Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND về việc thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm rên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 29/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU PHÍ CUNG C P THÔNG TIN V GIAO DNCH B O M RÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban Nhân dân; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư Liên t ch s 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/01/2007; Thông tư liên t ch s 36/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 29/4/2008 c a B Tài chính và B Tư Pháp hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí ăng ký và phí cung c p thông tin v giao d ch b o m, Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khoá XIII Kỳ h p th 17; Xét ngh c a c c thu thành ph Hà N i t i công văn s 17473/CT-THNVDT ngày 21/11/2008 và Báo cáo th m nh s 55/STP-VBPQ ngày 08/01/2009 c a S Tư pháp Thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1. i tư ng n p phí T ch c, cá nhân có yêu c u và ư c cơ quan ăng ký giao d ch b o m cung c p thông tin v giao d ch b o m ph i n p phí cung c p thông tin v giao d ch b o m.
  2. Riêng trư ng h p cung c p thông tin v giao d ch b o m i v i tài s n kê biên thi hành án khi cơ quan thi hành án thông báo v vi c kê biên tài s n thi hành án t i trung tâm ăng ký giao d ch tài s n thì không thu phí. i u 2. M c thu phí M c thu phí cung c p thông tin v giao d ch b o m: M c thu TT Các trư ng h p n p phí ( ng/trư ng h p) 1 Cung c p thông tin cơ b n (Danh m c giao d ch b o m, tài 10.000 s n cho thuê tài chính; sao ơn yêu c u ăng ký) 2 Cung c p thông tin chi ti t (Văn b n t ng h p thông tin v các 30.000 giao d ch b o m) i u 3. Cơ quan thu phí: th c hi n theo phân c p qu n lý Văn phòng ăng ký t ai thu c S Tài nguyên và Môi trư ng Thành ph Hà N i; Văn phòng ăng ký t ai thu c UBND qu n, huy n và c p tương ương; Phòng Tài nguyên và Môi trư ng i v i nh ng nơi không thành l p Văn phòng ăng ký t ai và UBND c p xã nơi ư c phòng Tài nguyên và Môi trư ng u quy n th c hi n. ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu phí v tên phí, m c thu phí, phương th c thu và cơ quan quy nh thu. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c ơn v thu phí n p Ngân sách Nhà nư c 50% và ư c l i 50% trên t ng s phí thu ư c và ph i qu n lý, s d ng, quy t toán s ti n phí thu ư c theo úng hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính. i u 5. Ch ng t thu phí S d ng biên lai thu phí do Cơ quan thu phát hành. i u 6. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 128/2007/Q -UB ngày 22/10/2007 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) v vi c thu phí cung c p thông tin v giao d ch b o m trên a bàn thành ph Hà N i; Các quy nh c a UBND t nh Hà Tây (cũ) trái v i quy t nh này u bãi b .
  3. i u 8. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính; Tài nguyên và Môi trư ng; Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c Thu thành ph Hà N i; Ch t ch UBND các: qu n, huy n và c p tương ương; UBND các xã; Các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n
Đồng bộ tài khoản