03/2009/NQ-H ND ngày 10 tháng 7 năm 2009 c a H i ng nhân dân t nh An Giang v vi c quy nh m c h tr ngh hưu, thôi vi c i v i cán b chuyên trách, công ch c, cán b không chuyên trách xã, phư ng, th tr n và Trư ng, phó trư ng khóm, p trên a bàn t nh An Giang; Theo ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 1179/TTr-SNV ngày 30/7/2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v m c h tr ngh hưu, thôi vi c i v i cán b chuyên trách, công ch c, cán b không chuyên trách xã, phư ng, th tr n và Trư ng, phó trư ng khóm, p trên a bàn t nh An Giang. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph , Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3;
  2. - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Website Chính ph ; - TT. T nh y, TT.H ND t nh; - CT, các PCT UBND t nh; - TT.Công báo, T công tác án 30 t nh; - S , ban, ngành c p t nh; Vương Bình Th nh - Lưu: VT, SNV. QUY NNH M C H TR NGH HƯU, THÔI VI C I V I CÁN B CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CH C, CÁN B KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯ NG, THN TR N VÀ TRƯ NG, PHÓ TRƯ NG KHÓM, P TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 29/2009/Q -UBND ngày 03 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh An Giang) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này áp d ng i v i các trư ng h p ngh hưu, thôi vi c i v i cán b chuyên trách, công ch c, cán b không chuyên trách xã, phư ng, th tr n, và Trư ng, phó trư ng khóm, p trên a bàn t nh An Giang. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Nh ng ngư i thôi gi ch c v lãnh o, bao g m: Cán b do b u c , b nhi m ch c v lãnh o, qu n lý do s p x p, ki n toàn l i t ch c ho c không tái c nhưng chưa n tu i ngh hưu, không b trí ư c vào v trí công tác m i. 2. Nh ng ngư i chưa t trình ào t o chuNn theo quy nh c a v trí công vi c ang m nhi m nhưng không th b trí công tác khác và không i u ki n ào t o l i v chuyên môn (chưa t t nghi p Trung h c ph thông). 3. Nh ng ngư i dôi ra do s p x p l i t ch c, b trí l i cán b , công ch c (th c hi n kiêm nhi m m t s ch c danh). 4. Nh ng ngư i không hoàn thành nhi m v ư c giao trong hai (02) năm li n k g n ây do năng l c chuyên môn, nghi p v y u ho c s c kh e không m b o ho c do thi u tinh th n trách nhi m, ý th c t ch c k lu t kém nhưng chưa n m c bu c thôi vi c theo ánh giá c a c p có thNm quy n. i u 3. Nguyên t c th c hi n 1. Vi c ngh hưu, thôi vi c ngay ư c th c hi n trên cơ s s p x p, ki n toàn b máy, b trí l i nh m áp ng yêu c u nhi m v ph i m b o dân ch , khách quan, công khai, minh b ch; không l i d ng vi c s p x p trù d p ưa ra kh i b máy nh ng
  3. ngư i có tiêu chuNn, năng l c ho c n nang không ưa ra kh i b máy nh ng ngư i không tiêu chuNn, năng l c. 2. Vi c l p danh sách i tư ng và d toán s ti n h tr cho t ng i tư ng ph i b o m chính xác, trung th c, rõ ràng. 3. Vi c chi tr m c h tr thôi vi c ph i theo nguyên t c: k p th i, y và úng i tư ng. Chương II. QUY NNH V NGH HƯU i u 4. Trư ng h p ngh hưu trư c tu i Áp d ng i v i cán b chuyên trách, công ch c ư c ngh hưu tu i nam t 55 n 59 tu i, n t 50 n 54 tu i và có óng 20 năm B o hi m xã h i. i u 5. M c h tr Ngoài ch ngh hưu i v i cán b , công ch c c p xã th c hi n theo quy nh c a Lu t B o hi m xã h i và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan, cán b chuyên trách, công ch c ư c ngh hưu trư c tu i còn ư c hư ng m c h tr sau: 1. Ba (03) tháng lương và ph c p cho m i năm ngh hưu trư c tu i. 2. Năm (05) tháng lương và ph c p cho 20 năm u công tác có óng B o hi m xã h i. Sau ó t năm th 21 tr i c m i năm công tác có óng B o hi m xã h i thì ư c h tr n a (½) tháng lương và ph c p. 3. Ti n lương tháng tính h tr thêm nói trên là ti n lương th c lĩnh bình quân c a 05 năm cu i trư c khi ngh . Chương III. QUY NNH V THÔI VI C i u 6. i v i cán b chuyên trách, công ch c c p xã 1. Cán b chuyên trách, công ch c c p xã (tr i tư ng i u 4, chương II c a Quy nh này): Ngoài vi c hư ng ch B o hi m xã h i hi n hành còn ư c h tr thêm: a) Ba (03) tháng ti n lương hi n hư ng tìm vi c làm. b) M t tháng rư i (1,5) ti n lương bình quân 05 năm cu i trư c khi thôi vi c cho m i năm công tác có óng B o hi m xã h i. 2. Cán b chuyên trách, công ch c c p xã ư c h tr thôi vi c t i kho n 1, i u 6 thì không ư c hư ng chính sách thôi vi c theo quy nh t i Ngh nh s 54/2005/N - CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph .
