Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
229
lượt xem
10
download

Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 290/2005/QĐ-TTG Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH V CH Đ , CHÍNH SÁCH Đ I V I M T S Đ I TƯ NG TR C TI P THAM GIA KHÁNG CHI N CH NG M C U NƯ C NHƯNG CHƯA ĐƯ C HƯ NG CHÍNH SÁCH C A Đ NG VÀ NHÀ NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a B trư ng B Qu c phòng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay quy đ nh ch đ , chính sách đ i v i m t s đ i tư ng tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c nhưng chưa đư c hư ng chính sách c a Đ ng và Nhà nư c như sau: 1. Đ i tư ng và ch đ áp d ng: a) Quân nhân, công an nhân dân, công nhân, viên ch c tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c các chi n trư ng B,C,K v gia đình t ngày 31 tháng 12 năm 1976 tr v trư c nhưng chưa đư c hư ng m t trong các ch đ ph c viên, xu t ngũ (bao g m c tr c p xu t ngũ theo Quy t đ nh s 92/2005/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph ), ch đ thôi vi c, ch đ b nh binh, m t s c lao đ ng hàng tháng và ch đ hưu trí hàng tháng, nay đư c hư ng tr c p m t l n theo s năm th c t công tác, chi n đ u t i chi n trư ng c m i năm đư c hư ng 600.000 đ ng. M c chi tr tr c p m t l n th p nh t b ng 1.200.000 đ ng. b) H sĩ quan, chi n sĩ quân đ i, công an tham gia chi n đ u các chi n trư ng B,C,K sau đó tr thành ngư i hư ng lương, thanh niên xung phong hư ng lương t ngân sách nhà nư c, cán b dân chính Đ ng ho t đ ng cách m ng các chi n trư ng B, C, K t ngày 30 tháng 4 năm 1975 tr v trư c không có thân nhân ch y u ph i tr c ti p nuôi dư ng mi n B c đ nh n tr c p B, C, K nay đư c hư ng ch đ m t l n theo s năm th c t công tác, chi n đ u t i chi n trư ng, c m i năm thu c di n hư ng lương chi n trư ng đư c hư ng 500.000 đ ng. M c chi tr ch đ m t l n th p nh t b ng 1.000.000 đ ng.
  2. c) Dân quân t p trung mi n B c t ngày 27 tháng 01 năm 1973 tr v trư c, du kích t p trung mi n Nam (bao g m c l c lư ng m t) t ngày 30 tháng 4 năm 1975 tr v trư c do c p có th m quy n qu n lý đã v gia đình, đư c hư ng tr c p m t l n theo s năm th c t tham gia dân quân, du kích t p trung, c m i năm đư c hư ng 400.000 đ ng. M c chi tr tr c p m t l n th p nh t b ng 800.000 đ ng. d) Quân nhân, công an nhân dân, công nhân, viên ch c, thành niên xung phong tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c t ngày 30 tháng 4 năm 1975 tr v trư c, đã ph c viên, xu t ngũ, thôi vi c và các đ i tư ng nêu t i các đi m a, b và c kho n 1 Đi u này, n u chưa đư c hư ng ch đ b o hi m y t thì đư c hư ng ch đ b o hi m y t và khi t tr n đư c hư ng ch đ mai táng phí theo quy đ nh pháp lu t hi n hành v chính sách b o hi m xã h i. đ) Trư ng h p các đ i tư ng quy đ nh t i các đi m a, b và c kho n 1 Đi u này đã t tr n trư c ngày Quy t đ nh này có hi u l c thi hành thì m t trong nh ng ngư i sau đây đư c hư ng ch đ m t l n theo m c tương ng quy đ nh t i Quy t đ nh này: v ho c ch ng; b đ , m đ ; con đ , con nuôi ho c ngư i nuôi dư ng h p pháp c a ngư i t tr n. Khi tính th i gian th c hi n ch đ tr c p m t l n, n u có tháng l thì đ 6 tháng tr lên đư c tính tròn m t năm, dư i 6 tháng đư c tính n a năm. 2. Đ i tư ng không áp d ng: a) Đ i tư ng quy đ nh t i đi m a và c kho n 1 Đi u này thu c di n đang công tác, đã đư c hư ng ch đ tr c p m t l n khi v đ a phương, đang hư ng lương hưu, tr c p m t s c lao đ ng hàng tháng, ch đ b nh binh hàng tháng. b) Nh ng ngư i thu c đ i tư ng nêu t i kho n 1 Đi u này mà đ u hàng đ ch, ph n b i, đào ngũ, ngư i vi ph m k lu t b tư c danh hi u quân nhân, danh hi u công an nhân dân; tính đ n ngày Quy t đ nh này có hi u l c thi hành mà đang ch p hành án tù chung thân ho c b k t án v m t trong các t i xâm ph m an ninh qu c gia mà chưa đư c xóa án tích. Đi u 2. Các đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 Quy t đ nh này, n u chưa đư c khen thư ng thành tích tham gia kháng chi n ch ng M thì đư c th c hi n theo quy đ nh hi n hành. Đi u 3. Ngu n kinh phí th c hi n các ch đ quy đ nh t i Quy t đ nh này do ngân sách nhà nư c b o đ m theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Đi u 4. 1. Vi c xác nh n, xét duy t đ i tư ng hư ng ch đ , chính sách nêu t i Quy t đ nh này ph i đ m b o công khai, ch t ch , chính xác.
  3. 2. Nh ng ngư i có hành vi làm sai l ch ho c gi m o h sơ tuỳ theo tính ch t và m c đ vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s và ph i b i thư ng thi t h i (n u có) theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 5. 1. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t đ nh này; đ ng th i ch đ o t ch c th c hi n ch đ m t l n đ i v i quân nhân, công nhân viên qu c phòng, dân quân, du kích t p trung và l c lư ng m t thu c ph m vi qu n lý. 2. Các B , ngành Trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ch đ o, t ch c th c hi n ch đ m t l n đ i v i các đ i tư ng: công an nhân dân, công nhân, viên ch c, cán b dân chính Đ ng, thanh niên xung phong và l c lư ng m t thu c ph m vi qu n lý. 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch đ o, t ch c th c hi n ch đ tr c p m t l n đ i v i công nhân, viên ch c, cán b dân chính Đ ng và thanh niên xung phong đã v đ a phương; ch đ b o hi m y t và ch đ mai táng phí đ i v i các đ i tư ng quy đ nh t i đi m d kho n 1 Đi u 1 Quy t đ nh này. Trong ph m vi kh năng ngân sách đ a phương, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n h tr v v t ch t, tinh th n đ i v i nh ng ngư i tham gia kháng chi n ch ng M có hoàn c nh đ c bi t khó khăn. 4. B Tài chính có trách nhi m b trí ngân sách hàng năm đ th c hi n ch đ , chính sách theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Đi u 6. Quy t đ nh này có hiêu l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Đi u 7. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , Các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo;
  4. - Lưu: Văn thư, VX (5b), Hà 315.
Đồng bộ tài khoản