  4. i u 7. i v i cán b không chuyên trách c p xã và Trư ng, phó trư ng khóm, p 1. Cán b không chuyên trách c p xã và Trư ng, phó trư ng khóm, p có th i gian công tác liên t c t 05 năm tr lên và không b các hình th c k lu t t khi n trách tr lên: khi thôi vi c ư c hư ng m c h tr m t l n như sau: a) Ba (03) tháng ph c p hi n hư ng tìm vi c làm. b) M t (01) tháng ph c p bình quân 05 năm cu i trư c khi thôi vi c cho m i năm công tác. 2. Cán b chuyên trách, công ch c, cán b không chuyên trách c p xã và Trư ng, phó trư ng khóm, p ư c gi i quy t hư ng m c h tr thôi vi c theo quy nh này, n u ư c nh n tr l i làm vi c cơ quan nhà nư c thì ph i hoàn tr l i s ti n h tr thôi vi c ã lãnh. Chương IV. I U KHO N THI HÀNH i u 8. Th i gian áp d ng Quy nh này ư c áp d ng n h t ngày 31 tháng 12 năm 2011 ho c cho n khi Trung ương có quy nh v ch ngh hưu và thôi vi c i v i cán b , công ch c c p xã. i u 9. Trách nhi m t ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân c p xã a) T ch c tri n khai, quán tri t quy t nh này cho t t c cán b , công ch c, cán b không chuyên trách c p xã và trư ng, phó khóm, p. b) L p danh sách i tư ng ngh hưu, thôi vi c và nhu c u kinh phí h tr cho t ng i tư ng sau khi thông qua t p th . c) Căn c danh sách cán b , công ch c ngh hưu, thôi vi c ã ư c phê duy t, ký quy t nh i v i cán b không chuyên trách, Trư ng, Phó trư ng khóm, p; ngh UBND c p huy n ký quy t nh i v i cán b chuyên trách, công ch c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p qu n lý. d) Quy t toán kinh phí h tr ngh hưu, thôi vi c theo quy nh. Trên cơ s kinh phí do Phòng Tài chính - K ho ch c p phát và quy t nh phê duy t danh sách h tr c a UBND c p huy n, UBND c p xã l p ch ng t theo quy nh g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch th c hi n rút kinh phí h tr cho i tư ng. 2. Trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n
  5. a) Tri n khai, quán tri t và theo dõi, ki m tra vi c th c hi n quy t nh này nc p xã. b) Ch o phòng N i v ph i h p v i Ban T ch c huy n u và phòng Tài chính - K ho ch thNm nh k ho ch trình UBND c p huy n phê duy t, y ban nhân dân c p huy n ph i hoàn thành vi c phê duy t danh sách, d toán s ti n h tr cho t ng i tư ng và g i v S N i v , S Tài chính. c) Ký quy t nh ngh hưu, thôi vi c cho t ng i tư ng cán b chuyên trách, công ch c trong danh sách ã ư c S N i v và S Tài chính th ng nh t. d) nh kỳ t ng h p báo cáo (6 tháng m t l n) và ánh giá tình hình th c hi n g i v S N i v và S Tài chính. ) Căn c thông báo kinh phí h tr ngh hưu, thôi vi c c a S Tài chính, UBND c p huy n quy t nh phân b kinh phí và giao cho phòng Tài chính - K ho ch thông báo c p phát b sung cho ngân sách c p xã. e) C p phát và quy t toán kinh phí ã h tr v i UBND c p xã. g) Quy t toán kinh phí ã h tr v i S Tài chính. 3. Trách nhi m c a S N i v . a) Ph i h p v i Ban T ch c T nh u và S Tài chính theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n c a UBND c p huy n, c p xã và gi i quy t các khó khăn, vư ng m c theo thNm quy n. b) nh kỳ 6 tháng báo cáo H ND t nh và UBND t nh k t qu th c hi n. 4. Trách nhi m c a S Tài chính a) xu t UBND t nh quy t nh ngu n kinh phí t ngân sách t nh theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c và phân b kinh phí cho ngân sách c p huy n th c hi n chi tr h tr ngh hưu, thôi vi c cho các i tư ng theo quy t nh này. b) Theo dõi, thNm tra và c p phát kinh phí h tr ngh hưu, thôi vi c cho các i tư ng theo quy t nh này. i u 10. Kinh phí th c hi n Ngu n kinh phí th c hi n h tr ngh hưu, thôi vi c i v i cán b , công ch c c p xã và Trư ng, phó trư ng khóm, p do ngân sách t nh m b o. i u 11. Trong quá trình th c hi n n u có v n phát sinh, vư ng m c thì Giám c S N i v có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan có liên quan k p th i báo cáo, xu t trình y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh i u ch nh phù h p./.
Đồng bộ tài khoản